keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Евреям глава 4

Επιστολή προς Εβραίους 4

Подстрочный перевод Библии

1 Φοβηθῶμεν Давайте устрашимся οὖν итак μήποτε чтобы не καταλειπομένης остающегося ἐπαγγελίας обещания εἰσελθεῖν войти εἰς в τὴν κατάπαυσιν покой αὐτοῦ Его δοκῇ казалось τις кто-либо ἐξ из ὑμῶν вас ὑστερηκέναι· опоздать;2 καὶ и γάρ ведь ἐσμεν мы есть εὐηγγελισμένοι получили благовестие καθάπερ подобно тому как κἀκεῖνοι, и те, ἀλλ᾽ но οὐκ не ὠφέλησεν принесло пользу λόγος слово τῆς ἀκοῆς слуха ἐκείνους, тем, μὴ не συγκεκερασμένους смешавшимся τῇ πίστει верой τοῖς ἀκούσασιν. [с] услышавшими.3 εἰσερχόμεθα Входим γὰρ ведь εἰς в [τὴν] κατάπαυσιν покой οἱ πιστεύσαντες, поверившие, καθὼς как εἴρηκεν, Он сказал, Ὡς Как ὤμοσα Я поклялся ἐν в τῇ ὀργῇ гневе μου, Моём, Εἰ Ли εἰσελεύσονται будут входить εἰς в τὴν κατάπαυσίν покой μου, Мой, καίτοι хотя τῶν ἔργων дел ἀπὸ от καταβολῆς основания κόσμου мира γενηθέντων. осуществлённых.4 εἴρηκεν Он сказал γάρ ведь που где-то περὶ о τῆς ἑβδόμης седьмом [дне] οὕτως, так, Καὶ И κατέπαυσεν предался покою θεὸς Бог ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день τῇ ἑβδόμῃ седьмой ἀπὸ от πάντων всех τῶν ἔργων дел αὐτοῦ· Его;5 καὶ и ἐν в τούτῳ этом πάλιν, опять, Εἰ Ли εἰσελεύσονται будут входить εἰς в τὴν κατάπαυσίν покой μου. Мой.6 ἐπεὶ Поскольку οὖν итак ἀπολείπεται остаётся τινὰς некоторых εἰσελθεῖν войти εἰς в αὐτήν, него, καὶ и οἱ которые πρότερον прежде εὐαγγελισθέντες получившие благовестие οὐκ не εἰσῆλθον вошли δι᾽ из-за ἀπείθειαν, непокорности,7 πάλιν опять τινὰ некий ὁρίζει определяет ἡμέραν, день, Σήμερον, Сегодня, ἐν в Δαυὶδ Давиде λέγων говорящий μετὰ после τοσοῦτον столького χρόνον, времени, καθὼς как προείρηται, прежде сказано, Σήμερον Сегодня ἐὰν если τῆς φωνῆς голос αὐτοῦ Его ἀκούσητε, услышите, μὴ не σκληρύνητε сделайте жёсткими τὰς καρδίας сердца́ ὑμῶν. ваши.8 εἰ Если γὰρ ведь αὐτοὺς их Ἰησοῦς Иисус κατέπαυσεν, успокоил [бы], οὐκ не ἂν περὶ о ἄλλης друго́м ἐλάλει Он говорил [бы] μετὰ после ταῦτα этого ἡμέρας. дне.9 ἄρα Тогда ἀπολείπεται остаётся σαββατισμὸς празднование субботы τῷ λαῷ народу τοῦ θεοῦ· Бога;10 γὰρ ведь εἰσελθὼν вошедший εἰς в τὴν κατάπαυσιν покой αὐτοῦ Его καὶ и αὐτὸς сам κατέπαυσεν предался покою ἀπὸ от τῶν ἔργων дел αὐτοῦ его ὥσπερ как ἀπὸ от τῶν ἰδίων собственных θεός. Бог.11 σπουδάσωμεν Давайте постараемся οὖν итак εἰσελθεῖν войти εἰς в ἐκείνην тот τὴν κατάπαυσιν, покой, ἵνα чтобы μὴ не ἐν в τῷ αὐτῷ том же τις кто-либо ὑποδείγματι примере πέσῃ пал τῆς ἀπειθείας. непокорности.12 Ζῶν Живущее γὰρ ведь λόγος слово τοῦ θεοῦ Бога καὶ и ἐνεργὴς действенное καὶ и τομώτερος острейшее ὑπὲρ сверх πᾶσαν всякого μάχαιραν меча δίστομον двухстороннего καὶ и διϊκνούμενος проникающее ἄχρι до μερισμοῦ разделения ψυχῆς души́ καὶ и πνεύματος, духа, ἁρμῶν суставов τε καὶ и μυελῶν, мозгов, καὶ и κριτικὸς способное разбирать ἐνθυμήσεων соображения καὶ и ἐννοιῶν мысли καρδίας· сердца́;13 καὶ и οὐκ не ἔστιν есть κτίσις создание ἀφανὴς неявное ἐνώπιον перед αὐτοῦ, Ним, πάντα всё δὲ же γυμνὰ голое καὶ и τετραχηλισμένα обездвиженное τοῖς ὀφθαλμοῖς [в] глазах αὐτοῦ, Его, πρὸς к ὃν которому ἡμῖν [у] нас λόγος. слово.14 Ἔχοντες Имеющие οὖν итак ἀρχιερέα Первосвященника μέγαν великого διεληλυθότα прошедшего τοὺς οὐρανούς, небеса, Ἰησοῦν Иисуса τὸν υἱὸν Сына τοῦ θεοῦ, Бога, κρατῶμεν давайте будем держать τῆς ὁμολογίας· признание;15 οὐ не γὰρ ведь ἔχομεν имеем ἀρχιερέα первосвященника μὴ не δυνάμενον могущего συμπαθῆσαι проявлять сострадание ταῖς ἀσθενείαις [к] слабостям ἡμῶν, нашим, πεπειρασμένον искушённого δὲ же κατὰ по πάντα всему καθ᾽ по ὁμοιότητα подобию χωρὶς без ἁμαρτίας. греха.16 προσερχώμεθα Давайте будем подходить οὖν итак μετὰ с παρρησίας уверенностью τῷ θρόνῳ [к] престолу τῆς χάριτος, благодати, ἵνα чтобы λάβωμεν мы получили ἔλεος милость καὶ и χάριν благодать εὕρωμεν мы нашли εἰς для εὔκαιρον своевременной βοήθειαν. помощи.