keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

1-е послание к Коринфянам глава 10

Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους 10

Подстрочный перевод Библии

1 Οὐ Не θέλω хочу γὰρ ведь ὑμᾶς вас ἀγνοεῖν, не знать, ἀδελφοί, братья, ὅτι что οἱ πατέρες отцы ἡμῶν наши πάντες все ὑπὸ под τὴν νεφέλην облаком ἦσαν были καὶ и πάντες все διὰ через τῆς θαλάσσης море διῆλθον, прошли,2 καὶ и πάντες все εἰς в τὸν Μωϋσῆν Моисея ἐβαπτίσθησαν были погружены ἐν в τῇ νεφέλῃ облаке καὶ и ἐν в τῇ θαλάσσῃ, море,3 καὶ и πάντες все τὸ αὐτὸ ту же πνευματικὸν духовную βρῶμα пищу ἔφαγον, съели,4 καὶ и πάντες все τὸ αὐτὸ то же πνευματικὸν духовное ἔπιον выпили πόμα· питьё; ἔπινον они пили γὰρ ведь ἐκ из πνευματικῆς духовной ἀκολουθούσης сопровождающей πέτρας· скалы́; πέτρα скала δὲ же ἦν была Χριστός. Христос.5 ἀλλ᾽ Но οὐκ не ἐν в τοῖς πλείοσιν очень многих αὐτῶν их εὐδόκησεν обрёл удовольствие θεός, Бог, κατεστρώθησαν они были низвержены γὰρ ведь ἐν в τῇ ἐρήμῳ. пустыне.6 ταῦτα Это δὲ же τύποι образцы ἡμῶν наши ἐγενήθησαν, были осуществлены, εἰς для τὸ μὴ не εἶναι быть ἡμᾶς нам ἐπιθυμητὰς охотникам κακῶν, зла, καθὼς как κἀκεῖνοι и те ἐπεθύμησαν. пожелали.7 μηδὲ И не εἰδωλολάτραι идолопоклонники γίνεσθε, делайтесь, καθώς как τινες некоторые αὐτῶν· [из] них; ὥσπερ как γέγραπται, написано, Ἐκάθισεν Сел λαὸς народ φαγεῖν съесть καὶ и πεῖν, попить, καὶ и ἀνέστησαν они встали παίζειν. играть.8 μηδὲ И не πορνεύωμεν, давайте будем развратничать, καθώς как τινες некоторые αὐτῶν [из] них ἐπόρνευσαν, предались разврату, καὶ и ἔπεσαν пали μιᾷ [в] один ἡμέρᾳ день εἴκοσι двадцать τρεῖς три χιλιάδες. тысячи.9 μηδὲ И не ἐκπειράζωμεν давайте будем искушать τὸν Χριστόν, Христа, καθώς как τινες некоторые αὐτῶν [из] них ἐπείρασαν, подвергли искушению, καὶ и ὑπὸ от τῶν ὄφεων змей ἀπώλλυντο. погибали.10 μηδὲ И не γογγύζετε, ропщите, καθάπερ подобно тому как τινὲς некоторые αὐτῶν [из] них ἐγόγγυσαν, возроптали, καὶ и ἀπώλοντο погибли ὑπὸ от τοῦ ὀλοθρευτοῦ. губителя.11 ταῦτα Это δὲ же τυπικῶς образно συνέβαινεν происходило ἐκείνοις, тем, ἐγράφη было написано δὲ же πρὸς к νουθεσίαν вразумлению ἡμῶν, нас, εἰς в οὓς которых τὰ τέλη концы τῶν αἰώνων веков κατήντηκεν. сошлись навстречу.12 ὥστε Так что δοκῶν считающий ἑστάναι стоять βλεπέτω пусть смотрит μὴ не πέσῃ. [чтобы] он упал.13 πειρασμὸς Искушение ὑμᾶς вас οὐκ не εἴληφεν взяло εἰ если μὴ не ἀνθρώπινος· человеческое; πιστὸς верный δὲ же θεός, Бог, ὃς Который οὐκ не ἐάσει позволит ὑμᾶς вам πειρασθῆναι быть искушёнными ὑπὲρ сверх которого δύνασθε, можете, ἀλλὰ но ποιήσει сделает σὺν с τῷ πειρασμῷ искушением καὶ и τὴν ἔκβασιν выход τοῦ δύνασθαι [чтобы] мочь ὑπενεγκεῖν. перенести.14 Διόπερ, Потому-то, ἀγαπητοί любимые μου, мои, φεύγετε бегите ἀπὸ от τῆς εἰδωλολατρίας. идолопоклонства.15 ὡς Как φρονίμοις разумным λέγω· говорю; κρίνατε рассуди́те ὑμεῖς вы которое φημι. говорю.16 τὸ ποτήριον Чаша τῆς εὐλογίας благословения которую εὐλογοῦμεν, благословляем, οὐχὶ [разве] не κοινωνία общность ἐστὶν есть τοῦ αἵματος кро́ви τοῦ Χριστοῦ; Христа? τὸν ἄρτον Хлеб ὃν который κλῶμεν, ломаем, οὐχὶ [разве] не κοινωνία общность τοῦ σώματος те́ла τοῦ Χριστοῦ Христа ἐστιν; есть?17 ὅτι Потому что εἷς один ἄρτος, хлеб, ἓν одно σῶμα тело οἱ πολλοί многие ἐσμεν, мы есть, οἱ γὰρ ведь πάντες все ἐκ из τοῦ ἑνὸς одного ἄρτου хлеба μετέχομεν. имеем часть.18 βλέπετε Смотри́те τὸν Ἰσραὴλ [на] Израиль κατὰ по σάρκα· плоти; οὐχ [разве] не οἱ ἐσθίοντες едящие τὰς θυσίας жертвы κοινωνοὶ сообщники τοῦ θυσιαστηρίου жертвенника εἰσίν; есть?19 τί Что οὖν итак φημι; говорю? ὅτι Что εἰδωλόθυτόν жертва идолу τί что-нибудь ἐστιν; есть? Или ὅτι что εἴδωλόν идол τί что-нибудь ἐστιν; есть?20 ἀλλ᾽ Но ὅτι что которое θύουσιν, закалывают как жертву, δαιμονίοις демонам καὶ и οὐ не θεῷ Богу [θύουσιν], закалывают как жертву, οὐ не θέλω хочу δὲ же ὑμᾶς вас κοινωνοὺς сообщников τῶν δαιμονίων демонов γίνεσθαι. делаться.21 οὐ Не δύνασθε можете ποτήριον чашу κυρίου Го́спода πίνειν пить καὶ и ποτήριον чашу δαιμονίων· демонов; οὐ не δύνασθε можете τραπέζης стола κυρίου Го́спода μετέχειν иметь часть καὶ и τραπέζης стола δαιμονίων. демонов.22 Или παραζηλοῦμεν вызываем на ревность τὸν κύριον; Го́спода? μὴ Не ἰσχυρότεροι сильнейшие αὐτοῦ Его ἐσμεν; мы есть?23 Πάντα Всё ἔξεστιν, позволяется, ἀλλ᾽ но οὐ не πάντα всё συμφέρει. приносит пользу. πάντα Всё ἔξεστιν, позволяется, ἀλλ᾽ но οὐ не πάντα всё οἰκοδομεῖ. строит.24 μηδεὶς Никто τὸ которое ἑαυτοῦ себя самого ζητείτω пусть ищет ἀλλὰ но τὸ которое τοῦ ἑτέρου. другого.25 Πᾶν Всё τὸ ἐν на μακέλλῳ рынке πωλούμενον продаваемое ἐσθίετε ешьте μηδὲν ничто ἀνακρίνοντες обсуждающие διὰ из-за τὴν συνείδησιν, совести,26 τοῦ κυρίου Го́спода γὰρ ведь γῆ земля καὶ и τὸ πλήρωμα полнота αὐτῆς. её.27 εἴ Если τις кто-либо καλεῖ завёт ὑμᾶς вас τῶν ἀπίστων [из] неверных καὶ и θέλετε желаете πορεύεσθαι, идти, πᾶν всё τὸ παρατιθέμενον предлагаемое ὑμῖν вам ἐσθίετε ешьте μηδὲν ничто ἀνακρίνοντες обсуждающие διὰ из-за τὴν συνείδησιν. совести.28 ἐὰν Если δέ же τις кто-либо ὑμῖν вам εἴπῃ, скажет, Τοῦτο Это ἱερόθυτόν жертва святилищу ἐστιν, есть, μὴ не ἐσθίετε ешьте δι᾽ из-за ἐκεῖνον того τὸν μηνύσαντα сообщившего καὶ и τὴν συνείδησιν· совести;29 συνείδησιν [о] совести δὲ же λέγω говорю οὐχὶ не τὴν [о] которой ἑαυτοῦ себя самого ἀλλὰ но τὴν [о] которой τοῦ ἑτέρου. другого. ἱνατί Зачем γὰρ ведь ἐλευθερία свобода μου моя κρίνεται судится ὑπὸ ἄλλης другой συνειδήσεως; совестью?30 εἰ Если ἐγὼ я χάριτι [в] благодати μετέχω, имею часть, τί что βλασφημοῦμαι подвергаюсь хуле ὑπὲρ за οὗ которое ἐγὼ я εὐχαριστῶ; благодарю?31 εἴτε И если οὖν итак ἐσθίετε едите εἴτε и если πίνετε пьёте εἴτε и если τι что-нибудь ποιεῖτε, делаете, πάντα всё εἰς во δόξαν славу θεοῦ Бога ποιεῖτε. делайте.32 ἀπρόσκοποι Непорочными καὶ и Ἰουδαίοις Иудеям γίνεσθε делайтесь καὶ и Ἕλλησιν Эллинам καὶ и τῇ ἐκκλησίᾳ церкви τοῦ θεοῦ, Бога,33 καθὼς как κἀγὼ и я πάντα [во] всём πᾶσιν всем ἀρέσκω, угождаю, μὴ не ζητῶν ищущий τὸ которую ἐμαυτοῦ меня самого σύμφορον пользу ἀλλὰ но τὸ τῶν πολλῶν, многих, ἵνα чтобы σωθῶσιν. они были спасены.