keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

1-е послание к Коринфянам глава 4

Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους 4

Подстрочный перевод Библии

1 Οὕτως Так ἡμᾶς нас λογιζέσθω пусть считает ἄνθρωπος человек ὡς как ὑπηρέτας служителей Χριστοῦ Христа καὶ и οἰκονόμους домоправителей μυστηρίων тайн θεοῦ. Бога.2 ὧδε Здесь λοιπὸν [в] прочем ζητεῖται ищется ἐν в τοῖς οἰκονόμοις домоправителях ἵνα чтобы πιστός верный τις кто-либо εὑρεθῇ. был найден.3 ἐμοὶ Мне δὲ же εἰς в ἐλάχιστόν наименьшее ἐστιν есть ἵνα чтобы ὑφ᾽ ὑμῶν вами ἀνακριθῶ я сделался судим или ὑπὸ ἀνθρωπίνης человеческим ἡμέρας· днём; ἀλλ᾽ но οὐδὲ и не ἐμαυτὸν меня самого ἀνακρίνω· сужу;4 οὐδὲν ничто γὰρ ведь ἐμαυτῷ [во] мне самом σύνοιδα, сознаю, ἀλλ᾽ но οὐκ не ἐν в τούτῳ этом δεδικαίωμαι, я оправдан, δὲ же ἀνακρίνων судящий με меня κύριός Господь ἐστιν. есть.5 ὥστε Так что μὴ не πρὸ прежде καιροῦ срока τι что-нибудь κρίνετε, суди́те, ἕως пока ἂν ἔλθῃ придёт κύριος, Господь, ὃς Который καὶ и φωτίσει осветит τὰ κρυπτὰ тайные [дела́] τοῦ σκότους тьмы καὶ и φανερώσει явит τὰς βουλὰς желания τῶν καρδιῶν· сердец; καὶ и τότε тогда ἔπαινος хвала γενήσεται сделается ἑκάστῳ каждому ἀπὸ от τοῦ θεοῦ. Бога.6 Ταῦτα Это δέ, же, ἀδελφοί, братья, μετεσχημάτισα я преобразовал εἰς для ἐμαυτὸν меня самого καὶ и Ἀπολλῶν Аполла δι᾽ из-за ὑμᾶς, вас, ἵνα чтобы ἐν в ἡμῖν нас μάθητε вы выучили τὸ которое Μὴ Не ὑπὲρ сверх которого γέγραπται, написано, ἵνα чтобы μὴ не εἷς один ὑπὲρ за τοῦ ἑνὸς одного φυσιοῦσθε вы надувались κατὰ против τοῦ ἑτέρου. другого.7 τίς Кто γάρ ведь σε тебя διακρίνει; выделяет? τί Что δὲ же ἔχεις имеешь которое οὐκ не ἔλαβες; получил ты? εἰ Если δὲ же καὶ и ἔλαβες, получил ты, τί что καυχᾶσαι гордишься ὡς как μὴ не λαβών; принявший?8 ἤδη Уже́ κεκορεσμένοι насыщены ἐστέ· вы есть; ἤδη уже́ ἐπλουτήσατε· вы разбогатели; χωρὶς без ἡμῶν нас ἐβασιλεύσατε· вы воцарились; καὶ и ὄφελόν воздолженствовавшее γε конечно ἐβασιλεύσατε, вы воцарились, ἵνα чтобы καὶ и ἡμεῖς мы ὑμῖν [с] вами συμβασιλεύσωμεν. совоцарились.9 δοκῶ Полагаю γάρ, ведь, θεὸς Бог ἡμᾶς нас τοὺς ἀποστόλους апостолов ἐσχάτους последних ἀπέδειξεν указал ὡς как ἐπιθανατίους, приготовленных к смерти, ὅτι потому что θέατρον зрелище ἐγενήθημεν мы были сделаны τῷ κόσμῳ миру καὶ и ἀγγέλοις ангелам καὶ и ἀνθρώποις. людям.10 ἡμεῖς Мы μωροὶ глупые διὰ из-за Χριστόν, Христа, ὑμεῖς вы δὲ же φρόνιμοι разумные ἐν в Χριστῷ· Христе; ἡμεῖς мы ἀσθενεῖς, слабы, ὑμεῖς вы δὲ же ἰσχυροί· сильные; ὑμεῖς вы ἔνδοξοι, славны, ἡμεῖς мы δὲ же ἄτιμοι. презренны.11 ἄχρι До τῆς ἄρτι ныне ὥρας часа καὶ и πεινῶμεν испытываем голод καὶ и διψῶμεν испытываем жажду καὶ и γυμνιτεύομεν голые мы есть καὶ и κολαφιζόμεθα избиваемся καὶ и ἀστατοῦμεν бездомные мы есть12 καὶ и κοπιῶμεν трудимся ἐργαζόμενοι работающие ταῖς ἰδίαις собственными χερσίν· руками; λοιδορούμενοι ругаемые εὐλογοῦμεν, благословляем, διωκόμενοι преследуемые ἀνεχόμεθα, держимся,13 δυσφημούμενοι злословимые παρακαλοῦμεν· увещаем; ὡς как περικαθάρματα очистки τοῦ κόσμου мира ἐγενήθημεν, мы были сделаны, πάντων всех περίψημα, отброс, ἕως до ἄρτι. ныне.14 Οὐκ Не ἐντρέπων стыдящий ὑμᾶς вас γράφω пишу ταῦτα, это, ἀλλ᾽ но ὡς как τέκνα детей μου моих ἀγαπητὰ любимых νουθετῶ[ν]· вразумляющий;15 ἐὰν если γὰρ ведь μυρίους десять тысяч παιδαγωγοὺς воспитателей ἔχητε будете иметь ἐν в Χριστῷ, Христе, ἀλλ᾽ но οὐ не πολλοὺς многих πατέρας, отцов, ἐν в γὰρ ведь Χριστῷ Христе Ἰησοῦ Иисусе διὰ через τοῦ εὐαγγελίου благовестие ἐγὼ я ὑμᾶς вас ἐγέννησα. породил.16 παρακαλῶ Прошу οὖν итак ὑμᾶς, вас, μιμηταί подражатели μου меня γίνεσθε. делайтесь.17 διὰ Из-за τοῦτο этого ἔπεμψα я послал ὑμῖν вам Τιμόθεον, Тимофея, ὅς который ἐστίν есть μου мой τέκνον дитя ἀγαπητὸν любимый καὶ и πιστὸν верный ἐν в κυρίῳ, Господе, ὃς который ὑμᾶς вам ἀναμνήσει напомнит τὰς ὁδούς пути μου мои τὰς ἐν в Χριστῷ Христе [Ἰησοῦ], Иисусе, καθὼς как πανταχοῦ повсюду ἐν во πάσῃ всякой ἐκκλησίᾳ церкви διδάσκω. учу.18 ὡς Как μὴ не ἐρχομένου приходящего δέ же μου меня πρὸς к ὑμᾶς вам ἐφυσιώθησάν были надуты τινες· некоторые;19 ἐλεύσομαι приду δὲ же ταχέως скоро πρὸς к ὑμᾶς, вам, ἐὰν если κύριος Господь θελήσῃ, пожелает, καὶ и γνώσομαι узна́ю οὐ не τὸν λόγον слово τῶν πεφυσιωμένων надувшихся ἀλλὰ но τὴν δύναμιν, силу,20 οὐ не γὰρ ведь ἐν в λόγῳ слове βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ Бога ἀλλ᾽ но ἐν в δυνάμει. силе.21 τί Что θέλετε; желаете? ἐν В ῥάβδῳ посохе ἔλθω приду πρὸς к ὑμᾶς, вам, или ἐν в ἀγάπῃ любви πνεύματί [с] духом τε πραΰτητος; кротости?