keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

1-е послание к Тимофею глава 5

Επιστολή προς Τιμόθεο 5

Подстрочный перевод Библии

1 Πρεσβυτέρῳ [На] старика μὴ не ἐπιπλήξῃς, напади, ἀλλὰ но παρακάλει увещевай ὡς как πατέρα, отца, νεωτέρους юношей ὡς как ἀδελφούς, братьев,2 πρεσβυτέρας старух ὡς как μητέρας, матерей, νεωτέρας девушек ὡς как ἀδελφὰς сестёр ἐν во πάσῃ всей ἁγνείᾳ. чистоте.3 Χήρας Вдов τίμα почитай τὰς которых ὄντως действительно χήρας. вдов.4 εἰ Если δέ же τις какая χήρα вдова τέκνα детей или ἔκγονα внуков ἔχει, имеет, μανθανέτωσαν пусть учатся πρῶτον сначала τὸν ἴδιον собственный οἶκον дом εὐσεβεῖν уважать καὶ и ἀμοιβὰς ответы ἀποδιδόναι отдавать τοῖς προγόνοις, предкам, τοῦτο это γάρ ведь ἐστιν есть ἀπόδεκτον принято ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ. Богом.5 Которая δὲ же ὄντως действительно χήρα вдова καὶ и μεμονωμένη оставшаяся одинокая ἤλπικεν возложила надежду ἐπὶ на θεὸν Бога καὶ и προσμένει остаётся при ταῖς δεήσεσιν прошениях καὶ и ταῖς προσευχαῖς молитвах νυκτὸς ночью καὶ и ἡμέρας· днём;6 δὲ же σπαταλῶσα роскошествующая ζῶσα живущая τέθνηκεν. умерла.7 καὶ И ταῦτα это παράγγελλε, приказывай, ἵνα чтобы ἀνεπίλημπτοι безукоризненны ὦσιν. они были.8 εἰ Если δέ же τις кто τῶν ἰδίων [о] собственных καὶ и μάλιστα наиболее οἰκείων домашних οὐ не προνοεῖ, заботится, τὴν πίστιν веры ἤρνηται он отказался καὶ и ἔστιν есть ἀπίστου неверного χείρων. худший.9 Χήρα Вдова καταλεγέσθω пусть считается μὴ не ἔλαττον менее ἐτῶν лет ἑξήκοντα шестидесяти γεγονυῖα, сделавшаяся, ἑνὸς одного ἀνδρὸς мужа γυνή, жена,10 ἐν в ἔργοις делах καλοῖς хороших μαρτυρουμένη, свидетельствуемая, εἰ если ἐτεκνοτρόφησεν, она вскормила детей, εἰ если ἐξενοδόχησεν, она была гостеприимная, εἰ если ἁγίων святых πόδας но́ги ἔνιψεν, она омыла, εἰ если θλιβομένοις угнетаемых ἐπήρκεσεν, она поддержала, εἰ если παντὶ всякому ἔργῳ делу ἀγαθῷ доброму ἐπηκολούθησεν. она последовала.11 νεωτέρας Молодых δὲ же χήρας вдов παραιτοῦ· отвращайся; ὅταν когда γὰρ ведь καταστρηνιάσωσιν разгуляются против τοῦ Χριστοῦ, Христа, γαμεῖν выходить замуж θέλουσιν, желают,12 ἔχουσαι имеющие κρίμα приговор ὅτι потому что τὴν πρώτην первую πίστιν веру ἠθέτησαν· они отвергли;13 ἅμα одновременно δὲ же καὶ и ἀργαὶ праздные μανθάνουσιν, научиваются, περιερχόμεναι обходящие τὰς οἰκίας, дома́, οὐ не μόνον только δὲ же ἀργαὶ праздные ἀλλὰ но καὶ и φλύαροι вздорные καὶ и περίεργοι, любопытные, λαλοῦσαι болтающие τὰ μὴ не δέοντα. надлежащее.14 βούλομαι Хочу οὖν итак νεωτέρας чтобы молодые [вдо́вы] γαμεῖν, выходили замуж, τεκνογονεῖν, рожали детей, οἰκοδεσποτεῖν, хозяйничали в доме, μηδεμίαν никакой ἀφορμὴν повод διδόναι давали τῷ ἀντικειμένῳ противостоящему λοιδορίας порицания χάριν· ради;15 ἤδη уже́ γάρ ведь τινες некоторые ἐξετράπησαν свернули ὀπίσω за τοῦ Σατανᾶ. Сатаной.16 εἴ Если τις какая πιστὴ верная ἔχει имеет χήρας, вдов, ἐπαρκείτω пусть поддерживает αὐταῖς, их, καὶ и μὴ не βαρείσθω пусть отягощается ἐκκλησία, Церковь, ἵνα чтобы ταῖς ὄντως действительно χήραις вдов ἐπαρκέσῃ. Она поддержала.17 Οἱ καλῶς Хорошо προεστῶτες главенствующие πρεσβύτεροι пресвитеры διπλῆς двойной τιμῆς чести ἀξιούσθωσαν, пусть удостаиваются, μάλιστα наиболее οἱ которые κοπιῶντες трудятся ἐν в λόγῳ слове καὶ и διδασκαλίᾳ· учении;18 λέγει говорит γὰρ ведь γραφή, Писание, Βοῦν Быку ἀλοῶντα молотящему οὐ не φιμώσεις· будешь закрывать рот; καί, и, Ἄξιος Достоин ἐργάτης работник τοῦ μισθοῦ платы αὐτοῦ. его.19 κατὰ На πρεσβυτέρου пресвитера κατηγορίαν обвинение μὴ не παραδέχου, принимай, ἐκτὸς кроме εἰ если μὴ не ἐπὶ при δύο двух или τριῶν трёх μαρτύρων. свидетелях.20 τοὺς ἁμαρτάνοντας Грешащих ἐνώπιον перед πάντων всеми ἔλεγχε, обличай, ἵνα чтобы καὶ и οἱ λοιποὶ остальные φόβον страх ἔχωσιν. имели.21 Διαμαρτύρομαι Заклинаю ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ Богом καὶ и Χριστοῦ Христом Ἰησοῦ Иисусом καὶ и τῶν ἐκλεκτῶν избранными ἀγγέλων, ангелами, ἵνα чтобы ταῦτα это φυλάξῃς ты сохранил χωρὶς без προκρίματος, предубеждения, μηδὲν ничего ποιῶν творящий κατὰ по πρόσκλισιν. склонности.22 Χεῖρας Ру́ки ταχέως быстро μηδενὶ никому ἐπιτίθει, возлагай, μηδὲ и не κοινώνει имей общение ἁμαρτίαις [с] грехами ἀλλοτρίαις· чужими; σεαυτὸν тебя самого ἁγνὸν чистого τήρει. соблюдай.23 Μηκέτι не ὑδροπότει, пей воду [только], ἀλλὰ но οἴνῳ вино ὀλίγῳ немногое χρῶ употребляй διὰ из-за τὸν στόμαχον желудка καὶ и τὰς πυκνάς частых σου твоих ἀσθενείας. недомоганий.24 Τινῶν Некоторых ἀνθρώπων людей αἱ ἁμαρτίαι грехи πρόδηλοί наперёд ясны εἰσιν, есть, προάγουσαι наперёд ведущие εἰς на κρίσιν, суд, τισὶν некоторых δὲ же καὶ и ἐπακολουθοῦσιν· следуют за [ними];25 ὡσαύτως так же καὶ и τὰ ἔργα дела́ τὰ καλὰ хорошие πρόδηλα, наперёд ясны, καὶ и τὰ ἄλλως по-другому ἔχοντα имеющиеся κρυβῆναι быть скрытыми οὐ не δύνανται. могут.