keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Есфирь глава 3

Ἐσθὴρ 3

Подстрочный перевод Библии

1 Μετὰ После δὲ же ταῦτα этих [событий] ἐδόξασεν прославил βασιλεὺς царь Ἀρταξέρξης Артаксеркс Αμαν Амана Αμαδαθου [сына] Амадафа Βουγαῖον Вегэона καὶ и ὕψωσεν возвысил αὐτόν, его, καὶ и ἐπρωτοβάθρει сидящий впереди πάντων всех τῶν φίλων друзей αὐτοῦ. его.2 καὶ И πάντες все οἱ ἐν во τῇ αὐλῇ дворе προσεκύνουν падали ниц αὐτῷ, ему, οὕτως так γὰρ ведь προσέταξεν приказал βασιλεὺς царь ποιῆσαι· сделать; δὲ же Μαρδοχαῖος Мардохей οὐ не προσεκύνει поклонялся αὐτῷ. ему.3 καὶ И ἐλάλησαν говорили οἱ ἐν во τῇ αὐλῇ дворе τοῦ βασιλέως царя τῷ к Μαρδοχαίῳ Мардохею: Μαρδοχαῖε, Мардохей, τί что παρακούεις слышишь τὰ которое ὑπὸ от τοῦ βασιλέως царя λεγόμενα говорящееся?4 καθ᾽ По ἑκάστην каждому ἡμέραν дню ἐλάλουν они говорили αὐτῷ, ему, καὶ и οὐχ не ὑπήκουεν послушался αὐτῶν· их; καὶ и ὑπέδειξαν указали τῷ Αμαν Аману Μαρδοχαῖον Мардохей τοῖς τοῦ βασιλέως царя λόγοις словам ἀντιτασσόμενον· противящийся; καὶ и ὑπέδειξεν указал αὐτοῖς им Μαρδοχαῖος Мардохей ὅτι что Ιουδαῖός иудей ἐστιν. он есть.5 καὶ И ἐπιγνοὺς узнавший Αμαν Аман ὅτι что οὐ не προσκυνεῖ поклоняется αὐτῷ ему Μαρδοχαῖος, Мардохей, ἐθυμώθη разъярился σφόδρα очень6 καὶ и ἐβουλεύσατο замышлял ἀφανίσαι истребить πάντας всех τοὺς ὑπὸ под τὴν Ἀρταξέρξου Артаксеркса βασιλείαν царством Ιουδαίους. иудеев.7 καὶ И ἐποίησεν сделал ψήφισμα решение ἐν в ἔτει год δωδεκάτῳ двенадцатый τῆς βασιλείας царства Ἀρταξέρξου Артаксеркса καὶ и ἔβαλεν бросил κλήρους жребий ἡμέραν день ἐξ от ἡμέρας дней καὶ и μῆνα месяц ἐκ из μηνὸς месяца ὥστε чтобы ἀπολέσαι уничтожить ἐν в μιᾷ один ἡμέρᾳ день τὸ γένος род Μαρδοχαίου, Мардохея, καὶ и ἔπεσεν упал κλῆρος жребий εἰς на τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην четырнадцатый [день] τοῦ μηνός, месяца, ὅς который ἐστιν есть Αδαρ. Адар.8 καὶ И ἐλάλησεν сказал πρὸς к τὸν βασιλέα царю Ἀρταξέρξην Артаксерксу λέγων говорящий: Ὑπάρχει Пребывает ἔθνος народ διεσπαρμένον рассеянный ἐν среди τοῖς ἔθνεσιν народов ἐν во πάσῃ всём τῇ βασιλείᾳ царстве σου, твоём, οἱ δὲ же νόμοι законы αὐτῶν их ἔξαλλοι своеобразные παρὰ сверх πάντα всех τὰ ἔθνη, народов, τῶν δὲ же νόμων закон τοῦ βασιλέως царя παρακούουσιν, [не] слышат, καὶ и οὐ не συμφέρει приносит пользу τῷ βασιλεῖ царю ἐᾶσαι оставить αὐτούς· их;9 εἰ если δοκεῖ кажется τῷ βασιλεῖ, царю, δογματισάτω [да будет] утверждено ἀπολέσαι уничтожить αὐτούς, их, κἀγὼ и я διαγράψω запишу εἰς в τὸ γαζοφυλάκιον сокровищницу τοῦ βασιλέως царя ἀργυρίου серебра τάλαντα талантов μύρια. десять тысяч.10 καὶ И περιελόμενος снявший βασιλεὺς царь τὸν δακτύλιον перстень ἔδωκεν дал εἰς в χεῖρα руку τῷ Αμαν Аману σφραγίσαι запечатать κατὰ согласно τῶν γεγραμμένων написанному κατὰ против τῶν Ιουδαίων. Иудеев.11 καὶ И εἶπεν сказал βασιλεὺς царь τῷ Αμαν Аману: Τὸ μὲν Же ἀργύριον серебро ἔχε, имей, τῷ δὲ же ἔθνει народу χρῶ употребляй ὡς как βούλει. хочешь.12 καὶ И ἐκλήθησαν были призваны οἱ γραμματεῖς книжники τοῦ βασιλέως царя μηνὶ [в] месяц πρώτῳ первый τῇ τρισκαιδεκάτῃ [в] тринадцатый [день] καὶ и ἔγραψαν, написали, ὡς как ἐπέταξεν приказал Αμαν, Аман, τοῖς στρατηγοῖς начальникам охраны καὶ и τοῖς ἄρχουσιν начальникам κατὰ по πᾶσαν всей χώραν стране ἀπὸ от Ἰνδικῆς Индии ἕως до τῆς Αἰθιοπίας, Эфиопии, ταῖς ἑκατὸν сто εἴκοσι двадцати ἑπτὰ семи χώραις, землям, τοῖς τε же ἄρχουσι начальникам τῶν ἐθνῶν народов κατὰ по τὴν αὐτῶν ним λέξιν речь δι᾽ через Ἀρταξέρξου Артаксеркса τοῦ βασιλέως. царя.13 καὶ И ἀπεστάλη была послана διὰ через βιβλιαφόρων гонцов εἰς в τὴν Ἀρταξέρξου Артаксеркса βασιλείαν царство ἀφανίσαι истребить τὸ γένος род τῶν Ιουδαίων иудеев ἐν в ἡμέρᾳ день μιᾷ первый μηνὸς месяца δωδεκάτου, двенадцатого, ὅς который ἐστιν есть Αδαρ, Адар, καὶ и διαρπάσαι разграбить τὰ ὑπάρχοντα имущества αὐτῶν. их. τῆς δὲ Же ἐπιστολῆς послания ἐστιν есть τὸ ἀντίγραφον копия τόδε вот: Βασιλεὺς Царь μέγας великий Ἀρταξέρξης Артаксеркс τοῖς которым ἀπὸ от τῆς Ἰνδικῆς Индии ἕως до τῆς Αἰθιοπίας Эфиопии ἑκατὸν сто εἴκοσι двадцати ἑπτὰ семи χωρῶν стран ἄρχουσι начальникам καὶ и τοπάρχαις местным начальникам ὑποτεταγμένοις подчиняющимся τάδε это γράφει пишет:14 Πολλῶν Многими ἐπάρξας управляя ἐθνῶν народами καὶ и πάσης всей ἐπικρατήσας повелевающий οἰκουμένης обитаемой [землёй] ἐβουλήθην, захотел, μὴ не τῷ θράσει дерзостью τῆς ἐξουσίας власти ἐπαιρόμενος, возносящийся, ἐπιεικέστερον доброжелательностью δὲ же καὶ и μετὰ с ἠπιότητος тихостью ἀεὶ всегда διεξάγων, правя, τοὺς τῶν ὑποτεταγμένων подданных ἀκυμάτους безмятежных διὰ во παντὸς всякое [время] καταστῆσαι поставить βίους, жизнь, τήν τε же βασιλείαν царство ἥμερον упорядоченное καὶ и πορευτὴν проходимое μέχρι до περάτων пределов παρεξόμενος удерживая ἀνανεώσασθαί обновить τε же τὴν ποθουμένην жаждущий τοῖς πᾶσιν всем ἀνθρώποις людям εἰρήνην. мир.15 πυθομένου Спросившего δέ же μου мне τῶν συμβούλων советников πῶς как ἂν ἀχθείη ввести τοῦτο это ἐπὶ до πέρας, конца, σωφροσύνῃ благоразумие παρ᾽ у ἡμῖν нас διενέγκας носимый καὶ и ἐν в τῇ εὐνοίᾳ благоволении ἀπαραλλάκτως неизменный καὶ и βεβαίᾳ прочно πίστει веру ἀποδεδειγμένος показывающий καὶ и δεύτερον вторично τῶν βασιλειῶν царства γέρας дар ἀπενηνεγμένος получивший Αμαν Аман16 ἐπέδειξεν показал ἡμῖν нам ἐν среди πάσαις всех ταῖς κατὰ на τὴν οἰκουμένην обитаемой [земле] φυλαῖς племенах ἀναμεμεῖχθαι смешанный δυσμενῆ враждебный λαόν народ τινα некий τοῖς νόμοις законам ἀντίθετον противящийся πρὸς ко πᾶν всякому ἔθνος народу τά τε же τῶν βασιλέων царей παραπέμποντας передаваемые διηνεκῶς постоянно διατάγματα указы πρὸς к τὸ которым μὴ не κατατίθεσθαι переносящий τὴν ὑφ᾽ под ἡμῶν нами κατευθυνομένην управляемое ἀμέμπτως безупречно συναρχίαν. соуправление.17 διειληφότες Различившие οὖν итак τόδε вот τὸ ἔθνος народ μονώτατον один ἐν в ἀντιπαραγωγῇ враждебности παντὶ всякому διὰ через παντὸς всякого ἀνθρώπῳ человека, κείμενον установление διαγωγὴν формы νόμων законов ξενίζουσαν чужеземное παραλλάσσον изменяет καὶ и δυσνοοῦν питает неприязнь τοῖς ἡμετέροις нашим πράγμασιν делам τὰ которые χείριστα худшее συντελοῦν сооружают κακὰ зло καὶ и πρὸς к τὸ μὴ не τὴν βασιλείαν царству εὐσταθείας стойкость τυγχάνειν· достигается;18 προστετάχαμεν приказываем οὖν итак τοὺς σημαινομένους сообщёнными ὑμῖν вам ἐν в τοῖς γεγραμμένοις написанных ὑπὸ от Αμαν Амана τοῦ τεταγμένου назначенного ἐπὶ на τῶν πραγμάτων дело καὶ и δευτέρου второго πατρὸς отца ἡμῶν нашего πάντας всех σὺν с γυναιξὶ женщинами καὶ и τέκνοις детьми ἀπολέσαι уничтожить ὁλορριζεὶ на корню ταῖς τῶν ἐχθρῶν врагов μαχαίραις мечём ἄνευ без παντὸς всякого οἴκτου сожаления καὶ и φειδοῦς сдерживания τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ [в] четырнадцатый [день] τοῦ δωδεκάτου двенадцатого μηνὸς месяца Αδαρ Адар τοῦ ἐνεστῶτος настоящего ἔτους, года,19 ὅπως чтобы οἱ πάλαι раньше καὶ и νῦν ныне δυσμενεῖς враги ἐν в ἡμέρᾳ день μιᾷ один βιαίως насильно εἰς в τὸν ᾅδην ад κατελθόντες сошедшие εἰς в τὸν μετέπειτα впоследствии χρόνον времени εὐσταθῆ крепко καὶ и ἀτάραχα непоколебимо παρέχωσιν держаться ἡμῖν нам διὰ из-за τέλους конца τὰ πράγματα. дел. τὰ δὲ Же ἀντίγραφα копии τῶν ἐπιστολῶν послания ἐξετίθετο объявить κατὰ по χώραν, стране, καὶ и προσετάγη повелеть πᾶσι всем τοῖς ἔθνεσιν язычникам ἑτοίμους готовыми εἶναι быть εἰς в τὴν ἡμέραν день ταύτην. этот. ἐσπεύδετο Поспешило δὲ же τὸ πρᾶγμα дело καὶ и εἰς в Σουσαν· Сузы; δὲ же βασιλεὺς царь καὶ и Αμαν Аман ἐκωθωνίζοντο, пили, ἐταράσσετο был потрясён δὲ же πόλις. город.