keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Даниила глава 5

Δανιὴλ 5

Подстрочный перевод Библии

1 Βαλτασαρ Валтасар, βασιλεὺς царь ἐποίησεν сделал δεῖπνον ужин μέγα великий τοῖς μεγιστᾶσιν вельможам αὐτοῦ его χιλίοις тысячи καὶ и κατέναντι напротив τῶν χιλίων тысячи οἶνος вино καὶ и πίνων пьющий2 Βαλτασαρ Валтасар εἶπεν сказал ἐν при τῇ γεύσει отведывании τοῦ οἴνου вина́ τοῦ ἐνεγκεῖν принести τὰ σκεύη сосуды τὰ χρυσᾶ золотые καὶ и τὰ ἀργυρᾶ серебряные которые ἐξήνεγκεν вынес Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор πατὴρ отец αὐτοῦ его ἐκ из τοῦ ναοῦ святилища τοῦ ἐν в Ιερουσαλημ Иерусалиме καὶ и πιέτωσαν будут пить ἐν [с использованием] αὐτοῖς их βασιλεὺς царь καὶ и οἱ μεγιστᾶνες вельможи αὐτοῦ его καὶ и αἱ παλλακαὶ наложницы αὐτοῦ его καὶ и αἱ παράκοιτοι возлежащие [вокруг] αὐτοῦ него.3 καὶ И ἠνέχθησαν принесли τὰ σκεύη сосуды τὰ χρυσᾶ золотые καὶ и τὰ ἀργυρᾶ серебряные которые ἐξήνεγκεν вынес ἐκ из τοῦ ναοῦ святилища τοῦ θεοῦ Бога τοῦ ἐν в Ιερουσαλημ Иерусалиме καὶ и ἔπινον пили ἐν [с использованием] αὐτοῖς их βασιλεὺς царь καὶ и οἱ μεγιστᾶνες вельможи αὐτοῦ его καὶ и αἱ παλλακαὶ наложницы αὐτοῦ его καὶ и αἱ παράκοιτοι возлежащие [вокруг] αὐτοῦ него.4 ἔπινον Пили οἶνον вино καὶ и ᾔνεσαν хвалили τοὺς θεοὺς богов τοὺς χρυσοῦς золотых καὶ и ἀργυροῦς серебряных καὶ и χαλκοῦς медных καὶ и σιδηροῦς железных καὶ и ξυλίνους деревянных καὶ и λιθίνους каменных.5 ἐν В αὐτῇ [в самый] этот τῇ ὥρᾳ час ἐξῆλθον вышли δάκτυλοι пальцы χειρὸς руки́ ἀνθρώπου человека καὶ и ἔγραφον писали κατέναντι напротив τῆς λαμπάδος светильника ἐπὶ на τὸ κονίαμα штукатурке τοῦ τοίχου стены́ τοῦ οἴκου до́ма τοῦ βασιλέως царя καὶ и βασιλεὺς царь ἐθεώρει наблюдал τοὺς ἀστραγάλους суставы τῆς χειρὸς руки́ τῆς γραφούσης пишущей.6 τότε Тогда τοῦ βασιλέως царя μορφὴ образ ἠλλοιώθη изменился καὶ и οἱ διαλογισμοὶ рассуждения αὐτοῦ его συνετάρασσον приводили в смятение αὐτόν его καὶ и οἱ σύνδεσμοι связки τῆς ὀσφύος бедра αὐτοῦ его διελύοντο ослабли καὶ и τὰ γόνατα колени αὐτοῦ его συνεκροτοῦντο задрожали7 καὶ и ἐβόησεν закричал βασιλεὺς царь ἐν с ἰσχύι силой τοῦ εἰσαγαγεῖν ввести μάγους магов, Χαλδαίους халдеев, γαζαρηνοὺς звездочётов καὶ и εἶπεν сказал τοῖς σοφοῖς мудрым Βαβυλῶνος Вавилона: ὃς Который ἂν если ἀναγνῷ прочтёт τὴν γραφὴν писание ταύτην это καὶ и τὴν σύγκρισιν разъяснение γνωρίσῃ даст познать μοι мне πορφύραν порфиру ἐνδύσεται наденет καὶ и μανιάκης ожерелье χρυσοῦς золотое ἐπὶ на τὸν τράχηλον шею αὐτοῦ его καὶ и τρίτος третий ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве μου моём ἄρξει будет править.8 καὶ И εἰσεπορεύοντο входили πάντες все οἱ σοφοὶ мудрые τοῦ βασιλέως царя καὶ и οὐκ не ἠδύναντο могли τὴν γραφὴν писание ἀναγνῶναι прочитать οὐδὲ и не τὴν σύγκρισιν разъяснение γνωρίσαι дать познать τῷ βασιλεῖ царю.9 καὶ И βασιλεὺς царь Βαλτασαρ Валтасар πολὺ много ἐταράχθη встревожился καὶ и μορφὴ внешность αὐτοῦ его ἠλλοιώθη изменилась ἐπ᾽ на αὐτῷ нём καὶ и οἱ μεγιστᾶνες вельможи αὐτοῦ его συνεταράσσοντο пришли в замешательство.10 καὶ И εἰσῆλθεν вошла βασίλισσα царица εἰς в τὸν οἶκον дом τοῦ πότου питья καὶ и εἶπεν сказала: βασιλεῦ Царь, εἰς в τοὺς αἰῶνας века́ ζῆθι живи, μὴ не ταρασσέτωσάν [да] тревожат σε тебя οἱ διαλογισμοί рассуждения σου твои καὶ и μορφή внешность σου твоя μὴ не ἀλλοιούσθω [да] изменяется.11 ἔστιν Есть ἀνὴρ человек ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве σου твоём ἐν в котором πνεῦμα Дух θεοῦ Бога καὶ и ἐν в ταῖς ἡμέραις дни τοῦ πατρός отца σου твоего γρηγόρησις здравость καὶ и σύνεσις знание εὑρέθη были найдены ἐν в αὐτῷ нём καὶ и βασιλεὺς царь Ναβουχοδονοσορ Навуходоносор, πατήρ отец σου твой ἄρχοντα начальником ἐπαοιδῶν волхвов, μάγων магов, Χαλδαίων халдеев, γαζαρηνῶν звездочётов κατέστησεν поставил αὐτόν его12 ὅτι потому что πνεῦμα Дух περισσὸν преизобильный ἐν в αὐτῷ нём καὶ и φρόνησις рассудительность καὶ и σύνεσις знание, συγκρίνων разъясняющий ἐνύπνια сны καὶ и ἀναγγέλλων возвещающий κρατούμενα сокровенное καὶ и λύων разрешающий συνδέσμους связи Δανιηλ Даниил καὶ и βασιλεὺς царь ἐπέθηκεν возложил αὐτῷ ему ὄνομα имя Βαλτασαρ Валтасар. νῦν Теперь οὖν итак κληθήτω призови καὶ и τὴν σύγκρισιν разъяснение αὐτοῦ его ἀναγγελεῖ возвестит σοι тебе.13 τότε Тогда Δανιηλ Даниила εἰσήχθη было приведено ἐνώπιον перед [лицом] τοῦ βασιλέως царя καὶ и εἶπεν сказал βασιλεὺς царь τῷ Δανιηλ Даниилу: σὺ Ты εἶ есть Δανιηλ Даниил ἀπὸ из τῶν υἱῶν сыновей τῆς αἰχμαλωσίας плена τῆς Ιουδαίας Иудеи ἧς которую ἤγαγεν привёл βασιλεὺς царь, πατήρ отец μου мой.14 ἤκουσα Я услышал περὶ о σοῦ тебе ὅτι что πνεῦμα Дух θεοῦ Бога ἐν в σοί тебе καὶ и γρηγόρησις здравость καὶ и σύνεσις знание καὶ и σοφία мудрость περισσὴ преизобилующая εὑρέθη были найдены ἐν в σοί тебе.15 καὶ И νῦν теперь εἰσῆλθον вошли ἐνώπιόν перед [лицом] μου моим οἱ σοφοί мудрые, μάγοι маги, γαζαρηνοί зведочеты ἵνα чтобы τὴν γραφὴν писание ταύτην это ἀναγνῶσιν прочли καὶ и τὴν σύγκρισιν разъяснение αὐτῆς его γνωρίσωσίν да́ли знать μοι мне καὶ и οὐκ не ἠδυνήθησαν смогли ἀναγγεῖλαί возвестить μοι мне.16 καὶ И ἐγὼ я ἤκουσα услышал περὶ о σοῦ тебе ὅτι что δύνασαι можешь κρίματα суды συγκρῖναι исследовать, νῦν теперь οὖν итак ἐὰν если δυνηθῇς сможешь τὴν γραφὴν писание ἀναγνῶναι прочитать καὶ и τὴν σύγκρισιν разъяснение αὐτῆς его γνωρίσαι дать познать μοι мне πορφύραν порфиру ἐνδύσῃ оденешь καὶ и μανιάκης ожерелье χρυσοῦς золотое ἔσται будет ἐπὶ на τὸν τράχηλόν шею σου твою καὶ и τρίτος третий ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве μου моём ἄρξεις будешь управлять.17 τότε Тогда ἀπεκρίθη ответил Δανιηλ Даниил καὶ и εἶπεν сказал ἐνώπιον перед [лицом] τοῦ βασιλέως царя: τὰ δόματά Дары σου твои σοὶ тебе ἔστω пусть будут καὶ и τὴν δωρεὰν дар τῆς οἰκίας до́ма σου твоего ἑτέρῳ другому δός дай, ἐγὼ я δὲ же τὴν γραφὴν писание ἀναγνώσομαι прочту τῷ βασιλεῖ царю καὶ и τὴν σύγκρισιν разъяснение αὐτῆς его γνωρίσω дам знать σοι тебе.18 βασιλεῦ Царь, θεὸς Бог ὕψιστος Высочайший τὴν βασιλείαν царство καὶ и τὴν μεγαλωσύνην величие καὶ и τὴν τιμὴν честь καὶ и τὴν δόξαν славу ἔδωκεν дал Ναβουχοδονοσορ Навуходоносору, τῷ πατρί отцу σου твоему,19 καὶ и ἀπὸ от τῆς μεγαλωσύνης величия ἧς которое ἔδωκεν Он дал αὐτῷ ему πάντες все οἱ λαοί народы, φυλαί племена, γλῶσσαι языки ἦσαν были τρέμοντες трепещущие καὶ и φοβούμενοι боящиеся ἀπὸ перед προσώπου лицом αὐτοῦ его οὓς которых ἠβούλετο хотел αὐτὸς он ἀνῄρει убивал καὶ и οὓς которых ἠβούλετο хотел αὐτὸς он ἔτυπτεν бил καὶ и οὓς которых ἠβούλετο хотел αὐτὸς он ὕψου возвышал καὶ и οὓς которых ἠβούλετο хотел αὐτὸς он ἐταπείνου принижал..20 καὶ И ὅτε когда ὑψώθη возвысилось καρδία сердце αὐτοῦ его καὶ и τὸ πνεῦμα дух αὐτοῦ его ἐκραταιώθη укрепился τοῦ [чтобы] ὑπερηφανεύσασθαι возгордиться, κατηνέχθη свёлся ἀπὸ с τοῦ θρόνου престола τῆς βασιλείας царства αὐτοῦ его καὶ и τιμὴ честь ἀφῃρέθη отнялась ἀπ᾽ от αὐτοῦ него21 καὶ и ἀπὸ от τῶν ἀνθρώπων людей ἐξεδιώχθη [был] удалён καὶ и καρδία сердце αὐτοῦ его μετὰ со τῶν θηρίων зверями ἐδόθη было дано καὶ и μετὰ с ὀνάγρων дикими ослами κατοικία селение αὐτοῦ его καὶ и χόρτον травой ὡς как βοῦν быка ἐψώμιζον кормили αὐτόν его καὶ и ἀπὸ от τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ неба τὸ σῶμα тело αὐτοῦ его ἐβάφη омывалось ἕως до οὗ которого [времени] ἔγνω он познал ὅτι что κυριεύει господствует θεὸς Бог ὕψιστος Высочайший τῆς βασιλείας царством τῶν ἀνθρώπων людей καὶ и которому ἂν если δόξῃ подумал δώσει Он даст αὐτήν его22 καὶ и σὺ ты, υἱὸς сын αὐτοῦ его Βαλτασαρ Валтасар οὐκ не ἐταπείνωσας смирил τὴν καρδίαν сердце σου твоё κατενώπιον перед οὗ которого [времени] πάντα всё ταῦτα это ἔγνως узнал ты23 καὶ и ἐπὶ на τὸν κύριον Го́спода θεὸν Бога τοῦ οὐρανοῦ неба ὑψώθης быв возвышен καὶ и τὰ σκεύη вещи τοῦ οἴκου до́ма αὐτοῦ Его ἤνεγκαν принесли ἐνώπιόν перед [лицом] σου твоим καὶ и σὺ ты καὶ и οἱ μεγιστᾶνές вельможи σου твои καὶ и αἱ παλλακαί наложницы σου твои καὶ и αἱ παράκοιτοί возлежащие σου твои οἶνον вино ἐπίνετε пьёте ἐν [с использованием] αὐτοῖς их καὶ и τοὺς θεοὺς богов τοὺς χρυσοῦς золотых καὶ и ἀργυροῦς серебряных καὶ и χαλκοῦς медных καὶ и σιδηροῦς железных καὶ и ξυλίνους деревянных καὶ и λιθίνους каменных, οἳ которые οὐ не βλέπουσιν видят καὶ и οὐκ не ἀκούουσιν слышат καὶ и οὐ не γινώσκουσιν знают ᾔνεσας хвалил καὶ и τὸν θεόν Бога οὗ [у] Которого πνοή дыхание σου твоё ἐν в χειρὶ руке αὐτοῦ Его καὶ и πᾶσαι все αἱ ὁδοί пути σου твои αὐτὸν Его οὐκ не ἐδόξασας прославил.24 διὰ Через τοῦτο это ἐκ от προσώπου лица́ αὐτοῦ Его ἀπεστάλη был послан ἀστράγαλος перст χειρὸς руки́ καὶ и τὴν γραφὴν писание ταύτην это ἐνέταξεν положено.25 καὶ И αὕτη это γραφὴ написанное ἐντεταγμένη положенное: μανη Мани θεκελ фэкэл φαρες фарес.26 τοῦτο Это τὸ σύγκριμα разъяснение τοῦ ῥήματος сло́ва: μανη Мани: ἐμέτρησεν Измерил θεὸς Бог τὴν βασιλείαν царство σου твоё καὶ и ἐπλήρωσεν исполнил αὐτήν его.27 θεκελ Фэкэл: ἐστάθη был поставлен ἐν в ζυγῷ [на] весы καὶ и εὑρέθη найден ὑστεροῦσα недостаточным.28 φαρες Фарес: διῄρηται Разделилось βασιλεία царство σου твоё καὶ и ἐδόθη было дано Μήδοις мидянам καὶ и Πέρσαις персам.29 καὶ И εἶπεν сказал Βαλτασαρ Валтасар καὶ и ἐνέδυσαν надели τὸν Δανιηλ Даниилу πορφύραν порфиру καὶ и τὸν μανιάκην ожерелье τὸν χρυσοῦν золотое περιέθηκαν повязали περὶ вокруг τὸν τράχηλον шеи αὐτοῦ его καὶ и ἐκήρυξεν возвестил περὶ о αὐτοῦ нём εἶναι быть αὐτὸν ему ἄρχοντα начальником τρίτον третьим ἐν в τῇ βασιλείᾳ царстве.30 ἐν В αὐτῇ [в] эту τῇ νυκτὶ ночь ἀναιρέθη был убит Βαλτασαρ Валтасара βασιλεὺς царь Χαλδαίων халдеев.