keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Матфея глава 9

Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαίον 9

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἐμβὰς вошедший εἰς в πλοῖον лодку διεπέρασεν переправился καὶ и ἦλθεν пришёл εἰς в τὴν ἰδίαν собственный πόλιν. город.2 καὶ И ἰδοὺ вот προσέφερον принесли αὐτῷ Ему παραλυτικὸν паралитика ἐπὶ на κλίνης ложе βεβλημένον. простёртого. καὶ И ἰδὼν увидевший Ἰησοῦς Иисус τὴν πίστιν веру αὐτῶν их εἶπεν сказал τῷ παραλυτικῷ, паралитику, Θάρσει, Мужайся, τέκνον· дитя; ἀφίενταί прощаются σου твои αἱ ἁμαρτίαι. грехи.3 καὶ И ἰδού вот τινες некоторые τῶν γραμματέων [из] книжников εἶπαν сказали ἐν в ἑαυτοῖς, себе, Οὗτος Этот βλασφημεῖ. кощунствует.4 καὶ И ἰδὼν увидевший Ἰησοῦς Иисус τὰς ἐνθυμήσεις помыслы αὐτῶν их εἶπεν, сказал, Ἱνατί Зачем ἐνθυμεῖσθε помышляете πονηρὰ злое ἐν в ταῖς καρδίαις сердцах ὑμῶν; ваших?5 τί Что γάρ ведь ἐστιν есть εὐκοπώτερον, легче, εἰπεῖν, сказать, Ἀφίενταί Прощаются σου твои αἱ ἁμαρτίαι, грехи, или εἰπεῖν, сказать, Ἔγειρε Вставай καὶ и περιπάτει; ходи?6 ἵνα Чтобы δὲ же εἰδῆτε вы знали ὅτι что ἐξουσίαν власть ἔχει имеет υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ἐπὶ на τῆς γῆς земле ἀφιέναι прощать ἁμαρτίας-- грехи-- τότε тогда λέγει говорит τῷ παραλυτικῷ, паралитику, Ἐγερθεὶς Поднявшийся ἆρόν возьми σου твоё τὴν κλίνην ложе καὶ и ὕπαγε иди εἰς в τὸν οἶκόν дом σου. твой.7 καὶ И ἐγερθεὶς поднявшийся ἀπῆλθεν он ушёл εἰς в τὸν οἶκον дом αὐτοῦ. его.8 ἰδόντες Увидевшие δὲ же οἱ ὄχλοι то́лпы ἐφοβήθησαν устрашились καὶ и ἐδόξασαν прославили τὸν θεὸν Бога τὸν δόντα давшего ἐξουσίαν власть τοιαύτην таковую τοῖς ἀνθρώποις. людям.9 Καὶ И παράγων проходящий Ἰησοῦς Иисус ἐκεῖθεν оттуда εἶδεν увидел ἄνθρωπον человека καθήμενον сидящего ἐπὶ у τὸ τελώνιον, ме́ста сбора податей, Μαθθαῖον Матфея λεγόμενον, называемого, καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, ему, Ἀκολούθει Последуй μοι. Мне. καὶ И ἀναστὰς вставший ἠκολούθησεν он последовал αὐτῷ. Ему.10 Καὶ И ἐγένετο случилось αὐτοῦ Его ἀνακειμένου возлежащего ἐν в τῇ οἰκίᾳ, доме, καὶ и ἰδοὺ вот πολλοὶ многие τελῶναι сборщики податей καὶ и ἁμαρτωλοὶ грешные ἐλθόντες пришедшие συνανέκειντο возлежали с τῷ Ἰησοῦ Иисусом καὶ и τοῖς μαθηταῖς учениками αὐτοῦ. Его.11 καὶ И ἰδόντες увидевшие οἱ Φαρισαῖοι фарисеи ἔλεγον говорили τοῖς μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его, Διὰ Из-за τί чего μετὰ со τῶν τελωνῶν сборщиками податей καὶ и ἁμαρτωλῶν грешными ἐσθίει ест διδάσκαλος учитель ὑμῶν; ваш?12 δὲ Же ἀκούσας услышавший εἶπεν, сказал, Οὐ Не χρείαν нужду ἔχουσιν имеют οἱ ἰσχύοντες здравствующие ἰατροῦ [во] враче ἀλλ᾽ но οἱ κακῶς плохо ἔχοντες. имеющие.13 πορευθέντες Пошедшие δὲ же μάθετε научитесь τί что ἐστιν, есть, Ἔλεος Милость θέλω хочу καὶ а οὐ не θυσίαν· жертву; οὐ не γὰρ ведь ἦλθον пришёл καλέσαι Я призвать δικαίους праведных ἀλλὰ но ἁμαρτωλούς. грешных.14 Τότε Тогда προσέρχονται подходят к αὐτῷ Нему οἱ μαθηταὶ ученики Ἰωάννου Иоанна λέγοντες, говорящие, Διὰ Из-за τί чего ἡμεῖς мы καὶ и οἱ Φαρισαῖοι фарисеи νηστεύομεν постимся [πολλά], много, οἱ δὲ же μαθηταί ученики σου Твои οὐ не νηστεύουσιν; постятся?15 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Μὴ Не δύνανται могут οἱ υἱοὶ сыновья́ τοῦ νυμφῶνος свадебного помещения πενθεῖν скорбеть ἐφ᾽ на ὅσον сколькое μετ᾽ с αὐτῶν ними ἐστιν есть νυμφίος; жених? ἐλεύσονται Придут δὲ же ἡμέραι дни ὅταν когда ἀπαρθῇ будет отнят ἀπ᾽ от αὐτῶν них νυμφίος, жених, καὶ и τότε тогда νηστεύσουσιν. будут поститься.16 οὐδεὶς Никто δὲ же ἐπιβάλλει накладывает ἐπίβλημα заплату ῥάκους лоскута ἀγνάφου неваляного ἐπὶ на ἱματίῳ накидку παλαιῷ· старую; αἴρει берёт γὰρ ведь τὸ πλήρωμα полноту αὐτοῦ его ἀπὸ от τοῦ ἱματίου, накидки, καὶ и χεῖρον худший σχίσμα разрыв γίνεται. делается.17 οὐδὲ И не βάλλουσιν помещают οἶνον вино νέον новое εἰς в ἀσκοὺς мехи παλαιούς· старые; εἰ если δὲ же μή нет , ῥήγνυνται прорываются οἱ ἀσκοί, мехи, καὶ и οἶνος вино ἐκχεῖται выливается καὶ и οἱ ἀσκοὶ мехи ἀπόλλυνται· гибнут; ἀλλὰ но βάλλουσιν помещают οἶνον вино νέον новое εἰς в ἀσκοὺς мехи καινούς, новые, καὶ и ἀμφότεροι оба συντηροῦνται. сохраняются.18 Ταῦτα Это αὐτοῦ Его λαλοῦντος говорящего αὐτοῖς им ἰδοὺ вот ἄρχων начальник εἷς один ἐλθὼν пришедший προσεκύνει простирался ниц αὐτῷ [перед] Ним λέγων говорящий ὅτι что θυγάτηρ дочь μου моя ἄρτι ныне ἐτελεύτησεν· скончалась; ἀλλὰ но ἐλθὼν пришедший ἐπίθες возложи τὴν χεῖρά руку σου Твою ἐπ᾽ на αὐτήν, неё, καὶ и ζήσεται. будет жить.19 καὶ И ἐγερθεὶς поднявшийся Ἰησοῦς Иисус ἠκολούθησεν последовал αὐτῷ ему καὶ и οἱ μαθηταὶ ученики αὐτοῦ. Его.20 Καὶ И ἰδοὺ вот γυνὴ женщина αἱμορροοῦσα кровоточащая δώδεκα двенадцать ἔτη лет προσελθοῦσα подошедшая ὄπισθεν сзади ἥψατο коснулась τοῦ κρασπέδου кра́я τοῦ ἱματίου накидки αὐτοῦ· Его;21 ἔλεγεν говорила γὰρ ведь ἐν в ἑαυτῇ, себе, Ἐὰν Если μόνον только ἅψωμαι коснусь τοῦ ἱματίου накидки αὐτοῦ Его σωθήσομαι. спасусь.22 δὲ Же Ἰησοῦς Иисус στραφεὶς повернувшийся καὶ и ἰδὼν увидевший αὐτὴν её εἶπεν, сказал, Θάρσει, Мужайся, θύγατερ· дочь; πίστις вера σου твоя σέσωκέν исцелила σε. тебя. καὶ И ἐσώθη была исцелена γυνὴ женщина ἀπὸ от τῆς ὥρας часа ἐκείνης. того.23 Καὶ И ἐλθὼν пришедший Ἰησοῦς Иисус εἰς в τὴν οἰκίαν дом τοῦ ἄρχοντος начальника καὶ и ἰδὼν увидевший τοὺς αὐλητὰς флейтистов καὶ и τὸν ὄχλον толпу θορυβούμενον шумящую24 ἔλεγεν, говорил, Ἀναχωρεῖτε, Отойдите, οὐ не γὰρ ведь ἀπέθανεν умерла τὸ κοράσιον девочка ἀλλὰ но καθεύδει. спит. καὶ И κατεγέλων осмеивали αὐτοῦ. Его.25 ὅτε Когда δὲ же ἐξεβλήθη была выгнана ὄχλος, толпа, εἰσελθὼν вошедший ἐκράτησεν взял τῆς χειρὸς руку αὐτῆς, её, καὶ и ἠγέρθη воскресла τὸ κοράσιον. девочка.26 καὶ И ἐξῆλθεν вышла φήμη молва αὕτη эта εἰς во ὅλην всю τὴν γῆν землю ἐκείνην. ту.27 Καὶ И παράγοντι проходящему ἐκεῖθεν оттуда τῷ Ἰησοῦ Иисусу ἠκολούθησαν последовали [αὐτῷ] Ему δύο два τυφλοὶ слепые κράζοντες кричащие καὶ и λέγοντες, говорящие, Ἐλέησον Помилуй ἡμᾶς, нас, υἱὸς Сын Δαυίδ. Давида.28 ἐλθόντι Пришедшему δὲ же εἰς в τὴν οἰκίαν дом προσῆλθον подошли к αὐτῷ Нему οἱ τυφλοί, слепые, καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς им Ἰησοῦς, Иисус, Πιστεύετε Верите ὅτι что δύναμαι могу τοῦτο это ποιῆσαι; сделать? λέγουσιν Говорят αὐτῷ, Ему, Ναί, Да, κύριε. Господи.29 τότε Тогда ἥψατο коснулся τῶν ὀφθαλμῶν глаз αὐτῶν их λέγων, говорящий, Κατὰ По τὴν πίστιν вере ὑμῶν вашей γενηθήτω пусть сбудется ὑμῖν. вам.30 καὶ И ἠνεῴχθησαν открылись αὐτῶν их οἱ ὀφθαλμοί. глаза́. καὶ И ἐνεβριμήθη пригрозил αὐτοῖς им Ἰησοῦς Иисус λέγων, говорящий, Ὁρᾶτε Смотри́те μηδεὶς никто γινωσκέτω. пусть узнает.31 οἱ Они δὲ же ἐξελθόντες вышедшие διεφήμισαν разнесли молву αὐτὸν [о] Нём ἐν во ὅλῃ всей τῇ γῇ земле ἐκείνῃ. той.32 Αὐτῶν Их δὲ же ἐξερχομένων выходящих ἰδοὺ вот προσήνεγκαν принесли αὐτῷ Ему ἄνθρωπον человека κωφὸν немого δαιμονιζόμενον· одержимого демонами;33 καὶ и ἐκβληθέντος [после] изгнания τοῦ δαιμονίου демона ἐλάλησεν заговорил κωφός. немой. καὶ И ἐθαύμασαν удивились οἱ ὄχλοι то́лпы λέγοντες, говорящие, Οὐδέποτε Никогда ἐφάνη было явлено οὕτως такое ἐν в τῷ Ἰσραήλ. Израиле.34 οἱ δὲ Же Φαρισαῖοι фарисеи ἔλεγον, говорили, Ἐν В τῷ ἄρχοντι начальнике τῶν δαιμονίων демонов ἐκβάλλει изгоняет τὰ δαιμόνια. демонов.35 Καὶ И περιῆγεν обходил Ἰησοῦς Иисус τὰς πόλεις города́ πάσας все καὶ и τὰς κώμας, сёла, διδάσκων учащий ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах αὐτῶν их καὶ и κηρύσσων возвещающий τὸ εὐαγγέλιον благовестие τῆς βασιλείας Царства καὶ и θεραπεύων исцеляя πᾶσαν всякую νόσον болезнь καὶ и πᾶσαν всякую μαλακίαν. слабость.36 Ἰδὼν Увидевший δὲ же τοὺς ὄχλους то́лпы ἐσπλαγχνίσθη сжалился περὶ над αὐτῶν ними ὅτι потому что ἦσαν были ἐσκυλμένοι утомлённые καὶ и ἐρριμμένοι заброшенные ὡσεὶ будто πρόβατα о́вцы μὴ не ἔχοντα имеющие ποιμένα. пастуха.37 τότε Тогда λέγει говорит τοῖς μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его, μὲν Ведь θερισμὸς жатва πολύς, многая, οἱ δὲ же ἐργάται работники ὀλίγοι· немногие;38 δεήθητε умоли́те οὖν итак τοῦ κυρίου Господина τοῦ θερισμοῦ жатвы ὅπως чтобы ἐκβάλῃ Он выпустил ἐργάτας работников εἰς на τὸν θερισμὸν жатву αὐτοῦ. Его.