keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Екклесиаста глава 7

Ἐκκλησιαστὴς 7

Подстрочный перевод Библии

1 Ἀγαθὸν Доброе ὄνομα имя ὑπὲρ более ἔλαιον елея ἀγαθὸν доброго καὶ и ἡμέρα день τοῦ θανάτου смерти ὑπὲρ более ἡμέραν дня γενέσεως рождения αὐτοῦ. его.2 ἀγαθὸν Доброе [есть] πορευθῆναι [чтобы] отправиться εἰς в οἶκον дом πένθους плача чем ὅτι как πορευθῆναι [чтобы] отправиться εἰς в οἶκον дом πότου, питья, καθότι так, как τοῦτο это τέλος конец παντὸς всякого τοῦ ἀνθρώπου, человека, καὶ и ζῶν Живущий δώσει даст εἰς в καρδίαν сердце αὐτοῦ. его.3 ἀγαθὸν Доброе [есть] θυμὸς печаль ὑπὲρ более γέλωτα, смеха, ὅτι потому что ἐν при κακίᾳ огорчённом προσώπου лице ἀγαθυνθήσεται будет сделано весёлым καρδία. сердце.4 καρδία Сердце σοφῶν мудрых ἐν в οἴκῳ доме πένθους, плача, καὶ а καρδία сердце ἀφρόνων неразумных ἐν в οἴκῳ доме εὐφροσύνης. веселья.5 ἀγαθὸν Доброе [есть] τὸ ἀκοῦσαι услышать ἐπιτίμησιν порицание σοφοῦ мудрого ὑπὲρ более ἄνδρα человека ἀκούοντα слушающего ᾆσμα песнь ἀφρόνων· неразумных;6 ὅτι потому что ὡς как φωνὴ звук τῶν ἀκανθῶν колючих растений ὑπὸ под τὸν λέβητα, котлом, οὕτως так γέλως смех τῶν ἀφρόνων· неразумных; καί и γε вот τοῦτο это ματαιότης. суета.7 ὅτι Потому что συκοφαντία искажение [фактов] περιφέρει льстит σοφὸν мудрецу καὶ и ἀπόλλυσι уничтожает τὴν καρδίαν сердце εὐτονίας силы αὐτοῦ. его.8 ἀγαθὴ Добрые [есть] ἐσχάτη последние λόγων слова́ ὑπὲρ более ἀρχὴν [от] нача́ла αὐτοῦ, их, ἀγαθὸν доброе [есть] μακρόθυμος снисходительный ὑπὲρ более ὑψηλὸν высокого πνεύματι. духом.9 μὴ Не σπεύσῃς спеши ἐν в πνεύματί духе σου твоём τοῦ [чтобы] θυμοῦσθαι, становиться гневливым, ὅτι потому что θυμὸς гнев ἐν в κόλπῳ лоне ἀφρόνων неразумных ἀναπαύσεται. отдохнёт.10 μὴ Не εἴπῃς скажи: Τί Что ἐγένετο сделалось ὅτι что αἱ ἡμέραι дни αἱ πρότεραι прежние ἦσαν были ἀγαθαὶ хорошие ὑπὲρ более ταύτας этих? ὅτι Потому что οὐκ не ἐν в σοφίᾳ мудрости ἐπηρώτησας спросил περὶ об τούτου. этом.11 ἀγαθὴ Доброе [есть] σοφία мудрость μετὰ со κληροδοσίας жребием καὶ и περισσεία изобилие τοῖς θεωροῦσιν видящим τὸν ἥλιον· солнце;12 ὅτι потому что ἐν в σκιᾷ тени́ αὐτῆς её σοφία мудрость ὡς как σκιὰ тень τοῦ ἀργυρίου, серебра, καὶ и περισσεία изобилие γνώσεως знания τῆς σοφίας мудрости ζωοποιήσει будет оживлять τὸν παρ᾽ от αὐτῆς. неё.13 ἰδὲ Посмотри τὰ ποιήματα творения τοῦ θεοῦ· Бога; ὅτι потому что τίς кто δυνήσεται сможет τοῦ [чтобы] κοσμῆσαι устроить ὃν которое ἂν если θεὸς Бог διαστρέψῃ исказит αὐτόν его?14 ἐν В ἡμέρᾳ день ἀγαθωσύνης доброты ζῆθι живи ἐν в ἀγαθῷ до́бром καὶ и ἐν в ἡμέρᾳ день κακίας зла ἰδέ· посмотри; καί и γε вот σὺν вместе с тем τοῦτο это σύμφωνον в гармонии τούτῳ этому ἐποίησεν сделал θεὸς Бог περὶ относительно λαλιᾶς, речи, ἵνα чтобы μὴ не εὕρῃ нашёл ἄνθρωπος человек ὀπίσω за αὐτοῦ Ним μηδέν. ничто.15 Σὺν Вместе [со] τὰ πάντα всем εἶδον я увидел ἐν в ἡμέραις дни ματαιότητός суеты μου· моей; ἔστιν есть δίκαιος праведный ἀπολλύμενος погибающий ἐν в δικαίῳ праведности αὐτοῦ, его, καὶ и ἔστιν есть ἀσεβὴς нечестивый μένων остающийся ἐν во κακίᾳ зле αὐτοῦ. его.16 μὴ Не γίνου делайся δίκαιος праведный πολὺ много καὶ и μὴ не σοφίζου умудряйся περισσά, излишне, μήποτε чтобы не ἐκπλαγῇς. быть поражённым.17 μὴ Не ἀσεβήσῃς будь нечестивым πολὺ много καὶ и μὴ не γίνου делайся σκληρός, жёсткий, ἵνα чтобы μὴ не ἀποθάνῃς умер ἐν в οὐ не καιρῷ срок σου. твой.18 ἀγαθὸν Доброе [есть] τὸ ἀντέχεσθαί держаться σε тебе ἐν в τούτῳ, этом, καί и γε конечно ἀπὸ от τούτου этого μὴ не ἀνῇς отпускать τὴν χεῖρά руку σου, твою, ὅτι потому что φοβούμενος боящийся τὸν θεὸν Бога ἐξελεύσεται избежит τὰ πάντα. всего.19 σοφία Мудрость βοηθήσει поможет τῷ σοφῷ мудрому ὑπὲρ более δέκα десяти ἐξουσιάζοντας власть имущих τοὺς ὄντας сущих ἐν в τῇ πόλει· городе;20 ὅτι потому что ἄνθρωπος человек οὐκ не ἔστιν есть δίκαιος праведный ἐν на τῇ γῇ, земле, ὃς который ποιήσει сделает ἀγαθὸν доброе καὶ и οὐχ не ἁμαρτήσεται. согрешит.21 καί И γε конечно εἰς во πάντας всех τοὺς λόγους, словах, οὓς которые λαλήσουσιν, произнесут, μὴ не θῇς устроишь καρδίαν сердце σου, твоё, ὅπως чтобы μὴ не ἀκούσῃς услышал τοῦ δούλου раба σου твоего καταρωμένου проклинающего σε, тебя,22 ὅτι потому что πλειστάκις часто πονηρεύσεταί будет злословить σε тебя καὶ и καθόδους πολλὰς многое κακώσει будет причинять зло καρδίαν сердцу σου, твоему, ὅπως чтобы καί и γε даже σὺ ты κατηράσω проклял ἑτέρους. других.23 Πάντα Всё ταῦτα это ἐπείρασα [я] испытал ἐν в τῇ σοφίᾳ· мудрости; εἶπα сказал: Σοφισθήσομαι, Умудрюсь,24 καὶ и αὐτὴ она ἐμακρύνθη будет удалена ἀπ᾽ от ἐμοῦ меня μακρὰν далеко ὑπὲρ более которого ἦν, была, καὶ и βαθὺ глубокую βάθος, глубину, τίς кто εὑρήσει найдёт αὐτό её?25 ἐκύκλωσα Обратился ἐγώ, я, καὶ и καρδία сердце μου моё τοῦ [чтобы] γνῶναι познать καὶ и τοῦ [чтобы] κατασκέψασθαι высмотреть καὶ и ζητῆσαι отыскать σοφίαν мудрость καὶ и ψῆφον решение καὶ и τοῦ [чтобы] γνῶναι познать ἀσεβοῦς нечестивого ἀφροσύνην неразумие καὶ и σκληρίαν ожесточение καὶ и περιφοράν. перемену.26 καὶ И εὑρίσκω нахожу ἐγὼ я πικρότερον горькое ὑπὲρ более θάνατον, смерти, σὺν с τὴν γυναῖκα, женой, ἥτις которая ἐστὶν есть θηρεύματα добыча καὶ и σαγῆναι се́ти καρδία сердце αὐτῆς, её, δεσμοὶ узы χεῖρες ру́ки αὐτῆς· её; ἀγαθὸς доброе [есть] πρὸ перед προσώπου лицом τοῦ θεοῦ Бога ἐξαιρεθήσεται быть избавленным ἀπ᾽ от αὐτῆς, неё, καὶ и ἁμαρτάνων согрешающий συλλημφθήσεται будет схвачен ἐν в αὐτῇ. ней.27 ἰδὲ Посмотри τοῦτο это εὗρον, я нашёл, εἶπεν сказал Ἐκκλησιαστής, Экклесиаст, μία некое τῇ μιᾷ одно τοῦ [чтобы] εὑρεῖν найти λογισμόν, рассуждение,28 ὃν которое ἔτι ещё ἐζήτησεν искала ψυχή душа́ μου моя́ καὶ и οὐχ не εὗρον· нашла; ἄνθρωπον мужчину ἕνα одного ἀπὸ из χιλίων тысячи εὗρον нашёл, καὶ а γυναῖκα женщину ἐν среди πᾶσι всех τούτοις этих οὐχ не εὗρον. нашёл.29 πλὴν кроме ἰδὲ посмотри τοῦτο это εὗρον, я нашёл, которое ἐποίησεν сделал θεὸς Бог σὺν с τὸν ἄνθρωπον человеком εὐθῆ, прямо, καὶ и αὐτοὶ они ἐζήτησαν стали искать λογισμοὺς рассуждения πολλούς. многие.