keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Евреям глава 7

Επιστολή προς Εβραίους 7

Подстрочный перевод Библии

1 Οὗτος Этот γὰρ ведь Μελχισέδεκ, Мелхиседек, βασιλεὺς царь Σαλήμ, Салима, ἱερεὺς священник τοῦ θεοῦ Бога τοῦ ὑψίστου, высочайшего, συναντήσας встретивший Ἀβραὰμ Авраама ὑποστρέφοντι возвращающегося ἀπὸ от τῆς κοπῆς избиения τῶν βασιλέων царей καὶ и εὐλογήσας благословивший αὐτόν, его,2 которому καὶ и δεκάτην десятину ἀπὸ от πάντων всего ἐμέρισεν уделил Ἀβραάμ, Авраам, πρῶτον сначала μὲν ведь ἑρμηνευόμενος переводимый βασιλεὺς царь δικαιοσύνης праведности ἔπειτα затем δὲ же καὶ и βασιλεὺς царь Σαλήμ, Салима, которое ἐστιν есть βασιλεὺς царь εἰρήνης, мира,3 ἀπάτωρ, не имеющий отца, ἀμήτωρ, не имеющий матери, ἀγενεαλόγητος, не имеющий родословной, μήτε и не ἀρχὴν нача́ла ἡμερῶν дней μήτε и не ζωῆς жизни τέλος конец ἔχων, имеющий, ἀφωμοιωμένος уподобившийся δὲ же τῷ υἱῷ Сыну τοῦ θεοῦ, Бога, μένει остаётся ἱερεὺς священник εἰς на τὸ διηνεκές. постоянно.4 Θεωρεῖτε Видите δὲ же πηλίκος сколь велик οὗτος этот которому [καὶ] и δεκάτην десятину Ἀβραὰμ Авраам ἔδωκεν дал ἐκ из τῶν ἀκροθινίων верхних куч πατριάρχης. патриарх.5 καὶ И οἱ μὲν ведь ἐκ из τῶν υἱῶν сыновей Λευὶ Леви τὴν ἱερατείαν священство λαμβάνοντες берущие ἐντολὴν заповедь ἔχουσιν имеют ἀποδεκατοῦν требовать десятину τὸν λαὸν [с] народа κατὰ по τὸν νόμον, Закону, τοῦτ᾽ это ἔστιν есть τοὺς ἀδελφοὺς [с] братьев αὐτῶν, их, καίπερ хотя ἐξεληλυθότας вышедших ἐκ из τῆς ὀσφύος бедра Ἀβραάμ· Авраама;6 δὲ же μὴ не γενεαλογούμενος происходящий ἐξ из αὐτῶν них δεδεκάτωκεν получил десятину Ἀβραάμ, [от] Авраама, καὶ и τὸν ἔχοντα имеющего τὰς ἐπαγγελίας обещания εὐλόγηκεν. благословил.7 χωρὶς Без δὲ же πάσης всякого ἀντιλογίας противоречия τὸ ἔλαττον худшее ὑπὸ τοῦ κρείττονος лучшим εὐλογεῖται. благословляется.8 καὶ И ὧδε здесь μὲν ведь δεκάτας десятины ἀποθνῄσκοντες умирающие ἄνθρωποι люди λαμβάνουσιν, берут, ἐκεῖ там δὲ же μαρτυρούμενος свидетельствуемый ὅτι что ζῇ. живёт.9 καὶ И ὡς как ἔπος слово εἰπεῖν, сказать, δι᾽ через Ἀβραὰμ Авраама καὶ и Λευὶ Левия δεκάτας десятины λαμβάνων принимающий δεδεκάτωται, дал десятину,10 ἔτι ещё γὰρ ведь ἐν в τῇ ὀσφύϊ бедре τοῦ πατρὸς отца ἦν он был ὅτε когда συνήντησεν встретил αὐτῷ его Μελχισέδεκ. Мелхиседек.11 Εἰ Если μὲν ведь οὖν итак τελείωσις усовершенствование διὰ через τῆς Λευιτικῆς Левитское ἱερωσύνης священство ἦν, было, λαὸς народ γὰρ ведь ἐπ᾽ при αὐτῆς нём νενομοθέτηται, законоустроен, τίς какая ἔτι ещё χρεία нужда κατὰ по τὴν τάξιν положению Μελχισέδεκ Мелхиседека ἕτερον другого ἀνίστασθαι вставать ἱερέα священника καὶ и οὐ не κατὰ по τὴν τάξιν положению Ἀαρὼν Аарона λέγεσθαι; говориться?12 μετατιθεμένης Перекладывающегося γὰρ ведь τῆς ἱερωσύνης священства ἐξ из ἀνάγκης необходимости καὶ и νόμου Закона μετάθεσις перекладывание γίνεται. делается.13 ἐφ᾽ Относительно ὃν которого γὰρ ведь λέγεται говорится ταῦτα это φυλῆς племени ἑτέρας другого μετέσχηκεν, сделался часть, ἀφ᾽ от ἧς которого οὐδεὶς никто προσέσχηκεν занимался τῷ θυσιαστηρίῳ· жертвенником;14 πρόδηλον наперёд ясно γὰρ ведь ὅτι что ἐξ из Ἰούδα Иуды ἀνατέταλκεν взошёл κύριος Господь ἡμῶν, наш, εἰς в [отношении] ἣν которого φυλὴν племени περὶ о ἱερέων священниках οὐδὲν ничто Μωϋσῆς Моисей ἐλάλησεν. сказал.15 καὶ И περισσότερον чрезвычайнее ἔτι ещё κατάδηλόν совершенно ясно ἐστιν, есть, εἰ если κατὰ по τὴν ὁμοιότητα подобию Μελχισέδεκ Мелхиседека ἀνίσταται встаёт ἱερεὺς священник ἕτερος, другой,16 ὃς который οὐ не κατὰ по νόμον закону ἐντολῆς заповеди σαρκίνης плотской γέγονεν сделался ἀλλὰ но κατὰ по δύναμιν силе ζωῆς жизни ἀκαταλύτου, нерушимой,17 μαρτυρεῖται свидетельствуется γὰρ ведь ὅτι что Σὺ Ты ἱερεὺς священник εἰς в τὸν αἰῶνα век κατὰ по τὴν τάξιν положению Μελχισέδεκ. Мелхиседека.18 ἀθέτησις Отвержение μὲν то γὰρ ведь γίνεται делается προαγούσης предыдущей ἐντολῆς заповеди διὰ из-за τὸ αὐτῆς её ἀσθενὲς слабости καὶ и ἀνωφελές, бесполезности,19 οὐδὲν ничто γὰρ ведь ἐτελείωσεν усовершенствовал νόμος, закон, ἐπεισαγωγὴ введение δὲ же κρείττονος лучшей ἐλπίδος, надежды, δι᾽ через ἧς которую ἐγγίζομεν приближаемся τῷ θεῷ. Богу.20 Καὶ И καθ᾽ по ὅσον скольку οὐ не χωρὶς без ὁρκωμοσίας, клятвы, οἱ которые μὲν то γὰρ ведь χωρὶς без ὁρκωμοσίας клятвы εἰσὶν есть ἱερεῖς священники γεγονότες, сделавшиеся,21 Который δὲ же μετὰ с ὁρκωμοσίας клятвой διὰ через τοῦ λέγοντος Говорящего πρὸς к αὐτόν, Нему, Ὤμοσεν Поклялся κύριος, Господь, καὶ и οὐ не μεταμεληθήσεται, раскается, Σὺ Ты ἱερεὺς священник εἰς во τὸν αἰῶνα, век,22 κατὰ по τοσοῦτο стольку [καὶ] и κρείττονος лучшего διαθήκης завещания γέγονεν сделался ἔγγυος поручитель Ἰησοῦς. Иисус.23 καὶ И οἱ μὲν ведь πλείονές весьма многие εἰσιν есть γεγονότες сделавшиеся ἱερεῖς священники διὰ из-за τὸ θανάτῳ смерти κωλύεσθαι препятствовалось παραμένειν· оставаться;24 Который δὲ же διὰ из-за τὸ μένειν оставаться αὐτὸν Его εἰς во τὸν αἰῶνα век ἀπαράβατον ненарушимое ἔχει имеет τὴν ἱερωσύνην· священство;25 ὅθεν откуда καὶ и σῴζειν спасать εἰς на τὸ παντελὲς совершенно δύναται может τοὺς προσερχομένους подходящих δι᾽ через αὐτοῦ Него τῷ θεῷ, [к] Богу, πάντοτε всегда ζῶν живущий εἰς в τὸ ἐντυγχάνειν вступаться ὑπὲρ за αὐτῶν. них.26 Τοιοῦτος Таковой γὰρ ведь ἡμῖν нам καὶ и ἔπρεπεν подобал ἀρχιερεύς, первосвященник, ὅσιος, святой, ἄκακος, незлой, ἀμίαντος, нескверный, κεχωρισμένος отделённый ἀπὸ от τῶν ἁμαρτωλῶν, грешных, καὶ и ὑψηλότερος высший τῶν οὐρανῶν небес γενόμενος· сделавшийся;27 ὃς который οὐκ не ἔχει имеет καθ᾽ каждый ἡμέραν день ἀνάγκην, необходимость, ὥσπερ как οἱ ἀρχιερεῖς, первосвященники, πρότερον прежде ὑπὲρ ради τῶν ἰδίων собственных ἁμαρτιῶν грехов θυσίας жертвы ἀναφέρειν, возносить, ἔπειτα затем τῶν τοῦ [за] которые λαοῦ· народа; τοῦτο это γὰρ ведь ἐποίησεν Он сделал ἐφάπαξ разом ἑαυτὸν Самого Себя ἀνενέγκας. вознёсший.28 νόμος Закон γὰρ ведь ἀνθρώπους людей καθίστησιν ставит ἀρχιερεῖς первосвященников ἔχοντας имеющих ἀσθένειαν, немощи, λόγος слово δὲ же τῆς ὁρκωμοσίας клятвы τῆς μετὰ после τὸν νόμον Закона υἱὸν Сына εἰς в τὸν αἰῶνα век τετελειωμένον. совершенного.