keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Римлянам глава 14

Επιστολή προς Ρωμαίους 14

Подстрочный перевод Библии

1 Τὸν δὲ Же ἀσθενοῦντα немощного τῇ πίστει верой προσλαμβάνεσθε, берите к себе, μὴ не εἰς в διακρίσεις различениях διαλογισμῶν. рассуждений.2 ὃς Который μὲν ведь πιστεύει верит φαγεῖν съесть πάντα, всё, δὲ же ἀσθενῶν слабый λάχανα овощи ἐσθίει. ест.3 ἐσθίων Едящий τὸν μὴ не ἐσθίοντα едящего μὴ не ἐξουθενείτω, пусть уничижает, δὲ же μὴ не ἐσθίων едящий τὸν ἐσθίοντα едящего μὴ не κρινέτω, пусть судит, θεὸς Бог γὰρ ведь αὐτὸν его προσελάβετο. взял к Себе.4 σὺ Ты τίς кто εἶ есть κρίνων судящий ἀλλότριον чужого οἰκέτην; слугу? τῷ ἰδίῳ [Для] собственного κυρίῳ Господина στήκει стои́т или πίπτει· падает; σταθήσεται будет стоять δέ, же, δυνατεῖ имеет силу γὰρ ведь κύριος Господь στῆσαι поставить αὐτόν. его.5 ὃς Который μὲν [γὰρ] ведь κρίνει выделяет ἡμέραν день παρ᾽ перед ἡμέραν, днём, ὃς другой δὲ же κρίνει выделяет πᾶσαν всякий ἡμέραν· день; ἕκαστος каждый ἐν в τῷ ἰδίῳ собственном νοῒ уме πληροφορείσθω. пусть вполне уверяется.6 φρονῶν Думающий τὴν ἡμέραν [о] дне κυρίῳ [для] Го́спода φρονεῖ· думает; καὶ и ἐσθίων едящий κυρίῳ [для] Го́спода ἐσθίει, ест, εὐχαριστεῖ благодарит γὰρ ведь τῷ θεῷ· Бога; καὶ и μὴ не ἐσθίων едящий κυρίῳ [для] Го́спода οὐκ не ἐσθίει, ест, καὶ и εὐχαριστεῖ благодарит τῷ θεῷ. Бога.7 οὐδεὶς Никто γὰρ ведь ἡμῶν [из] нас ἑαυτῷ [для] себя самого ζῇ, живёт, καὶ и οὐδεὶς никто ἑαυτῷ [для] себя самого ἀποθνῄσκει· умирает;8 ἐάν если τε γὰρ ведь ζῶμεν, живём, τῷ κυρίῳ Господу ζῶμεν, живём, ἐάν если τε ἀποθνῄσκωμεν, умираем, τῷ κυρίῳ Господу ἀποθνῄσκομεν. умираем. ἐάν Если τε οὖν итак ζῶμεν живём ἐάν если τε ἀποθνῄσκωμεν, умираем, τοῦ κυρίου Го́спода ἐσμέν. мы есть.9 εἰς Для τοῦτο этого γὰρ ведь Χριστὸς Христос ἀπέθανεν умер καὶ и ἔζησεν ожил ἵνα чтобы καὶ и νεκρῶν мёртвых καὶ и ζώντων живущих κυριεύσῃ. он сделался Господь.10 σὺ Ты δὲ же τί что κρίνεις судишь τὸν ἀδελφόν брата σου; твоего? Или καὶ и σὺ ты τί что ἐξουθενεῖς уничижаешь τὸν ἀδελφόν брата σου; твоего? πάντες Все γὰρ ведь παραστησόμεθα будем стоять при τῷ βήματι судилище τοῦ θεοῦ· Бога;11 γέγραπται написано γάρ, ведь, Ζῶ Живу ἐγώ, Я, λέγει говорит κύριος, Господь, ὅτι что ἐμοὶ [передо] Мной κάμψει согнётся πᾶν всякое γόνυ, колено, καὶ и πᾶσα всякий γλῶσσα язык ἐξομολογήσεται призна́ется в любви τῷ θεῷ. Богу.12 ἄρα Тогда [οὖν] итак ἕκαστος каждый ἡμῶν [из] нас περὶ за ἑαυτοῦ себя λόγον отчёт δώσει даст [τῷ θεῷ]. Богу.13 Μηκέτι не οὖν итак ἀλλήλους друг друга κρίνωμεν· давайте будем судить; ἀλλὰ но τοῦτο это κρίνατε рассуди́те μᾶλλον, более, τὸ μὴ не τιθέναι [чтобы] класть πρόσκομμα спотыкание τῷ ἀδελφῷ брату или σκάνδαλον. совращение.14 οἶδα Знаю καὶ и πέπεισμαι я убеждён ἐν в κυρίῳ Господе Ἰησοῦ Иисусе ὅτι что οὐδὲν ничто κοινὸν нечистое δι᾽ через ἑαυτοῦ· себя самого; εἰ если μὴ не τῷ λογιζομένῳ [для] считающего τι что-нибудь κοινὸν нечистым εἶναι, быть, ἐκείνῳ то κοινόν. нечистое.15 εἰ Если γὰρ ведь διὰ из-за βρῶμα пищи ἀδελφός брат σου твой λυπεῖται, печалится, οὐκέτι не κατὰ по ἀγάπην любви περιπατεῖς. ходишь. μὴ Не τῷ βρώματί едой σου твоей ἐκεῖνον того ἀπόλλυε губи ὑπὲρ ради οὗ которого Χριστὸς Христос ἀπέθανεν. умер.16 μὴ Не βλασφημείσθω пусть подвергается хуле οὖν итак ὑμῶν ваше τὸ ἀγαθόν. доброе.17 οὐ Не γάρ ведь ἐστιν есть βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ Бога βρῶσις едение καὶ и πόσις, питьё, ἀλλὰ но δικαιοσύνη праведность καὶ и εἰρήνη мир καὶ и χαρὰ радость ἐν в πνεύματι Духе ἁγίῳ· Святом;18 γὰρ ведь ἐν в τούτῳ этом δουλεύων служащий τῷ Χριστῷ Христу εὐάρεστος благоприятен τῷ θεῷ Богу καὶ и δόκιμος пригодный τοῖς ἀνθρώποις. людям.19 ἄρα То οὖν итак τὰ τῆς εἰρήνης [за] миром διώκωμεν давайте будем гнаться καὶ и τὰ τῆς οἰκοδομῆς [за] обустройством τῆς εἰς для ἀλλήλους· друг друга;20 μὴ не ἕνεκεν из-за βρώματος еды κατάλυε разрушай τὸ ἔργον дело τοῦ θεοῦ. Бога. πάντα Всё μὲν ведь καθαρά, чистое, ἀλλὰ но κακὸν зло τῷ ἀνθρώπῳ человеку τῷ διὰ из-за προσκόμματος спотыкания ἐσθίοντι. едящему.21 καλὸν Хорошо τὸ μὴ не φαγεῖν съесть κρέα мясо μηδὲ и не πιεῖν выпить οἶνον вино μηδὲ и не ἐν в котором ἀδελφός брат σου твой προσκόπτει. спотыкается.22 σὺ Ты πίστιν веру [ἣν] которую ἔχεις имеешь κατὰ по σεαυτὸν тебе самому ἔχε имей ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ. Богом. μακάριος Блажен μὴ не κρίνων судящий ἑαυτὸν самого себя ἐν в котором δοκιμάζει· решает;23 δὲ же διακρινόμενος сомневающийся ἐὰν если φάγῃ съел κατακέκριται, он осуждён, ὅτι потому что οὐκ не ἐκ от πίστεως· веры; πᾶν всё δὲ же которое οὐκ не ἐκ от πίστεως веры ἁμαρτία грех ἐστίν. есть.