keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Откровение Иоанна глава 12

Αποκάλυψη του Ιωάννη 12

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И σημεῖον знамение μέγα великое ὤφθη было сделано видимо ἐν в τῷ οὐρανῷ, небе, γυνὴ женщина περιβεβλημένη одетая τὸν ἥλιον, [в] солнце, καὶ и σελήνη луна ὑποκάτω под τῶν ποδῶν ногами αὐτῆς, её, καὶ и ἐπὶ на τῆς κεφαλῆς голове αὐτῆς её στέφανος венок ἀστέρων звёзд δώδεκα, двенадцати,2 καὶ и ἐν в γαστρὶ утробе ἔχουσα, имеющая, καὶ и κράζει кричит ὠδίνουσα испытывающая боль καὶ и βασανιζομένη мучащаяся τεκεῖν. [чтобы] родить.3 καὶ И ὤφθη было сделано видимо ἄλλο другое σημεῖον знамение ἐν в τῷ οὐρανῷ, небе, καὶ и ἰδοὺ вот δράκων дракон μέγας большой πυρρός, огненный, ἔχων имеющий κεφαλὰς голов ἑπτὰ семь καὶ и κέρατα рогов δέκα десять καὶ и ἐπὶ на τὰς κεφαλὰς головах αὐτοῦ его ἑπτὰ семь διαδήματα, диадем,4 καὶ и οὐρὰ хвост αὐτοῦ его σύρει волочит τὸ τρίτον треть τῶν ἀστέρων звёзд τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и ἔβαλεν бросил αὐτοὺς их εἰς на τὴν γῆν. землю. καὶ И δράκων дракон ἕστηκεν стои́т ἐνώπιον перед τῆς γυναικὸς женой τῆς μελλούσης готовящейся τεκεῖν, родить, ἵνα чтобы ὅταν когда τέκῃ родит τὸ τέκνον дитя αὐτῆς её καταφάγῃ. он съел.5 καὶ И ἔτεκεν родила υἱόν, сына, ἄρσεν, мужчину, ὃς который μέλλει готовится ποιμαίνειν пасти́ πάντα все τὰ ἔθνη народы ἐν в ῥάβδῳ посохе σιδηρᾷ· железном; καὶ и ἡρπάσθη был похищен τὸ τέκνον ребёнок αὐτῆς её πρὸς к τὸν θεὸν Богу καὶ и πρὸς к τὸν θρόνον престолу αὐτοῦ. Его.6 καὶ И γυνὴ женщина ἔφυγεν убежала εἰς в τὴν ἔρημον, пустыню, ὅπου где ἔχει имеет ἐκεῖ там τόπον место ἡτοιμασμένον приготовленное ἀπὸ от τοῦ θεοῦ, Бога, ἵνα чтобы ἐκεῖ там τρέφωσιν питали αὐτὴν её ἡμέρας дней χιλίας тысячу διακοσίας двести ἑξήκοντα. шестьдесят.7 Καὶ И ἐγένετο сделалась πόλεμος война ἐν в τῷ οὐρανῷ, небе, Μιχαὴλ Михаил καὶ и οἱ ἄγγελοι ангелы αὐτοῦ его τοῦ πολεμῆσαι воевали μετὰ с τοῦ δράκοντος. драконом. καὶ И δράκων дракон ἐπολέμησεν воевал καὶ и οἱ ἄγγελοι ангелы αὐτοῦ, его,8 καὶ и οὐκ не ἴσχυσεν, смог он, οὐδὲ и не τόπος место εὑρέθη найдено αὐτῶν их ἔτι уже́ ἐν в τῷ οὐρανῷ. небе.9 καὶ И ἐβλήθη был брошен δράκων дракон μέγας, великий, ὄφις змей ἀρχαῖος, древний, καλούμενος называемый Διάβολος Дьявол καὶ и Σατανᾶς, Сатана, πλανῶν обманывающий τὴν οἰκουμένην обитаемую [землю] ὅλην, всю, ἐβλήθη был брошен εἰς на τὴν γῆν, землю, καὶ и οἱ ἄγγελοι ангелы αὐτοῦ его μετ᾽ с αὐτοῦ ним ἐβλήθησαν. были брошены.10 καὶ И ἤκουσα я услышал φωνὴν голос μεγάλην сильный ἐν в τῷ οὐρανῷ небе λέγουσαν, говорящий, Ἄρτι Ныне ἐγένετο сделалось σωτηρία спасение καὶ и δύναμις сила καὶ и βασιλεία царство τοῦ θεοῦ Бога ἡμῶν нашего καὶ и ἐξουσία власть τοῦ Χριστοῦ Христа αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что ἐβλήθη был брошен κατήγωρ обвинитель τῶν ἀδελφῶν братьев ἡμῶν, наших, κατηγορῶν обвиняющий αὐτοὺς их ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ Богом ἡμῶν нашим ἡμέρας днём καὶ и νυκτός. ночью.11 καὶ И αὐτοὶ они ἐνίκησαν победили αὐτὸν его διὰ через τὸ αἷμα кровь τοῦ ἀρνίου Агнца καὶ и διὰ через τὸν λόγον слово τῆς μαρτυρίας свидетельства αὐτῶν, их, καὶ и οὐκ не ἠγάπησαν полюбили τὴν ψυχὴν душу αὐτῶν их ἄχρι до θανάτου. смерти.12 διὰ Из-за τοῦτο этого εὐφραίνεσθε, веселитесь, [οἱ] οὐρανοὶ небеса καὶ и οἱ ἐν в αὐτοῖς них σκηνοῦντες· обитающие; οὐαὶ го́ре τὴν γῆν земле καὶ и τὴν θάλασσαν, морю, ὅτι потому что κατέβη сошёл διάβολος дьявол πρὸς к ὑμᾶς вам ἔχων имеющий θυμὸν ярость μέγαν, большу́ю, εἰδὼς знающий ὅτι что ὀλίγον немного καιρὸν времени ἔχει. имеет.13 Καὶ И ὅτε когда εἶδεν увидел δράκων дракон ὅτι что ἐβλήθη был брошен εἰς на τὴν γῆν, землю, ἐδίωξεν подверг преследованиям τὴν γυναῖκα женщину ἥτις ту, которая ἔτεκεν родила τὸν ἄρσενα. мужчину.14 καὶ И ἐδόθησαν были даны τῇ γυναικὶ женщине αἱ δύο два πτέρυγες крыла τοῦ ἀετοῦ орла τοῦ μεγάλου, великого, ἵνα чтобы πέτηται она летела εἰς в τὴν ἔρημον пустыню εἰς в τὸν τόπον место αὐτῆς, её, ὅπου где τρέφεται питается ἐκεῖ там καιρὸν срок καὶ и καιροὺς сроки καὶ и ἥμισυ половину καιροῦ срока ἀπὸ от προσώπου лица́ τοῦ ὄφεως. зме́я.15 καὶ И ἔβαλεν бросил ὄφις змей ἐκ из τοῦ στόματος уст αὐτοῦ его ὀπίσω за τῆς γυναικὸς женой ὕδωρ воду ὡς как ποταμόν, реку, ἵνα чтобы αὐτὴν её ποταμοφόρητον унесённую рекой ποιήσῃ. сделать.16 καὶ И ἐβοήθησεν помогла γῆ земля τῇ γυναικί, женщине, καὶ и ἤνοιξεν открыла γῆ земля τὸ στόμα уста αὐτῆς её καὶ и κατέπιεν выпила τὸν ποταμὸν реку ὃν которую ἔβαλεν бросил δράκων дракон ἐκ из τοῦ στόματος уст αὐτοῦ. его.17 καὶ И ὠργίσθη разгневался δράκων дракон ἐπὶ на τῇ γυναικί, женщину, καὶ и ἀπῆλθεν ушёл ποιῆσαι сделать πόλεμον войну μετὰ с τῶν λοιπῶν остальными τοῦ σπέρματος [от] семени αὐτῆς, её, τῶν τηρούντων [из] соблюдающих τὰς ἐντολὰς заповеди τοῦ θεοῦ Бога καὶ и ἐχόντων имеющими τὴν μαρτυρίαν свидетельство Ἰησοῦ· Иисуса;18 καὶ и ἐστάθη он был поставлен ἐπὶ на τὴν ἄμμον песке τῆς θαλάσσης. мо́ря.