keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Даниила глава 8

Δανιὴλ 8

Подстрочный перевод Библии

1 ἐν В ἔτει год τρίτῳ третий τῆς βασιλείας царства Βαλτασαρ Валтасара τοῦ βασιλέως царя ὅρασις виде́ние ὤφθη было сделано видимо πρός ко με мне, ἐγὼ я Δανιηλ Даниил, μετὰ после τὴν ὀφθεῖσάν сделанного видимым μοι мне τὴν ἀρχήν в начале.2 καὶ И ἤμην я был ἐν в Σούσοις Сузах τῇ βάρει крепости которая ἐστιν есть ἐν в χώρᾳ стране Αιλαμ Элам καὶ и εἶδον я увидел ἐν в ὁράματι виде́нии καὶ и ἤμην я был ἐπὶ на τοῦ Ουβαλ Увале.3 καὶ И ἦρα я поднял τοὺς ὀφθαλμούς глаза́ μου мои καὶ и εἶδον я увидел καὶ и ἰδοὺ вот κριὸς баран εἷς один ἑστηκὼς стоящий πρὸ перед τοῦ Ουβαλ Увалом καὶ и αὐτῷ ему κέρατα рога́ καὶ и τὰ κέρατα рога́ ὑψηλά высокие καὶ и τὸ ἓν один ὑψηλότερον выше τοῦ ἑτέρου другого καὶ и τὸ ὑψηλὸν высоко ἀνέβαινεν взошёл ἐπ᾽ над ἐσχάτων последними.4 εἶδον Я увидел τὸν κριὸν барана κερατίζοντα бодающегося κατὰ на θάλασσαν море καὶ и βορρᾶν север καὶ и νότον юг καὶ и πάντα все τὰ θηρία звери οὐ не στήσονται станут ἐνώπιον перед αὐτοῦ ним καὶ и οὐκ не ἦν было ἐξαιρούμενος изымающего ἐκ из χειρὸς руки́ αὐτοῦ его καὶ и ἐποίησεν сделал κατὰ по τὸ θέλημα воле αὐτοῦ его καὶ и ἐμεγαλύνθη возвеличился.5 καὶ И ἐγὼ я ἤμην был συνίων внимающий καὶ и ἰδοὺ вот τράγος козёл αἰγῶν [от] коз ἤρχετο приходит ἀπὸ от λιβὸς юго-запада ἐπὶ на πρόσωπον лицо πάσης всей τῆς γῆς земли́ καὶ и οὐκ не ἦν был ἁπτόμενος касающийся τῆς γῆς земли́ καὶ и τῷ τράγῳ козлу κέρας рог θεωρητὸν заметный ἀνὰ по μέσον середине τῶν ὀφθαλμῶν глаз αὐτοῦ его.6 καὶ И ἦλθεν пришёл ἕως до τοῦ κριοῦ барана τοῦ τὰ κέρατα рога́ ἔχοντος имеющего οὗ которого εἶδον я увидел ἑστῶτος стоящего ἐνώπιον перед τοῦ Ουβαλ Увалом καὶ и ἔδραμεν побежал πρὸς к αὐτὸν нему ἐν в ὁρμῇ напоре τῆς ἰσχύος силы αὐτοῦ его7 καὶ и εἶδον я увидел αὐτὸν его φθάνοντα достигшего ἕως до τοῦ κριοῦ барана καὶ и ἐξηγριάνθη взбесившегося [по отношению] πρὸς к αὐτὸν нему καὶ и ἔπαισεν ударил τὸν κριὸν барана καὶ и συνέτριψεν сокрушил ἀμφότερα и той и другой τὰ κέρατα рога́ αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἦν было ἰσχὺς могущество τῷ κριῷ барана τοῦ [чтобы] στῆναι устоять ἐνώπιον перед αὐτοῦ ним καὶ и ἔρριψεν бросил αὐτὸν его ἐπὶ на τὴν γῆν землю καὶ и συνεπάτησεν попрал αὐτόν его καὶ и οὐκ не ἦν было ἐξαιρούμενος изымающего τὸν κριὸν барана ἐκ из χειρὸς руки́ αὐτοῦ его.8 καὶ И τράγος козёл τῶν [из] αἰγῶν коз ἐμεγαλύνθη возвеличился ἕως σφόδρα очень καὶ и ἐν в τῷ ἰσχῦσαι укрепиться αὐτὸν его συνετρίβη был сокрушён τὸ κέρας рог αὐτοῦ его τὸ μέγα великий καὶ и ἀνέβη взошли κέρατα ро́га τέσσαρα четыре ὑποκάτω [из] под αὐτοῦ него εἰς на τοὺς τέσσαρας четыре ἀνέμους ветра τοῦ οὐρανοῦ неба,9 καὶ и ἐκ из τοῦ ἑνὸς одного αὐτῶν [из] них ἐξῆλθεν вышел κέρας рог ἓν один ἰσχυρὸν сильный καὶ и ἐμεγαλύνθη был увеличен περισσῶς чрезмерно πρὸς к τὸν νότον югу καὶ и πρὸς к ἀνατολὴν восходу καὶ и πρὸς к τὴν δύναμιν силе,10 ἐμεγαλύνθη был увеличен ἕως до τῆς δυνάμεως силы τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и ἔπεσεν упал ἐπὶ на τὴν γῆν землю ἀπὸ от τῆς δυνάμεως силы τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и ἀπὸ от τῶν ἄστρων звёзд καὶ и συνεπάτησεν попрал αὐτά их.11 καὶ И ἕως до οὗ которого [времени] ἀρχιστράτηγος воевода ῥύσηται избавит τὴν αἰχμαλωσίαν плен καὶ и δι᾽ через αὐτὸν него θυσία жертва ἐρράχθη будет низвержена καὶ и ἐγενήθη будет осуществлено καὶ и κατευοδώθη устроится αὐτῷ ему καὶ и τὸ ἅγιον святилище ἐρημωθήσεται будет опустошено,12 καὶ и ἐδόθη был дан ἐπὶ на τὴν θυσίαν жертву ἁμαρτία грех, καὶ и ἐρρίφη была брошена χαμαὶ на землю δικαιοσύνη праведность καὶ и ἐποίησεν сделал καὶ и εὐοδώθη благоустроилось.13 καὶ И ἤκουσα я услышал ἑνὸς одного ἁγίου святого λαλοῦντος говорящего καὶ и εἶπεν сказал εἷς один ἅγιος святой τῷ φελμουνι другому τῷ λαλοῦντι произносящему: ἕως до [тех пор] πότε когда ὅρασις виде́ние στήσεται станет, θυσία жертва ἀρθεῖσα взятая καὶ и ἁμαρτία грех ἐρημώσεως опустошения δοθεῖσα данный καὶ и τὸ ἅγιον святое καὶ и δύναμις сила συμπατηθήσεται будет попрана?14 καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ ему: ἕως до ἑσπέρας ве́чера καὶ и πρωὶ раннего утра ἡμέραι дней δισχίλιαι две тысячи καὶ и τριακόσιαι триста καὶ и καθαρισθήσεται будет очищено τὸ ἅγιον святое.15 καὶ И ἐγένετο сделалось ἐν в τῷ ἰδεῖν увидеть με мне, ἐγὼ я Δανιηλ Даниил, τὴν ὅρασιν виде́ние καὶ и ἐζήτουν искал σύνεσιν понимание καὶ и ἰδοὺ вот ἔστη стал ἐνώπιον перед ἐμοῦ мной ὡς как ὅρασις виде́ние ἀνδρός человека,16 καὶ и ἤκουσα я услышал φωνὴν голос ἀνδρὸς человека ἀνὰ по μέσον середине τοῦ Ουβαλ Увала καὶ и ἐκάλεσεν он призвал καὶ и εἶπεν сказал: Γαβριηλ Гавриил, συνέτισον скажи ἐκεῖνον то τὴν ὅρασιν виде́ние.17 καὶ И ἦλθεν пришёл καὶ и ἔστη стал ἐχόμενος находящийся [рядом с] τῆς στάσεώς [местом] стояния μου моего καὶ и ἐν при τῷ ἐλθεῖν пришествии αὐτὸν его ἐθαμβήθην изумился καὶ и πίπτω упал ἐπὶ на πρόσωπόν лицо μου моё καὶ и εἶπεν он сказал πρός ко με мне: σύνες Замечай, υἱὲ сын ἀνθρώπου человека, ἔτι Уже́ γὰρ ведь εἰς на καιροῦ время πέρας конца ὅρασις виде́ние.18 καὶ И ἐν когда τῷ λαλεῖν говорить αὐτὸν ему μετ᾽ со ἐμοῦ мной πίπτω упал ἐπὶ на πρόσωπόν лицо μου моё ἐπὶ на τὴν γῆν землю, καὶ и ἥψατό он коснулся μου меня καὶ и ἔστησέν поставил με меня ἐπὶ на πόδας но́ги.19 καὶ И εἶπεν он сказал: ἰδοὺ Вот ἐγὼ я γνωρίζω даю знать σοι тебе τὰ которые [вещи] ἐσόμενα будут ἐπ᾽ в ἐσχάτων последние [дни] τῆς ὀργῆς гнева, ἔτι ещё γὰρ ведь εἰς на καιροῦ время πέρας конца ὅρασις виде́ние.20 κριός Баран, ὃν которого εἶδες ты увидел ἔχων имеющий τὰ κέρατα рога́ βασιλεὺς царь Μήδων мидян καὶ и Περσῶν персов,21 καὶ и τράγος козёл τῶν [из] αἰγῶν коз βασιλεὺς царь Ἑλλήνων эллинов καὶ и τὸ κέρας рог τὸ μέγα великий который ἦν был ἀνὰ по μέσον середине τῶν ὀφθαλμῶν глаз αὐτοῦ его, αὐτός тот ἐστιν есть βασιλεὺς царь πρῶτος первый.22 καὶ И τοῦ συντριβέντος сокрушившегося οὗ которого ἔστησαν стали τέσσαρα четыре ὑποκάτω [из] под κέρατα рога́ τέσσαρες четыре βασιλεῖς царя ἐκ из τοῦ ἔθνους народа αὐτοῦ его ἀναστήσονται восстанут καὶ и οὐκ не ἐν в τῇ ἰσχύι могуществе αὐτοῦ его23 καὶ и ἐπ᾽ на ἐσχάτων последние [дни] τῆς βασιλείας царства αὐτῶν их πληρουμένων наполнятся τῶν ἁμαρτιῶν грехов αὐτῶν их, ἀναστήσεται восстанет βασιλεὺς царь ἀναιδὴς наглый προσώπῳ лицом καὶ и συνίων понимающий προβλήματα загадки.24 καὶ и κραταιὰ крепкое ἰσχὺς могущество αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἐν в τῇ ἰσχύι могуществе αὐτοῦ его, καὶ и θαυμαστὰ удивительно διαφθερεῖ уничтожит καὶ и κατευθυνεῖ направит καὶ и ποιήσει сделает καὶ и διαφθερεῖ уничтожит ἰσχυροὺς сильных καὶ и λαὸν народ ἅγιον святой,25 καὶ и ζυγὸς ярмо τοῦ κλοιοῦ хомута αὐτοῦ его κατευθυνεῖ направит, δόλος хитрость ἐν в τῇ χειρὶ руке αὐτοῦ его καὶ и ἐν в καρδίᾳ сердце αὐτοῦ его μεγαλυνθήσεται будет возвеличен καὶ и δόλῳ хитростью διαφθερεῖ истребит πολλοὺς многих καὶ и ἐπὶ на ἀπωλείας гибель πολλῶν многих στήσεται станет καὶ и ὡς как ᾠὰ яйцо χειρὶ рукой συντρίψει сокрушит.26 καὶ И ὅρασις виде́ние τῆς ἑσπέρας ве́чера καὶ и τῆς πρωίας у́тра τῆς ῥηθείσης сказанного ἀληθής истинное ἐστιν есть καὶ и σὺ ты σφράγισον запечатай τὴν ὅρασιν виде́ние ὅτι потому что εἰς на ἡμέρας дни πολλάς многие.27 καὶ И ἐγὼ я Δανιηλ Даниил ἐκοιμήθην спал καὶ и ἐμαλακίσθην плохо ἡμέρας дни καὶ и ἀνέστην встал καὶ и ἐποίουν делал τὰ ἔργα дела́ τοῦ βασιλέως царя καὶ и ἐθαύμαζον удивлялись τὴν ὅρασιν виде́нию καὶ и οὐκ не ἦν был συνίων понимающий.