keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

1-е послание к Коринфянам глава 9

Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους 9

Подстрочный перевод Библии

1 Οὐκ [Разве] не εἰμὶ есть я ἐλεύθερος; свободный? οὐκ [Разве] не εἰμὶ есть я ἀπόστολος; апостол? οὐχὶ [Разве] не Ἰησοῦν Иисуса τὸν κύριον Го́спода ἡμῶν нашего ἑώρακα; я увидел? οὐ [Разве] не τὸ ἔργον дело μου моё ὑμεῖς вы ἐστε есть ἐν в κυρίῳ; Господе?2 εἰ Если ἄλλοις другим οὐκ не εἰμὶ есть я ἀπόστολος, апостол, ἀλλά но γε конечно ὑμῖν вам εἰμι· я есть; γὰρ ведь σφραγίς печать μου моего τῆς ἀποστολῆς апостольства ὑμεῖς вы ἐστε есть ἐν в κυρίῳ. Господе.3 ἐμὴ Моя ἀπολογία защита τοῖς ἐμὲ меня ἀνακρίνουσίν судящим ἐστιν есть αὕτη. это.4 μὴ Не [разве] οὐκ не ἔχομεν имеем ἐξουσίαν власть φαγεῖν съесть καὶ и πεῖν; попить?5 μὴ Не οὐκ не ἔχομεν имеем ἐξουσίαν власть ἀδελφὴν сестру γυναῖκα жену περιάγειν, водить с собой, ὡς как καὶ и οἱ λοιποὶ остальные ἀπόστολοι апостолы καὶ и οἱ ἀδελφοὶ братья τοῦ κυρίου Го́спода καὶ и Κηφᾶς; Кифа?6 Или μόνος один ἐγὼ я καὶ и Βαρναβᾶς Варнава οὐκ не ἔχομεν имеем ἐξουσίαν власть μὴ не ἐργάζεσθαι; работать?7 τίς Кто στρατεύεται служит воином ἰδίοις [на] собственном ὀψωνίοις жаловании ποτέ; когда-либо? τίς Кто φυτεύει сажает ἀμπελῶνα виноградник καὶ и τὸν καρπὸν плод αὐτοῦ его οὐκ не ἐσθίει; ест? Или τίς кто ποιμαίνει пасёт ποίμνην стадо καὶ и ἐκ от τοῦ γάλακτος молока τῆς ποίμνης ста́да οὐκ не ἐσθίει; ест?8 Μὴ Не κατὰ по ἄνθρωπον человеку ταῦτα это λαλῶ, говорю, или καὶ и νόμος Закон ταῦτα это οὐ не λέγει; говорит?9 ἐν В γὰρ ведь τῷ Μωϋσέως Моисея νόμῳ Законе γέγραπται, написано, Οὐ Не κημώσεις будешь закрывать рот βοῦν быку ἀλοῶντα. молотящему. μὴ Не τῶν βοῶν [о] быках μέλει заботит τῷ θεῷ; Бога?10 Или δι᾽ из-за ἡμᾶς нас πάντως всяко λέγει; говорит? δι᾽ Из-за ἡμᾶς нас γὰρ ведь ἐγράφη, было написано, ὅτι что ὀφείλει имеет долг ἐπ᾽ в ἐλπίδι надежде ἀροτριῶν пашущий ἀροτριᾶν, пахать, καὶ и ἀλοῶν молотящий ἐπ᾽ в ἐλπίδι надежде τοῦ μετέχειν. иметь часть.11 εἰ Если ἡμεῖς мы ὑμῖν вам τὰ πνευματικὰ духовное ἐσπείραμεν, посеяли, μέγα великое εἰ если ἡμεῖς мы ὑμῶν ваше τὰ σαρκικὰ плотское θερίσομεν; пожнём?12 εἰ Если ἄλλοι другие τῆς ὑμῶν вашей ἐξουσίας власти μετέχουσιν, имеют часть, οὐ не μᾶλλον более ἡμεῖς; мы? Ἀλλ᾽ Но οὐκ не ἐχρησάμεθα воспользовались мы τῇ ἐξουσίᾳ властью ταύτῃ, этой, ἀλλὰ но πάντα всё στέγομεν сдерживаем ἵνα чтобы μή не τινα какое ἐγκοπὴν препятствие δῶμεν мы дали бы τῷ εὐαγγελίῳ благовозвещению τοῦ Χριστοῦ. Христа.13 οὐκ [Разве] не οἴδατε знаете ὅτι что οἱ которые τὰ ἱερὰ [на] священное ἐργαζόμενοι работающие [τὰ] ἐκ из τοῦ ἱεροῦ Храма ἐσθίουσιν, едят, οἱ которые τῷ θυσιαστηρίῳ [при] жертвеннике παρεδρεύοντες пребывающие τῷ θυσιαστηρίῳ [в] жертвеннике συμμερίζονται; имеют долю?14 οὕτως Так καὶ и κύριος Господь διέταξεν распорядился τοῖς τὸ εὐαγγέλιον благовестие καταγγέλλουσιν возвещающим ἐκ от τοῦ εὐαγγελίου благовестия ζῆν. жить.15 ἐγὼ Я δὲ же οὐ не κέχρημαι воспользовался οὐδενὶ ничем τούτων. этим. οὐκ Не ἔγραψα написал δὲ же ταῦτα это ἵνα чтобы οὕτως так γένηται сделалось ἐν во ἐμοί, мне, καλὸν хорошо γάρ ведь μοι мне μᾶλλον более ἀποθανεῖν умереть чем τὸ καύχημά гордость μου мою οὐδεὶς никто κενώσει. опустошит.16 ἐὰν Если γὰρ ведь εὐαγγελίζωμαι, я благовозвещаю, οὐκ не ἔστιν есть μοι мне καύχημα· гордость; ἀνάγκη необходимость γάρ ведь μοι мне ἐπίκειται· лежит; οὐαὶ увы γάρ ведь μοί мне ἐστιν есть ἐὰν если μὴ не εὐαγγελίσωμαι. благовозвещу.17 εἰ Если γὰρ ведь ἑκὼν добровольный τοῦτο это πράσσω, делаю, μισθὸν плату ἔχω· имею; εἰ если δὲ же ἄκων, недобровольный, οἰκονομίαν управления πεπίστευμαι. я сделан поверенный.18 τίς Какая οὖν итак μού моя ἐστιν есть μισθός; плата? ἵνα Чтобы εὐαγγελιζόμενος благовозвещающий ἀδάπανον безвозмездное θήσω я предложил τὸ εὐαγγέλιον, благовестие, εἰς для τὸ μὴ не καταχρήσασθαι воспользоваться τῇ ἐξουσίᾳ властью μου моей ἐν в τῷ εὐαγγελίῳ. благовозвещении.19 Ἐλεύθερος Свободный γὰρ ведь ὢν сущий ἐκ от πάντων всех πᾶσιν всем ἐμαυτὸν меня самого ἐδούλωσα, я поработил, ἵνα чтобы τοὺς πλείονας более многочисленных κερδήσω· я получил как прибыль;20 καὶ и ἐγενόμην я оказался τοῖς Ἰουδαίοις Иудеям ὡς как Ἰουδαῖος, Иудей, ἵνα чтобы Ἰουδαίους Иудеев κερδήσω· я получил как прибыль; τοῖς [для] которых ὑπὸ под νόμον законом ὡς как ὑπὸ под νόμον, законом, μὴ не ὢν сущий αὐτὸς сам ὑπὸ под νόμον, законом, ἵνα чтобы τοὺς которых ὑπὸ под νόμον законом κερδήσω· я получил как прибыль;21 τοῖς ἀνόμοις беззаконным ὡς как ἄνομος, беззаконный, μὴ не ὢν сущий ἄνομος беззаконный θεοῦ Бога ἀλλ᾽ но ἔννομος законный Χριστοῦ, Христа, ἵνα чтобы κερδάνω я приобретал τοὺς ἀνόμους· беззаконных;22 ἐγενόμην я оказался τοῖς ἀσθενέσιν [для] слабых ἀσθενής, слабый, ἵνα чтобы τοὺς ἀσθενεῖς слабых κερδήσω· я получил как прибыль; τοῖς πᾶσιν всем γέγονα я сделался πάντα, всё, ἵνα чтобы πάντως всяко τινὰς некоторых σώσω. я спас.23 πάντα Всё δὲ же ποιῶ делаю διὰ из-за τὸ εὐαγγέλιον, благовестия, ἵνα чтобы συγκοινωνὸς сообщник αὐτοῦ его γένωμαι. я сделался.24 Οὐκ [Разве] не οἴδατε знаете ὅτι что οἱ ἐν в σταδίῳ состязании τρέχοντες бегущие πάντες все μὲν ведь τρέχουσιν, бегут, εἷς один δὲ же λαμβάνει получает τὸ βραβεῖον; награду? οὕτως Так τρέχετε бегите ἵνα чтобы καταλάβητε. вы получили.25 πᾶς Всякий δὲ же ἀγωνιζόμενος борющийся πάντα всего ἐγκρατεύεται, воздерживается, ἐκεῖνοι те μὲν ведь οὖν итак ἵνα чтобы φθαρτὸν тленный στέφανον венок λάβωσιν, они получили, ἡμεῖς мы δὲ же ἄφθαρτον. нетленный.26 ἐγὼ Я τοίνυν следовательно οὕτως так τρέχω бегу ὡς как οὐκ не ἀδήλως, незаметно, οὕτως так πυκτεύω дерусь ὡς как οὐκ не ἀέρα воздух δέρων· бьющий;27 ἀλλὰ но ὑπωπιάζω подавляю μου моё τὸ σῶμα тело καὶ и δουλαγωγῶ, порабощаю, μή не πως как ἄλλοις другим κηρύξας возвестивший αὐτὸς сам ἀδόκιμος непригодный γένωμαι. я сделался.