keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Даниила глава 11

Δανιὴλ 11

Подстрочный перевод Библии

1 καὶ И ἐγὼ я ἐν в ἔτει год πρώτῳ первый Κύρου Кира ἔστην стал εἰς в κράτος силе καὶ и ἰσχύν могуществе2 καὶ и νῦν теперь ἀλήθειαν истину ἀναγγελῶ я сообщу σοι тебе. ἰδοὺ Вот ἔτι ещё τρεῖς три βασιλεῖς царя ἀναστήσονται восстанут ἐν в τῇ Περσίδι Персиде καὶ и τέταρτος четвёртый πλουτήσει разбогатеет πλοῦτον богатством μέγαν больши́м παρὰ сверх πάντας всех καὶ и μετὰ после τὸ κρατῆσαι одержать αὐτὸν ему τοῦ πλούτου богатство αὐτοῦ его ἐπαναστήσεται восстанет πάσαις [на] все βασιλείαις царства Ἑλλήνων эллинов.3 καὶ И ἀναστήσεται восстанет βασιλεὺς царь δυνατὸς сильный καὶ и κυριεύσει будет господствовать κυριείας обладающий властью πολλῆς многой καὶ и ποιήσει сделает κατὰ по τὸ θέλημα воле αὐτοῦ его.4 καὶ И ὡς когда ἂν στῇ установится βασιλεία царство αὐτοῦ его συντριβήσεται будет разбито καὶ и διαιρεθήσεται разделено εἰς на τοὺς τέσσαρας четыре ἀνέμους ветра τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и οὐκ не εἰς в τὰ ἔσχατα последние [дни] αὐτοῦ его οὐδὲ и не κατὰ по τὴν κυριείαν власти αὐτοῦ его ἣν которой ἐκυρίευσεν овладел, ὅτι потому что ἐκτιλήσεται оборвут βασιλεία царство αὐτοῦ его καὶ и ἑτέροις другим ἐκτὸς кроме τούτων этих [будет].5 καὶ И ἐνισχύσει укрепится βασιλεὺς царь τοῦ νότου юга καὶ и εἷς один τῶν [из] ἀρχόντων начальников αὐτοῦ его ἐνισχύσει укрепится ἐπ᾽ против αὐτὸν него καὶ и κυριεύσει овладеет κυριείαν властью πολλὴν многой ἐπ᾽ относительно ἐξουσίας власти αὐτοῦ его.6 καὶ И μετὰ после τὰ ἔτη лет αὐτοῦ его συμμειγήσονται смешаются они καὶ и θυγάτηρ дочь βασιλέως царя τοῦ νότου юга εἰσελεύσεται войдёт πρὸς к βασιλέα царю τοῦ βορρᾶ севера τοῦ [чтобы] ποιῆσαι сделать συνθήκας сочетание μετ᾽ с αὐτοῦ ним καὶ и οὐ не κρατήσει захватит ἰσχύος силы βραχίονος рукой καὶ и οὐ не στήσεται станет τὸ σπέρμα семя αὐτοῦ его καὶ и παραδοθήσεται будет предана αὐτὴ она καὶ и οἱ φέροντες несущие αὐτὴν её καὶ и νεᾶνις девушка καὶ и κατισχύων укрепляющие αὐτὴν её ἐν на τοῖς καιροῖς времена7 καὶ и στήσεται восстанет ἐκ из τοῦ ἄνθους цвета τῆς ῥίζης корня αὐτῆς её τῆς ἑτοιμασίας приготовления αὐτοῦ его καὶ и ἥξει придёт πρὸς к τὴν δύναμιν силе καὶ и εἰσελεύσεται войдёт εἰς в τὰ ὑποστηρίγματα утверждения τοῦ βασιλέως царя τοῦ βορρᾶ севера καὶ и ποιήσει сделает ἐν в αὐτοῖς них καὶ и κατισχύσει укрепится,8 καί и γε даже τοὺς θεοὺς богов αὐτῶν их μετὰ с τῶν χωνευτῶν литыми [изображениями] αὐτῶν их πᾶν всякую σκεῦος вещь ἐπιθυμητὸν желанную αὐτῶν их ἀργυρίου [из] серебра καὶ и χρυσίου [из] золота μετὰ с αἰχμαλωσίας пленением οἴσει принесёт εἰς в Αἴγυπτον Египет καὶ и αὐτὸς он στήσεται станет ὑπὲρ более βασιλέα царя τοῦ βορρᾶ севера,9 καὶ и εἰσελεύσεται войдёт εἰς в τὴν βασιλείαν царство τοῦ βασιλέως царя τοῦ νότου юга καὶ и ἀναστρέψει вернётся εἰς в τὴν γῆν землю αὐτοῦ его.10 καὶ И οἱ υἱοὶ сыновья́ αὐτοῦ его συνάξουσιν соберут ὄχλον множество δυνάμεων сил πολλῶν многих καὶ и ἐλεύσεται придёт ἐρχόμενος приходящий καὶ и κατακλύζων потопит καὶ и παρελεύσεται пройдёт καὶ и καθίεται воссядет καὶ и συμπροσπλακήσεται схватит ἕως до τῆς ἰσχύος [предела] силы αὐτοῦ его.11 καὶ И ἀγριανθήσεται рассвирепеет βασιλεὺς царь τοῦ νότου юга καὶ и ἐξελεύσεται выйдет καὶ и πολεμήσει будет воевать μετὰ с βασιλέως царём τοῦ βορρᾶ севера καὶ и στήσει поставит ὄχλον множество πολύν многое καὶ и παραδοθήσεται будет предано ὄχλος множество ἐν в χειρὶ руке αὐτοῦ его.12 καὶ И λήμψεται возьмёт τὸν ὄχλον множество καὶ и ὑψωθήσεται возвысится καρδία сердце αὐτοῦ его καὶ и καταβαλεῖ низвергнет μυριάδας десятки тысяч καὶ и οὐ не κατισχύσει укрепится.13 καὶ И ἐπιστρέψει вернётся βασιλεὺς царь τοῦ βορρᾶ севера καὶ и ἄξει приведёт ὄχλον множество πολὺν многое ὑπὲρ более τὸν которого πρότερον прежде καὶ и εἰς в τὸ τέλος конце τῶν καιρῶν времён ἐνιαυτῶν лет ἐπελεύσεται придёт εἰσόδια входом ἐν в δυνάμει силе μεγάλῃ великой καὶ и ἐν в ὑπάρξει имуществе πολλῇ многом.14 καὶ И ἐν во τοῖς καιροῖς времена ἐκείνοις те πολλοὶ многие ἐπαναστήσονται восстанут ἐπὶ на βασιλέα царя τοῦ νότου юга καὶ и οἱ υἱοὶ сыновья́ τῶν λοιμῶν заразных τοῦ λαοῦ народа σου твоего ἐπαρθήσονται поднимутся τοῦ στῆσαι поставить ὅρασιν виде́ние καὶ и ἀσθενήσουσιν ослабнут.15 καὶ И εἰσελεύσεται войдёт βασιλεὺς царь τοῦ βορρᾶ севера καὶ и ἐκχεεῖ насыплет πρόσχωμα насыпи καὶ и συλλήμψεται возьмёт πόλεις города́ ὀχυράς укреплённые καὶ и οἱ βραχίονες ру́ки τοῦ βασιλέως царя τοῦ νότου юга οὐ не στήσονται станут καὶ и ἀναστήσονται встанут οἱ ἐκλεκτοὶ отборные αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἔσται будет ἰσχὺς силы τοῦ [чтобы] στῆναι устоять.16 καὶ И ποιήσει сделает εἰσπορευόμενος входящий πρὸς к αὐτὸν нему κατὰ по τὸ θέλημα воле αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἑστὼς стоящий κατὰ против πρόσωπον лица́ αὐτοῦ его καὶ и στήσεται станет ἐν на γῇ земле τοῦ σαβι καὶ и συντελεσθήσεται совершит ἐν в τῇ χειρὶ руке αὐτοῦ его.17 καὶ И τάξει направит τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его εἰσελθεῖν [чтобы] прийти ἐν в ἰσχύι могуществе πάσης всяком τῆς βασιλείας царства αὐτοῦ его καὶ и εὐθεῖα прямое πάντα всё μετ᾽ с αὐτοῦ ним ποιήσει сделает, καὶ и θυγατέρα дочь τῶν γυναικῶν женщин δώσει даст αὐτῷ ему τοῦ διαφθεῖραι совратить αὐτήν её καὶ и οὐ нет μὴ не παραμείνῃ останется она καὶ и οὐκ не αὐτῷ ему ἔσται будет.18 καὶ И ἐπιστρέψει обратит τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его εἰς на τὰς νήσους острова καὶ и συλλήμψεται возьмёт πολλὰς многие καὶ и καταπαύσει низложит ἄρχοντας начальников ὀνειδισμοῦ [в] позоре αὐτῶν их πλὴν однако ὀνειδισμὸς позор αὐτοῦ его ἐπιστρέψει обратится αὐτῷ ему.19 καὶ И ἐπιστρέψει обратит τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его εἰς на τὴν ἰσχὺν могущество τῆς γῆς земли́ αὐτοῦ его καὶ и ἀσθενήσει ослабнет καὶ и πεσεῖται упадёт καὶ и οὐχ не εὑρεθήσεται будет найден.20 καὶ И ἀναστήσεται восстанет ἐκ из τῆς ῥίζης корня αὐτοῦ его φυτὸν отпрыск βασιλείας царства ἐπὶ на τὴν ἑτοιμασίαν приготовленное [место] αὐτοῦ его παραβιβάζων производящий, πράσσων делающий δόξαν славу βασιλείας царства καὶ и ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ἐκείναις те συντριβήσεται будет разбит καὶ и οὐκ не ἐν в προσώποις лицах οὐδὲ и не ἐν в πολέμῳ войне.21 στήσεται Станет ἐπὶ на τὴν ἑτοιμασίαν приготовленное [место] αὐτοῦ его ἐξουδενώθη презираемый καὶ и οὐκ не ἔδωκαν они да́ли ἐπ᾽ относительно αὐτὸν него δόξαν славу βασιλείας царства καὶ и ἥξει придёт ἐν в εὐθηνίᾳ изобилие καὶ и κατισχύσει укрепит βασιλείας царство ἐν в ὀλισθρήμασιν лестью.22 καὶ И βραχίονες ру́ки τοῦ κατακλύζοντος потопляющего κατακλυσθήσονται потопятся ἀπὸ от προσώπου лица́ αὐτοῦ его καὶ и συντριβήσονται истребятся καὶ и ἡγούμενος начальствующий διαθήκης завета.23 καὶ И ἀπὸ от τῶν συναναμείξεων совокуплений πρὸς к αὐτὸν нему ποιήσει сделает δόλον хитрость καὶ и ἀναβήσεται взойдёт καὶ и ὑπερισχύσει преодолеет αὐτοῦ его ἐν в ὀλίγῳ немногом ἔθνει народе,24 καὶ и ἐν в εὐθηνίᾳ изобилие καὶ и ἐν в πίοσιν выпиваемое χώραις земель ἥξει придёт καὶ и ποιήσει сделает которые [дела́] οὐκ не ἐποίησαν сделали οἱ πατέρες отцы αὐτοῦ его καὶ и οἱ πατέρες отцы τῶν πατέρων отцов αὐτοῦ его, προνομὴν забранное καὶ и σκῦλα добычу καὶ и ὕπαρξιν имущество αὐτοῖς их διασκορπιεῖ рассеет καὶ и ἐπ᾽ против Αἴγυπτον Египта λογιεῖται исчислит λογισμοὺς расчёты αὐτοῦ его καὶ и ἕως до καιροῦ времени.25 καὶ И ἐξεγερθήσεται восстанет ἰσχὺς могущество αὐτοῦ его καὶ и καρδία сердце αὐτοῦ его ἐπὶ на βασιλέα царя τοῦ νότου юга ἐν в δυνάμει силе μεγάλῃ великой καὶ и βασιλεὺς царь τοῦ νότου юга συνάψει предпримет πόλεμον войну ἐν в δυνάμει силе μεγάλῃ великой καὶ и ἰσχυρᾷ сильной σφόδρα очень καὶ и οὐ не στήσεται станет ὅτι потому что λογιοῦνται рассчитали ἐπ᾽ относительно αὐτὸν него λογισμούς расчёты.26 καὶ И φάγονται съедят τὰ δέοντα надлежащее αὐτοῦ его καὶ и συντρίψουσιν сокрушат αὐτόν его καὶ и δυνάμεις силы κατακλύσει рассыплет καὶ и πεσοῦνται падут τραυματίαι избиты πολλοί многие,27 καὶ и ἀμφότεροι оба οἱ βασιλεῖς царя αἱ καρδίαι сердца́ αὐτῶν их εἰς в πονηρίαν злонамеренность καὶ и ἐπὶ на τραπέζῃ стол μιᾷ один ψευδῆ ложь λαλήσουσιν произнесут καὶ и οὐ не κατευθυνεῖ исправятся ὅτι потому что ἔτι уже́ πέρας предел εἰς на καιρόν время.28 καὶ И ἐπιστρέψει вернётся εἰς в τὴν γῆν землю αὐτοῦ его ἐν в ὑπάρξει имуществе πολλῇ многом καὶ и καρδία сердце αὐτοῦ его ἐπὶ на διαθήκην Завет ἁγίαν святой καὶ и ποιήσει сделает καὶ и ἐπιστρέψει обратится εἰς в τὴν γῆν землю αὐτοῦ его29 εἰς На τὸν καιρὸν время ἐπιστρέψει вернётся καὶ и ἥξει придёт ἐν на τῷ νότῳ юг καὶ и οὐκ не ἔσται будет ὡς как πρώτη первая καὶ и ὡς как ἐσχάτη последняя.30 καὶ И εἰσελεύσονται войдут ἐν с αὐτῷ ним οἱ ἐκπορευόμενοι выходящие Κίτιοι китистийцы καὶ и ταπεινωθήσεται будет принижен καὶ и ἐπιστρέψει обратится καὶ и θυμωθήσεται разъярится ἐπὶ на διαθήκην Завет ἁγίαν святой καὶ и ποιήσει сделает καὶ и ἐπιστρέψει обратится καὶ и συνήσει поймёт ἐπὶ относительно τοὺς καταλιπόντας оставивших διαθήκην Завет ἁγίαν святой.31 καὶ И σπέρματα семена ἐξ от αὐτοῦ него ἀναστήσονται восстанут καὶ и βεβηλώσουσιν осквернят τὸ ἁγίασμα святыню τῆς δυναστείας силой καὶ и μεταστήσουσιν изменят τὸν ἐνδελεχισμὸν постоянную [жертву] καὶ и δώσουσιν дадут βδέλυγμα мерзость ἠφανισμένον запустения,32 καὶ и οἱ ἀνομοῦντες нечестивые διαθήκην завет ἐπάξουσιν наведут ἐν ὀλισθρήμασιν лестью καὶ и λαὸς народ γινώσκοντες знающий θεὸν Бога αὐτοῦ его κατισχύσουσιν осилят καὶ и ποιήσουσιν сделают,33 καὶ и οἱ συνετοὶ разумные τοῦ λαοῦ народа συνήσουσιν поймут εἰς πολλά многое καὶ и ἀσθενήσουσιν ослабнут ἐν в ῥομφαίᾳ мече καὶ и ἐν в φλογὶ пламени καὶ и ἐν в αἰχμαλωσίᾳ плене καὶ и ἐν в διαρπαγῇ опустошении ἡμερῶν дней.34 καὶ И ἐν когда τῷ ἀσθενῆσαι изнемочь αὐτοὺς им, βοηθηθήσονται помогут βοήθειαν помощью μικράν малой καὶ и προστεθήσονται добавятся ἐπ᾽ против αὐτοὺς них πολλοὶ многие ἐν с ὀλισθρήμασιν лестью.35 καὶ И ἀπὸ от τῶν συνιέντων понимающих ἀσθενήσουσιν ослабнут τοῦ [чтобы] πυρῶσαι очистить αὐτοὺς их καὶ и τοῦ ἐκλέξασθαι избрать, καὶ и τοῦ [чтобы] ἀποκαλυφθῆναι быть открытым ἕως до καιροῦ времени πέρας конца ὅτι потому что ἔτι ещё εἰς на καιρόν время.36 καὶ И ποιήσει сделает κατὰ по τὸ θέλημα воле αὐτοῦ его καὶ и ὑψωθήσεται будет возвышен βασιλεὺς царь καὶ и μεγαλυνθήσεται будет возвеличен ἐπὶ сверх πάντα всякого θεὸν бога καὶ и λαλήσει скажет ὑπέρογκα сверхобъёмистое καὶ и κατευθυνεῖ направит μέχρις до οὗ которого [времени] συντελεσθῇ совершится ὀργή гнев εἰς в γὰρ ведь συντέλειαν увядание γίνεται делается.37 καὶ И ἐπὶ относительно πάντας всех θεοὺς богов τῶν πατέρων отцов αὐτοῦ его οὐ не συνήσει поймёт καὶ и ἐπὶ относительно ἐπιθυμίαν желания γυναικῶν женщин καὶ и ἐπὶ относительно πᾶν всякого θεὸν бога οὐ не συνήσει поймёт ὅτι потому что ἐπὶ относительно πάντας всех μεγαλυνθήσεται будет возвеличен.38 καὶ И θεὸν бога μαωζιν ἐπὶ на τόπου месте αὐτοῦ его δοξάσει прославит καὶ и θεόν бога ὃν которого οὐκ не ἔγνωσαν знали οἱ πατέρες отцы αὐτοῦ его δοξάσει прославит ἐν в χρυσῷ золоте καὶ и ἀργύρῳ серебре καὶ и λίθῳ [в] камне τιμίῳ драгоценном καὶ и ἐν в ἐπιθυμήμασιν украшениях.39 καὶ И ποιήσει сделает τοῖς ὀχυρώμασιν крепости τῶν καταφυγῶν убежища μετὰ с θεοῦ богом ἀλλοτρίου чужим καὶ и πληθυνεῖ умножит δόξαν славу καὶ и ὑποτάξει покорит αὐτοῖς им πολλοὺς многих καὶ и γῆν землю διελεῖ отделит ἐν в δώροις дары.40 καὶ И ἐν во καιροῦ время πέρατι конца συγκερατισθήσεται сразится μετὰ с τοῦ βασιλέως царём τοῦ νότου юга, καὶ и συναχθήσεται соберётся ἐπ᾽ против αὐτὸν него βασιλεὺς царь τοῦ βορρᾶ севера ἐν в ἅρμασιν колесницах καὶ и ἐν в ἱππεῦσιν всадниках καὶ и ἐν в ναυσὶν кораблях πολλαῖς многих καὶ и εἰσελεύσεται войдёт εἰς в τὴν γῆν землю καὶ и συντρίψει сотрёт καὶ и παρελεύσεται пройдёт,41 καὶ и εἰσελεύσεται войдёт εἰς в τὴν γῆν землю τοῦ σαβι καὶ и πολλοὶ многие ἀσθενήσουσιν ослабнут καὶ и οὗτοι эти διασωθήσονται спасутся ἐκ от χειρὸς руки́ αὐτοῦ его: Εδωμ Едом καὶ и Μωαβ Моава καὶ и ἀρχὴ нача́ло υἱῶν сыновей Αμμων Аммона.42 καὶ И ἐκτενεῖ прострет τὴν χεῖρα руку αὐτοῦ его ἐπὶ на τὴν γῆν землю καὶ и γῆ земля Αἰγύπτου Египта οὐκ не ἔσται будет εἰς в σωτηρίαν спасение.43 καὶ И κυριεύσει будет господствовать ἐν в τοῖς ἀποκρύφοις сокровенных τοῦ χρυσοῦ золота καὶ и τοῦ ἀργύρου серебра καὶ и ἐν во πᾶσιν всех ἐπιθυμητοῖς желанных Αἰγύπτου Египта καὶ и Λιβύων Ливии καὶ и Αἰθιόπων Эфиопии, ἐν в τοῖς ὀχυρώμασιν крепостях αὐτῶν их.44 καὶ И ἀκοαὶ уши καὶ и σπουδαὶ торопливость ταράξουσιν встревожат αὐτὸν его ἐξ от ἀνατολῶν востока καὶ и ἀπὸ от βορρᾶ севера καὶ и ἥξει придёт ἐν в θυμῷ ярости πολλῷ многой τοῦ [чтобы] ἀφανίσαι истребить καὶ и τοῦ [чтобы] ἀναθεματίσαι проклясть πολλούς многих.45 καὶ И πήξει разобьёт τὴν σκηνὴν шатёр αὐτοῦ его εφαδανω царский ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν θαλασσῶν морем εἰς на ὄρος горе́ σαβι ἅγιον святой καὶ и ἥξει придёт ἕως до μέρους кра́я αὐτοῦ его, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ῥυόμενος избавляющий αὐτόν его.