keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Деяния святых апостолов глава 2

Πράξεις Αποστόλων 2

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐν в τῷ συμπληροῦσθαι быть исполняемым τὴν ἡμέραν день τῆς πεντηκοστῆς Пятидесятницы ἦσαν они были πάντες все ὁμοῦ вместе ἐπὶ при τὸ αὐτό. том же.2 καὶ И ἐγένετο сделался ἄφνω внезапно ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба ἦχος шум ὥσπερ как φερομένης несущегося πνοῆς дуновения βιαίας сильного καὶ и ἐπλήρωσεν наполнил ὅλον весь τὸν οἶκον дом οὗ где ἦσαν они были καθήμενοι· сидящие;3 καὶ и ὤφθησαν были сделаны видимы αὐτοῖς им διαμεριζόμεναι разделяющиеся γλῶσσαι языки ὡσεὶ будто πυρός, огня, καὶ и ἐκάθισεν он сел ἐφ᾽ на ἕνα одного ἕκαστον каждого αὐτῶν, [из] них,4 καὶ и ἐπλήσθησαν они были исполнены πάντες все πνεύματος Духа ἁγίου, Святого, καὶ и ἤρξαντο начали λαλεῖν говорить ἑτέραις [на] других γλώσσαις языках καθὼς как τὸ πνεῦμα Дух ἐδίδου давал ἀποφθέγγεσθαι провозглашать αὐτοῖς. им.5 Ἦσαν Были δὲ же εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим κατοικοῦντες поселяющиеся Ἰουδαῖοι, Иудеи, ἄνδρες мужи εὐλαβεῖς благоговейные ἀπὸ от παντὸς всякого ἔθνους народа τῶν [которого] ὑπὸ под τὸν οὐρανόν· небом;6 γενομένης случившегося δὲ же τῆς φωνῆς звука ταύτης этого συνῆλθεν сошлось τὸ πλῆθος множество καὶ и συνεχύθη, было приведено в смятение, ὅτι потому что ἤκουον они слышали εἷς один ἕκαστος каждый τῇ ἰδίᾳ [на] собственном διαλέκτῳ наречии λαλούντων произносящих αὐτῶν. их.7 ἐξίσταντο Изумлялись δὲ же καὶ и ἐθαύμαζον удивлялись λέγοντες, говорящие, Οὐχ [разве] не ἰδοὺ вот ἅπαντες все οὗτοί эти εἰσιν есть οἱ λαλοῦντες говорящие Γαλιλαῖοι; Галилеяне?8 καὶ И πῶς как ἡμεῖς мы ἀκούομεν слышим ἕκαστος каждый τῇ ἰδίᾳ [на] собственном διαλέκτῳ наречии ἡμῶν нашем ἐν в котором ἐγεννήθημεν; мы были рождены?9 Πάρθοι Парфяне καὶ и Μῆδοι Мидяне καὶ и Ἐλαμῖται, Эламиты, καὶ и οἱ κατοικοῦντες населяющие τὴν Μεσοποταμίαν, Месопотамию, Ἰουδαίαν Иудею τε καὶ и Καππαδοκίαν, Каппадокию, Πόντον Понт καὶ и τὴν Ἀσίαν, Азию,10 Φρυγίαν Фригию τε καὶ и Παμφυλίαν, Памфилию, Αἴγυπτον Египет καὶ и τὰ μέρη пределы τῆς Λιβύης Ливии τῆς κατὰ по [окрестностям] Κυρήνην, Кирены, καὶ и οἱ ἐπιδημοῦντες прибывающие Ῥωμαῖοι, Римляне,11 Ἰουδαῖοί Иудеи τε καὶ и προσήλυτοι, прозелиты, Κρῆτες Критяне καὶ и Ἄραβες, Аравитяне, ἀκούομεν слышим λαλούντων произносящих αὐτῶν их ταῖς ἡμετέραις [на] наших γλώσσαις языках τὰ μεγαλεῖα величественное τοῦ θεοῦ. Бога.12 ἐξίσταντο Изумлялись δὲ же πάντες все καὶ и διηπόρουν, недоумевали, ἄλλος друг πρὸς к ἄλλον другу λέγοντες, говорящие, Τί Что θέλει желает τοῦτο это εἶναι; быть?13 ἕτεροι Другие δὲ же διαχλευάζοντες издевающиеся ἔλεγον говорили ὅτι что Γλεύκους Сладким вином μεμεστωμένοι наполнившиеся εἰσίν. они есть.14 Σταθεὶς Ставший δὲ же Πέτρος Пётр σὺν с τοῖς ἕνδεκα одиннадцатью ἐπῆρεν поднял τὴν φωνὴν голос αὐτοῦ его καὶ и ἀπεφθέγξατο провозгласил αὐτοῖς, им, Ἄνδρες Мужи Ἰουδαῖοι Иудеи καὶ и οἱ κατοικοῦντες населяющие Ἰερουσαλὴμ Иерусалим πάντες, все, τοῦτο это ὑμῖν вам γνωστὸν известное ἔστω пусть будет καὶ и ἐνωτίσασθε вслушайтесь в τὰ ῥήματά слова́ μου. мои.15 οὐ Не γὰρ ведь ὡς как ὑμεῖς вы ὑπολαμβάνετε предполагаете οὗτοι эти μεθύουσιν, пьяны, ἔστιν есть γὰρ ведь ὥρα час τρίτη третий τῆς ἡμέρας, дня,16 ἀλλὰ но τοῦτό это ἐστιν есть τὸ εἰρημένον сказанное διὰ через τοῦ προφήτου пророка Ἰωήλ, Иоиля,17 Καὶ И ἔσται будет ἐν в ταῖς ἐσχάταις последние ἡμέραις, дни, λέγει говорит θεός, Бог, ἐκχεῶ изолью ἀπὸ от τοῦ πνεύματός Духа μου Моего ἐπὶ на πᾶσαν всякую σάρκα, плоть, καὶ и προφητεύσουσιν будут пророчествовать οἱ υἱοὶ сыновья́ ὑμῶν ваши καὶ и αἱ θυγατέρες дочери ὑμῶν, ваши, καὶ и οἱ νεανίσκοι юноши ὑμῶν ваши ὁράσεις виде́ния ὄψονται, увидят, καὶ и οἱ πρεσβύτεροι старцы ὑμῶν ваши ἐνυπνίοις сновидениями ἐνυπνιασθήσονται· будут грезить во сне;18 καί и γε ἐπὶ на τοὺς δούλους рабов μου Моих καὶ и ἐπὶ на τὰς δούλας рабынь μου Моих ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ἐκείναις те ἐκχεῶ изолью ἀπὸ от τοῦ πνεύματός Духа μου, Моего, καὶ и προφητεύσουσιν. будут пророчествовать.19 καὶ И δώσω дам τέρατα чудеса ἐν в τῷ οὐρανῷ небе ἄνω наверху καὶ и σημεῖα знамения ἐπὶ на τῆς γῆς земле κάτω, внизу, αἷμα кровь καὶ и πῦρ огонь καὶ и ἀτμίδα воспарение καπνοῦ· дыма;20 ἥλιος солнце μεταστραφήσεται будет превращено εἰς в σκότος тьму καὶ и σελήνη луна εἰς в αἷμα кровь πρὶν прежде ἐλθεῖν прийти ἡμέραν день κυρίου Го́спода τὴν μεγάλην великий καὶ и ἐπιφανῆ. явственный.21 καὶ И ἔσται будет πᾶς всякий ὃς который ἂν ἐπικαλέσηται призовёт τὸ ὄνομα имя κυρίου Го́спода σωθήσεται. будет спасён.22 Ἄνδρες Мужи Ἰσραηλῖται, Израильтяне, ἀκούσατε послушайте τοὺς λόγους слова́ τούτους· эти; Ἰησοῦν Иисуса τὸν Ναζωραῖον, Назорея, ἄνδρα Мужа ἀποδεδειγμένον указанного ἀπὸ от τοῦ θεοῦ Бога εἰς для ὑμᾶς вас δυνάμεσι силами καὶ и τέρασι чудесами καὶ и σημείοις знамениями οἷς которыми ἐποίησεν сделал δι᾽ через αὐτοῦ Него θεὸς Бог ἐν в μέσῳ середине ὑμῶν, вас, καθὼς как αὐτοὶ сами οἴδατε, знаете,23 τοῦτον Этого τῇ ὡρισμένῃ [по] определённому βουλῇ совету καὶ и προγνώσει промыслу τοῦ θεοῦ Бога ἔκδοτον выданного διὰ через χειρὸς руку ἀνόμων беззаконных προσπήξαντες пригвоздившие ἀνείλατε, вы убили,24 ὃν Которого θεὸς Бог ἀνέστησεν воскресил λύσας разрушивший τὰς ὠδῖνας родовые му́ки τοῦ θανάτου, смерти, καθότι так как οὐκ не ἦν было δυνατὸν возможно κρατεῖσθαι быть удерживаемым αὐτὸν Его ὑπ᾽ от αὐτοῦ· неё;25 Δαυὶδ Давид γὰρ ведь λέγει говорит εἰς в [отношении] αὐτόν, Его, Προορώμην Я провидел τὸν κύριον Го́спода ἐνώπιόν передо μου мной διὰ через παντός, всякое [время], ὅτι потому что ἐκ с δεξιῶν от] μού меня ἐστιν Он есть ἵνα чтобы μὴ не σαλευθῶ. был поколеблен я.26 διὰ Из-за τοῦτο этого ηὐφράνθη развеселилось καρδία сердце μου моё καὶ и ἠγαλλιάσατο возликовал γλῶσσά язык μου, мой, ἔτι ещё δὲ же καὶ и σάρξ плоть μου моя κατασκηνώσει поселится ἐπ᾽ на ἐλπίδι· надежде;27 ὅτι что οὐκ не ἐγκαταλείψεις оставишь τὴν ψυχήν душу μου мою εἰς в ᾅδην, аду, οὐδὲ и не δώσεις дашь τὸν ὅσιόν благочестивому σου Твоему ἰδεῖν увидеть διαφθοράν. уничтожение.28 ἐγνώρισάς Ты дал познать μοι мне ὁδοὺς пути ζωῆς, жизни, πληρώσεις наполнишь με меня εὐφροσύνης весельем μετὰ с τοῦ προσώπου лицом σου. Твоим.29 Ἄνδρες Мужи ἀδελφοί, братья, ἐξὸν позволяющееся εἰπεῖν сказать μετὰ с παρρησίας уверенностью πρὸς к ὑμᾶς вам περὶ о τοῦ πατριάρχου патриархе Δαυίδ, Давиде, ὅτι что καὶ и ἐτελεύτησεν он скончался καὶ и ἐτάφη он был погребён καὶ и τὸ μνῆμα гробница αὐτοῦ его ἔστιν есть ἐν у ἡμῖν нас ἄχρι до τῆς ἡμέρας дня ταύτης· этого;30 προφήτης пророк οὖν итак ὑπάρχων, пребывающий, καὶ и εἰδὼς знающий ὅτι что ὅρκῳ клятвой ὤμοσεν поклялся αὐτῷ ему θεὸς Бог ἐκ из καρποῦ плода τῆς ὀσφύος бедра αὐτοῦ его καθίσαι посадить ἐπὶ на τὸν θρόνον престол αὐτοῦ, его,31 προϊδὼν предувидевший ἐλάλησεν он сказал περὶ о τῆς ἀναστάσεως воскресении τοῦ Χριστοῦ Христа ὅτι что οὔτε и не ἐγκατελείφθη был оставлен Он εἰς в ᾅδην аду οὔτε и не σὰρξ плоть αὐτοῦ Его εἶδεν увидела διαφθοράν. уничтожение.32 τοῦτον Этого τὸν Ἰησοῦν Иисуса ἀνέστησεν воскресил θεός, Бог, οὗ которого πάντες все ἡμεῖς мы ἐσμεν есть μάρτυρες. свидетели.33 τῇ δεξιᾷ Правой [рукой] οὖν итак τοῦ θεοῦ Бога ὑψωθεὶς возвышенный τήν τε ἐπαγγελίαν обещание τοῦ πνεύματος Духа τοῦ ἁγίου Святого λαβὼν принявший παρὰ у τοῦ πατρὸς Отца ἐξέχεεν Он излил τοῦτο это которое ὑμεῖς вы [καὶ] и βλέπετε видите καὶ и ἀκούετε. слышите.34 οὐ Не γὰρ ведь Δαυὶδ Давид ἀνέβη взошёл εἰς в τοὺς οὐρανούς, небеса, λέγει говорит δὲ же αὐτός, он, Εἶπεν Сказал [ὁ] κύριος Господь τῷ κυρίῳ Господу μου, моему, Κάθου Сиди ἐκ с δεξιῶν от] μου Меня35 ἕως пока ἂν θῶ положу τοὺς ἐχθρούς врагов σου Твоих ὑποπόδιον [в] подножие τῶν ποδῶν ног σου. Твоих.36 ἀσφαλῶς Неколебимо οὖν итак γινωσκέτω пусть знает πᾶς весь οἶκος дом Ἰσραὴλ Израиль ὅτι что καὶ и κύριον Го́спода αὐτὸν его καὶ и Χριστὸν Христа ἐποίησεν сделал θεός, Бог, τοῦτον этого τὸν Ἰησοῦν Иисуса ὃν которого ὑμεῖς вы ἐσταυρώσατε. распяли.37 Ἀκούσαντες Услышавшие δὲ же κατενύγησαν они были пронзены [в] τὴν καρδίαν, сердце, εἶπόν они сказали τε πρὸς к τὸν Πέτρον Петру καὶ и τοὺς λοιποὺς остальным ἀποστόλους, апостолам, Τί Что ποιήσωμεν, мы сделаем, ἄνδρες мужи ἀδελφοί; братья?38 Πέτρος Пётр δὲ же πρὸς к αὐτούς, ним, Μετανοήσατε, Покайтесь, [φησίν,] говорит, καὶ и βαπτισθήτω пусть будет крещён ἕκαστος каждый ὑμῶν [из] вас ἐπὶ на τῷ ὀνόματι имени Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа εἰς в ἄφεσιν прощение τῶν ἁμαρτιῶν грехов ὑμῶν, ваших, καὶ и λήμψεσθε полу́чите τὴν δωρεὰν дар τοῦ ἁγίου Святого πνεύματος· Духа;39 ὑμῖν вам γάρ ведь ἐστιν есть ἐπαγγελία обещание καὶ и τοῖς τέκνοις детям ὑμῶν вашим καὶ и πᾶσιν всем τοῖς εἰς в μακρὰν вдали ὅσους скольких ἂν προσκαλέσηται подзовёт κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν. наш.40 ἑτέροις Другими τε λόγοις словами πλείοσιν очень многочисленными διεμαρτύρατο, он засвидетельствовал, καὶ и παρεκάλει увещевал αὐτοὺς их λέγων, говорящий, Σώθητε Будьте спасены ἀπὸ от τῆς γενεᾶς поколения τῆς σκολιᾶς кривого ταύτης. этого.41 οἱ Которые μὲν ведь οὖν итак ἀποδεξάμενοι принявшие τὸν λόγον слово αὐτοῦ его ἐβαπτίσθησαν, были крещены, καὶ и προσετέθησαν были прибавлены ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ψυχαὶ душ ὡσεὶ приблизительно τρισχίλιαι. три тысячи.42 ἦσαν Они были δὲ же προσκαρτεροῦντες придерживающиеся τῇ διδαχῇ учения τῶν ἀποστόλων апостолов καὶ и τῇ κοινωνίᾳ, общности, τῇ κλάσει преломления τοῦ ἄρτου хлеба καὶ и ταῖς προσευχαῖς. молитв.43 Ἐγίνετο Делался δὲ же πάσῃ [во] всякой ψυχῇ душе́ φόβος, страх, πολλά многие τε τέρατα чудеса καὶ и σημεῖα знамения διὰ через τῶν ἀποστόλων апостолов ἐγίνετο. делались.44 πάντες Все δὲ же οἱ πιστεύοντες верящие ἦσαν были ἐπὶ на τὸ αὐτὸ одном месте καὶ и εἶχον имели ἅπαντα всё κοινά, общее,45 καὶ и τὰ κτήματα приобретения καὶ и τὰς ὑπάρξεις имущества ἐπίπρασκον продавали καὶ и διεμέριζον разделяли αὐτὰ их πᾶσιν всем καθότι так как ἄν τις кто-либо χρείαν нужду εἶχεν· имел;46 καθ᾽ каждый ἡμέραν день τε προσκαρτεροῦντες придерживающиеся ὁμοθυμαδὸν единодушно ἐν в τῷ ἱερῷ, Храме, κλῶντές преломляющие τε κατ᾽ по οἶκον дому ἄρτον, хлеб, μετελάμβανον они принимали τροφῆς пищу ἐν в ἀγαλλιάσει ликовании καὶ и ἀφελότητι простоте καρδίας, се́рдца,47 αἰνοῦντες хвалящие τὸν θεὸν Бога καὶ и ἔχοντες имеющие χάριν благодать πρὸς ко ὅλον всему τὸν λαόν. народу. δὲ Же κύριος Господь προσετίθει прибавлял τοὺς σῳζομένους спасаемых καθ᾽ каждый ἡμέραν день ἐπὶ во τὸ αὐτό. едино.