keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Римлянам глава 16

Επιστολή προς Ρωμαίους 16

Подстрочный перевод Библии

1 Συνίστημι Представляю δὲ же ὑμῖν вам Φοίβην Фиву τὴν ἀδελφὴν сестру ἡμῶν, нашу, οὖσαν сущую [καὶ] и διάκονον служителя τῆς ἐκκλησίας церкви τῆς ἐν в Κεγχρεαῖς, Кенхреях,2 ἵνα чтобы αὐτὴν её προσδέξησθε вы приняли ἐν в κυρίῳ Господе ἀξίως достойно τῶν ἁγίων, святых, καὶ и παραστῆτε вы представили αὐτῇ ей ἐν в котором ἂν ὑμῶν [от] вас χρῄζῃ будет нуждаться πράγματι, делом, καὶ и γὰρ ведь αὐτὴ сама προστάτις предстательница πολλῶν многих ἐγενήθη сделалась καὶ и ἐμοῦ меня αὐτοῦ. самого.3 Ἀσπάσασθε Поприветствуйте Πρίσκαν Приску καὶ и Ἀκύλαν Акилу τοὺς συνεργούς сотрудников μου моих ἐν в Χριστῷ Христе Ἰησοῦ, Иисусе,4 οἵτινες которые ὑπὲρ за τῆς ψυχῆς жизнь μου мою τὸν ἑαυτῶν свою τράχηλον шею ὑπέθηκαν, подставили, οἷς которым οὐκ не ἐγὼ я μόνος один εὐχαριστῶ благодарен ἀλλὰ но καὶ и πᾶσαι все αἱ ἐκκλησίαι церкви τῶν ἐθνῶν, язычников,5 καὶ и τὴν κατ᾽ по οἶκον дому αὐτῶν их ἐκκλησίαν. церковь. ἀσπάσασθε Поприветствуйте Ἐπαίνετον Эпенета τὸν ἀγαπητόν любимого μου, моего, ὅς который ἐστιν есть ἀπαρχὴ начаток τῆς Ἀσίας Азии εἰς в Χριστόν. Христе.6 ἀσπάσασθε Поприветствуйте Μαρίαν, Марию, ἥτις ту, которая πολλὰ много ἐκοπίασεν потрудилась εἰς для ὑμᾶς. вас.7 ἀσπάσασθε Поприветствуйте Ἀνδρόνικον Андроника καὶ и Ἰουνιᾶν Иуния τοὺς συγγενεῖς родственников μου моих καὶ и συναιχμαλώτους пленников вместе μου, [со] мной, οἵτινές которые εἰσιν есть ἐπίσημοι значительны ἐν в τοῖς ἀποστόλοις, апостолах, οἳ которые καὶ и πρὸ прежде ἐμοῦ меня γέγοναν сделались ἐν в Χριστῷ. Христе.8 ἀσπάσασθε Поприветствуйте Ἀμπλιᾶτον Амплиата τὸν ἀγαπητόν любимого μου моего ἐν в κυρίῳ. Господе.9 ἀσπάσασθε Поприветствуйте Οὐρβανὸν Урвана τὸν συνεργὸν сотрудника ἡμῶν нашего ἐν в Χριστῷ Христе καὶ и Στάχυν Стахия τὸν ἀγαπητόν любимого μου. моего.10 ἀσπάσασθε Поприветствуйте Ἀπελλῆν Апелла τὸν δόκιμον пригодного ἐν в Χριστῷ. Христе. ἀσπάσασθε Поприветствуйте τοὺς которых ἐκ из τῶν Ἀριστοβούλου. Аристовула.11 ἀσπάσασθε Поприветствуйте Ἡρῳδίωνα Иродиона τὸν συγγενῆ родственника μου. моего. ἀσπάσασθε Поприветствуйте τοὺς которых ἐκ из τῶν Ναρκίσσου Наркисса τοὺς ὄντας сущих ἐν в κυρίῳ. Господе.12 ἀσπάσασθε Поприветствуйте Τρύφαιναν Трифену καὶ и Τρυφῶσαν Трифосу τὰς κοπιώσας потрудившихся ἐν в κυρίῳ. Господе. ἀσπάσασθε Поприветствуйте Περσίδα Персиду τὴν ἀγαπητήν, любимую, ἥτις ту, которая πολλὰ много ἐκοπίασεν потрудилась ἐν в κυρίῳ. Господе.13 ἀσπάσασθε Поприветствуйте Ῥοῦφον Руфа τὸν ἐκλεκτὸν выбранного ἐν в κυρίῳ Господе καὶ и τὴν μητέρα мать αὐτοῦ его καὶ и ἐμοῦ. мою.14 ἀσπάσασθε Поприветствуйте Ἀσύγκριτον, Асинкрита, Φλέγοντα, Флегонта, Ἑρμῆν, Гермеса, Πατροβᾶν, Патрова, Ἑρμᾶν, Эрма, καὶ и τοὺς которых σὺν с αὐτοῖς ними ἀδελφούς. братьев.15 ἀσπάσασθε Поприветствуйте Φιλόλογον Филолога καὶ и Ἰουλίαν, Иулию, Νηρέα Нирея καὶ и τὴν ἀδελφὴν сестру αὐτοῦ, его, καὶ и Ὀλυμπᾶν, Олимпа, καὶ и τοὺς которых σὺν с αὐτοῖς ними πάντας всех ἁγίους. святых.16 Ἀσπάσασθε Поприветствуйте ἀλλήλους друг друга ἐν в φιλήματι поцелуе ἁγίῳ. святом. Ἀσπάζονται Приветствуют ὑμᾶς вас αἱ ἐκκλησίαι церкви πᾶσαι все τοῦ Χριστοῦ. Христа.17 Παρακαλῶ Прошу δὲ же ὑμᾶς, вас, ἀδελφοί, братья, σκοπεῖν присматривать τοὺς [за] которыми τὰς διχοστασίας раздвоения καὶ и τὰ σκάνδαλα соблазны παρὰ вопреки τὴν διδαχὴν учению ἣν которое ὑμεῖς вы ἐμάθετε узнали ποιοῦντας, делающими, καὶ и ἐκκλίνετε уклоняйтесь ἀπ᾽ от αὐτῶν· них;18 οἱ γὰρ ведь τοιοῦτοι таковы τῷ κυρίῳ Господу ἡμῶν нашему Χριστῷ Христу οὐ не δουλεύουσιν служат ἀλλὰ но τῇ ἑαυτῶν своей κοιλίᾳ, утробе, καὶ и διὰ через τῆς χρηστολογίας прекрасноречие καὶ и εὐλογίας благословения ἐξαπατῶσιν обманывают τὰς καρδίας сердца́ τῶν ἀκάκων. беззлобных.19 γὰρ Ведь ὑμῶν ваше ὑπακοὴ послушание εἰς во πάντας всех ἀφίκετο· проникло; ἐφ᾽ относительно ὑμῖν вас οὖν итак χαίρω, радуюсь, θέλω хочу δὲ же ὑμᾶς вас σοφοὺς мудрых εἶναι быть εἰς на τὸ ἀγαθόν, доброе, ἀκεραίους беспримесных δὲ же εἰς на τὸ κακόν. зло.20 δὲ Же θεὸς Бог τῆς εἰρήνης мира συντρίψει сотрёт τὸν Σατανᾶν Сатану ὑπὸ под τοὺς πόδας ногами ὑμῶν вашими ἐν в τάχει. скоре. χάρις Благодать τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса μεθ᾽ с ὑμῶν. вами.21 Ἀσπάζεται Приветствуют ὑμᾶς вас Τιμόθεος Тимофей συνεργός сотрудник μου, мой, καὶ и Λούκιος Лукий καὶ и Ἰάσων Иасон καὶ и Σωσίπατρος Сосипатр οἱ συγγενεῖς родственники μου. мои.22 ἀσπάζομαι Приветствую ὑμᾶς вас ἐγὼ я Τέρτιος Тертий γράψας написавший τὴν это ἐπιστολὴν послание ἐν в κυρίῳ. Господе.23 ἀσπάζεται Приветствуют ὑμᾶς вас Γάϊος Гаий ξένος гостеприимец μου мой καὶ и ὅλης всей τῆς ἐκκλησίας. церкви. ἀσπάζεται Приветствуют ὑμᾶς вас Ἔραστος Эраст οἰκονόμος управляющий τῆς πόλεως го́рода καὶ и Κούαρτος Куарт ἀδελφός. брат.24 25 [Τῷ δὲ Же δυναμένῳ Могущему ὑμᾶς вас στηρίξαι утвердить κατὰ по τὸ εὐαγγέλιόν благовестию μου моему καὶ и τὸ κήρυγμα возвещению Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, κατὰ по ἀποκάλυψιν открытию μυστηρίου тайны χρόνοις [во] времена αἰωνίοις вечные σεσιγημένου замолчанной26 φανερωθέντος явленной δὲ же νῦν теперь διά через τε γραφῶν Писания προφητικῶν пророческие κατ᾽ по ἐπιταγὴν повелению τοῦ αἰωνίου вечного θεοῦ Бога εἰς для ὑπακοὴν послушания πίστεως веры εἰς для πάντα всех τὰ ἔθνη народов γνωρισθέντος, сделанной познанной,27 μόνῳ Единому σοφῷ мудрому θεῷ Богу διὰ через Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа Которому δόξα слава εἰς в τοὺς αἰῶνας· века́; ἀμήν.] аминь.