keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Евреям глава 12

Επιστολή προς Εβραίους 12

Подстрочный перевод Библии

1 Τοιγαροῦν Следовательно καὶ и ἡμεῖς, мы, τοσοῦτον столькую ἔχοντες имеющие περικείμενον окружающую ἡμῖν нас νέφος тучу μαρτύρων, свидетелей, ὄγκον отягощение ἀποθέμενοι отложившие πάντα всякое καὶ и τὴν εὐπερίστατον легкообступающий ἁμαρτίαν, грех, δι᾽ через ὑπομονῆς стойкость τρέχωμεν давайте будем бежать τὸν προκείμενον предстоящее ἡμῖν нам ἀγῶνα, состязание,2 ἀφορῶντες оглядывающиеся εἰς на τὸν τῆς πίστεως веры ἀρχηγὸν предводителя καὶ и τελειωτὴν совершителя Ἰησοῦν, Иисуса, ὃς Который ἀντὶ вместо τῆς προκειμένης предстоящей αὐτῷ Ему χαρᾶς радости ὑπέμεινεν выдержал σταυρὸν крест αἰσχύνης позор καταφρονήσας, презревший, ἐν с δεξιᾷ правой [стороны́] τε τοῦ θρόνου престола τοῦ θεοῦ Бога κεκάθικεν. сел.3 ἀναλογίσασθε Сравните с собой γὰρ ведь τὸν τοιαύτην таковое ὑπομεμενηκότα Выдержавшего ὑπὸ от τῶν ἁμαρτωλῶν грешных εἰς в [отношении] ἑαυτὸν Себя ἀντιλογίαν, противоречие, ἵνα чтобы μὴ не κάμητε изнемогли вы ταῖς ψυχαῖς душами ὑμῶν вашими ἐκλυόμενοι. ослабевающие.4 Οὔπω Ещё не μέχρις до αἵματος кро́ви ἀντικατέστητε вы противостали πρὸς к τὴν ἁμαρτίαν греху ἀνταγωνιζόμενοι, противоборствующие,5 καὶ и ἐκλέλησθε вы забыли τῆς παρακλήσεως, утешение, ἥτις то, которое ὑμῖν вам ὡς как υἱοῖς сыновьям διαλέγεται, говорится, Υἱέ Сын μου, мой, μὴ не ὀλιγώρει пренебрегай παιδείας наказанием κυρίου, Го́спода, μηδὲ и не ἐκλύου ослабевай ὑπ᾽ от αὐτοῦ Него ἐλεγχόμενος· обличаемый;6 ὃν которого γὰρ ведь ἀγαπᾷ любит κύριος Господь παιδεύει, наказывает, μαστιγοῖ бичует δὲ же πάντα всякого υἱὸν сына ὃν которого παραδέχεται. принимает.7 εἰς В [отношении] παιδείαν наказания ὑπομένετε· выдерживайте; ὡς как υἱοῖς [к] сыновьям ὑμῖν [к] вам προσφέρεται относится θεός· Бог; τίς какой γὰρ ведь υἱὸς сын ὃν которого οὐ не παιδεύει наказывает πατήρ; отец?8 εἰ Если δὲ же χωρίς без ἐστε вы есть παιδείας наказания ἧς которого μέτοχοι причастные γεγόνασιν сделались πάντες, все, ἄρα то νόθοι незаконнорождённые καὶ и οὐχ не υἱοί сыновья́ ἐστε. вы есть.9 εἶτα Затем τοὺς μὲν ведь τῆς σαρκὸς плоти ἡμῶν нашей πατέρας отцов εἴχομεν мы имели παιδευτὰς воспитателей καὶ и ἐνετρεπόμεθα· мы уважали; οὐ [разве] не πολὺ много [δὲ] же μᾶλλον более ὑποταγησόμεθα будем подчинены τῷ πατρὶ Отцу τῶν πνευμάτων ду́хов καὶ и ζήσομεν; будем жить?10 οἱ Они μὲν то γὰρ ведь πρὸς к ὀλίγας немногим ἡμέρας дням κατὰ по τὸ δοκοῦν кажущемуся αὐτοῖς им ἐπαίδευον, наказывали, Он δὲ же ἐπὶ на τὸ συμφέρον пользу εἰς для τὸ μεταλαβεῖν получить часть τῆς ἁγιότητος святости αὐτοῦ. Его.11 πᾶσα Всякое δὲ же παιδεία наказание πρὸς к μὲν то τὸ παρὸν присутствующему οὐ не δοκεῖ кажется χαρᾶς радостью εἶναι быть ἀλλὰ но λύπης, печаль, ὕστερον позднее δὲ же καρπὸν плод εἰρηνικὸν мирный τοῖς δι᾽ через αὐτῆς него γεγυμνασμένοις наупражнявшимся ἀποδίδωσιν отдаёт δικαιοσύνης. праведности.12 Διὸ Потому τὰς παρειμένας опущенные χεῖρας ру́ки καὶ и τὰ παραλελυμένα ослабленные γόνατα колени ἀνορθώσατε, распрямите,13 καὶ и τροχιὰς колеи ὀρθὰς прямые ποιεῖτε делайте τοῖς ποσὶν ногам ὑμῶν, вашим, ἵνα чтобы μὴ не τὸ χωλὸν хромое ἐκτραπῇ, было отвращено, ἰαθῇ было излечено δὲ же μᾶλλον. более.14 Εἰρήνην [За] миром διώκετε гони́тесь μετὰ со πάντων, всеми, καὶ и τὸν ἁγιασμόν, [за] освящением, οὗ которого χωρὶς без οὐδεὶς никто ὄψεται увидит τὸν κύριον, Го́спода,15 ἐπισκοποῦντες присматривающие μή не τις кто-либо ὑστερῶν отстающий ἀπὸ от τῆς χάριτος благодати τοῦ θεοῦ, Бога, μή не τις какой-либо ῥίζα корень πικρίας горечи ἄνω наверх φύουσα растущий ἐνοχλῇ [чтобы] осаждал καὶ и δι᾽ через αὐτῆς него μιανθῶσιν были осквернены πολλοί, многие,16 μή не τις какой-либо πόρνος развратник или βέβηλος нечестивец ὡς как Ἠσαῦ, Исав, ὃς который ἀντὶ вместо βρώσεως еды μιᾶς одной ἀπέδετο отдал τὰ πρωτοτόκια первородства ἑαυτοῦ. свои.17 ἴστε Знайте γὰρ ведь ὅτι что καὶ и μετέπειτα впоследствии θέλων желающий κληρονομῆσαι унаследовать τὴν εὐλογίαν благословение ἀπεδοκιμάσθη, он был отвергнут, μετανοίας покаяния γὰρ ведь τόπον место οὐχ не εὗρεν, нашёл, καίπερ хотя μετὰ со δακρύων слезами ἐκζητήσας взыскавший αὐτήν. его.18 Οὐ Не γὰρ ведь προσεληλύθατε вы подошли к ψηλαφωμένῳ нащупываемому καὶ и κεκαυμένῳ зажжённому πυρὶ огню καὶ и γνόφῳ мраку καὶ и ζόφῳ тьме καὶ и θυέλλῃ буре19 καὶ и σάλπιγγος трубы́ ἤχῳ звуку καὶ и φωνῇ голосу ῥημάτων, слов, ἧς который οἱ ἀκούσαντες услышавшие παρῃτήσαντο упросили μὴ не προστεθῆναι быть прибавленным αὐτοῖς им λόγον· сло́ва;20 οὐκ не ἔφερον переносили γὰρ ведь τὸ διαστελλόμενον, приказываемое, Κἂν Если θηρίον зверь θίγῃ коснётся τοῦ ὄρους, горы́, λιθοβοληθήσεται· будет побит камнями;21 καί, и, οὕτω так φοβερὸν страшно ἦν было τὸ φανταζόμενον, появляющееся, Μωϋσῆς Моисей εἶπεν, сказал, Ἔκφοβός Устрашён εἰμι я есть καὶ и ἔντρομος. трепетен.22 ἀλλὰ Но προσεληλύθατε вы подошли к Σιὼν Сиону ὄρει горе́ καὶ и πόλει городу θεοῦ Бога ζῶντος, живущего, Ἰερουσαλὴμ Иерусалиму ἐπουρανίῳ, небесному, καὶ и μυριάσιν десяткам тысяч ἀγγέλων, ангелов, πανηγύρει собранию23 καὶ и ἐκκλησίᾳ церкви πρωτοτόκων первенцев ἀπογεγραμμένων отписанных ἐν в οὐρανοῖς, небесах, καὶ и κριτῇ Судье θεῷ Богу πάντων, всех, καὶ и πνεύμασι ду́хам δικαίων праведных τετελειωμένων, усовершенствовавшихся,24 καὶ и διαθήκης Завещания νέας нового μεσίτῃ Посреднику Ἰησοῦ, Иисусу, καὶ и αἵματι кро́ви ῥαντισμοῦ окропления κρεῖττον лучшее λαλοῦντι произносящей παρὰ против τὸν Ἅβελ. Авеля.25 Βλέπετε Смотри́те μὴ не παραιτήσησθε отпроси́тесь τὸν λαλοῦντα· [от] Произносящего; εἰ если γὰρ ведь ἐκεῖνοι те οὐκ не ἐξέφυγον избегли ἐπὶ на γῆς земле παραιτησάμενοι отпросившиеся τὸν χρηματίζοντα, [от] вещающего, πολὺ много μᾶλλον более ἡμεῖς мы οἱ τὸν ἀπ᾽ от οὐρανῶν небес ἀποστρεφόμενοι· отворачивающиеся;26 οὗ Которого φωνὴ голос τὴν γῆν землю ἐσάλευσεν поколебал τότε, тогда, νῦν теперь δὲ же ἐπήγγελται Он пообещал λέγων, говорящий, Ἔτι Ещё ἅπαξ однажды ἐγὼ Я σείσω сотрясу οὐ не μόνον только τὴν γῆν землю ἀλλὰ но καὶ и τὸν οὐρανόν. небо.27 τὸ δέ, Же, Ἔτι Ещё ἅπαξ однажды δηλοῖ объясняет [τὴν] τῶν σαλευομένων колеблемых μετάθεσιν перемещение ὡς как πεποιημένων, сделанных, ἵνα чтобы μείνῃ осталось τὰ μὴ не σαλευόμενα. колеблемое.28 Διὸ Потому βασιλείαν Царство ἀσάλευτον неколебимое παραλαμβάνοντες принимающие ἔχωμεν давайте будем иметь χάριν, благодарность, δι᾽ через ἧς которую λατρεύωμεν давайте будем служить εὐαρέστως благоугодно τῷ θεῷ Богу μετὰ с εὐλαβείας благоговением καὶ и δέους· ужасом;29 καὶ и γὰρ ведь θεὸς Бог ἡμῶν наш πῦρ огонь καταναλίσκον. истребляющий.