keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Евреям глава 9

Επιστολή προς Εβραίους 9

Подстрочный перевод Библии

1 Εἶχε Имел μὲν ведь οὖν итак [καὶ] и πρώτη первый [завет] δικαιώματα требования λατρείας служения τό τε ἅγιον святое κοσμικόν. мирское.2 σκηνὴ Скиния γὰρ ведь κατεσκευάσθη была сооружена πρώτη первая ἐν в которой τε λυχνία светильник καὶ и τράπεζα стол καὶ и πρόθεσις предложение τῶν ἄρτων, хлебов, ἥτις та, которая λέγεται зовётся Ἅγια· Святое;3 μετὰ после δὲ же τὸ δεύτερον второй καταπέτασμα завесы σκηνὴ палатка λεγομένη называемая Ἅγια Святое Ἁγίων, Святых,4 χρυσοῦν золотую ἔχουσα имеющая θυμιατήριον кадильницу καὶ и τὴν κιβωτὸν ковчег τῆς διαθήκης Завещания περικεκαλυμμένην покрытый πάντοθεν отовсюду χρυσίῳ, золотом, ἐν в котором στάμνος кувшин χρυσῆ золотой ἔχουσα имеющий τὸ μάννα манну καὶ и ῥάβδος жезл Ἀαρὼν Аарона βλαστήσασα проросший καὶ и αἱ πλάκες пли́ты τῆς διαθήκης, Завещания,5 ὑπεράνω наверху δὲ же αὐτῆς его Χερουβὶν Херувимы δόξης славы κατασκιάζοντα осеняющие τὸ ἱλαστήριον· умилостивление; περὶ о ὧν котором οὐκ не ἔστιν есть νῦν теперь λέγειν говорить κατὰ по μέρος. части.6 Τούτων Этих δὲ же οὕτως так κατεσκευασμένων, сооружённых, εἰς в μὲν ведь τὴν πρώτην первую σκηνὴν палатку διὰ во παντὸς всякое [время] εἰσίασιν входят οἱ ἱερεῖς священники τὰς λατρείας служения ἐπιτελοῦντες, совершающие,7 εἰς в δὲ же τὴν δευτέραν вторую ἅπαξ однажды τοῦ ἐνιαυτοῦ [в] год μόνος один ἀρχιερεύς, первосвященник, οὐ не χωρὶς без αἵματος, кро́ви, которую προσφέρει приносит ὑπὲρ за ἑαυτοῦ себя καὶ и τῶν τοῦ λαοῦ народа ἀγνοημάτων, незнания,8 τοῦτο это δηλοῦντος изъясняющего τοῦ πνεύματος Духа τοῦ ἁγίου, Святого, μήπω ещё не πεφανερῶσθαι быть явленным τὴν τῶν ἁγίων святых ὁδὸν путь ἔτι ещё τῆς πρώτης первой σκηνῆς скинии ἐχούσης имеющей στάσιν, стояние,9 ἥτις та, которая παραβολὴ символ εἰς для τὸν καιρὸν времени τὸν ἐνεστηκότα, настоящего, καθ᾽ по ἣν которой δῶρά дары τε καὶ и θυσίαι жертвы προσφέρονται приносятся μὴ не δυνάμεναι могущие κατὰ по συνείδησιν совести τελειῶσαι сделать совершенным τὸν λατρεύοντα, служащего,10 μόνον только ἐπὶ относительно βρώμασιν еды καὶ и πόμασιν питья καὶ и διαφόροις различных βαπτισμοῖς, омовений, δικαιώματα требования σαρκὸς плоти μέχρι до καιροῦ срока διορθώσεως расправления ἐπικείμενα. полагающиеся.11 Χριστὸς Христос δὲ же παραγενόμενος прибывший ἀρχιερεὺς Первосвященник τῶν γενομένων осуществившихся ἀγαθῶν добрых διὰ через τῆς μείζονος бо́льшую καὶ и τελειοτέρας более совершенную σκηνῆς скинию οὐ не χειροποιήτου, рукотворную, τοῦτ᾽ это ἔστιν есть οὐ не ταύτης этого τῆς κτίσεως, создания,12 οὐδὲ и не δι᾽ через αἵματος кровь τράγων козлов καὶ и μόσχων телят διὰ через δὲ же τοῦ ἰδίου собственную αἵματος, кровь, εἰσῆλθεν вошёл ἐφάπαξ разом εἰς в τὰ ἅγια, святое, αἰωνίαν вечное λύτρωσιν освобождение εὑράμενος. нашедший.13 εἰ Если γὰρ ведь τὸ αἷμα кровь τράγων козлов καὶ и ταύρων быков καὶ и σποδὸς зола δαμάλεως тёлки ῥαντίζουσα окропляющая τοὺς κεκοινωμένους осквернённых ἁγιάζει освящает πρὸς к τὴν τῆς σαρκὸς плоти καθαρότητα, чистоте,14 πόσῳ скольким μᾶλλον более τὸ αἷμα кровь τοῦ Χριστοῦ, Христа, ὃς Который διὰ через πνεύματος Духа αἰωνίου вечного ἑαυτὸν Самого Себя προσήνεγκεν принёс ἄμωμον [в жертву] безупречного τῷ θεῷ, Богу, καθαριεῖ очистит τὴν συνείδησιν совесть ἡμῶν нашу ἀπὸ от νεκρῶν мёртвых ἔργων дел εἰς в τὸ λατρεύειν служить θεῷ Богу ζῶντι. живущему.15 Καὶ И διὰ из-за τοῦτο этого διαθήκης Завещания καινῆς нового μεσίτης посредник ἐστίν, Он есть, ὅπως чтобы θανάτου смерти γενομένου случившейся εἰς для ἀπολύτρωσιν выкупа τῶν [которых] ἐπὶ при τῇ πρώτῃ первом διαθήκῃ Завещании παραβάσεων преступлений τὴν ἐπαγγελίαν обещание λάβωσιν получили οἱ κεκλημένοι призванные τῆς αἰωνίου вечного κληρονομίας. наследства.16 ὅπου Где γὰρ ведь διαθήκη, завещание, θάνατον смерть ἀνάγκη необходимо φέρεσθαι нестись τοῦ διαθεμένου· завещавшего;17 διαθήκη завещание γὰρ ведь ἐπὶ на νεκροῖς мёртвых βεβαία, прочно, ἐπεὶ поскольку μήποτε никогда ἰσχύει имеет силу ὅτε когда ζῇ живёт διαθέμενος. завещавший.18 ὅθεν Откуда οὐδὲ и не πρώτη первый [завет] χωρὶς без αἵματος кро́ви ἐγκεκαίνισται· нововведён;19 λαληθείσης произнесённой γὰρ ведь πάσης всякой ἐντολῆς заповеди κατὰ по τὸν νόμον Закону ὑπὸ Μωϋσέως Моисея παντὶ всему τῷ λαῷ, народу, λαβὼν взявший τὸ αἷμα кровь τῶν μόσχων телят [καὶ и τῶν τράγων] козлов μετὰ с ὕδατος водой καὶ и ἐρίου шерстью κοκκίνου алой καὶ и ὑσσώπου иссопом αὐτό саму τε τὸ βιβλίον книгу καὶ и πάντα весь τὸν λαὸν народ ἐράντισεν, он окропил,20 λέγων, говорящий, Τοῦτο Это τὸ αἷμα кровь τῆς διαθήκης завещания ἧς который ἐνετείλατο заповедал πρὸς к ὑμᾶς вам θεός· Бог;21 καὶ и τὴν σκηνὴν палатку δὲ же καὶ и πάντα все τὰ σκεύη вещи τῆς λειτουργίας служения τῷ αἵματι кровью ὁμοίως подобно ἐράντισεν. он окропил.22 καὶ И σχεδὸν почти ἐν в αἵματι крови́ πάντα всё καθαρίζεται очищается κατὰ по τὸν νόμον, Закону, καὶ и χωρὶς без αἱματεκχυσίας кровопролития οὐ не γίνεται делается ἄφεσις. прощение.23 Ἀνάγκη Необходимость οὖν итак τὰ μὲν ведь ὑποδείγματα отображения τῶν [которых] ἐν в τοῖς οὐρανοῖς небесах τούτοις этим καθαρίζεσθαι, очищаться, αὐτὰ само δὲ же τὰ ἐπουράνια небесное κρείττοσιν лучшими θυσίαις жертвами παρὰ против ταύτας. этих.24 οὐ Не γὰρ ведь εἰς в χειροποίητα рукотворное εἰσῆλθεν вошёл ἅγια святое Χριστός, Христос, ἀντίτυπα отпечаток τῶν ἀληθινῶν, истинных, ἀλλ᾽ но εἰς в αὐτὸν само τὸν οὐρανόν, небо, νῦν теперь ἐμφανισθῆναι [чтобы] быть явленным τῷ προσώπῳ лицу τοῦ θεοῦ Бога ὑπὲρ за ἡμῶν· нас;25 οὐδ᾽ и не ἵνα чтобы πολλάκις много раз προσφέρῃ Он приносил [в жертву] ἑαυτόν, Самого Себя, ὥσπερ как ἀρχιερεὺς первосвященник εἰσέρχεται входит εἰς в τὰ ἅγια святое κατ᾽ каждый ἐνιαυτὸν год ἐν в αἵματι крови́ ἀλλοτρίῳ, чужой,26 ἐπεὶ поскольку ἔδει надлежало αὐτὸν Его πολλάκις много раз παθεῖν претерпеть страдания ἀπὸ от καταβολῆς основания κόσμου· мира; νυνὶ теперь δὲ же ἅπαξ однажды ἐπὶ при συντελείᾳ окончании τῶν αἰώνων веков εἰς для ἀθέτησιν отвержения [τῆς] ἁμαρτίας греха διὰ через τῆς θυσίας жертву αὐτοῦ Его πεφανέρωται. Он явлен.27 καὶ И καθ᾽ по ὅσον скольку ἀπόκειται полагается τοῖς ἀνθρώποις людям ἅπαξ однажды ἀποθανεῖν, умереть, μετὰ после δὲ же τοῦτο этого κρίσις, суд,28 οὕτως так καὶ и Χριστός, Христос, ἅπαξ однажды προσενεχθεὶς принесённый [в жертву] εἰς в τὸ πολλῶν многих ἀνενεγκεῖν вознести ἁμαρτίας, грехи, ἐκ во δευτέρου второй [раз] χωρὶς без ἁμαρτίας греха ὀφθήσεται будет сделан видим τοῖς αὐτὸν Его ἀπεκδεχομένοις ожидающим εἰς для σωτηρίαν. спасения.