keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Римлянам глава 11

Επιστολή προς Ρωμαίους 11

Подстрочный перевод Библии

1 Λέγω Говорю οὖν, итак, μὴ не ἀπώσατο оттолкнул θεὸς Бог τὸν λαὸν народ αὐτοῦ; Его? μὴ Не γένοιτο· пусть осуществится; καὶ и γὰρ ведь ἐγὼ я Ἰσραηλίτης Израильтянин εἰμί, есть, ἐκ от σπέρματος семени Ἀβραάμ, Авраама, φυλῆς племени Βενιαμίν. Вениамина.2 οὐκ Не ἀπώσατο оттолкнул θεὸς Бог τὸν λαὸν народ αὐτοῦ Его ὃν который προέγνω. Он предузнал. Или οὐκ не οἴδατε знаете ἐν в Ἠλίᾳ Илии τί что λέγει говорит γραφή; Писание? ὡς Как ἐντυγχάνει обращается τῷ θεῷ [к] Богу κατὰ против τοῦ Ἰσραήλ, Израиля,3 Κύριε, Господи, τοὺς προφήτας пророков σου Твоих ἀπέκτειναν, убили, τὰ θυσιαστήριά жертвенники σου Твои κατέσκαψαν, они разрушили, κἀγὼ и я ὑπελείφθην был оставлен μόνος, один, καὶ и ζητοῦσιν ищут τὴν ψυχήν душу μου. мою.4 ἀλλὰ Но τί что λέγει говорит αὐτῷ ему χρηματισμός; возвещение? Κατέλιπον Я оставил ἐμαυτῷ Мне Самому ἑπτακισχιλίους семь тысяч ἄνδρας, мужей, οἵτινες которые οὐκ не ἔκαμψαν согнули γόνυ колено τῇ Βάαλ. [перед] Ваалью.5 οὕτως Так οὖν итак καὶ и ἐν в τῷ νῦν нынешнее καιρῷ время λεῖμμα остаток κατ᾽ по ἐκλογὴν избранию χάριτος благодати γέγονεν· сделался;6 εἰ если δὲ же χάριτι, благодатью, οὐκέτι не ἐξ из ἔργων, дел, ἐπεὶ поскольку χάρις благодать οὐκέτι не γίνεται делается χάρις. благодатью.7 τί Что́ οὖν; итак? Которое ἐπιζητεῖ ищет Ἰσραήλ, Израиль, τοῦτο этого οὐκ не ἐπέτυχεν, достиг он, δὲ же ἐκλογὴ избрание ἐπέτυχεν· достигло; οἱ δὲ же λοιποὶ остальные ἐπωρώθησαν, были сделаны окаменелые,8 καθὼς как γέγραπται, написано, Ἔδωκεν Дал αὐτοῖς им θεὸς Бог πνεῦμα духа κατανύξεως, оцепенения, ὀφθαλμοὺς глаза́ τοῦ μὴ не βλέπειν [чтобы] видеть καὶ и ὦτα уши τοῦ μὴ не ἀκούειν, [чтобы] слышать, ἕως до τῆς σήμερον сего ἡμέρας. дня.9 καὶ И Δαυὶδ Давид λέγει, говорит, Γενηθήτω Пусть будет сделан τράπεζα стол αὐτῶν их εἰς в παγίδα западню καὶ и εἰς в θήραν ловушку καὶ и εἰς в σκάνδαλον совращение καὶ и εἰς в ἀνταπόδομα воздаяние αὐτοῖς, им,10 σκοτισθήτωσαν пусть будут помрачены οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ αὐτῶν их τοῦ μὴ не βλέπειν, [чтобы] видеть, καὶ и τὸν νῶτον спину αὐτῶν их διὰ во παντὸς всякое [время] σύγκαμψον. согни.11 Λέγω Говорю οὖν, итак, μὴ не ἔπταισαν споткнулись они ἵνα чтобы πέσωσιν; они пали? μὴ Не γένοιτο· пусть осуществится; ἀλλὰ но τῷ αὐτῶν их παραπτώματι падением σωτηρία спасение τοῖς ἔθνεσιν, язычникам, εἰς для [того, чтобы] τὸ παραζηλῶσαι сделать ревностными αὐτούς. их.12 εἰ Если δὲ же τὸ παράπτωμα падение αὐτῶν их πλοῦτος богатство κόσμου мира καὶ и τὸ ἥττημα поражение αὐτῶν их πλοῦτος богатство ἐθνῶν, язычников, πόσῳ скольким μᾶλλον более τὸ πλήρωμα полнота αὐτῶν. их.13 Ὑμῖν Вам δὲ же λέγω говорю τοῖς ἔθνεσιν. язычникам. ἐφ᾽ На ὅσον сколькое μὲν ведь οὖν итак εἰμι есть ἐγὼ я ἐθνῶν язычников ἀπόστολος, апостол, τὴν διακονίαν служение μου моё δοξάζω, прославляю,14 εἴ если πως как-нибудь παραζηλώσω сделаю ревностной μου мою τὴν σάρκα плоть καὶ и σώσω спасу τινὰς некоторых ἐξ из αὐτῶν. них.15 εἰ Если γὰρ ведь ἀποβολὴ отбрасывание αὐτῶν их καταλλαγὴ примирение κόσμου, мира, τίς какое [же] πρόσλημψις приобретение εἰ если μὴ не ζωὴ жизнь ἐκ из νεκρῶν; мёртвых?16 εἰ Если δὲ же ἀπαρχὴ начаток ἁγία, свят, καὶ и τὸ φύραμα· тесто; καὶ и εἰ если ῥίζα корень ἁγία, свят, καὶ и οἱ κλάδοι. ветви.17 Εἰ Если δέ же τινες некоторые τῶν κλάδων [из] ветвей ἐξεκλάσθησαν, были отломаны, σὺ ты δὲ же ἀγριέλαιος дикая олива ὢν сущий ἐνεκεντρίσθης был привит ἐν в αὐτοῖς них καὶ и συγκοινωνὸς сообщник τῆς ῥίζης корня τῆς πιότητος тучности τῆς ἐλαίας оливки ἐγένου, сделался,18 μὴ не κατακαυχῶ торжествуй τῶν κλάδων· [над] ветвями; εἰ если δὲ же κατακαυχᾶσαι, торжествуешь, οὐ не σὺ ты τὴν ῥίζαν корень βαστάζεις несёшь ἀλλὰ но ῥίζα корень σέ. тебя.19 ἐρεῖς Скажешь οὖν, итак, Ἐξεκλάσθησαν Были отломаны κλάδοι ветви ἵνα чтобы ἐγὼ я ἐγκεντρισθῶ. был привит.20 καλῶς· Хорошо; τῇ ἀπιστίᾳ неверием ἐξεκλάσθησαν, они были отломаны, σὺ ты δὲ же τῇ πίστει верой ἕστηκας. стоишь. μὴ Не ὑψηλὰ высоко φρόνει, умничай, ἀλλὰ но φοβοῦ· бойся;21 εἰ если γὰρ ведь θεὸς Бог τῶν κατὰ по φύσιν природе κλάδων ветвей οὐκ не ἐφείσατο, пощадил, [μή не πως] как-либо οὐδὲ и не σοῦ тебя φείσεται. пощадит.22 ἴδε Увидь οὖν итак χρηστότητα доброту καὶ и ἀποτομίαν резкость θεοῦ· Бога; ἐπὶ к μὲν ведь τοὺς πεσόντας павшим ἀποτομία, резкость, ἐπὶ к δὲ же σὲ тебе χρηστότης доброта θεοῦ, Бога, ἐὰν если ἐπιμένῃς будешь оставаться τῇ χρηστότητι, [в] доброте, ἐπεὶ поскольку καὶ и σὺ ты ἐκκοπήσῃ. будешь срублен.23 κἀκεῖνοι И те δέ, же, ἐὰν если μὴ не ἐπιμένωσιν будут оставаться τῇ ἀπιστίᾳ, [в] неверии, ἐγκεντρισθήσονται· будут привиты; δυνατὸς сильный γάρ ведь ἐστιν есть θεὸς Бог πάλιν опять ἐγκεντρίσαι привить αὐτούς. их.24 εἰ Если γὰρ ведь σὺ ты ἐκ с τῆς которой κατὰ по φύσιν природе ἐξεκόπης был срублен ἀγριελαίου дикой оливы καὶ и παρὰ вопреки φύσιν природе ἐνεκεντρίσθης был привит εἰς на καλλιέλαιον, хорошую оливу, πόσῳ скольким μᾶλλον более οὗτοι эти οἱ κατὰ по φύσιν природе ἐγκεντρισθήσονται будут привиты τῇ ἰδίᾳ [к] собственной ἐλαίᾳ. оливе.25 Οὐ Не γὰρ ведь θέλω хочу ὑμᾶς вас ἀγνοεῖν, не знающими [оставить], ἀδελφοί, братья, τὸ μυστήριον тайну τοῦτο, эту, ἵνα чтобы μὴ не ἦτε вы были [παρ᾽] у ἑαυτοῖς себя самих φρόνιμοι, разумные, ὅτι потому что πώρωσις окаменение ἀπὸ от μέρους части τῷ Ἰσραὴλ Израилю γέγονεν сделалось ἄχρις до οὗ которого [времени] τὸ πλήρωμα полнота τῶν ἐθνῶν язычников εἰσέλθῃ, войдёт,26 καὶ и οὕτως так πᾶς весь Ἰσραὴλ Израиль σωθήσεται· будет спасён; καθὼς как γέγραπται, написано, Ἥξει Придёт ἐκ из Σιὼν Сиона ῥυόμενος, избавляющий, ἀποστρέψει отвратит ἀσεβείας нечестия ἀπὸ от Ἰακώβ· Иакова;27 καὶ и αὕτη это αὐτοῖς им παρ᾽ от ἐμοῦ Меня διαθήκη, завещание, ὅταν когда ἀφέλωμαι сниму τὰς ἁμαρτίας грехи αὐτῶν. их.28 κατὰ По μὲν ведь τὸ εὐαγγέλιον благовестию ἐχθροὶ враги δι᾽ из-за ὑμᾶς, вас, κατὰ по δὲ же τὴν ἐκλογὴν избранию ἀγαπητοὶ любимые διὰ из-за τοὺς πατέρας· отцов;29 ἀμεταμέλητα неотменимы γὰρ ведь τὰ χαρίσματα дарования καὶ и κλῆσις призыв τοῦ θεοῦ. Бога.30 ὥσπερ Как γὰρ ведь ὑμεῖς вы ποτε когда-то ἠπειθήσατε не покорились τῷ θεῷ, Богу, νῦν ныне δὲ же ἠλεήθητε были помилованы τῇ τούτων этих ἀπειθείᾳ, непокорностью,31 οὕτως так καὶ и οὗτοι эти νῦν ныне ἠπείθησαν не покорились τῷ ὑμετέρῳ вашей ἐλέει милости ἵνα чтобы καὶ и αὐτοὶ они [νῦν] теперь ἐλεηθῶσιν· были помилованы;32 συνέκλεισεν заключил γὰρ ведь θεὸς Бог τοὺς πάντας всех εἰς в ἀπείθειαν непокорности ἵνα чтобы τοὺς πάντας всех ἐλεήσῃ. Он помиловал.33 О βάθος глубина πλούτου богатства καὶ и σοφίας мудрости καὶ и γνώσεως знания θεοῦ· Бога; ὡς как ἀνεξεραύνητα непостижимы τὰ κρίματα суды αὐτοῦ Его καὶ и ἀνεξιχνίαστοι неисследуемы αἱ ὁδοὶ пути αὐτοῦ. Его.34 Τίς Кто γὰρ ведь ἔγνω узнал νοῦν умом κυρίου; Го́спода? Или τίς кто σύμβουλος советник αὐτοῦ Его ἐγένετο; сделался?35 Или τίς кто προέδωκεν прежде дал αὐτῷ, Ему, καὶ и ἀνταποδοθήσεται будет воздано αὐτῷ; ему?36 ὅτι Потому что ἐξ из αὐτοῦ Него καὶ и δι᾽ через αὐτοῦ Него καὶ и εἰς в αὐτὸν Нём τὰ πάντα· всё; αὐτῷ Ему δόξα слава εἰς в τοὺς αἰῶνας· века́; ἀμήν. аминь.