keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Евреям глава 6

Επιστολή προς Εβραίους 6

Подстрочный перевод Библии

1 Διὸ Потому ἀφέντες оставившие τὸν τῆς ἀρχῆς нача́ла τοῦ Χριστοῦ Христа λόγον слово ἐπὶ к τὴν τελειότητα совершенству φερώμεθα, давайте будем нестись, μὴ не πάλιν опять θεμέλιον основание καταβαλλόμενοι полагающие μετανοίας покаяния ἀπὸ от νεκρῶν мёртвых ἔργων, дел, καὶ и πίστεως веры ἐπὶ в θεόν, Бога,2 βαπτισμῶν крещений διδαχῆς, учения, ἐπιθέσεώς возложение τε χειρῶν, рук, ἀναστάσεώς воскресения τε νεκρῶν, мёртвых, καὶ и κρίματος суда αἰωνίου. вечного.3 καὶ И τοῦτο это ποιήσομεν сделаем ἐάνπερ если только ἐπιτρέπῃ будет разрешать θεός. Бог.4 Ἀδύνατον Невозможно γὰρ ведь τοὺς ἅπαξ однажды φωτισθέντας, освещённых, γευσαμένους вкусивших τε τῆς δωρεᾶς дара τῆς ἐπουρανίου небесного καὶ и μετόχους соучастников γενηθέντας сделанных πνεύματος Духа ἁγίου Святого5 καὶ и καλὸν хорошее γευσαμένους вкусивших θεοῦ Бога ῥῆμα слово δυνάμεις силы τε μέλλοντος готовящегося αἰῶνος, ве́ка,6 καὶ и παραπεσόντας, отпавших, πάλιν опять ἀνακαινίζειν обновлять εἰς для μετάνοιαν, покаяния, ἀνασταυροῦντας распинающих ἑαυτοῖς собой самими τὸν υἱὸν Сына τοῦ θεοῦ Бога καὶ и παραδειγματίζοντας. выставляющих на позор.7 γῆ Земля γὰρ ведь πιοῦσα пьющая τὸν ἐπ᾽ на αὐτῆς ней ἐρχόμενον приходящий πολλάκις часто ὑετόν, дождь, καὶ и τίκτουσα рождающая βοτάνην растение εὔθετον полезное ἐκείνοις тем δι᾽ из-за οὓς которых καὶ и γεωργεῖται, обрабатывается, μεταλαμβάνει получает часть εὐλογίας благословения ἀπὸ от τοῦ θεοῦ· Бога;8 ἐκφέρουσα выносящая δὲ же ἀκάνθας колючие растения καὶ и τριβόλους репейники ἀδόκιμος непригодна καὶ и κατάρας [к] проклятию ἐγγύς, близка, ἧς которого τὸ τέλος конец εἰς в καῦσιν. сожжении.9 Πεπείσμεθα Мы убеждены δὲ же περὶ о ὑμῶν, вас, ἀγαπητοί, любимые, τὰ κρείσσονα [в] лучшем καὶ и ἐχόμενα держащимся σωτηρίας, спасения, εἰ если καὶ и οὕτως так λαλοῦμεν· произносим;10 οὐ не γὰρ ведь ἄδικος несправедлив θεὸς Бог ἐπιλαθέσθαι [чтобы] забыть τοῦ ἔργου дело ὑμῶν ваше καὶ и τῆς ἀγάπης любовь ἧς которую ἐνεδείξασθε вы выказали εἰς в τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ, Его, διακονήσαντες послужившие τοῖς ἁγίοις святым καὶ и διακονοῦντες. служащие.11 ἐπιθυμοῦμεν Желаем δὲ же ἕκαστον каждого ὑμῶν [из] вас τὴν αὐτὴν то же ἐνδείκνυσθαι выказывать σπουδὴν усердие πρὸς к τὴν πληροφορίαν полновесности τῆς ἐλπίδος надежды ἄχρι до τέλους, конца,12 ἵνα чтобы μὴ не νωθροὶ медлительные γένησθε, вы сделались, μιμηταὶ подражатели δὲ же τῶν διὰ через πίστεως веру καὶ и μακροθυμίας долготерпение κληρονομούντων наследующих τὰς ἐπαγγελίας. обещания.13 Τῷ γὰρ Ведь Ἀβραὰμ Аврааму ἐπαγγειλάμενος пообещавший θεός, Бог, ἐπεὶ поскольку κατ᾽ по οὐδενὸς ничему εἶχεν Он имел μείζονος большему ὀμόσαι, поклясться, ὤμοσεν Он поклялся καθ᾽ по ἑαυτοῦ, Себе,14 λέγων, говорящий, Εἰ Если μὴν действительно εὐλογῶν благословляющий εὐλογήσω благословлю σε тебя καὶ и πληθύνων умножающий πληθυνῶ умножу σε· тебя;15 καὶ и οὕτως так μακροθυμήσας проявивший долготерпение ἐπέτυχεν он встретил τῆς ἐπαγγελίας. обещания.16 ἄνθρωποι Люди γὰρ ведь κατὰ по τοῦ μείζονος большему ὀμνύουσιν, клянутся, καὶ и πάσης всякого αὐτοῖς [у] них ἀντιλογίας противоречия πέρας предел εἰς для βεβαίωσιν упрочения ὅρκος· клятва;17 ἐν в котором περισσότερον больше βουλόμενος хотящий θεὸς Бог ἐπιδεῖξαι показать τοῖς κληρονόμοις наследникам τῆς ἐπαγγελίας обещания τὸ ἀμετάθετον непреложность τῆς βουλῆς желания αὐτοῦ Его ἐμεσίτευσεν сделался посредник ὅρκῳ, клятвы,18 ἵνα чтобы διὰ через δύο два πραγμάτων де́ла ἀμεταθέτων, непреложных, ἐν в οἷς которых ἀδύνατον невозможно ψεύσασθαι солгать [τὸν] θεόν, Бога, ἰσχυρὰν сильное παράκλησιν утешение ἔχωμεν мы имели οἱ καταφυγόντες побежавшие κρατῆσαι схватить τῆς προκειμένης предстоящую ἐλπίδος· надежду;19 ἣν которую ὡς как ἄγκυραν якорь ἔχομεν имеем τῆς ψυχῆς, души́, ἀσφαλῆ непоколебимую τε καὶ и βεβαίαν прочную καὶ и εἰσερχομένην входящую εἰς во τὸ ἐσώτερον внутреннее τοῦ καταπετάσματος, завесы,20 ὅπου куда πρόδρομος предтеча ὑπὲρ за ἡμῶν нас εἰσῆλθεν вошёл Ἰησοῦς, Иисус, κατὰ по τὴν τάξιν положению Μελχισέδεκ Мелхиседека ἀρχιερεὺς Первосвященник γενόμενος сделавшийся εἰς во τὸν αἰῶνα. век.