keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Деяния святых апостолов глава 15

Πράξεις Αποστόλων 15

Подстрочный перевод Библии

1 Καί И τινες некоторые κατελθόντες сошедшие ἀπὸ от τῆς Ἰουδαίας Иудеи ἐδίδασκον учили τοὺς ἀδελφοὺς братьев ὅτι что Ἐὰν Если μὴ не περιτμηθῆτε будете обрезаны τῷ ἔθει [по] обычаю τῷ Μωϋσέως, Моисея, οὐ не δύνασθε можете σωθῆναι. быть спасёнными.2 γενομένης Случившегося δὲ же στάσεως столкновения καὶ и ζητήσεως спора οὐκ не ὀλίγης немногого τῷ Παύλῳ [у] Павла καὶ и τῷ Βαρναβᾷ Варнавы πρὸς к αὐτοὺς ним ἔταξαν они определили ἀναβαίνειν восходить Παῦλον Павлу καὶ и Βαρναβᾶν Варнаве καί и τινας некоторым ἄλλους другим ἐξ из αὐτῶν них πρὸς к τοὺς ἀποστόλους апостолам καὶ и πρεσβυτέρους пресвитерам εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим περὶ по τοῦ ζητήματος вопросу τούτου. этому.3 Οἱ Которые μὲν ведь οὖν итак προπεμφθέντες посланные вперёд ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας церковью διήρχοντο проходили τήν τε Φοινίκην [через] Финикию καὶ и Σαμάρειαν Самарию ἐκδιηγούμενοι рассказывающие τὴν ἐπιστροφὴν [об] обращении τῶν ἐθνῶν, язычников, καὶ и ἐποίουν делали χαρὰν радость μεγάλην великую πᾶσιν всем τοῖς ἀδελφοῖς. братьям.4 παραγενόμενοι Прибывшие δὲ же εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим παρεδέχθησαν они были приняты ἀπὸ от τῆς ἐκκλησίας церкви καὶ и τῶν ἀποστόλων апостолов καὶ и τῶν πρεσβυτέρων, пресвитеров, ἀνήγγειλάν они возвестили τε ὅσα сколькое θεὸς Бог ἐποίησεν сделал μετ᾽ с αὐτῶν. ними.5 ἐξανέστησαν Восстали δέ же τινες некоторые τῶν ἀπὸ из τῆς αἱρέσεως направления τῶν Φαρισαίων фарисеев πεπιστευκότες, поверившие, λέγοντες говорящие ὅτι что δεῖ надлежит περιτέμνειν обрезывать αὐτοὺς их παραγγέλλειν приказывать τε τηρεῖν соблюдать τὸν νόμον Закон Μωϋσέως. Моисея.6 Συνήχθησάν Были собраны τε οἱ ἀπόστολοι апостолы καὶ и οἱ πρεσβύτεροι пресвитеры ἰδεῖν [чтобы] увидеть περὶ о τοῦ λόγου слове τούτου. этом.7 πολλῆς Многого δὲ же ζητήσεως спора γενομένης случившегося ἀναστὰς вставший Πέτρος Пётр εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Ἄνδρες Мужи ἀδελφοί, братья, ὑμεῖς вы ἐπίστασθε знаете ὅτι что ἀφ᾽ от ἡμερῶν дней ἀρχαίων древних ἐν в ὑμῖν вас ἐξελέξατο выбрал θεὸς Бог διὰ через τοῦ στόματός уста μου мои ἀκοῦσαι услышать τὰ ἔθνη язычников τὸν λόγον слово τοῦ εὐαγγελίου благовестия καὶ и πιστεῦσαι· поверить;8 καὶ и καρδιογνώστης Сердцеведец θεὸς Бог ἐμαρτύρησεν засвидетельствовал αὐτοῖς им δοὺς давший τὸ πνεῦμα Духа τὸ ἅγιον Святого καθὼς как καὶ и ἡμῖν, нам,9 καὶ и οὐθὲν ничто διέκρινεν сделал различие μεταξὺ между ἡμῶν нами τε καὶ и αὐτῶν, ими, τῇ πίστει верой καθαρίσας очистивший τὰς καρδίας сердца́ αὐτῶν. их.10 νῦν Теперь οὖν итак τί что πειράζετε испытываете τὸν θεόν, Бога, ἐπιθεῖναι возложить ζυγὸν ярмо ἐπὶ на τὸν τράχηλον шею τῶν μαθητῶν учеников ὃν которого οὔτε и не οἱ πατέρες отцы ἡμῶν наши οὔτε и не ἡμεῖς мы ἰσχύσαμεν смогли βαστάσαι; понести?11 ἀλλὰ Но διὰ через τῆς χάριτος благодать τοῦ κυρίου Го́спода Ἰησοῦ Иисуса πιστεύομεν верим σωθῆναι быть спасёнными καθ᾽ по ὃν которому τρόπον образу κἀκεῖνοι. и те.12 Ἐσίγησεν Замолчало δὲ же πᾶν всё τὸ πλῆθος, множество, καὶ и ἤκουον они слушали Βαρναβᾶ Варнаву καὶ и Παύλου Павла ἐξηγουμένων рассказывающих ὅσα сколькие ἐποίησεν сделал θεὸς Бог σημεῖα знамения καὶ и τέρατα чудеса ἐν в τοῖς ἔθνεσιν язычниках δι᾽ через αὐτῶν. них.13 Μετὰ После δὲ же τὸ σιγῆσαι замолчать αὐτοὺς их ἀπεκρίθη ответил Ἰάκωβος Иаков λέγων, говорящий, Ἄνδρες Мужи ἀδελφοί, братья, ἀκούσατέ послушайте μου. меня.14 Συμεὼν Симеон ἐξηγήσατο рассказал καθὼς как πρῶτον сначала θεὸς Бог ἐπεσκέψατο присмотрел λαβεῖν взять ἐξ из ἐθνῶν язычников λαὸν народ τῷ ὀνόματι [для] имени αὐτοῦ. Его.15 καὶ И τούτῳ этому συμφωνοῦσιν согласуются οἱ λόγοι слова́ τῶν προφητῶν, пророков, καθὼς как γέγραπται, написано,16 Μετὰ После ταῦτα этого ἀναστρέψω возвращусь καὶ и ἀνοικοδομήσω воссоздам τὴν σκηνὴν скинию Δαυὶδ Давида τὴν πεπτωκυῖαν, упавшую, καὶ и τὰ κατεσκαμμένα разрушенное αὐτῆς её ἀνοικοδομήσω воссоздам καὶ и ἀνορθώσω выпрямлю αὐτήν, её,17 ὅπως чтобы ἂν ἐκζητήσωσιν взыскали οἱ κατάλοιποι остальные τῶν ἀνθρώπων [из] людей τὸν κύριον, Го́спода, καὶ и πάντα все τὰ ἔθνη народы ἐφ᾽ на οὓς которых ἐπικέκληται названо τὸ ὄνομά имя μου Моё ἐπ᾽ на αὐτούς, них, λέγει говорит κύριος Господь ποιῶν творящий ταῦτα это18 γνωστὰ известное ἀπ᾽ от αἰῶνος. ве́ка.19 διὸ Потому ἐγὼ я κρίνω сужу μὴ не παρενοχλεῖν осаждать τοῖς которых ἀπὸ от τῶν ἐθνῶν язычников ἐπιστρέφουσιν обращающихся ἐπὶ к τὸν θεόν, Богу,20 ἀλλὰ но ἐπιστεῖλαι написать послание αὐτοῖς им τοῦ ἀπέχεσθαι удерживаться τῶν ἀλισγημάτων [от] осквернений τῶν εἰδώλων [от] идолов καὶ и τῆς πορνείας блуда καὶ и τοῦ πνικτοῦ [от] задушенного καὶ и τοῦ αἵματος· кро́ви;21 Μωϋσῆς Моисей γὰρ ведь ἐκ из γενεῶν поколений ἀρχαίων древних κατὰ по πόλιν городу τοὺς κηρύσσοντας возвещающих αὐτὸν его ἔχει имеет ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах κατὰ по πᾶν всякой σάββατον субботе ἀναγινωσκόμενος. читаемый.22 Τότε Тогда ἔδοξε показалось τοῖς ἀποστόλοις апостолам καὶ и τοῖς πρεσβυτέροις пресвитерам σὺν со ὅλῃ всей τῇ ἐκκλησίᾳ церковью ἐκλεξαμένους выбранных ἄνδρας мужей ἐξ из αὐτῶν них πέμψαι послать εἰς в Ἀντιόχειαν Антиохию σὺν с τῷ Παύλῳ Павлом καὶ и Βαρναβᾷ, Варнавой, Ἰούδαν Иуду τὸν καλούμενον называемого Βαρσαββᾶν Варсаввой καὶ и Σιλᾶν, Силу, ἄνδρας мужей ἡγουμένους ведущих ἐν в τοῖς ἀδελφοῖς, братьях,23 γράψαντες написавшие διὰ через χειρὸς руку αὐτῶν, их, Οἱ ἀπόστολοι Апостолы καὶ и οἱ πρεσβύτεροι пресвитеры ἀδελφοὶ братья τοῖς κατὰ по τὴν Ἀντιόχειαν Антиохии καὶ и Συρίαν Сирии καὶ и Κιλικίαν Киликии ἀδελφοῖς братьям τοῖς ἐξ из ἐθνῶν язычников χαίρειν. радоваться.24 Ἐπειδὴ Так как ἠκούσαμεν мы услышали ὅτι что τινὲς некоторые ἐξ из ἡμῶν нас [ἐξελθόντες] вышедшие ἐτάραξαν взбудоражили ὑμᾶς вас λόγοις словами ἀνασκευάζοντες разлаживающие τὰς ψυχὰς ду́ши ὑμῶν, ваши, οἷς которым οὐ не διεστειλάμεθα, да́ли распоряжений мы,25 ἔδοξεν показалось ἡμῖν нам γενομένοις сделавшимся ὁμοθυμαδὸν единодушно ἐκλεξαμένοις выбранным ἄνδρας мужей πέμψαι послать πρὸς к ὑμᾶς вам σὺν с τοῖς ἀγαπητοῖς любимыми ἡμῶν нашими Βαρναβᾷ Варнавой καὶ и Παύλῳ, Павлом,26 ἀνθρώποις людьми παραδεδωκόσι предавшими τὰς ψυχὰς ду́ши αὐτῶν их ὑπὲρ за τοῦ ὀνόματος имя τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.27 ἀπεστάλκαμεν Мы отправили οὖν итак Ἰούδαν Иуду καὶ и Σιλᾶν, Силу, καὶ и αὐτοὺς их διὰ через λόγου слово ἀπαγγέλλοντας сообщающих τὰ αὐτά. то же.28 ἔδοξεν Показалось γὰρ ведь τῷ πνεύματι Духу τῷ ἁγίῳ Святому καὶ и ἡμῖν нам μηδὲν ничто πλέον больше ἐπιτίθεσθαι класть на ὑμῖν вас βάρος тяжесть πλὴν кроме τούτων этих τῶν ἐπάναγκες, необходимых,29 ἀπέχεσθαι удерживаться εἰδωλοθύτων [от] жертв идолам καὶ и αἵματος кро́ви καὶ и πνικτῶν [от] задушенных [животных] καὶ и πορνείας· блуда; ἐξ из ὧν которых διατηροῦντες сохраняющие ἑαυτοὺς себя самих εὖ хорошо πράξετε. будете делать. Ἔρρωσθε. Будьте здоровы.30 Οἱ Которые μὲν ведь οὖν итак ἀπολυθέντες отпущенные κατῆλθον сошли εἰς в Ἀντιόχειαν, Антиохию, καὶ и συναγαγόντες собравшие τὸ πλῆθος множество ἐπέδωκαν подали τὴν ἐπιστολήν· послание;31 ἀναγνόντες прочитавшие δὲ же ἐχάρησαν они обрадовались ἐπὶ на τῇ παρακλήσει. утешение.32 Ἰούδας Иуда τε καὶ и Σιλᾶς, Сила, καὶ и αὐτοὶ они προφῆται пророки ὄντες, сущие, διὰ через λόγου слово πολλοῦ многое παρεκάλεσαν утешили τοὺς ἀδελφοὺς братьев καὶ и ἐπεστήριξαν· утвердили;33 ποιήσαντες сделавшие δὲ же χρόνον время ἀπελύθησαν они были отпущены μετ᾽ с εἰρήνης миром ἀπὸ от τῶν ἀδελφῶν братьев πρὸς к τοὺς ἀποστείλαντας пославшим αὐτούς. их.34 35 Παῦλος Павел δὲ же καὶ и Βαρναβᾶς Варнава διέτριβον прибывали ἐν в Ἀντιοχείᾳ Антиохии διδάσκοντες учащие καὶ и εὐαγγελιζόμενοι благовозвещающие μετὰ с καὶ и ἑτέρων другими πολλῶν многими τὸν λόγον слово τοῦ κυρίου. Го́спода.36 Μετὰ После δέ же τινας некоторых ἡμέρας дней εἶπεν сказал πρὸς к Βαρναβᾶν Варнаве Παῦλος, Павел, Ἐπιστρέψαντες Возвратившиеся δὴ поэтому ἐπισκεψώμεθα давайте присмотрим τοὺς ἀδελφοὺς [за] братьями κατὰ по πόλιν городу πᾶσαν всякому ἐν в αἷς которых κατηγγείλαμεν мы возвестили τὸν λόγον слово τοῦ κυρίου, Го́спода, πῶς как ἔχουσιν. имеются.37 Βαρναβᾶς Варнава δὲ же ἐβούλετο хотел συμπαραλαβεῖν забрать καὶ и τὸν Ἰωάννην Иоанна τὸν καλούμενον называемого Μᾶρκον· Марка;38 Παῦλος Павел δὲ же ἠξίου считал должным τὸν ἀποστάντα отступившего ἀπ᾽ от αὐτῶν них ἀπὸ от Παμφυλίας Памфилии καὶ и μὴ не συνελθόντα пришедшего с αὐτοῖς ними εἰς в τὸ ἔργον дело μὴ не συμπαραλαμβάνειν забирать τοῦτον. этого.39 ἐγένετο Случилось δὲ же παροξυσμὸς обострение ὥστε так что ἀποχωρισθῆναι быть отделёнными αὐτοὺς их ἀπ᾽ от ἀλλήλων, друг друга, τόν τε Βαρναβᾶν Варнаву παραλαβόντα забравшего τὸν Μᾶρκον Марка ἐκπλεῦσαι отплыть εἰς на Κύπρον. Кипр.40 Παῦλος Павел δὲ же ἐπιλεξάμενος выбравший Σιλᾶν Силу ἐξῆλθεν вышел παραδοθεὶς переданный τῇ χάριτι благодати τοῦ κυρίου Го́спода ὑπὸ от τῶν ἀδελφῶν, братьев,41 διήρχετο он проходил δὲ же τὴν Συρίαν Сирию καὶ и [τὴν] Κιλικίαν Киликию ἐπιστηρίζων утверждающий τὰς ἐκκλησίας. церкви.