keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Даниила глава 10

Δανιὴλ 10

Подстрочный перевод Библии

1 ἐν В ἔτει год τρίτῳ третий Κύρου Кира, βασιλέως царя Περσῶν персов, λόγος слово ἀπεκαλύφθη было открыто τῷ Δανιηλ Даниилу, οὗ которого τὸ ὄνομα имя ἐπεκλήθη было прозвано Βαλτασαρ Валтасар, καὶ и ἀληθινὸς истинное λόγος слово καὶ и δύναμις сила μεγάλη великая καὶ и σύνεσις знание ἐδόθη было дано αὐτῷ ему ἐν в τῇ ὀπτασίᾳ виде́нии.2 ἐν В ταῖς ἡμέραις дни ἐκείναις те ἐγὼ я Δανιηλ Даниил ἤμην был πενθῶν плачущий τρεῖς три ἑβδομάδας седмицы ἡμερῶν дней.3 ἄρτον Хлеб ἐπιθυμιῶν желаний οὐκ не ἔφαγον съел я καὶ и κρέας мясо καὶ и οἶνος вино οὐκ не εἰσῆλθεν вошли εἰς в τὸ στόμα рот μου мой καὶ и ἄλειμμα умащивание οὐκ не ἠλειψάμην помазался ἕως до πληρώσεως наполнения τριῶν трёх ἑβδομάδων седмиц ἡμερῶν дней.4 ἐν В ἡμέρᾳ день εἰκοστῇ двадцатый καὶ и τετάρτῃ четвёртый τοῦ μηνὸς месяца τοῦ πρώτου первого καὶ и ἐγὼ я ἤμην был ἐχόμενα держащимся τοῦ ποταμοῦ реки́ τοῦ μεγάλου великой αὐτός она ἐστιν есть Εδδεκελ Эддэкэль.5 καὶ И ἦρα я поднял τοὺς ὀφθαλμούς глаза́ μου мои καὶ и εἶδον я увидел καὶ и ἰδοὺ вот ἀνὴρ человек εἷς один ἐνδεδυμένος одетый βαδδιν [в] льняную одежду καὶ и ὀσφὺς бедро αὐτοῦ его περιεζωσμένη препоясано ἐν [с использованием] χρυσίῳ золота Ωφαζ Офаз,6 καὶ и τὸ σῶμα тело αὐτοῦ его ὡσεὶ будто θαρσις [камень] фарсис, καὶ и τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его ὡσεὶ будто ὅρασις ви́дение ἀστραπῆς сияния, καὶ и οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ αὐτοῦ его ὡσεὶ будто λαμπάδες светильники πυρός огня, καὶ и οἱ βραχίονες плечи αὐτοῦ его καὶ и τὰ σκέλη голени ὡς как ὅρασις ви́дение χαλκοῦ меди στίλβοντος сверкающие, καὶ и φωνὴ голос τῶν λόγων слов αὐτοῦ его ὡς как φωνὴ голос ὄχλου толпы́.7 καὶ И εἶδον увидел ἐγὼ я, Δανιηλ Даниил, μόνος один τὴν ὀπτασίαν виде́ние καὶ и οἱ ἄνδρες мужчины οἱ которые μετ᾽ со ἐμοῦ мной οὐκ не εἶδον они увидели τὴν ὀπτασίαν виде́ние, ἀλλ᾽ но скорее ἔκστασις исступление μεγάλη большое ἐπέπεσεν напало ἐπ᾽ на αὐτούς них καὶ и ἔφυγον они убежали ἐν в φόβῳ страхе.8 καὶ И ἐγὼ я ὑπελείφθην был оставлен μόνος один καὶ и εἶδον я увидел τὴν ὀπτασίαν виде́ние τὴν μεγάλην великое ταύτην это καὶ и οὐχ не ὑπελείφθη была оставлена ἐν во ἐμοὶ мне ἰσχύς сила καὶ и δόξα слава μου моя μετεστράφη изменилась εἰς на διαφθοράν уничтожение καὶ и οὐκ не ἐκράτησα удержал ἰσχύος силы.9 καὶ И ἤκουσα я услышал τὴν φωνὴν голос τῶν λόγων слов αὐτοῦ его καὶ и ἐν в τῷ ἀκοῦσαί выслушать με мне αὐτοῦ его ἤμην я был κατανενυγμένος сокрушен καὶ и τὸ πρόσωπόν лицо μου моё ἐπὶ на τὴν γῆν земле.10 καὶ И ἰδοὺ вот χεὶρ рука ἁπτομένη касающаяся μου меня, καὶ и ἤγειρέν он поднял με меня ἐπὶ на τὰ γόνατά колени μου мои.11 καὶ И εἶπεν сказал πρός ко με мне: Δανιηλ Даниил, ἀνὴρ человек ἐπιθυμιῶν желаний, σύνες замечай ἐν в τοῖς λόγοις словах οἷς которые ἐγὼ я λαλῶ говорю πρὸς к σέ тебе καὶ и στῆθι стань ἐπὶ на τῇ στάσει стоянии σου твоём ὅτι потому что νῦν теперь ἀπεστάλην я послан πρὸς к σέ тебе καὶ и ἐν в τῷ λαλῆσαι говорить αὐτὸν ему πρός ко με мне τὸν λόγον слово τοῦτον это ἀνέστην встал ἔντρομος трепетен.12 καὶ И εἶπεν сказал πρός ко με мне: μὴ Не φοβοῦ бойся, Δανιηλ Даниил, ὅτι потому что ἀπὸ от τῆς πρώτης первого ἡμέρας дня ἧς [в] который ἔδωκας дал ты τὴν καρδίαν сердце σου твоё τοῦ [чтобы] συνιέναι понимать καὶ и κακωθῆναι сокрушаться ἐναντίον перед τοῦ θεοῦ Богом σου твоим ἠκούσθησαν были услышаны οἱ λόγοι слова́ σου твои καὶ и ἐγὼ я ἦλθον пришёл ἐν в τοῖς λόγοις словах σου твоих.13 καὶ И ἄρχων начальник βασιλείας царства Περσῶν персов εἱστήκει стоял ἐξ с ἐναντίας противоположной [стороны́] μου моей εἴκοσι двадцать καὶ и μίαν один ἡμέραν день καὶ и ἰδοὺ вот Μιχαηλ Михаил εἷς один τῶν [из] ἀρχόντων начальников τῶν πρώτων первых ἦλθεν пришёл βοηθῆσαί помочь μοι мне καὶ и αὐτὸν его κατέλιπον оставили ἐκεῖ там μετὰ с τοῦ ἄρχοντος начальником βασιλείας царства Περσῶν персов14 καὶ и ἦλθον я пришёл συνετίσαι сказать σε тебе ὅσα сколькое ἀπαντήσεται встретится τῷ λαῷ народу σου твоему ἐπ᾽ в ἐσχάτων последние τῶν [из] ἡμερῶν дней ὅτι потому что ἔτι ещё ὅρασις виде́ние εἰς на ἡμέρας дни.15 καὶ И ἐν в τῷ λαλῆσαι произнести αὐτὸν ему μετ᾽ со ἐμοῦ мной κατὰ согласно τοὺς λόγους слов τούτους этих ἔδωκα я положил τὸ πρόσωπόν лицо μου моё ἐπὶ на τὴν γῆν землю καὶ и κατενύγην был удручён.16 καὶ И ἰδοὺ вот, ὡς как ὁμοίωσις подобие υἱοῦ сына ἀνθρώπου человека ἥψατο коснулся τῶν χειλέων губ μου моих καὶ и ἤνοιξα [я] открыл τὸ στόμα рот μου мой καὶ и ἐλάλησα я произнёс καὶ и εἶπα [я] сказал πρὸς к τὸν ἑστῶτα стоящему ἐναντίον перед ἐμοῦ мной: κύριε Господин, ἐν при τῇ ὀπτασίᾳ ви́дении σου твоём ἐστράφη повернулись τὰ ἐντός внутренности μου мои ἐν во ἐμοί мне καὶ и οὐκ не ἔσχον я возымел ἰσχύν силу.17 καὶ И πῶς как δυνήσεται сможет παῖς раб σου твой, κύριε господин, λαλῆσαι говорить μετὰ с τοῦ κυρίου господином μου моим τούτου это? καὶ И ἐγὼ я ἀπὸ от τοῦ νῦν теперь οὐ не στήσεται станет ἐν во ἐμοὶ мне ἰσχύς сила καὶ и πνοὴ дыхание οὐχ не ὑπελείφθη осталось ἐν во ἐμοί мне.18 καὶ И προσέθετο он прибавил καὶ и ἥψατό коснулся μου меня ὡς как ὅρασις виде́ние ἀνθρώπου человека καὶ и ἐνίσχυσέν укрепил με меня19 καὶ и εἶπέν он сказал μοι мне: μὴ Не φοβοῦ бойся, ἀνὴρ человек ἐπιθυμιῶν желаний, εἰρήνη мир σοι тебе, ἀνδρίζου мужайся καὶ и ἴσχυε укрепляйся. καὶ И ἐν когда τῷ λαλῆσαι говорить αὐτὸν ему μετ᾽ со ἐμοῦ мной ἴσχυσα [я] укрепился καὶ и εἶπα сказал: λαλείτω Пусть произносит κύριός господин μου мой, ὅτι потому что ἐνίσχυσάς укрепил με меня.20 καὶ И εἶπεν он сказал: εἰ [Действительно] ли οἶδας знаешь ἵνα [есть] τί что ἦλθον я пришёл πρὸς к σέ тебе καὶ и νῦν теперь ἐπιστρέψω возвращусь τοῦ [чтобы] πολεμῆσαι воевать μετὰ с ἄρχοντος начальником Περσῶν персов καὶ и ἐγὼ я ἐξεπορευόμην выходил καὶ и ἄρχων начальник τῶν Ἑλλήνων эллинов ἤρχετο приходил21 ἀλλ᾽ но скорее ἀναγγελῶ я сообщу σοι тебе τὸ ἐντεταγμένον положенное ἐν в γραφῇ Писании ἀληθείας истины καὶ и οὐκ не ἔστιν есть εἷς один ἀντεχόμενος держащийся μετ᾽ со ἐμοῦ мной περὶ об τούτων этих ἀλλ᾽ но скорее Μιχαηλ Михаил, ἄρχων начальник ὑμῶν ваш.