keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

1-е послание к Тимофею глава 4

Επιστολή προς Τιμόθεο 4

Подстрочный перевод Библии

1 Τὸ δὲ Же πνεῦμα Дух ῥητῶς чётко λέγει говорит ὅτι что ἐν в ὑστέροις позднейшие καιροῖς времена ἀποστήσονταί отступят τινες некоторые τῆς πίστεως, [от] веры, προσέχοντες удерживающиеся πνεύμασιν ду́хами πλάνοις обманщиков καὶ и διδασκαλίαις учений δαιμονίων, демонов,2 ἐν в ὑποκρίσει лицемерии ψευδολόγων, лжеречивых, κεκαυστηριασμένων заклеймённых τὴν ἰδίαν собственной συνείδησιν, совестью,3 κωλυόντων препятствующих γαμεῖν, жениться, ἀπέχεσθαι [говорящих] удерживаться βρωμάτων [от] пищи которую θεὸς Бог ἔκτισεν создал εἰς на μετάλημψιν принятие μετὰ с εὐχαριστίας благодарением τοῖς πιστοῖς верными καὶ и ἐπεγνωκόσι познавшими τὴν ἀλήθειαν. истину.4 ὅτι Потому что πᾶν всякое κτίσμα создание θεοῦ Бога καλόν, хорошее, καὶ и οὐδὲν ничто ἀπόβλητον должно быть отбрасываемо μετὰ с εὐχαριστίας благодарением λαμβανόμενον, принимаемое,5 ἁγιάζεται освящается γὰρ ведь διὰ через λόγου слово θεοῦ Бога καὶ и ἐντεύξεως. обращение.6 Ταῦτα Это ὑποτιθέμενος предлагающий τοῖς ἀδελφοῖς братьям καλὸς хороший ἔσῃ будешь διάκονος слуга Χριστοῦ Христа Ἰησοῦ, Иисуса, ἐντρεφόμενος вскармливаемый τοῖς λόγοις словами τῆς πίστεως веры καὶ и τῆς καλῆς хорошего διδασκαλίας учения которому παρηκολούθηκας· ты последовал;7 τοὺς δὲ же βεβήλους скверных καὶ и γραώδεις старушечьих μύθους сказок παραιτοῦ. отвращайся. γύμναζε Упражняй δὲ же σεαυτὸν тебя самого πρὸς к εὐσέβειαν· благочестию;8 γὰρ ведь σωματικὴ телесное γυμνασία упражнение πρὸς к ὀλίγον немногому ἐστὶν есть ὠφέλιμος, полезно, δὲ же εὐσέβεια благочестие πρὸς ко πάντα всему ὠφέλιμός полезно ἐστιν, есть, ἐπαγγελίαν обещание ἔχουσα имеющее ζωῆς жизни τῆς νῦν теперешней καὶ и τῆς μελλούσης. будущей.9 πιστὸς Верно λόγος слово καὶ и πάσης всякого ἀποδοχῆς принятия ἄξιος· достойно;10 εἰς в τοῦτο этом γὰρ ведь κοπιῶμεν трудимся καὶ и ἀγωνιζόμεθα, боремся, ὅτι потому что ἠλπίκαμεν мы возложили надежду ἐπὶ на θεῷ Бога ζῶντι, живущего, ὅς Который ἐστιν есть σωτὴρ Спаситель πάντων всех ἀνθρώπων, людей, μάλιστα наиболее πιστῶν. верных.11 Παράγγελλε Приказывай ταῦτα это καὶ и δίδασκε. учи.12 μηδείς Никто σου твою τῆς νεότητος юность καταφρονείτω, пусть презирает, ἀλλὰ но τύπος образец γίνου делайся τῶν πιστῶν верных ἐν в λόγῳ, слове, ἐν в ἀναστροφῇ, поведении, ἐν в ἀγάπῃ, любви, ἐν в πίστει, вере, ἐν в ἁγνείᾳ. чистоте.13 ἕως До ἔρχομαι прихода моего πρόσεχε занимайся τῇ ἀναγνώσει, чтением, τῇ παρακλήσει, утешением, τῇ διδασκαλίᾳ. учением.14 μὴ Не ἀμέλει пренебрегай τοῦ ἐν в σοὶ тебе χαρίσματος, дарованием, которое ἐδόθη дано σοι тебе διὰ через προφητείας пророчества μετὰ с ἐπιθέσεως возложением τῶν χειρῶν рук τοῦ πρεσβυτερίου. пресвитерства.15 ταῦτα [Об] этом μελέτα, заботься, ἐν в τούτοις этом ἴσθι, будь, ἵνα чтобы σου твоё προκοπὴ продвижение φανερὰ явно было πᾶσιν. всем.16 ἔπεχε Занимайся σεαυτῷ собой καὶ и τῇ διδασκαλίᾳ· учением; ἐπίμενε оставайся αὐτοῖς· [при] них; τοῦτο это γὰρ ведь ποιῶν творящий καὶ и σεαυτὸν тебя самого σώσεις спасёшь καὶ и τοὺς ἀκούοντάς слушающих σου. тебя.