keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Послание к Римлянам глава 7

Επιστολή προς Ρωμαίους 7

Подстрочный перевод Библии

1 Или ἀγνοεῖτε, не знаете, ἀδελφοί, братья, γινώσκουσιν знающим γὰρ ведь νόμον Закон λαλῶ, говорю, ὅτι что νόμος Закон κυριεύει господствует τοῦ ἀνθρώπου [над] человеком ἐφ᾽ на ὅσον сколькое χρόνον время ζῇ; живёт?2 γὰρ Ведь ὕπανδρος замужняя γυνὴ женщина τῷ ζῶντι [к] живущему ἀνδρὶ мужу δέδεται привязана νόμῳ· Законом; ἐὰν если δὲ же ἀποθάνῃ умрёт ἀνήρ, муж, κατήργηται освобождена ἀπὸ от τοῦ νόμου закона τοῦ ἀνδρός. мужа.3 ἄρα То οὖν итак ζῶντος живущего τοῦ ἀνδρὸς мужа μοιχαλὶς прелюбодейка χρηματίσει будет называться ἐὰν если γένηται сделается ἀνδρὶ [у] мужа ἑτέρῳ· другого; ἐὰν если δὲ же ἀποθάνῃ умрёт ἀνήρ, муж, ἐλευθέρα свободная ἐστὶν есть ἀπὸ от τοῦ νόμου, закона, τοῦ μὴ не εἶναι быть αὐτὴν ей μοιχαλίδα прелюбодейкой γενομένην сделавшейся ἀνδρὶ мужу ἑτέρῳ. другому.4 ὥστε, Для того, ἀδελφοί братья μου, мои, καὶ и ὑμεῖς вы ἐθανατώθητε были умерщвлены τῷ νόμῳ закону διὰ через τοῦ σώματος тело τοῦ Χριστοῦ, Христа, εἰς для τὸ γενέσθαι сделаться ὑμᾶς вам ἑτέρῳ, [у] Другого, τῷ ἐκ из νεκρῶν мёртвых ἐγερθέντι, [у] Воскрешённого, ἵνα чтобы καρποφορήσωμεν мы принесли плод τῷ θεῷ. Богу.5 ὅτε Когда γὰρ ведь ἦμεν были ἐν в τῇ σαρκί, плоти, τὰ παθήματα чувства τῶν ἁμαρτιῶν грехов τὰ которые διὰ через τοῦ νόμου закон ἐνηργεῖτο действовали ἐν в τοῖς μέλεσιν членах ἡμῶν наших εἰς для τὸ καρποφορῆσαι плодоносить τῷ θανάτῳ· смерти;6 νυνὶ теперь δὲ же κατηργήθημεν мы были упразднены ἀπὸ от τοῦ νόμου, закона, ἀποθανόντες умершие ἐν в котором κατειχόμεθα, мы были удерживаемы, ὥστε так чтобы δουλεύειν служить ἡμᾶς нам ἐν в καινότητι новизне πνεύματος духа καὶ а οὐ не παλαιότητι ветхости γράμματος. буквы.7 Τί Что́ οὖν итак ἐροῦμεν; скажем? νόμος Закон ἁμαρτία; грех? μὴ Не γένοιτο· пусть осуществится; ἀλλὰ но τὴν ἁμαρτίαν грех οὐκ не ἔγνων узнал я εἰ если μὴ не διὰ через νόμου, закон, τήν τε и γὰρ ведь ἐπιθυμίαν вожделение οὐκ не ᾔδειν знал я εἰ если μὴ не νόμος закон ἔλεγεν, говорил, Οὐκ Не ἐπιθυμήσεις. будешь вожделеть.8 ἀφορμὴν Повод δὲ же λαβοῦσα взявший ἁμαρτία грех διὰ через τῆς ἐντολῆς заповедь κατειργάσατο произвёл ἐν во ἐμοὶ мне πᾶσαν всякое ἐπιθυμίαν· вожделение; χωρὶς без γὰρ ведь νόμου закона ἁμαρτία грех νεκρά. мёртв.9 ἐγὼ Я δὲ же ἔζων жил χωρὶς без νόμου закона ποτέ· когда-то; ἐλθούσης пришедшей δὲ же τῆς ἐντολῆς заповеди ἁμαρτία грех ἀνέζησεν, ожил,10 ἐγὼ я δὲ же ἀπέθανον, умер, καὶ и εὑρέθη найдена μοι [у] меня ἐντολὴ заповедь которая εἰς в ζωὴν жизнь αὕτη эта εἰς в θάνατον· смерть;11 γὰρ ведь ἁμαρτία грех ἀφορμὴν повод λαβοῦσα взявший διὰ через τῆς ἐντολῆς заповедь ἐξηπάτησέν обманул με меня καὶ и δι᾽ через αὐτῆς неё ἀπέκτεινεν. убил.12 ὥστε Так что μὲν ведь νόμος закон ἅγιος, свят, καὶ и ἐντολὴ заповедь ἁγία свята καὶ и δικαία праведна καὶ и ἀγαθή. добра.13 Τὸ οὖν Поэтому ἀγαθὸν добро ἐμοὶ мне ἐγένετο сделалось θάνατος; смерть? μὴ Не γένοιτο· пусть осуществится; ἀλλὰ но ἁμαρτία, грех, ἵνα чтобы φανῇ он был явлен ἁμαρτία, грех, διὰ через τοῦ ἀγαθοῦ добро μοι мне κατεργαζομένη производящий θάνατον· смерть; ἵνα чтобы γένηται сделался καθ᾽ по ὑπερβολὴν преимуществу ἁμαρτωλὸς грешный ἁμαρτία грех διὰ через τῆς ἐντολῆς. заповедь.14 οἴδαμεν Знаем γὰρ ведь ὅτι что νόμος закон πνευματικός духовный ἐστιν· есть; ἐγὼ я δὲ же σάρκινός телесен εἰμι, есть, πεπραμένος проданный ὑπὸ под τὴν ἁμαρτίαν. грех.15 Которое γὰρ ведь κατεργάζομαι произвожу οὐ не γινώσκω· знаю; οὐ не γὰρ ведь которое θέλω хочу τοῦτο это πράσσω, исполняю, ἀλλ᾽ но которое μισῶ ненавижу τοῦτο это ποιῶ. делаю.16 εἰ Если δὲ же которое οὐ не θέλω хочу τοῦτο это ποιῶ, делаю, σύμφημι соглашаюсь с τῷ νόμῳ законом ὅτι что καλός. хорош.17 νυνὶ Теперь δὲ же οὐκέτι не ἐγὼ я κατεργάζομαι произвожу αὐτὸ это ἀλλὰ но οἰκοῦσα обитающий ἐν во ἐμοὶ мне ἁμαρτία. грех.18 οἶδα Знаю γὰρ ведь ὅτι что οὐκ не οἰκεῖ живёт ἐν во ἐμοί, мне, τοῦτ᾽ это ἔστιν есть ἐν в τῇ σαρκί плоти μου, моей, ἀγαθόν· доброе; τὸ γὰρ ведь θέλειν хотеть παράκειταί принадлежит μοι, мне, τὸ δὲ же κατεργάζεσθαι производить τὸ καλὸν хорошее οὔ· нет;19 οὐ не γὰρ ведь которое θέλω хочу ποιῶ делаю ἀγαθόν, доброе, ἀλλὰ но которое οὐ не θέλω хочу κακὸν злое τοῦτο это πράσσω. исполняю.20 εἰ Если δὲ же которое οὐ не θέλω хочу [ἐγὼ] я τοῦτο это ποιῶ, делаю, οὐκέτι не ἐγὼ я κατεργάζομαι произвожу αὐτὸ его ἀλλὰ но οἰκοῦσα обитающий ἐν во ἐμοὶ мне ἁμαρτία. грех.21 Εὑρίσκω Нахожу ἄρα тогда τὸν νόμον закон τῷ θέλοντι желающему ἐμοὶ мне ποιεῖν делать τὸ καλὸν хорошее ὅτι что ἐμοὶ мне τὸ κακὸν зло παράκειται· принадлежит;22 συνήδομαι наслаждаюсь γὰρ ведь τῷ νόμῳ законом τοῦ θεοῦ Бога κατὰ по τὸν которому ἔσω внутри ἄνθρωπον, человеку,23 βλέπω вижу δὲ же ἕτερον другой νόμον закон ἐν в τοῖς μέλεσίν членах μου моих ἀντιστρατευόμενον воюющий против τῷ νόμῳ закона τοῦ νοός ума μου моего καὶ и αἰχμαλωτίζοντά берущий в плен με меня ἐν в τῷ νόμῳ законе τῆς ἁμαρτίας греха τῷ ὄντι обитающем ἐν в τοῖς μέλεσίν членах μου. моих.24 ταλαίπωρος Несчастный ἐγὼ я ἄνθρωπος· человек; τίς кто με меня ῥύσεται избавит ἐκ от τοῦ σώματος те́ла τοῦ θανάτου смерти τούτου; этого?25 χάρις Благодарность δὲ же τῷ θεῷ Богу διὰ через Ἰησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа τοῦ κυρίου Го́спода ἡμῶν. нашего. ἄρα Тогда οὖν итак αὐτὸς сам ἐγὼ я τῷ μὲν ведь νοῒ умом δουλεύω служу νόμῳ Закону θεοῦ, Бога, τῇ δὲ же σαρκὶ плотью νόμῳ закону ἁμαρτίας. греха.