keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Екклесиаста глава 9

Ἐκκλησιαστὴς 9

Подстрочный перевод Библии

1 Ὅτι Потому что σὺν вместе πᾶν всему τοῦτο этому ἔδωκα я дал εἰς в καρδίαν сердце μου, моём, καὶ и καρδία сердце μου моё σὺν вместе πᾶν всё εἶδεν увидело τοῦτο, это, ὡς как οἱ δίκαιοι праведные καὶ и οἱ σοφοὶ мудрые καὶ и ἐργασίαι труды αὐτῶν их ἐν в χειρὶ руке τοῦ θεοῦ, Бога, καί и γε даже ἀγάπην любовь καί и γε даже μῖσος ненависть οὐκ не ἔστιν есть εἰδὼς знающий ἄνθρωπος· человек; τὰ πάντα всё πρὸ перед προσώπου лицом αὐτῶν, их,2 ματαιότης суета ἐν во τοῖς πᾶσιν. всём. συνάντημα Случай ἓν один τῷ δικαίῳ праведному καὶ и τῷ ἀσεβεῖ, нечестивому, τῷ ἀγαθῷ доброму καὶ и τῷ κακῷ злому καὶ и τῷ καθαρῷ чистому καὶ и τῷ ἀκαθάρτῳ нечистому καὶ и τῷ θυσιάζοντι жертвующему καὶ и τῷ μὴ не θυσιάζοντι· жертвующему; ὡς как ἀγαθός, добрый, ὧς как ἁμαρτάνων· согрешающий; ὧς как ὀμνύων, клянущийся, καθὼς как τὸν ὅρκον клятву φοβούμενος. боящийся.3 τοῦτο Это πονηρὸν злое ἐν во παντὶ всяком πεποιημένῳ сотворённом ὑπὸ под τὸν ἥλιον, солнцем, ὅτι потому что συνάντημα случай ἓν один τοῖς πᾶσιν· всем; καί и γε вот καρδία сердце υἱῶν сыновей τοῦ ἀνθρώπου человека ἐπληρώθη исполнилось πονηροῦ, злым, καὶ и περιφέρεια ἐν в καρδίᾳ сердце αὐτῶν их ἐν в ζωῇ жизни αὐτῶν, их, καὶ и ὀπίσω позади αὐτῶν них πρὸς к τοὺς νεκρούς. мёртвым.4 ὅτι Потому что τίς кто [есть] ὃς который κοινωνεῖ имеет общение πρὸς ко πάντας всем τοὺς ζῶντας живущим? ἔστιν Есть ἐλπίς, надежда, ὅτι что κύων пёс ζῶν, живущий, αὐτὸς этот ἀγαθὸς доброе [имеет] ὑπὲρ более τὸν λέοντα льва τὸν νεκρόν. мёртвого.5 ὅτι Потому что οἱ ζῶντες живущие γνώσονται узна́ют ὅτι что ἀποθανοῦνται, умрут, καὶ а οἱ νεκροὶ мёртвые οὔκ не εἰσιν есть γινώσκοντες знающие οὐδέν· ничего; καὶ и οὐκ не ἔστιν есть αὐτοῖς им ἔτι уже́ μισθός, плата, ὅτι потому что ἐπελήσθη была забыта μνήμη память αὐτῶν· их;6 καί и γε же ἀγάπη любовь αὐτῶν их καί и γε же μῖσος ненависть αὐτῶν их καί и γε же ζῆλος ревность αὐτῶν их ἤδη уже́ ἀπώλετο, погибла, καὶ и μερὶς доля οὐκ не ἔστιν есть αὐτοῖς им ἔτι уже́ εἰς во αἰῶνα век ἐν во παντὶ всяком τῷ πεποιημένῳ сотворённом ὑπὸ под τὸν ἥλιον. солнцем.7 Δεῦρο [Иди] сюда φάγε поешь ἐν в εὐφροσύνῃ весельи ἄρτον хлеб σου твой καὶ и πίε попей ἐν в καρδίᾳ сердце ἀγαθῇ до́бром οἶνόν вино σου, твоё, ὅτι потому что ἤδη уже́ εὐδόκησεν счёл за благо θεὸς Бог τὰ ποιήματά творения σου. твои.8 ἐν Во παντὶ всякое καιρῷ время ἔστωσαν пусть будут ἱμάτιά одежды σου твои λευκά, белые, καὶ и ἔλαιον масло ἐπὶ на κεφαλήν голове σου твоей μὴ не ὑστερησάτω. оскудеет.9 ἰδὲ Созерцай ζωὴν жизнь μετὰ с γυναικός, женой, ἧς которую ἠγάπησας, ты полюбил, πάσας все ἡμέρας дни ζωῆς жизни ματαιότητός суеты σου твоей τὰς которые δοθείσας данные σοι тебе ὑπὸ под τὸν ἥλιον, солнцем, πάσας все ἡμέρας дни ματαιότητός суеты σου, твоей, ὅτι потому что αὐτὸ это μερίς часть σου твоя ἐν в τῇ ζωῇ жизни σου твоей καὶ и ἐν в τῷ μόχθῳ труде σου, твоём, которым σὺ ты μοχθεῖς трудишься ὑπὸ под τὸν ἥλιον. солнцем.10 πάντα, Всё, ὅσα сколькое ἂν если εὕρῃ найдёт χείρ рука σου твоя τοῦ [чтобы] ποιῆσαι, сделать, ὡς какая δύναμίς сила σου твоя ποίησον, сделай, ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν есть ποίημα творение καὶ и λογισμὸς умысливший καὶ и γνῶσις знание καὶ и σοφία мудрость ἐν в ᾅδῃ, аду, ὅπου куда σὺ ты πορεύῃ идёшь ἐκεῖ. туда.11 Ἐπέστρεψα Я повернулся καὶ и εἶδον я увидел ὑπὸ под τὸν ἥλιον солнцем ὅτι что οὐ не τοῖς κούφοις лёгким δρόμος бег καὶ и οὐ не τοῖς δυνατοῖς сильным πόλεμος война καί и γε οὐ не τοῖς σοφοῖς мудрым ἄρτος хлеб καί и γε οὐ не τοῖς συνετοῖς разумным πλοῦτος богатство καί и γε οὐ не τοῖς γινώσκουσιν знающим χάρις, вознаграждение, ὅτι потому что καιρὸς время καὶ и ἀπάντημα встреча συναντήσεται встретится τοῖς πᾶσιν всем αὐτοῖς. им.12 ὅτι Потому что καί и γε οὐκ не ἔγνω узнал ἄνθρωπος человек τὸν καιρὸν время αὐτοῦ· его; ὡς как οἱ ἰχθύες рыбы οἱ θηρευόμενοι ловимые ἐν в ἀμφιβλήστρῳ сети́ κακῷ злому καὶ и ὡς как ὄρνεα птицы τὰ θηρευόμενα ловимые ἐν в παγίδι, западню, ὡς как αὐτὰ эти παγιδεύονται уловляются οἱ υἱοὶ сыновья́ τοῦ ἀνθρώπου человека εἰς во καιρὸν время πονηρόν, злое, ὅταν когда ἐπιπέσῃ упадёт ἐπ᾽ на αὐτοὺς них ἄφνω. внезапно.13 Καί И γε вот τοῦτο это εἶδον я увидел σοφίαν мудрость ὑπὸ под τὸν ἥλιον, солнцем, καὶ и μεγάλη великая ἐστὶν есть πρός ко με· мне;14 πόλις город μικρὰ малый καὶ и ἄνδρες мужчины ἐν в αὐτῇ нём ὀλίγοι, немногие, καὶ и ἔλθῃ придёт ἐπ᾽ на αὐτὴν него βασιλεὺς царь μέγας великий καὶ и κυκλώσῃ окружит αὐτὴν его καὶ и οἰκοδομήσῃ построит ἐπ᾽ против αὐτὴν него χάρακας частоколы μεγάλους· больши́е;15 καὶ и εὕρῃ найдёт ἐν в αὐτῇ нём ἄνδρα человека πένητα нуждающегося σοφόν, мудреца, καὶ и διασώσει спасёт αὐτὸς он τὴν πόλιν город ἐν в τῇ σοφίᾳ мудрости αὐτοῦ· его; καὶ и ἄνθρωπος человек οὐκ не ἐμνήσθη вспомнил σὺν вместе с тем τοῦ ἀνδρὸς человека τοῦ πένητος бедного ἐκείνου. того.16 καὶ И εἶπα сказал ἐγώ я: Ἀγαθὴ Хорошая σοφία мудрость ὑπὲρ более δύναμιν· силы; καὶ а σοφία мудрость τοῦ πένητος бедного ἐξουδενωμένη, презираема, καὶ и λόγοι слова́ αὐτοῦ его οὔκ не εἰσιν есть ἀκουόμενοι. слышимые.17 λόγοι Слова́ σοφῶν мудрых ἐν в ἀναπαύσει покое ἀκούονται слышатся ὑπὲρ более κραυγὴν крика ἐξουσιαζόντων властвующих ἐν в ἀφροσύναις. неразумии.18 ἀγαθὴ Добрая σοφία мудрость ὑπὲρ более σκεύη вещей πολέμου, войны́, καὶ и ἁμαρτάνων согрешающий εἷς один ἀπολέσει погубит ἀγαθωσύνην доброе πολλήν. многое.