keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Екклесиаста глава 10

Ἐκκλησιαστὴς 10

Подстрочный перевод Библии

1 Μυῖαι Мухи θανατοῦσαι умершие σαπριοῦσιν испортят σκευασίαν приготовленного ἐλαίου ма́сла ἡδύσματος· усладу; τίμιον ценное ὀλίγον немного σοφίας мудрости ὑπὲρ более δόξαν славы ἀφροσύνης неразумия μεγάλης. великой.2 καρδία Сердце σοφοῦ мудрого εἰς в δεξιὸν правой [руке] αὐτοῦ, его, καὶ а καρδία сердце ἄφρονος неразумного εἰς в ἀριστερὸν левой [руке] αὐτοῦ· его;3 καί и γε вот ἐν в ὁδῷ пути ὅταν когда ἄφρων неразумный πορεύηται, идёт, καρδία сердце αὐτοῦ его ὑστερήσει, опоздает, καὶ и которые [дела́] λογιεῖται задумает πάντα все ἀφροσύνη неразумие ἐστίν. есть.4 ἐὰν Если πνεῦμα дух τοῦ ἐξουσιάζοντος властвующего ἀναβῇ поднимется ἐπὶ на σέ, тебя, τόπον место σου твоё μὴ не ἀφῇς, оставит, ὅτι потому что ἴαμα исцеление καταπαύσει утолит ἁμαρτίας грехи μεγάλας. больши́е.5 ἔστιν Есть πονηρία, лукавство, ἣν которое εἶδον я увидел ὑπὸ под τὸν ἥλιον, солнцем, ὡς как ἀκούσιον, непреднамеренное, которое ἐξῆλθεν вышло ἀπὸ от προσώπου лица́ τοῦ ἐξουσιάζοντος· властвующего;6 ἐδόθη дан ἄφρων неразумный ἐν на ὕψεσι высо́ты μεγάλοις, великие, καὶ а πλούσιοι богатые ἐν на ταπεινῷ низких καθήσονται· сядут;7 εἶδον я увидел δούλους рабов ἐφ᾽ на ἵππους конях καὶ и ἄρχοντας начальников πορευομένους идущих ὡς как δούλους рабов ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.8 ὀρύσσων Роющий βόθρον яму ἐν в αὐτῷ неё ἐμπεσεῖται, упадёт, καὶ и καθαιροῦντα разрушающий φραγμόν, ограду, δήξεται уязвит αὐτὸν его ὄφις· змей;9 ἐξαίρων поднимающий λίθους камни διαπονηθήσεται огорчится ἐν из-за αὐτοῖς, них, σχίζων колющий ξύλα дрова κινδυνεύσει будет в опасности ἐν из-за αὐτοῖς них10 ἐὰν если ἐκπέσῃ спадёт τὸ σιδήριον, топорище, καὶ и αὐτὸς сам πρόσωπον лицо ἐτάραξεν, приведёт в смятение, καὶ и δυνάμεις силы δυναμώσει, утвердит, καὶ и περισσεία изобилие τοῦ ἀνδρείου мужчины σοφία. мудрость.11 ἐὰν Если δάκῃ укусит ὄφις змей ἐν при οὐ не ψιθυρισμῷ, нашёптывании, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть περισσεία изобилие τῷ ἐπᾴδοντι. славящему.12 λόγοι Слова́ στόματος уст σοφοῦ мудрого χάρις, благодать, καὶ а χείλη губы ἄφρονος неразумного καταποντιοῦσιν истребят αὐτόν· его;13 ἀρχὴ Нача́ло λόγων слов στόματος уст αὐτοῦ его ἀφροσόνη, безумие, καὶ и ἐσχάτη последнее στόματος уст αὐτοῦ его περιφέρεια πονηρά· дурная;14 καὶ и ἄφρων неразумный πληθύνει умножит λόγους. слова́. οὐκ Не ἔγνω познал ἄνθρωπος человек τί что τὸ γενόμενον, случившееся, καὶ и τί что τὸ ἐσόμενον готовящееся быть ὀπίσω после αὐτοῦ, него, τίς кто ἀναγγελεῖ возвестит αὐτῷ ему?15 μόχθος Труд τῶν ἀφρόνων неразумных κοπώσει озлобит αὐτούς, их, ὃς который οὐκ не ἔγνω узнал τοῦ [чтобы] πορευθῆναι отправиться εἰς в πόλιν. город.16 οὐαί Го́ре σοι, тебе, πόλις, город, ἧς которого βασιλεύς царь σου твой νεώτερος молодой καὶ и οἱ ἄρχοντές начальники σου твои ἐν по πρωίᾳ утру ἐσθίουσιν· едят;17 μακαρία блаженна σύ, ты, γῆ, земля, ἧς которой βασιλεύς царь σου твой υἱὸς сын ἐλευθέρων свободных καὶ и οἱ ἄρχοντές начальники σου твои πρὸς по καιρὸν времени φάγονται съедят ἐν в δυνάμει силе καὶ и οὐκ не αἰσχυνθήσονται. устыдятся.18 ἐν В ὀκνηρίαις ленностях ταπεινωθήσεται будет принижен δόκωσις, бревенчатый настил, καὶ и ἐν в ἀργίᾳ χειρῶν рук στάξει протечёт οἰκία. дом.19 εἰς На γέλωτα смех ποιοῦσιν делают ἄρτον, хлеб, καὶ и οἶνος вино εὐφραίνει веселиться ζῶντας, живущим, καὶ и τοῦ ἀργυρίου серебра ἐπακούσεται услышат σὺν вместе с тем τὰ πάντα. все.20 καί И γε вот ἐν в συνειδήσει сознании σου твоём βασιλέα царя μὴ не καταράσῃ, проклянёшь, καὶ и ἐν в ταμιείοις хранилищах κοιτώνων спальней σου твоих μὴ не καταράσῃ проклянёшь πλούσιον· богатого; ὅτι потому что πετεινὸν птица τοῦ οὐρανοῦ неба ἀποίσει донесёт σὺν вместе с тем τὴν φωνήν, голос, καὶ и ἔχων имеющая τὰς πτέρυγας крылья ἀπαγγελεῖ сообщит λόγον. слово.