keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Римлянам глава 5

Επιστολή προς Ρωμαίους 5

Подстрочный перевод Библии

1 Δικαιωθέντες Оправданные οὖν итак ἐκ из πίστεως веры εἰρήνην мир ἔχομεν имеем πρὸς к τὸν θεὸν Богу διὰ через τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа,2 δι᾽ через οὗ Которого καὶ и τὴν προσαγωγὴν доступ ἐσχήκαμεν мы получили [τῇ πίστει] верой εἰς в τὴν χάριν благодать ταύτην эту ἐν в которой ἑστήκαμεν, стоим, καὶ и καυχώμεθα гордимся ἐπ᾽ в ἐλπίδι надежде τῆς δόξης славы τοῦ θεοῦ. Бога.3 οὐ Не μόνον только δέ, же, ἀλλὰ но καὶ и καυχώμεθα гордимся ἐν в ταῖς θλίψεσιν, угнетениях, εἰδότες знающие ὅτι что θλῖψις угнетение ὑπομονὴν стойкость κατεργάζεται, производит,4 δὲ же ὑπομονὴ стойкость δοκιμήν, испытанность, δὲ же δοκιμὴ испытанность ἐλπίδα· надежду;5 δὲ же ἐλπὶς надежда οὐ не καταισχύνει, пристыжает, ὅτι потому что ἀγάπη любовь τοῦ θεοῦ Бога ἐκκέχυται излита ἐν в ταῖς καρδίαις сердцах ἡμῶν наших διὰ через πνεύματος Духа ἁγίου Святого τοῦ δοθέντος данного ἡμῖν, нам,6 ἔτι ещё γὰρ ведь Χριστὸς Христос ὄντων сущих ἡμῶν нас ἀσθενῶν слабых ἔτι ещё κατὰ по καιρὸν сроку ὑπὲρ ради ἀσεβῶν нечестивых ἀπέθανεν. умер.7 μόλις Едва γὰρ ведь ὑπὲρ ради δικαίου праведного τις кто-либо ἀποθανεῖται· умрёт; ὑπὲρ ради γὰρ ведь τοῦ ἀγαθοῦ доброго τάχα скорее τις кто-либо καὶ и τολμᾷ будет осмеливаться ἀποθανεῖν· умереть;8 συνίστησιν представляет δὲ же τὴν ἑαυτοῦ собой ἀγάπην любовь εἰς в ἡμᾶς нас θεὸς Бог ὅτι потому что ἔτι ещё ἁμαρτωλῶν грешных ὄντων сущих ἡμῶν нас Χριστὸς Христос ὑπὲρ ради ἡμῶν нас ἀπέθανεν. умер.9 πολλῷ Многим οὖν итак μᾶλλον более δικαιωθέντες оправданные νῦν теперь ἐν в τῷ αἵματι крови́ αὐτοῦ Его σωθησόμεθα мы будем спасены δι᾽ через αὐτοῦ Него ἀπὸ от τῆς ὀργῆς. гнева.10 εἰ Если γὰρ ведь ἐχθροὶ враги ὄντες сущие κατηλλάγημεν мы были примирены τῷ θεῷ Богу διὰ через τοῦ θανάτου смерть τοῦ υἱοῦ Сына αὐτοῦ, Его, πολλῷ многим μᾶλλον более καταλλαγέντες примирённые σωθησόμεθα мы будем спасены ἐν в τῇ ζωῇ жизнь αὐτοῦ· Его;11 οὐ не μόνον только δέ, же, ἀλλὰ но καὶ и καυχώμενοι хвастающиеся ἐν в τῷ θεῷ Боге διὰ через τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, δι᾽ через οὗ Которого νῦν теперь τὴν καταλλαγὴν примирение ἐλάβομεν. взяли.12 Διὰ Из-за τοῦτο этого ὥσπερ как δι᾽ из-за ἑνὸς одного ἀνθρώπου человека ἁμαρτία грех εἰς в τὸν κόσμον мир εἰσῆλθεν вошёл καὶ и διὰ через τῆς ἁμαρτίας грех θάνατος, смерть, καὶ и οὕτως так εἰς во πάντας всех ἀνθρώπους людей θάνατος смерть διῆλθεν, разошлась, ἐφ᾽ на котором πάντες все ἥμαρτον· согрешили;13 ἄχρι до γὰρ ведь νόμου Закона ἁμαρτία грех ἦν был ἐν в κόσμῳ, мире, ἁμαρτία грех δὲ же οὐκ не ἐλλογεῖται засчитывается μὴ не ὄντος сущего νόμου· Закона;14 ἀλλὰ но ἐβασίλευσεν воцарилась θάνατος смерть ἀπὸ от Ἀδὰμ Адама μέχρι до Μωϋσέως Моисея καὶ и ἐπὶ над τοὺς μὴ не ἁμαρτήσαντας согрешившими ἐπὶ на τῷ ὁμοιώματι подобии τῆς παραβάσεως преступления Ἀδάμ, Адама, ὅς который ἐστιν есть τύπος прообраз τοῦ μέλλοντος. готовящегося.15 Ἀλλ᾽ Но οὐχ не ὡς как τὸ παράπτωμα, преступление, οὕτως так καὶ и τὸ χάρισμα· дарование; εἰ если γὰρ ведь τῷ τοῦ ἑνὸς одного παραπτώματι проступком οἱ πολλοὶ многие ἀπέθανον, умерли, πολλῷ многим μᾶλλον более χάρις благодать τοῦ θεοῦ Бога καὶ и δωρεὰ дар ἐν в χάριτι благодати τῇ τοῦ ἑνὸς одного ἀνθρώπου человека Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа εἰς во τοὺς πολλοὺς многих ἐπερίσσευσεν. явилась в изобилии.16 καὶ И οὐχ не ὡς как δι᾽ через ἑνὸς одного ἁμαρτήσαντος согрешившего τὸ δώρημα· дар; τὸ μὲν же γὰρ ведь κρίμα суд ἐξ из ἑνὸς одного εἰς в κατάκριμα, осуждение, τὸ δὲ же χάρισμα дарование ἐκ от πολλῶν многих παραπτωμάτων преступлений εἰς в δικαίωμα. оправданность.17 εἰ Если γὰρ ведь τῷ τοῦ ἑνὸς одного παραπτώματι проступком θάνατος смерть ἐβασίλευσεν воцарилась διὰ через τοῦ ἑνός, одного, πολλῷ многим μᾶλλον более οἱ τὴν περισσείαν изобилие τῆς χάριτος благодати καὶ и τῆς δωρεᾶς дара τῆς δικαιοσύνης праведности λαμβάνοντες берущие ἐν в ζωῇ жизни βασιλεύσουσιν будут царствовать διὰ через τοῦ ἑνὸς одного Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.18 Ἄρα То οὖν итак ὡς как δι᾽ через ἑνὸς одного παραπτώματος преступление εἰς во πάντας всех ἀνθρώπους людей εἰς в κατάκριμα, осуждение, οὕτως так καὶ и δι᾽ через ἑνὸς одного δικαιώματος оправданность εἰς во πάντας всех ἀνθρώπους людей εἰς в δικαίωσιν оправдание ζωῆς· жизни;19 ὥσπερ как γὰρ ведь διὰ через τῆς παρακοῆς ослушание τοῦ ἑνὸς одного ἀνθρώπου человека ἁμαρτωλοὶ грешные κατεστάθησαν были поставлены οἱ πολλοί, многие, οὕτως так καὶ и διὰ через τῆς ὑπακοῆς послушание τοῦ ἑνὸς одного δίκαιοι праведные κατασταθήσονται будут поставлены οἱ πολλοί. многие.20 νόμος Закон δὲ же παρεισῆλθεν вдобавок вошёл ἵνα чтобы πλεονάσῃ умножилось τὸ παράπτωμα· преступление; οὗ где δὲ же ἐπλεόνασεν умножился ἁμαρτία, грех, ὑπερεπερίσσευσεν явилась сверхизобильно χάρις, благодать,21 ἵνα чтобы ὥσπερ как ἐβασίλευσεν воцарился ἁμαρτία грех ἐν в τῷ θανάτῳ, смерти, οὕτως так καὶ и χάρις благодать βασιλεύσῃ воцарилась διὰ через δικαιοσύνης праведность εἰς в ζωὴν жизнь αἰώνιον вечную διὰ через Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν. нашего.