keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Даниила глава 3

Δανιὴλ 3

Подстрочный перевод Библии

1 ἔτους Года ὀκτωκαιδεκάτου восемнадцатого Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεὺς царь ἐποίησεν сделал εἰκόνα образ χρυσῆν золотой, ὕψος высота αὐτῆς его πήχεων локтей ἑξήκοντα шестьдесят, εὖρος ширина αὐτῆς его πήχεων локтей ἕξ шесть καὶ и ἔστησεν поставил αὐτὴν его ἐν в πεδίῳ долине Δεϊρα Дира ἐν в χώρᾳ стране Βαβυλῶνος Вавилона.2 καὶ И ἀπέστειλεν послал συναγαγεῖν [чтобы] собрать τοὺς ὑπάτους владык καὶ и τοὺς στρατηγοὺς полководцев καὶ и τοὺς τοπάρχας местных начальников, ἡγουμένους предводителей καὶ и τυράννους повелителей καὶ и τοὺς которых ἐπ᾽ при ἐξουσιῶν власти καὶ и πάντας всех τοὺς ἄρχοντας начальников τῶν χωρῶν стран ἐλθεῖν прийти εἰς на τὰ ἐγκαίνια праздник τῆς εἰκόνος образа ἧς который ἔστησεν поставил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεύς Царь.3 καὶ И συνήχθησαν были собраны οἱ τοπάρχαι местные начальники, ὕπατοι владыки, στρατηγοί полководцы, ἡγούμενοι предводители, τύραννοι повелители μεγάλοι великие οἱ которые ἐπ᾽ при ἐξουσιῶν власти καὶ и πάντες все οἱ ἄρχοντες начальники τῶν χωρῶν страны́ εἰς для τὸν ἐγκαινισμὸν обновления τῆς εἰκόνος образа ἧς который ἔστησεν поставил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεύς царь καὶ и εἱστήκεισαν стояли ἐνώπιον перед τῆς εἰκόνος образом ἧς который ἔστησεν поставил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор.4 καὶ И κῆρυξ глашатай ἐβόα кричал ἐν с ἰσχύι силой: ὑμῖν Вам λέγεται говорится, λαοί народы, φυλαί племена, γλῶσσαι языки:5 [В] который ἂν если ὥρᾳ час ἀκούσητε услышите τῆς φωνῆς звук τῆς σάλπιγγος трубы́ σύριγγός свирели τε καὶ и κιθάρας кифары σαμβύκης самбуки καὶ и ψαλτηρίου псалтерия καὶ и συμφωνίας музыку καὶ и παντὸς всякого γένους рода μουσικῶν музыкантов πίπτοντες падающие προσκυνεῖτε поклоняйтесь τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому который ἔστησεν поставил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεύς царь.6 καὶ И ὃς который ἂν если μὴ не πεσὼν павший προσκυνήσῃ поклонится αὐτῇ ему τῇ ὥρᾳ [в тот] час ἐμβληθήσεται брошен будет εἰς в τὴν κάμινον печь τοῦ πυρὸς огня τὴν καιομένην горящую.7 καὶ И ἐγένετο сделалось ὅτε когда ἤκουσαν слышали οἱ λαοὶ народы τῆς φωνῆς звук τῆς σάλπιγγος трубы́, σύριγγός свирели τε καὶ и κιθάρας кифары σαμβύκης самбуки καὶ и ψαλτηρίου псалтерия καὶ и συμφωνίας музыку καὶ и παντὸς всякого γένους рода μουσικῶν музыкантов πίπτοντες падающие πάντες все οἱ λαοί народы, φυλαί племена, γλῶσσαι языки προσεκύνουν падали ниц τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому который ἔστησεν поставил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор βασιλεύς царь.8 τότε Тогда προσήλθοσαν подошли ἄνδρες мужчины Χαλδαῖοι халдеи καὶ и διέβαλον обвинили τοὺς Ιουδαίους иудеев9 τῷ βασιλεῖ царю Ναβουχοδονοσορ Навуходоносору: βασιλεῦ Царь εἰς во τοὺς αἰῶνας веки ζῆθι живи.10 σύ Ты βασιλεῦ царь ἔθηκας положил δόγμα указ πάντα всякому ἄνθρωπον человеку ὃς который ἂν если ἀκούσῃ услышал τῆς φωνῆς звук τῆς σάλπιγγος трубы́, σύριγγός свирели τε καὶ и κιθάρας кифары, σαμβύκης самбуки καὶ и ψαλτηρίου псалтерия καὶ и συμφωνίας музыку καὶ и παντὸς всякого γένους рода μουσικῶν музыкантов11 καὶ и μὴ не πεσὼν павший προσκυνήσῃ поклонится τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому ἐμβληθήσεται брошен будет εἰς в τὴν κάμινον печь τοῦ πυρὸς огня τὴν καιομένην горящую.12 εἰσὶν Есть ἄνδρες мужчины Ιουδαῖοι иудеи οὓς которых κατέστησας поставил ἐπὶ на τὰ ἔργα дела́ τῆς χώρας страны́ Βαβυλῶνος Вавилона: Σεδραχ Седрах, Μισαχ Мисах, Αβδεναγω Авденаго οἱ ἄνδρες мужчины ἐκεῖνοι те οὐχ не ὑπήκουσαν послушались βασιλεῦ царь τῷ δόγματί указа σου твоего τοῖς θεοῖς богам σου твоим οὐ не λατρεύουσιν служат καὶ и τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому который ἔστησας ты поставил οὐ не προσκυνοῦσιν поклоняются.13 τότε Тогда Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор ἐν в θυμῷ ярости καὶ и ὀργῇ гневе εἶπεν сказал ἀγαγεῖν привести τὸν Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха καὶ и Αβδεναγω Авденаго καὶ и ἤχθησαν приведены были ἐνώπιον перед [лицом] τοῦ βασιλέως царя.14 καὶ И ἀπεκρίθη ответил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς им: εἰ [Действительно] ли ἀληθῶς истинно Σεδραχ Седрах, Μισαχ Мисах, Αβδεναγω Авденаго τοῖς θεοῖς богам μου моим οὐ не λατρεύετε слу́жите καὶ и τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому который ἔστησα поставил οὐ не προσκυνεῖτε поклоняетесь?15 νῦν Теперь οὖν итак εἰ если ἔχετε де́ржитесь ἑτοίμως наготове ἵνα чтобы ὡς когда ἂν если ἀκούσητε услышите τῆς φωνῆς звук τῆς σάλπιγγος трубы́, σύριγγός свирели τε καὶ и κιθάρας кифары, σαμβύκης самбуки καὶ и ψαλτηρίου псалтерия καὶ и συμφωνίας музыку καὶ и παντὸς всякого γένους рода μουσικῶν музыкантов πεσόντες пав προσκυνήσητε покло́нитесь τῇ εἰκόνι образу который ἐποίησα я сделал ἐὰν если δὲ же μὴ не προσκυνήσητε покло́нитесь αὐτῇ [в] самый τῇ этот ὥρᾳ час ἐμβληθήσεσθε брошены будете εἰς в τὴν κάμινον печь τοῦ πυρὸς огня τὴν καιομένην горящую καὶ и τίς какой ἐστιν есть θεός бог ὃς который ἐξελεῖται избавит ὑμᾶς вас ἐκ из τῶν χειρῶν рук μου моих?16 καὶ И ἀπεκρίθησαν ответили Σεδραχ Седрах, Μισαχ Мисах, Αβδεναγω Авденаго λέγοντες говорящие τῷ βασιλεῖ царю Ναβουχοδονοσορ Навуходоносору: οὐ Не χρείαν нужду ἔχομεν имеем ἡμεῖς мы περὶ о τοῦ ῥήματος слове τούτου этом ἀποκριθῆναί ответить σοι тебе,17 ἔστιν есть γὰρ ведь θεός Бог Которому ἡμεῖς мы λατρεύομεν служим δυνατὸς способный ἐξελέσθαι изъять ἡμᾶς нас ἐκ из τῆς καμίνου печи́ τοῦ πυρὸς огня τῆς καιομένης горящей καὶ и ἐκ из τῶν χειρῶν рук σου твоих, βασιλεῦ царь, ῥύσεται избавит ἡμᾶς нас,18 καὶ и ἐὰν если μή не γνωστὸν известное ἔστω пусть будет σοι тебе βασιλεῦ царь ὅτι что τοῖς θεοῖς богам σου твоим οὐ не λατρεύομεν служим καὶ и τῇ εἰκόνι образу τῇ χρυσῇ золотому который ἔστησας ты поставил οὐ не προσκυνοῦμεν поклоняемся.19 τότε Тогда Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор ἐπλήσθη наполнился θυμοῦ ярости καὶ и ὄψις внешний вид τοῦ προσώπου лица́ αὐτοῦ его ἠλλοιώθη изменился ἐπὶ на Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха καὶ и Αβδεναγω Авденаго καὶ и εἶπεν сказал: ἐκκαῦσαι Разожгите τὴν κάμινον печь ἑπταπλασίως в семь раз ἕως до οὗ которого [времени] εἰς в τέλος конец ἐκκαῇ разгорится20 καὶ и ἄνδρας мужчинам ἰσχυροὺς сильным ἰσχύι силой εἶπεν сказал: πεδήσαντας связав τὸν Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха καὶ и Αβδεναγω Авденаго ἐμβαλεῖν ввергнуть εἰς в τὴν κάμινον печь τοῦ πυρὸς огня τὴν καιομένην горящую.21 τότε Тогда οἱ ἄνδρες мужчины ἐκεῖνοι те ἐπεδήθησαν связанные σὺν с τοῖς σαραβάροις кальсонами αὐτῶν их καὶ и τιάραις тиарами καὶ и περικνημῖσι наголенниках καὶ и ἐνδύμασιν одеждах αὐτῶν их καὶ и ἐβλήθησαν были брошены εἰς в μέσον середину τῆς καμίνου печи́ τοῦ πυρὸς огня τῆς καιομένης горящей.22 ἐπεὶ Поскольку τὸ ῥῆμα слово τοῦ βασιλέως царя ὑπερίσχυεν преобладал καὶ и κάμινος печь ἐξεκαύθη была разжена ἐκ из περισσοῦ чрезмерного23 καὶ и οἱ τρεῖς трое οὗτοι эти Σεδραχ Седрах, Μισαχ Мисах καὶ и Αβδεναγω Авденаго ἔπεσον пали εἰς в μέσον середину τῆς καμίνου печи́ τοῦ πυρὸς огня τῆς καιομένης горящей πεπεδημένοι связанные24 καὶ и περιεπάτουν ходили ἐν в μέσῳ середине τῆς φλογὸς пламени ὑμνοῦντες прославляющие τὸν θεὸν Бога καὶ и εὐλογοῦντες благословляющие τὸν κύριον Го́спода25 καὶ и συστὰς став с [ними] Αζαριας Азария προσηύξατο помолился οὕτως так καὶ и ἀνοίξας открывший τὸ στόμα уста αὐτοῦ его ἐν в μέσῳ середине τοῦ πυρὸς огня εἶπεν сказал:26 εὐλογητὸς Благословен εἶ есть κύριε Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов ἡμῶν наших καὶ и αἰνετός похвальный καὶ и δεδοξασμένον прославленное τὸ ὄνομά имя σου Твоё εἰς в τοὺς αἰῶνας века́27 ὅτι потому что δίκαιος праведный εἶ Ты есть ἐπὶ относительно πᾶσιν всех [дел] οἷς которые ἐποίησας Ты сделал ἡμῖν нам καὶ и πάντα все τὰ ἔργα дела́ σου Твои ἀληθινά истинные καὶ и εὐθεῖαι прямые αἱ ὁδοί пути σου Твои καὶ и πᾶσαι все αἱ κρίσεις суды σου Твои ἀλήθεια истина28 καὶ и κρίματα суды ἀληθείας истины ἐποίησας Ты сделал κατὰ согласно πάντα всем [делам] которые ἐπήγαγες Ты навёл ἡμῖν [на] нас καὶ и ἐπὶ на τὴν πόλιν город τὴν ἁγίαν святой τὴν τῶν πατέρων отцов ἡμῶν наших Ιερουσαλημ Иерусалим ὅτι потому что ἐν в ἀληθείᾳ истине καὶ и κρίσει суде ἐπήγαγες Ты навёл πάντα всё ταῦτα это διὰ через τὰς ἁμαρτίας грехи ἡμῶν наши29 ὅτι потому что ἡμάρτομεν согрешили мы καὶ и ἠνομήσαμεν поступили беззаконно ἀποστῆναι отступившие ἀπὸ от σοῦ Тебя καὶ и ἐξημάρτομεν прегрешение сделали ἐν во πᾶσιν всём καὶ и τῶν ἐντολῶν заповедей σου твоих οὐκ не ἠκούσαμεν мы услышали30 οὐδὲ и не συνετηρήσαμεν соблюли οὐδὲ и не ἐποιήσαμεν мы сделали καθὼς как ἐνετείλω повелел ἡμῖν нам ἵνα чтобы εὖ хорошо ἡμῖν нам γένηται сделалось31 καὶ и πάντα всё ὅσα сколькое ἡμῖν нам ἐπήγαγες Ты навёл καὶ и πάντα всё ὅσα сколькое ἐποίησας Ты сделал ἡμῖν нам ἐν в ἀληθινῇ истинном κρίσει суде ἐποίησας Ты сделал32 καὶ и παρέδωκας передал ἡμᾶς нас εἰς в χεῖρας ру́ки ἐχθρῶν врагов ἀνόμων беззаконных ἐχθίστων ненавистных ἀποστατῶν отступников καὶ и βασιλεῖ царю ἀδίκῳ неправедному καὶ и πονηροτάτῳ злому παρὰ сверх πᾶσαν всякого τὴν γῆν земли́.33 καὶ И νῦν теперь οὐκ не ἔστιν есть ἡμῖν нам ἀνοῖξαι открыть τὸ στόμα рот αἰσχύνη позор καὶ и ὄνειδος поношение ἐγενήθη сделалось τοῖς δούλοις рабам σου Твоим καὶ и τοῖς σεβομένοις почитающим σε Тебя.34 μὴ Не δὴ поэтому παραδῷς передай ἡμᾶς нас εἰς в τέλος конец διὰ из-за τὸ ὄνομά имени σου Твоего καὶ и μὴ не διασκεδάσῃς уничтожь τὴν διαθήκην Завет σου твой35 καὶ и μὴ не ἀποστήσῃς отними τὸ ἔλεός милость σου Твою ἀφ᾽ от ἡμῶν нас δι᾽ из-за Αβρααμ Авраама τὸν ἠγαπημένον возлюбленного ὑπὸ от σοῦ Тебя καὶ и διὰ из-за Ισαακ Исаака τὸν δοῦλόν раба σου Твоего καὶ и Ισραηλ Израиля τὸν ἅγιόν святого σου Твоего36 οἷς которым ἐλάλησας Ты сказал πρὸς к αὐτοὺς ним λέγων говоря πληθῦναι умножить τὸ σπέρμα семя αὐτῶν их ὡς как τὰ ἄστρα звёзды τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и ὡς как τὴν ἄμμον песок τὴν παρὰ у τὸ χεῖλος бе́рега τῆς θαλάσσης мо́ря.37 ὅτι Потому что, δέσποτα Владыка, ἐσμικρύνθημεν умалились παρὰ сверх πάντα всех τὰ ἔθνη народов καί и ἐσμεν мы есть ταπεινοὶ смиренные ἐν во πάσῃ всей τῇ γῇ земле σήμερον сегодня διὰ через τὰς ἁμαρτίας грехи ἡμῶν наши38 καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἐν во τῷ καιρῷ время τούτῳ это ἄρχων начальник καὶ и προφήτης пророк καὶ и ἡγούμενος начальствующий οὐδὲ и не ὁλοκαύτωσις всесожжение οὐδὲ и не θυσία жертва οὐδὲ и не προσφορὰ приношение οὐδὲ и не θυμίαμα фимиам οὐ не τόπος ме́ста τοῦ [чтобы] καρπῶσαι использовать ἐναντίον перед σου Тобой καὶ и εὑρεῖν найти ἔλεος милость39 ἀλλ᾽ но ἐν в ψυχῇ душе́ συντετριμμένῃ сокрушённой καὶ и πνεύματι духе ταπεινώσεως низости προσδεχθείημεν будем приняты ὡς как ἐν во ὁλοκαυτώμασιν всесожжениях κριῶν баранов καὶ и ταύρων быков καὶ и ὡς как ἐν в μυριάσιν десятках тысяч ἀρνῶν овец πιόνων крепких40 οὕτως так γενέσθω пусть сделается θυσία жертва ἡμῶν наша ἐνώπιόν перед σου Тобой σήμερον сегодня καὶ и ἐκτελέσαι совершится ὄπισθέν за σου Тобой ὅτι потому что οὐκ не ἔσται будет αἰσχύνη позор τοῖς πεποιθόσιν полагающимся ἐπὶ на σοί Тебя.41 καὶ И νῦν теперь ἐξακολουθοῦμεν следуем ἐν ὅλῃ всем καρδίᾳ сердцем καὶ и φοβούμεθά боимся σε Тебя καὶ и ζητοῦμεν ищем τὸ πρόσωπόν лицо σου Твоё μὴ не καταισχύνῃς посрами ἡμᾶς нас42 ἀλλὰ но ποίησον сделай μεθ᾽ с ἡμῶν нам κατὰ по τὴν ἐπιείκειάν снисходительности σου Твоей καὶ и κατὰ по τὸ πλῆθος множеству τοῦ ἐλέους милости σου Твоей43 καὶ и ἐξελοῦ избавь ἡμᾶς нас κατὰ согласно τὰ θαυμάσιά чудесам σου Твоим καὶ и δὸς дай δόξαν славу τῷ ὀνόματί имени σου Твоего, κύριε Господи.44 καὶ И ἐντραπείησαν посрамятся πάντες все οἱ ἐνδεικνύμενοι выказывающие τοῖς δούλοις рабам σου Твоим κακὰ зло καὶ и καταισχυνθείησαν постыдятся ἀπὸ от πάσης всякой δυνάμεως власти καὶ и δυναστείας силы καὶ и ἰσχὺς могущество αὐτῶν их συντριβείη сокрушится45 γνώτωσαν [да] познают ὅτι что σὺ Ты εἶ есть κύριος Господь θεὸς Бог μόνος один καὶ и ἔνδοξος славный ἐφ᾽ на ὅλην всей τὴν οἰκουμένην обитаемой [земле].46 καὶ И οὐ не διέλειπον переставали οἱ ἐμβαλόντες бросившие αὐτοὺς их ὑπηρέται служители τοῦ βασιλέως царя καίοντες жечь τὴν κάμινον печь νάφθαν нефтью καὶ и πίσσαν смолой καὶ и στιππύον углём καὶ и κληματίδα хворостом.47 καὶ И διεχεῖτο распространялось φλὸξ пламя ἐπάνω наверху τῆς καμίνου печи́ ἐπὶ на πήχεις локтей τεσσαράκοντα сорок ἐννέα девять48 καὶ и διώδευσεν прошло καὶ и ἐνεπύρισεν пожгло οὓς которых εὗρεν нашло περὶ вокруг τὴν κάμινον печи́ τῶν Χαλδαίων халдеев.49 δὲ Же ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода συγκατέβη сошёл ἅμα с τοῖς которыми περὶ вокруг τὸν Αζαριαν Азарии εἰς в τὴν κάμινον печь καὶ и ἐξετίναξεν отряс τὴν φλόγα пламя τοῦ πυρὸς огня ἐκ из τῆς καμίνου печи́50 καὶ и ἐποίησεν сделал τὸ μέσον середину τῆς καμίνου печи́ ὡς как πνεῦμα дыхание δρόσου διασυρίζον шумящее καὶ и οὐχ не ἥψατο коснулся αὐτῶν их τὸ καθόλου совсем τὸ πῦρ огонь καὶ и οὐκ не ἐλύπησεν обеспокоил οὐδὲ и не παρηνώχλησεν отяготил αὐτοῖς их.51 τότε Тогда οἱ τρεῖς трое ὡς как ἐξ из ἑνὸς одним στόματος ртом ὕμνουν воспевали καὶ и ἐδόξαζον славили καὶ и εὐλόγουν благословляли τὸν θεὸν Бога ἐν в τῇ καμίνῳ печи́ λέγοντες говорящие:52 εὐλογητὸς Благословен εἶ есть κύριε Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов ἡμῶν наших καὶ и αἰνετὸς похвальный καὶ и ὑπερυψούμενος превознесённый εἰς во τοὺς αἰῶνας веки καὶ и εὐλογημένον благословенно τὸ ὄνομα имя τῆς δόξης славы σου Твоей τὸ ἅγιον святое καὶ и ὑπεραινετὸν многохвальное καὶ и ὑπερυψούμενον превозносимое εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.53 εὐλογημένος Благословен εἶ Ты есть ἐν в τῷ ναῷ святилище τῆς ἁγίας святом δόξης славы σου Твоей καὶ и ὑπερυμνητὸς превоспетый καὶ и ὑπερένδοξος преславный εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.54 εὐλογημένος Благословен εἶ Ты есть ἐπὶ на θρόνου престоле τῆς βασιλείας Царства σου Твоего καὶ и ὑπερυμνητὸς превоспетый καὶ и ὑπερυψούμενος превознесённый εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.55 εὐλογημένος Благословен εἶ Ты есть ἐπιβλέπων смотрящий ἀβύσσους [на] бездну καθήμενος сидящий ἐπὶ на χερουβιν херувимах καὶ и αἰνετὸς похвальный καὶ и ὑπερυψούμενος превознесённый εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.56 εὐλογημένος Благословен εἶ Ты есть ἐν на τῷ στερεώματι твёрдости τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и ὑμνητὸς достойный прославления καὶ и δεδοξασμένος прославлен εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.57 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντα все τὰ ἔργα дела́ κυρίου Го́спода τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.58 εὐλογεῖτε Благословляйте ἄγγελοι ангелы κυρίου Го́спода τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.59 εὐλογεῖτε Благословляйте οὐρανοί небеса τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.60 εὐλογεῖτε Благословляйте ὕδατα во́ды πάντα все τὰ которые ἐπάνω наверху τοῦ οὐρανοῦ неба τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.61 εὐλογεῖτε Благословляйте πᾶσαι все αἱ δυνάμεις силы τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.62 εὐλογεῖτε Благословляйте ἥλιος солнце καὶ и σελήνη луна τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.63 εὐλογεῖτε Благословляйте ἄστρα звёзды τοῦ οὐρανοῦ неба τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.64 εὐλογεῖτε Благословляйте πᾶς всякий ὄμβρος дождь καὶ и δρόσος роса τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.65 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντα все τὰ πνεύματα ветры τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.66 εὐλογεῖτε Благословляйте πῦρ огонь καὶ и καῦμα жар τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.67 εὐλογεῖτε Благословляйте ψῦχος холод καὶ и καύσων зной τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.68 εὐλογεῖτε Благословляйте δρόσοι ро́сы καὶ и νιφετοί снег τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.69 εὐλογεῖτε Благословляйте πάγος лёд καὶ и ψῦχος холод τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.70 εὐλογεῖτε Благословляйте πάχναι иней καὶ и χιόνες снег τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.71 εὐλογεῖτε Благословляйте νύκτες но́чи καὶ и ἡμέραι дни τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.72 εὐλογεῖτε Благословляйте φῶς свет καὶ и σκότος тьма τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.73 εὐλογεῖτε Благословляйте ἀστραπαὶ молнии καὶ и νεφέλαι облака́ τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.74 εὐλογείτω [Да] благословит γῆ земля τὸν κύριον Го́спода, ὑμνείτω [да] воспоёт καὶ и ὑπερυψούτω [да] превознесёт αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.75 εὐλογεῖτε Благословляйте ὄρη го́ры καὶ и βουνοί холмы τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.76 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντα все τὰ φυόμενα рождённые ἐν на τῇ γῇ земле τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.77 εὐλογεῖτε Благословляйте αἱ πηγαί источники τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.78 εὐλογεῖτε Благословляйте θάλασσαι моря́ καὶ и ποταμοί ре́ки τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.79 εὐλογεῖτε Благословляйте κήτη киты καὶ и πάντα все τὰ κινούμενα движущиеся ἐν в τοῖς ὕδασιν водах τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.80 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντα все τὰ πετεινὰ птицы τοῦ οὐρανοῦ неба τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.81 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντα все τὰ θηρία звери καὶ и τὰ κτήνη скот τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.82 εὐλογεῖτε Благословляйте οἱ υἱοὶ сыновья́ τῶν ἀνθρώπων людей τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.83 εὐλογεῖτε Благословляйте Ισραηλ Израиль τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.84 εὐλογεῖτε Благословляйте ἱερεῖς священники κυρίου Го́спода τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.85 εὐλογεῖτε Благословляйте δοῦλοι рабы κυρίου Го́спода τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.86 εὐλογεῖτε Благословляйте πνεύματα ду́хи καὶ и ψυχαὶ ду́ши δικαίων праведных τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.87 εὐλογεῖτε Благословляйте ὅσιοι святые καὶ и ταπεινοὶ смиренные τῇ καρδίᾳ сердцем τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας века́.88 εὐλογεῖτε Благословляйте Ανανια Анания, Αζαρια Азария, Μισαηλ Мисаил τὸν κύριον Го́спода, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ὑπερυψοῦτε превозноси́те αὐτὸν Его εἰς на τοὺς αἰῶνας веки ὅτι потому что ἐξείλατο изъял ἡμᾶς нас ἐξ из ᾅδου ада καὶ и ἐκ из χειρὸς руки́ θανάτου смерти ἔσωσεν спас ἡμᾶς нас καὶ и ἐρρύσατο избавил ἡμᾶς нас ἐκ от μέσου среды́ καμίνου печи́ καιομένης горящего φλογὸς пламени καὶ и ἐκ из μέσου среды́ πυρὸς огня ἐρρύσατο избавил ἡμᾶς нас.89 ἐξομολογεῖσθε Исповедуйтесь τῷ κυρίῳ Господу ὅτι потому что χρηστός добрый, ὅτι потому что εἰς во τὸν αἰῶνα век τὸ ἔλεος милость αὐτοῦ Его.90 εὐλογεῖτε Благословляйте πάντες все οἱ σεβόμενοι чтущие τὸν κύριον Го́спода, τὸν θεὸν Бога τῶν θεῶν богов, ὑμνεῖτε пойте καὶ и ἐξομολογεῖσθε исповедуйтесь, ὅτι потому что εἰς во τὸν αἰῶνα век τὸ ἔλεος милость αὐτοῦ Его.91 καὶ И Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор ἤκουσεν услышал ὑμνούντων поющих αὐτῶν их καὶ и ἐθαύμασεν удивился καὶ и ἐξανέστη встал ἐν с σπουδῇ поспешностью καὶ и εἶπεν сказал τοῖς μεγιστᾶσιν вельможам αὐτοῦ его: οὐχὶ [Разве] не ἄνδρας мужчин τρεῖς трёх ἐβάλομεν бросил я εἰς в μέσον середину τοῦ πυρὸς огня πεπεδημένους связанных? καὶ И εἶπαν они сказали τῷ βασιλεῖ царю: ἀληθῶς Истинно βασιλεῦ царь.92 καὶ И εἶπεν сказал βασιλεύς царь: ἰδοὺ Вот ἐγὼ я ὁρῶ вижу ἄνδρας мужчин τέσσαρας четырёх λελυμένους развязанных καὶ и περιπατοῦντας ходящих ἐν в μέσῳ середине τοῦ πυρός огня καὶ и διαφθορὰ повреждения οὐκ не ἔστιν есть ἐν в αὐτοῖς них καὶ и ὅρασις ви́дение τοῦ τετάρτου четвёртого ὁμοία подобно υἱῷ сыну θεοῦ Бога.93 τότε Тогда προσῆλθεν подошёл Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор πρὸς к τὴν θύραν двери́ τῆς καμίνου печи́ τοῦ πυρὸς огня τῆς καιομένης горящей καὶ и εἶπεν сказал: Σεδραχ Седрах, Μισαχ Мисах, Αβδεναγω Авденаго, οἱ δοῦλοι рабы τοῦ θεοῦ Бога τοῦ ὑψίστου высочайшего, ἐξέλθετε выйдите καὶ и δεῦτε идите καὶ и ἐξῆλθον вышли Σεδραχ Седрах, Μισαχ Мисах, Αβδεναγω Авденаго ἐκ из μέσου среды́ τοῦ πυρός огня.94 καὶ И συνάγονται собирались οἱ σατράπαι сатрапы καὶ и οἱ στρατηγοὶ начальники охраны καὶ и οἱ τοπάρχαι местные начальники καὶ и οἱ δυνάσται правители τοῦ βασιλέως царя καὶ и ἐθεώρουν видели τοὺς ἄνδρας мужчин ὅτι что οὐκ не ἐκυρίευσεν овладел τὸ πῦρ огонь τοῦ σώματος телом αὐτῶν их καὶ и θρὶξ волос τῆς κεφαλῆς головы́ αὐτῶν их οὐκ не ἐφλογίσθη воспламенился καὶ и τὰ σαράβαρα одежды αὐτῶν их οὐκ не ἠλλοιώθη изменились καὶ и ὀσμὴ запах πυρὸς огня οὐκ не ἦν был ἐν на αὐτοῖς них.95 καὶ И ἀπεκρίθη ответил Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор καὶ и εἶπεν сказал: εὐλογητὸς Благословен θεὸς Бог τοῦ Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха, Αβδεναγω Авденаго, ὃς Который ἀπέστειλεν послал τὸν ἄγγελον ангела αὐτοῦ Его καὶ и ἐξείλατο изъял τοὺς παῖδας рабов αὐτοῦ Его ὅτι потому что ἐπεποίθεισαν надеются ἐπ᾽ на αὐτῷ Него καὶ и τὸ ῥῆμα слово τοῦ βασιλέως царя ἠλλοίωσαν изменили καὶ и παρέδωκαν предали τὰ σώματα тела́ αὐτῶν их εἰς на πῦρ огонь ὅπως чтобы μὴ не λατρεύσωσιν послужили μηδὲ и не προσκυνήσωσιν они поклонились παντὶ всякому θεῷ богу, ἀλλ᾽ но τῷ θεῷ Богу αὐτῶν их.96 καὶ И ἐγὼ я ἐκτίθεμαι объявляю δόγμα указ: πᾶς Всякий λαός народ, φυλή племя, γλῶσσα язык который ἂν если εἴπῃ скажет βλασφημίαν хулу κατὰ против τοῦ θεοῦ Бога Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха, Αβδεναγω Авденаго εἰς в ἀπώλειαν погубление ἔσονται они будут καὶ и οἱ οἶκοι дома́ αὐτῶν их εἰς в διαρπαγήν опустошении καθότι так как οὐκ не ἔστιν есть θεὸς бог ἕτερος другой ὅστις который δυνήσεται сможет ῥύσασθαι избавить οὕτως так.97 τότε Тогда βασιλεὺς царь κατεύθυνεν поставил τὸν Σεδραχ Седраха, Μισαχ Мисаха, Αβδεναγω Авденаго ἐν в τῇ χώρᾳ стране Βαβυλῶνος Вавилона καὶ и ἠξίωσεν удостоил αὐτοὺς их ἡγεῖσθαι начальствовать πάντων [над] всеми τῶν [из] Ιουδαίων Иудеев τῶν ὄντων сущих ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве αὐτοῦ его.