keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

1-е послание к Коринфянам глава 7

Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους 7

Подстрочный перевод Библии

1 Περὶ О δὲ же ὧν котором ἐγράψατε, вы написали, καλὸν хорошо ἀνθρώπῳ человеку γυναικὸς женщины μὴ не ἅπτεσθαι· касаться;2 διὰ из-за δὲ же τὰς πορνείας блуда ἕκαστος каждый τὴν ἑαυτοῦ свою γυναῖκα жену ἐχέτω, пусть имеет, καὶ и ἑκάστη каждая τὸν ἴδιον собственного ἄνδρα мужа ἐχέτω. пусть имеет.3 τῇ γυναικὶ Жене ἀνὴρ муж τὴν ὀφειλὴν должное ἀποδιδότω, пусть отдаёт, ὁμοίως подобно δὲ же καὶ и γυνὴ жена τῷ ἀνδρί. мужу.4 γυνὴ Жена τοῦ ἰδίου [над] собственным σώματος телом οὐκ не ἐξουσιάζει имеет власть ἀλλὰ но ἀνήρ· муж; ὁμοίως подобно δὲ же καὶ и ἀνὴρ муж τοῦ ἰδίου [над] собственным σώματος телом οὐκ не ἐξουσιάζει имеет власть ἀλλὰ но γυνή. жена.5 μὴ Не ἀποστερεῖτε лишайте ἀλλήλους, друг друга, εἰ если μήτι ведь не ἂν ἐκ из συμφώνου согласия πρὸς на καιρὸν время ἵνα чтобы σχολάσητε вы занялись τῇ προσευχῇ молитвой καὶ и πάλιν опять ἐπὶ в τὸ αὐτὸ месте ἦτε, вы были, ἵνα чтобы μὴ не πειράζῃ искушал ὑμᾶς вас Σατανᾶς Сатана διὰ из-за τὴν ἀκρασίαν невоздержанности ὑμῶν. вашей.6 τοῦτο Это δὲ же λέγω говорю κατὰ по συγγνώμην, сочувствию, οὐ не κατ᾽ по ἐπιταγήν. повелению.7 θέλω Хочу δὲ же πάντας всех ἀνθρώπους людей εἶναι быть ὡς как καὶ и ἐμαυτόν· меня самого; ἀλλὰ но ἕκαστος каждый ἴδιον собственное ἔχει имеет χάρισμα дарование ἐκ от θεοῦ, Бога, μὲν один οὕτως, так, другой δὲ же οὕτως. так.8 Λέγω Говорю δὲ же τοῖς ἀγάμοις неженатым καὶ и ταῖς χήραις, вдовам, καλὸν хорошо αὐτοῖς им ἐὰν если μείνωσιν останутся ὡς как κἀγώ· и я;9 εἰ если δὲ же οὐκ не ἐγκρατεύονται удерживаются γαμησάτωσαν, пусть поженятся, κρεῖττον лучшее γάρ ведь ἐστιν есть γαμῆσαι жениться нежели πυροῦσθαι. воспламеняться.10 τοῖς δὲ Же γεγαμηκόσιν женатым παραγγέλλω, приказываю, οὐκ не ἐγὼ я ἀλλὰ но κύριος, Господь, γυναῖκα жене ἀπὸ от ἀνδρὸς мужа μὴ не χωρισθῆναι-- быть отделённой--11 ἐὰν если δὲ же καὶ и χωρισθῇ, будет отделена, μενέτω пусть остаётся ἄγαμος незамужняя или τῷ ἀνδρὶ [с] мужем καταλλαγήτω-- пусть примирится-- καὶ и ἄνδρα мужу γυναῖκα жену μὴ не ἀφιέναι. оставлять.12 Τοῖς δὲ Же λοιποῖς остальным λέγω говорю ἐγώ, я, οὐχ не κύριος· Господь; εἴ если τις какой-либо ἀδελφὸς брат γυναῖκα жену ἔχει имеет ἄπιστον, неверующую, καὶ и αὕτη эта συνευδοκεῖ соглашается οἰκεῖν жить μετ᾽ с αὐτοῦ, ним, μὴ не ἀφιέτω пусть оставляет αὐτήν· её;13 καὶ и γυνὴ жена εἴ если τις какая-либо ἔχει имеет ἄνδρα мужа ἄπιστον, неверующего, καὶ и οὗτος этот συνευδοκεῖ соглашается οἰκεῖν жить μετ᾽ с αὐτῆς, ней, μὴ не ἀφιέτω пусть оставляет τὸν ἄνδρα. мужа.14 ἡγίασται Освящён γὰρ ведь ἀνὴρ муж ἄπιστος неверующий ἐν в τῇ γυναικί, жене, καὶ и ἡγίασται освящена γυνὴ жена ἄπιστος неверующая ἐν в τῷ ἀδελφῷ· брате; ἐπεὶ поскольку ἄρα тогда τὰ τέκνα дети ὑμῶν ваши ἀκάθαρτά нечистые ἐστιν, есть, νῦν теперь δὲ же ἅγιά святые ἐστιν. есть.15 εἰ Если δὲ же ἄπιστος неверующий χωρίζεται, отделяется, χωριζέσθω· пусть отделяется; οὐ не δεδούλωται порабощён ἀδελφὸς брат или ἀδελφὴ сестра ἐν в τοῖς τοιούτοις· таковых; ἐν в δὲ же εἰρήνῃ мире κέκληκεν призвал ὑμᾶς вас θεός. Бог.16 τί Что́ γὰρ ведь οἶδας, знаешь, γύναι, жена, εἰ если τὸν ἄνδρα мужа σώσεις; спасёшь? Или τί что́ οἶδας, знаешь, ἄνερ, муж, εἰ если τὴν γυναῖκα жену σώσεις; спасёшь?17 Εἰ Если μὴ не ἑκάστῳ каждому ὡς как ἐμέρισεν разделил κύριος, Господь, ἕκαστον каждого ὡς как κέκληκεν призвал θεός, Бог, οὕτως так περιπατείτω· пусть ходит; καὶ и οὕτως так ἐν в ταῖς ἐκκλησίαις церквах πάσαις всех διατάσσομαι. даю распоряжения.18 περιτετμημένος Обрезанный τις кто-либо ἐκλήθη; призван? μὴ Не ἐπισπάσθω. пусть натаскивает. ἐν В ἀκροβυστίᾳ необрезанности κέκληταί призван τις; кто-либо? μὴ Не περιτεμνέσθω. пусть обрезается.19 περιτομὴ Обрезание οὐδέν ничто ἐστιν, есть, καὶ и ἀκροβυστία необрезание οὐδέν ничто ἐστιν, есть, ἀλλὰ разве что τήρησις тюрьма ἐντολῶν заповедей θεοῦ. Бога.20 ἕκαστος Каждый ἐν в τῇ κλήσει призвании в котором ἐκλήθη призван ἐν в ταύτῃ этом μενέτω. пусть остаётся.21 δοῦλος Раб ἐκλήθης; ты был призван? μή Не σοι тебя μελέτω· пусть заботит; ἀλλ᾽ но εἰ если καὶ и δύνασαι можешь ἐλεύθερος свободный γενέσθαι, сделаться, μᾶλλον более χρῆσαι. воспользуйся.22 γὰρ Ведь ἐν в κυρίῳ Господе κληθεὶς призванный δοῦλος раб ἀπελεύθερος вольноотпущенник κυρίου Го́спода ἐστίν· есть; ὁμοίως подобно ἐλεύθερος свободный κληθεὶς призванный δοῦλός раб ἐστιν есть Χριστοῦ. Христа.23 τιμῆς [По] цене ἠγοράσθητε· вы были куплены; μὴ не γίνεσθε делайтесь δοῦλοι рабы ἀνθρώπων. людей.24 ἕκαστος Каждый ἐν в котором ἐκλήθη, призван, ἀδελφοί, братья, ἐν в τούτῳ этом μενέτω пусть остаётся παρὰ у θεῷ. Бога.25 Περὶ Относительно δὲ же τῶν παρθένων девушек ἐπιταγὴν повеления κυρίου Го́спода οὐκ не ἔχω, имею, γνώμην мнение δὲ же δίδωμι даю ὡς как ἠλεημένος помилованный ὑπὸ от κυρίου Го́спода πιστὸς верным εἶναι. быть.26 Νομίζω Считаю οὖν итак τοῦτο это καλὸν хорошо ὑπάρχειν пребывать διὰ из-за τὴν ἐνεστῶσαν настоящей ἀνάγκην, необходимости, ὅτι что καλὸν хорошо ἀνθρώπῳ человеку τὸ οὕτως так εἶναι. быть.27 δέδεσαι Ты привязан γυναικί; [к] жене? μὴ Не ζήτει ищи λύσιν· отвязывания; λέλυσαι ты отвязан ἀπὸ от γυναικός; жены? μὴ Не ζήτει ищи γυναῖκα. жену.28 ἐὰν Если δὲ же καὶ и γαμήσῃς, женишься, οὐχ не ἥμαρτες· согрешил ты; καὶ и ἐὰν если γήμῃ выйдет замуж παρθένος, дева, οὐχ не ἥμαρτεν. согрешила. θλῖψιν Угнетение δὲ же τῇ σαρκὶ плоти ἕξουσιν будут иметь οἱ τοιοῦτοι, таковые, ἐγὼ я δὲ же ὑμῶν вас φείδομαι. жалею.29 τοῦτο Это δέ же φημι, говорю, ἀδελφοί, братья, καιρὸς время συνεσταλμένος стянуто ἐστίν· есть; τὸ λοιπὸν [в] остальном ἵνα чтобы καὶ и οἱ ἔχοντες имеющие γυναῖκας жён ὡς как μὴ не ἔχοντες имеющие ὦσιν, были,30 καὶ и οἱ κλαίοντες плачущие ὡς как μὴ не κλαίοντες, плачущие, καὶ и οἱ χαίροντες радующиеся ὡς как μὴ не χαίροντες, радующиеся, καὶ и οἱ ἀγοράζοντες покупающие ὡς как μὴ не κατέχοντες, держащие,31 καὶ и οἱ χρώμενοι пользующиеся τὸν κόσμον миром ὡς как μὴ не καταχρώμενοι· использующие; παράγει проходит γὰρ ведь τὸ σχῆμα внешность τοῦ κόσμου мира τούτου. этого.32 θέλω Хочу δὲ же ὑμᾶς вас ἀμερίμνους беззаботных εἶναι. быть. ἄγαμος Неженатый μεριμνᾷ заботится τὰ [о] котором τοῦ κυρίου, Го́спода, πῶς как ἀρέσῃ он угодил [бы] τῷ κυρίῳ· Господу;33 δὲ же γαμήσας женившийся μεριμνᾷ заботится τὰ [о] котором τοῦ κόσμου, мира, πῶς как ἀρέσῃ он угодил [бы] τῇ γυναικί, жене,34 καὶ и μεμέρισται. он разделён. καὶ И γυνὴ женщина ἄγαμος незамужняя καὶ и παρθένος дева μεριμνᾷ заботится τὰ [о] котором τοῦ κυρίου, Го́спода, ἵνα чтобы она была ἁγία свята καὶ и τῷ σώματι телом καὶ и τῷ πνεύματι· духом; δὲ же γαμήσασα вышедшая замуж μεριμνᾷ заботится τὰ [о] котором τοῦ κόσμου, мира, πῶς как ἀρέσῃ она угодила [бы] τῷ ἀνδρί. мужу.35 τοῦτο Это δὲ же πρὸς к τὸ ὑμῶν вас αὐτῶν самих σύμφορον пользе λέγω, говорю, οὐχ не ἵνα чтобы βρόχον петлю ὑμῖν вам ἐπιβάλω, я набросил, ἀλλὰ но πρὸς к τὸ εὔσχημον благопристойности καὶ и εὐπάρεδρον благопребыванию τῷ κυρίῳ [у] Го́спода ἀπερισπάστως. безотвлечённо.36 Εἰ Если δέ же τις кто-либо ἀσχημονεῖν поступать нехорошо ἐπὶ относительно τὴν παρθένον девушки αὐτοῦ его νομίζει считает ἐὰν если будет ὑπέρακμος, перезрелая, καὶ и οὕτως так ὀφείλει долженствует γίνεσθαι, делаться, которое θέλει желает ποιείτω· пусть делает; οὐχ не ἁμαρτάνει· грешит; γαμείτωσαν. пусть женятся.37 ὃς Который δὲ же ἕστηκεν стои́т ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце αὐτοῦ его ἑδραῖος, твёрдый, μὴ не ἔχων имеющий ἀνάγκην, необходимость, ἐξουσίαν власть δὲ же ἔχει имеет περὶ о τοῦ ἰδίου собственном θελήματος, желании, καὶ и τοῦτο это κέκρικεν он решил ἐν в τῇ ἰδίᾳ собственном καρδίᾳ, сердце, τηρεῖν соблюдать τὴν ἑαυτοῦ свою παρθένον, девушку, καλῶς хорошо ποιήσει· сделает;38 ὥστε так что καὶ и γαμίζων выдающий замуж τὴν ἑαυτοῦ свою παρθένον девушку καλῶς хорошо ποιεῖ, делает, καὶ и μὴ не γαμίζων выдающий замуж κρεῖσσον лучше ποιήσει. сделает.39 Γυνὴ Жена δέδεται связана ἐφ᾽ на ὅσον сколькое χρόνον время ζῇ живёт ἀνὴρ муж αὐτῆς· её; ἐὰν если δὲ же κοιμηθῇ упокоится ἀνήρ, муж, ἐλευθέρα свободная ἐστὶν есть [за] которого θέλει желает γαμηθῆναι, выйти замуж, μόνον только ἐν в κυρίῳ. Господе.40 μακαριωτέρα Более блаженна δέ же ἐστιν она есть ἐὰν если οὕτως так μείνῃ, останется, κατὰ по τὴν ἐμὴν моему γνώμην, мнению, δοκῶ полагаю δὲ же κἀγὼ и я πνεῦμα Духа θεοῦ Бога ἔχειν. имею.