keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Деяния святых апостолов глава 8

Πράξεις Αποστόλων 8

Подстрочный перевод Библии

1 Σαῦλος Савл δὲ же ἦν был συνευδοκῶν соглашающийся с τῇ ἀναιρέσει убийством αὐτοῦ. его. Ἐγένετο Сделалось δὲ же ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ день διωγμὸς гонение μέγας большое ἐπὶ на τὴν ἐκκλησίαν церковь τὴν ἐν в Ἱεροσολύμοις· Иерусалиме; πάντες все δὲ же διεσπάρησαν они были рассеяны κατὰ по τὰς χώρας странам τῆς Ἰουδαίας Иудеи καὶ и Σαμαρείας Самарии πλὴν кроме τῶν ἀποστόλων. апостолов.2 συνεκόμισαν Погребли δὲ же τὸν Στέφανον Стефана ἄνδρες мужи εὐλαβεῖς благоговейные καὶ и ἐποίησαν сделали κοπετὸν рыдание μέγαν великое ἐπ᾽ по αὐτῷ. нему.3 Σαῦλος Савл δὲ же ἐλυμαίνετο громил τὴν ἐκκλησίαν церковь κατὰ по τοὺς οἴκους домам εἰσπορευόμενος, входящий, σύρων тащащий τε ἄνδρας мужчин καὶ и γυναῖκας женщин παρεδίδου передавал εἰς в φυλακήν. тюрьму.4 Οἱ Которые μὲν ведь οὖν итак διασπαρέντες рассеянные διῆλθον прошли εὐαγγελιζόμενοι благовозвещающие τὸν λόγον. слово.5 Φίλιππος Филипп δὲ же κατελθὼν сошедший εἰς в [τὴν] πόλιν город τῆς Σαμαρείας Самарии ἐκήρυσσεν возвещал αὐτοῖς им τὸν Χριστόν. Христа.6 προσεῖχον Удерживались δὲ же οἱ ὄχλοι то́лпы τοῖς λεγομένοις говоримым ὑπὸ τοῦ Φιλίππου Филиппом ὁμοθυμαδὸν единодушно ἐν в τῷ ἀκούειν слышать αὐτοὺς их καὶ и βλέπειν видеть τὰ σημεῖα знамения которые ἐποίει· он делал;7 πολλοὶ многие γὰρ ведь τῶν ἐχόντων имеющих πνεύματα ду́хов ἀκάθαρτα нечистых βοῶντα кричащие φωνῇ голосом μεγάλῃ громким ἐξήρχοντο, они выходили, πολλοὶ многие δὲ же παραλελυμένοι парализованные καὶ и χωλοὶ хромые ἐθεραπεύθησαν· были исцелены;8 ἐγένετο сделалась δὲ же πολλὴ многая χαρὰ радость ἐν в τῇ πόλει городе ἐκείνῃ. том.9 Ἀνὴρ Мужчина δέ же τις некий ὀνόματι именем Σίμων Симон προϋπῆρχεν прежде пребывал ἐν в τῇ этом πόλει городе μαγεύων колдующий καὶ и ἐξιστάνων изумляющий τὸ ἔθνος народ τῆς Σαμαρείας, Самарии, λέγων говорящий εἶναί быть τινα кого-то ἑαυτὸν самого себя μέγαν, великого,10 которым προσεῖχον удерживались πάντες все ἀπὸ от μικροῦ малого ἕως до μεγάλου великого λέγοντες, говорящие, Οὗτός Этот ἐστιν есть δύναμις сила τοῦ θεοῦ Бога καλουμένη называемая Μεγάλη. Великая.11 προσεῖχον Они удерживались δὲ же αὐτῷ им διὰ из-за τὸ ἱκανῷ достаточное χρόνῳ время ταῖς μαγείαις колдовствами ἐξεστακέναι изумить αὐτούς. их.12 ὅτε Когда δὲ же ἐπίστευσαν поверили τῷ Φιλίππῳ Филиппу εὐαγγελιζομένῳ благовозвещающему περὶ о τῆς βασιλείας Царстве τοῦ θεοῦ Бога καὶ и τοῦ ὀνόματος имени Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, ἐβαπτίζοντο были крещаемы ἄνδρες мужчины τε καὶ и γυναῖκες. женщины.13 δὲ Же Σίμων Симон καὶ и αὐτὸς сам ἐπίστευσεν, поверил, καὶ и βαπτισθεὶς крещённый ἦν был προσκαρτερῶν держащийся τῷ Φιλίππῳ, Филиппа, θεωρῶν видящий τε σημεῖα знамения καὶ и δυνάμεις силы μεγάλας больши́е γινομένας осуществляющиеся ἐξίστατο. изумлялся.14 Ἀκούσαντες Услышавшие δὲ же οἱ ἐν в Ἱεροσολύμοις Иерусалиме ἀπόστολοι апостолы ὅτι что δέδεκται приняла Σαμάρεια Самария τὸν λόγον слово τοῦ θεοῦ Бога ἀπέστειλαν послали πρὸς к αὐτοὺς ним Πέτρον Петра καὶ и Ἰωάννην, Иоанна,15 οἵτινες которые καταβάντες сошедшие προσηύξαντο помолились περὶ о αὐτῶν них ὅπως чтобы λάβωσιν они получили πνεῦμα Духа ἅγιον· Святого;16 οὐδέπω ещё не γὰρ ведь ἦν был Он ἐπ᾽ на οὐδενὶ никого αὐτῶν [из] них ἐπιπεπτωκός, павший, μόνον только δὲ же βεβαπτισμένοι крещённые ὑπῆρχον они пребывали εἰς в τὸ ὄνομα имя τοῦ κυρίου Го́спода Ἰησοῦ. Иисуса.17 τότε Тогда ἐπετίθεσαν они возлагали τὰς χεῖρας ру́ки ἐπ᾽ на αὐτούς, них, καὶ и ἐλάμβανον они получали πνεῦμα Духа ἅγιον. Святого.18 ἰδὼν Увидевший δὲ же Σίμων Симон ὅτι что διὰ через τῆς ἐπιθέσεως возложение τῶν χειρῶν рук τῶν ἀποστόλων апостолов δίδοται даётся τὸ πνεῦμα, Дух, προσήνεγκεν принёс αὐτοῖς им χρήματα деньги19 λέγων, говорящий, Δότε Дайте κἀμοὶ и мне τὴν ἐξουσίαν власть ταύτην эту ἵνα чтобы [на] которого ἐὰν если ἐπιθῶ возложу τὰς χεῖρας ру́ки λαμβάνῃ он получал πνεῦμα Духа ἅγιον. Святого.20 Πέτρος Пётр δὲ же εἶπεν сказал πρὸς к αὐτόν, нему, Τὸ ἀργύριόν серебро σου твоё σὺν с σοὶ тобой εἴη пусть будет εἰς в ἀπώλειαν, гибель, ὅτι потому что τὴν δωρεὰν дар τοῦ θεοῦ Бога ἐνόμισας ты счёл διὰ через χρημάτων деньги κτᾶσθαι. приобретать.21 οὐκ Не ἔστιν есть σοι тебе μερὶς доля οὐδὲ и не κλῆρος жребии ἐν в τῷ λόγῳ слове τούτῳ, этом, γὰρ ведь καρδία сердце σου твоё οὐκ не ἔστιν есть εὐθεῖα прямое ἔναντι перед τοῦ θεοῦ. Богом.22 μετανόησον Покайся οὖν итак ἀπὸ от τῆς κακίας зла σου твоего ταύτης, этого, καὶ и δεήθητι помолись τοῦ κυρίου Господу εἰ ли ἄρα тогда ἀφεθήσεταί будет прощён σοι тебе ἐπίνοια умысел τῆς καρδίας се́рдца σου· твоего;23 εἰς в γὰρ ведь χολὴν жёлчи πικρίας горечи καὶ и σύνδεσμον связке ἀδικίας неправедности ὁρῶ вижу σε тебя ὄντα. сущего.24 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Σίμων Симон εἶπεν, сказал, Δεήθητε Помоли́тесь ὑμεῖς вы ὑπὲρ за ἐμοῦ меня πρὸς к τὸν κύριον Господу ὅπως чтобы μηδὲν ничто ἐπέλθῃ пришло ἐπ᾽ на ἐμὲ меня ὧν [из] которых εἰρήκατε. вы сказали.25 Οἱ Которые μὲν ведь οὖν итак διαμαρτυράμενοι засвидетельствовавшие καὶ и λαλήσαντες произнёсшие τὸν λόγον слово τοῦ κυρίου Го́спода ὑπέστρεφον возвращались εἰς в Ἱεροσόλυμα, Иерусалим, πολλάς многим τε κώμας сёлам τῶν Σαμαριτῶν Самаритян εὐηγγελίζοντο. благовозвещали.26 Ἄγγελος Ангел δὲ же κυρίου Го́спода ἐλάλησεν сказал πρὸς к Φίλιππον Филиппу λέγων, говорящий, Ἀνάστηθι Встань καὶ и πορεύου иди κατὰ по μεσημβρίαν полудню ἐπὶ на τὴν ὁδὸν дорогу τὴν καταβαίνουσαν сходящую ἀπὸ от Ἰερουσαλὴμ Иерусалима εἰς в Γάζαν· Газу; αὕτη это ἐστὶν есть ἔρημος. пустынна.27 καὶ И ἀναστὰς вставший ἐπορεύθη· он пошёл; καὶ и ἰδοὺ вот ἀνὴρ человек Αἰθίοψ эфиоп εὐνοῦχος евнух δυνάστης правитель Κανδάκης [у] Кандакии βασιλίσσης царицы Αἰθιόπων, эфиопов, ὃς который ἦν был ἐπὶ над πάσης всем τῆς γάζης богатством αὐτῆς, её, ὃς который ἐληλύθει пришёл προσκυνήσων намеревающийся поклониться εἰς в Ἰερουσαλήμ, Иерусалим,28 ἦν был τε ὑποστρέφων возвращающийся καὶ и καθήμενος сидящий ἐπὶ на τοῦ ἅρματος колеснице αὐτοῦ его καὶ и ἀνεγίνωσκεν читал τὸν προφήτην пророка Ἠσαΐαν. Исаию.29 εἶπεν Сказал δὲ же τὸ πνεῦμα Дух τῷ Φιλίππῳ, Филиппу, Πρόσελθε Подойди καὶ и κολλήθητι прильни τῷ ἅρματι [к] колеснице τούτῳ. этой.30 προσδραμὼν Подбежавший δὲ же Φίλιππος Филипп ἤκουσεν услышал αὐτοῦ его ἀναγινώσκοντος читающего Ἠσαΐαν Исаию τὸν προφήτην, пророка, καὶ и εἶπεν, сказал, Ἆρά То γε конечно γινώσκεις знаешь которое ἀναγινώσκεις; читаешь?31 Он δὲ же εἶπεν, сказал, Πῶς Как γὰρ ведь ἂν δυναίμην я мог бы ἐὰν если μή не τις кто-либо ὁδηγήσει будет путеводить με; меня? παρεκάλεσέν Он просил τε τὸν Φίλιππον Филиппа ἀναβάντα взошедшего καθίσαι сесть σὺν с αὐτῷ. ним.32 δὲ Же περιοχὴ содержание τῆς γραφῆς Писания ἣν которое ἀνεγίνωσκεν он читал ἦν было αὕτη· это; Ὡς Как πρόβατον овца ἐπὶ на σφαγὴν заклание ἤχθη, Он был приведён, καὶ и ὡς как ἀμνὸς ягнёнок ἐναντίον перед τοῦ κείραντος остригшим αὐτὸν его ἄφωνος, безгласный, οὕτως так οὐκ не ἀνοίγει открывает τὸ στόμα уста αὐτοῦ. Его.33 Ἐν В τῇ ταπεινώσει унижении [αὐτοῦ] Его κρίσις правосудие αὐτοῦ Его ἤρθη· было отнято; τὴν γενεὰν род αὐτοῦ Его τίς кто διηγήσεται; расскажет? ὅτι Потому что αἴρεται отнимается ἀπὸ от τῆς γῆς земли́ ζωὴ жизнь αὐτοῦ. Его.34 Ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же εὐνοῦχος евнух τῷ Φιλίππῳ Филиппу εἶπεν, сказал, Δέομαί Молю σου, тебя, περὶ о τίνος ком προφήτης пророк λέγει говорит τοῦτο; это? περὶ О ἑαυτοῦ себе самом или περὶ о ἑτέρου друго́м τινός; ком-нибудь?35 ἀνοίξας Открывший δὲ же Φίλιππος Филипп τὸ στόμα уста αὐτοῦ его καὶ и ἀρξάμενος начавший ἀπὸ от τῆς γραφῆς Писания ταύτης этого εὐηγγελίσατο благовозвестил αὐτῷ ему τὸν Ἰησοῦν. Иисуса.36 ὡς Как δὲ же ἐπορεύοντο они шли κατὰ по τὴν ὁδόν, дороге, ἦλθον они пришли ἐπί к τι какой-то ὕδωρ, воде, καί и φησιν говорит εὐνοῦχος, евнух, Ἰδοὺ Вот ὕδωρ· вода; τί что κωλύει препятствует με меня βαπτισθῆναι; быть крещённым?37 38 καὶ И ἐκέλευσεν приказал στῆναι остановить τὸ ἅρμα, колесницу, καὶ и κατέβησαν сошли ἀμφότεροι оба εἰς в τὸ ὕδωρ воду τε Φίλιππος Филипп καὶ и εὐνοῦχος, евнух, καὶ и ἐβάπτισεν окрестил αὐτόν. его.39 ὅτε Когда δὲ же ἀνέβησαν они взошли ἐκ из τοῦ ὕδατος, воды́, πνεῦμα Дух κυρίου Го́спода ἥρπασεν схватил τὸν Φίλιππον, Филиппа, καὶ и οὐκ не εἶδεν увидел αὐτὸν его οὐκέτι не εὐνοῦχος· евнух; ἐπορεύετο шёл γὰρ ведь τὴν ὁδὸν доро́гой αὐτοῦ его χαίρων. радующийся.40 Φίλιππος Филипп δὲ же εὑρέθη был найден εἰς в Ἄζωτον, Азоте, καὶ и διερχόμενος проходящий εὐηγγελίζετο он евангелизировал τὰς πόλεις города́ πάσας все ἕως пока τοῦ ἐλθεῖν прийти αὐτὸν его εἰς в Καισάρειαν. Кесарию.