keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга пророка Захарии глава 1

Ζαχαρίας 1

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν В τῷ ὀγδόῳ восьмой μηνὶ месяц ἔτους года δευτέρου второго ἐπὶ при Δαρείου Дарии ἐγένετο сделалось λόγος слово κυρίου Го́спода πρὸς к Ζαχαριαν Захарии τὸν [который сын] τοῦ Βαραχιου Варахии υἱὸν сына Ἀδδω Аддо τὸν προφήτην пророка λέγων говоря:2 Ὠργίσθη Разгневался κύριος Господь ἐπὶ на τοὺς πατέρας отцов ὑμῶν ваших ὀργὴν гневом μεγάλην. великим.3 καὶ И ἐρεῖς [ты] скажешь πρὸς к αὐτούς ним: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель: Ἐπιστρέψατε Обратитесь πρός ко με, Мне, καὶ и ἐπιστραφήσομαι Я обращусь πρὸς к ὑμᾶς, вам, λέγει говорит κύριος. Господь.4 καὶ и μὴ не γίνεσθε делайтесь καθὼς как οἱ πατέρες отцы ὑμῶν, ваши, οἷς которым ἐνεκάλεσαν говорили обличения αὐτοῖς им οἱ προφῆται пророки οἱ ἔμπροσθεν прежде λέγοντες говорящие: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель: Ἀποστρέψατε Обратитесь ἀπὸ от τῶν ὁδῶν путей ὑμῶν ваших τῶν πονηρῶν злых καὶ и ἀπὸ от τῶν ἐπιτηδευμάτων дел ὑμῶν ваших τῶν πονηρῶν, злых, καὶ и οὐ не προσέσχον внимали τοῦ [чтобы] εἰσακοῦσαί услышать μου, Меня, λέγει говорит κύριος. Господь.5 οἱ πατέρες Отцы ὑμῶν ваши ποῦ где εἰσιν есть καὶ и οἱ προφῆται пророки μὴ не τὸν αἰῶνα [во] век ζήσονται живут6 πλὴν кроме τοὺς λόγους слов μου Моих καὶ и τὰ νόμιμά законов μου Моих δέχεσθε, вами полученных, ὅσα сколькие ἐγὼ Я ἐντέλλομαι указываю ἐν в πνεύματί Духе μου Моём τοῖς δούλοις рабам μου Моим τοῖς προφήταις, пророкам, οἳ которые κατελάβοσαν постигли τοὺς πατέρας отцов ὑμῶν. ваших. καὶ И ἀπεκρίθησαν они ответили καὶ и εἶπαν сказали: Καθὼς Как παρατέτακται определил κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель τοῦ ποιῆσαι сделать κατὰ согласно τὰς ὁδοὺς путям ὑμῶν вашим καὶ и κατὰ согласно τὰ ἐπιτηδεύματα делам ὑμῶν, вашим, οὕτως так ἐποίησεν Он сделал ὑμῖν. вам.7 Τῇ τετράδι [В] четвёртый καὶ и εἰκάδι двадцатый [день] τῷ ἑνδεκάτῳ одиннадцатого μηνί- - οὗτός этот ἐστιν есть μὴν месяц Σαβατ- ἐν во τῷ δευτέρῳ второй ἔτει год ἐπὶ при Δαρείου Дарии ἐγένετο сделалось λόγος слово κυρίου Го́спода πρὸς к Ζαχαριαν Захарии τὸν [который сын] τοῦ Βαραχιου Варахии υἱὸν сына Ἀδδω Аддо τὸν προφήτην пророка λέγων говоря:8 Ἑώρακα Я увидел τὴν νύκτα ночью καὶ и ἰδοὺ вот ἀνὴρ муж ἐπιβεβηκὼς взошедший ἐπὶ на ἵππον коне πυρρόν, рыжем, καὶ и οὗτος этот εἱστήκει стоял ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν δύο двух ὀρέων гор τῶν κατασκίων, тенистых, καὶ и ὀπίσω за αὐτοῦ ним ἵπποι кони πυρροὶ рыжие καὶ и ψαροὶ пятнистые καὶ и ποικίλοι пегие καὶ и λευκοί. белые.9 καὶ И εἶπα [я] сказал: Τί Что́ οὗτοι, эти, κύριε Господи? καὶ И εἶπεν сказал πρός ко με мне ἄγγελος ангел λαλῶν говорящий ἐν ἐμοί мне: Ἐγὼ Я δείξω покажу σοι тебе τί что́ ἐστιν есть ταῦτα. это.10 καὶ И ἀπεκρίθη ответил ἀνὴρ муж ἐφεστηκὼς стоящий ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν ὀρέων гор καὶ и εἶπεν сказал πρός ко με мне: Οὗτοί Эти εἰσιν есть οὓς которых ἐξαπέσταλκεν послал κύριος Господь τοῦ [чтобы] περιοδεῦσαι обойти τὴν γῆν. землю.11 καὶ И ἀπεκρίθησαν они ответили τῷ ἀγγέλῳ ангелу κυρίου Го́спода τῷ ἐφεστῶτι стоящему ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν ὀρέων гор καὶ и εἶπον сказали: Περιωδεύκαμεν Мы обошли πᾶσαν всю τὴν γῆν, землю, καὶ и ἰδοὺ вот πᾶσα вся γῆ земля κατοικεῖται населена καὶ и ἡσυχάζει. спокойна.12 καὶ И ἀπεκρίθη ответил ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода καὶ и εἶπεν сказал: Κύριε Господи παντοκράτωρ, Вседержитель, ἕως до τίνος которого [времени] οὐ нет μὴ не ἐλεήσῃς милуешь τὴν Ιερουσαλημ Иерусалим καὶ и τὰς πόλεις города́ Ιουδα, Иуды, ἃς [над] которыми ὑπερεῖδες гневаешься τοῦτο этот ἑβδομηκοστὸν семидесятый ἔτος год?13 καὶ И ἀπεκρίθη ответил κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель τῷ ἀγγέλῳ ангелу τῷ λαλοῦντι произносящему ἐν ἐμοὶ мне ῥήματα слова́ καλὰ хорошие καὶ и λόγους слова́ παρακλητικούς. утешения.14 καὶ И εἶπεν сказал πρός ко με мне ἄγγελος ангел λαλῶν говорящий ἐν ἐμοί мне: Ἀνάκραγε Провозгласи λέγων говорящий: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель: Ἐζήλωκα Я возревновал [о] τὴν Ιερουσαλημ Иерусалиме καὶ и τὴν Σιων Сионе ζῆλον ревностью μέγαν великой15 καὶ и ὀργὴν гневом μεγάλην великим ἐγὼ Я ὀργίζομαι негодую ἐπὶ на τὰ ἔθνη народы τὰ которые συνεπιτιθέμενα собрались для атаки ἀνθ᾽ вместо ὧν которого ἐγὼ Я μὲν ведь ὠργίσθην прогневался ὀλίγα, немного, αὐτοὶ они δὲ же συνεπέθεντο сложились εἰς во κακά. зло.16 διὰ Из-за τοῦτο этого τάδε это λέγει говорит κύριος Господь: Ἐπιστρέψω Возвращусь ἐπὶ на Ιερουσαλημ Иерусалим ἐν с οἰκτιρμῷ, милосердием, καὶ и οἶκός дом μου Мой ἀνοικοδομηθήσεται соорудится ἐν в αὐτῇ, нём, λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ, Вседержитель, καὶ и μέτρον мера [для измерений] ἐκταθήσεται протянется ἐπὶ на Ιερουσαλημ Иерусалим ἔτι. ещё.17 καὶ И εἶπεν сказал πρός ко με мне ἄγγελος ангел λαλῶν говорящий ἐν со ἐμοί мной: Ἀνάκραγε Возгласи λέγων говорящий: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь παντοκράτωρ Вседержитель: Ἔτι Ещё διαχυθήσονται переполнятся πόλεις города́ ἐν с ἀγαθοῖς, добро́м, καὶ и ἐλεήσει утешит κύριος Господь ἔτι ещё τὴν Σιων Сион καὶ и αἱρετιεῖ изберёт ἔτι ещё τὴν Ιερουσαλημ. Иерусалим.18 Καὶ И ἦρα я поднял τοὺς ὀφθαλμούς глаза́ μου мои καὶ и εἶδον я увидел καὶ и ἰδοὺ вот τέσσαρα четыре κέρατα. ро́га.19 καὶ и εἶπα [я] сказал πρὸς к τὸν ἄγγελον ангелу τὸν λαλοῦντα говорящему ἐν со ἐμοί мной: Τί Что́ ἐστιν есть ταῦτα, эти, κύριε господин? καὶ И εἶπεν он сказал πρός ко με мне: Ταῦτα Эти τὰ κέρατα рога́ τὰ которые διασκορπίσαντα разбрасывали τὸν Ιουδαν Иуду καὶ и τὸν Ἰσραηλ. Израиля.20 καὶ И ἔδειξέν показал μοι мне κύριος Господь τέσσαρας четырёх τέκτονας. рабочих.21 καὶ И εἶπα [я] сказал: Τί Что́ οὗτοι эти ἔρχονται приходят ποιῆσαι сделать? καὶ И εἶπεν Он сказал πρός ко με мне: Ταῦτα Эти τὰ κέρατα рога́ τὰ которые διασκορπίσαντα разбрасывали τὸν Ιουδαν Иуду καὶ и τὸν Ἰσραηλ Израиля κατέαξαν, они сломали, καὶ и οὐδεὶς никто αὐτῶν [из] них ἦρεν поднял κεφαλήν· голову; καὶ и εἰσῆλθον вошли οὗτοι эти τοῦ [чтобы] ὀξῦναι заострить αὐτὰ их εἰς в χεῖρας руках αὐτῶν их τὰ τέσσαρα четыре κέρατα ро́га τὰ ἔθνη язычников τὰ которые ἐπαιρόμενα подняли κέρας рог ἐπὶ на τὴν γῆν землю κυρίου Го́спода τοῦ [чтобы] διασκορπίσαι рассеять αὐτήν. её.