keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Откровение Иоанна глава 22

Αποκάλυψη του Ιωάννη 22

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἔδειξέν он показал μοι мне ποταμὸν реку ὕδατος воды́ ζωῆς жизни λαμπρὸν светлую ὡς как κρύσταλλον, кристалл, ἐκπορευόμενον выходящую ἐκ от τοῦ θρόνου престола τοῦ θεοῦ Бога καὶ и τοῦ ἀρνίου. Агнца.2 ἐν В μέσῳ середине τῆς πλατείας улицы αὐτῆς его καὶ и τοῦ ποταμοῦ реки́ ἐντεῦθεν отсюда καὶ и ἐκεῖθεν оттуда ξύλον дерево ζωῆς жизни ποιοῦν творящее καρποὺς плодов δώδεκα, двенадцать, κατὰ в μῆνα месяц ἕκαστον каждый ἀποδιδοῦν отдающее τὸν καρπὸν плод αὐτοῦ, его, καὶ и τὰ φύλλα листья τοῦ ξύλου дерева εἰς на θεραπείαν исцеления τῶν ἐθνῶν. народов.3 καὶ И πᾶν всякое κατάθεμα проклятие οὐκ не ἔσται будет ἔτι. уже́. καὶ И θρόνος престол τοῦ θεοῦ Бога καὶ и τοῦ ἀρνίου Агнца ἐν в αὐτῇ нём ἔσται, будет, καὶ и οἱ δοῦλοι рабы αὐτοῦ Его λατρεύσουσιν будут служить αὐτῷ, Ему,4 καὶ и ὄψονται увидят τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ, Его, καὶ и τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Его ἐπὶ на τῶν μετώπων лбах αὐτῶν. их.5 καὶ И νὺξ но́чи οὐκ не ἔσται будет ἔτι, уже́, καὶ и οὐκ не ἔχουσιν имеют χρείαν нужду φωτὸς [в] свете λύχνου светильника καὶ и φωτὸς свете ἡλίου, солнца, ὅτι потому что κύριος Господь θεὸς Бог φωτίσει будет светить ἐπ᾽ на αὐτούς, них, καὶ и βασιλεύσουσιν будут царствовать εἰς на τοὺς αἰῶνας века́ τῶν αἰώνων. веков.6 Καὶ И εἶπέν он сказал μοι, мне, Οὗτοι Эти οἱ λόγοι слова́ πιστοὶ верны καὶ и ἀληθινοί, истинны, καὶ и κύριος, Господь, θεὸς Бог τῶν πνευμάτων ду́хов τῶν προφητῶν, пророков, ἀπέστειλεν послал τὸν ἄγγελον ангела αὐτοῦ Его δεῖξαι [чтобы] показать τοῖς δούλοις рабам αὐτοῦ Его чему δεῖ надлежит γενέσθαι случиться ἐν в τάχει. скоре.7 καὶ И ἰδοὺ вот ἔρχομαι прихожу ταχύ. быстро. μακάριος Блажен τηρῶν соблюдающий τοὺς λόγους слова́ τῆς προφητείας пророчества τοῦ βιβλίου книги τούτου. этой.8 Κἀγὼ И я Ἰωάννης Иоанн ἀκούων слышащий καὶ и βλέπων видящий ταῦτα. это. καὶ И ὅτε когда ἤκουσα я услышал καὶ и ἔβλεψα, я увидел, ἔπεσα я пал προσκυνῆσαι поклониться ἔμπροσθεν перед τῶν ποδῶν ногами τοῦ ἀγγέλου ангела τοῦ δεικνύοντός показывающего μοι мне ταῦτα. это.9 καὶ И λέγει говорит μοι, мне, Ὅρα Смотри μή· не [поклонись]; σύνδουλός товарищ по рабству σού твой εἰμι я есть καὶ и τῶν ἀδελφῶν братьям σου твоим τῶν προφητῶν пророкам καὶ и τῶν τηρούντων соблюдающим τοὺς λόγους слова́ τοῦ βιβλίου книги τούτου· этой; τῷ θεῷ Богу προσκύνησον. поклонись.10 καὶ И λέγει говорит μοι, мне, Μὴ Не σφραγίσῃς запечатай τοὺς λόγους слова́ τῆς προφητείας пророчества τοῦ βιβλίου книги τούτου, этой, καιρὸς время γὰρ ведь ἐγγύς близко ἐστιν. есть.11 ἀδικῶν Обижающий ἀδικησάτω пусть обидит ἔτι, ещё, καὶ и ῥυπαρὸς грязный ῥυπανθήτω пусть будет загрязнён ἔτι, ещё, καὶ и δίκαιος праведный δικαιοσύνην праведность ποιησάτω пусть сделает ἔτι, ещё, καὶ и ἅγιος святой ἁγιασθήτω пусть будет освящён ἔτι. ещё.12 Ἰδοὺ Вот ἔρχομαι прихожу ταχύ, скоро, καὶ и μισθός плата μου Моя μετ᾽ со ἐμοῦ, Мной, ἀποδοῦναι отдать ἑκάστῳ каждому ὡς каково τὸ ἔργον дело ἐστὶν есть αὐτοῦ. его.13 ἐγὼ Я τὸ Ἄλφα Альфа καὶ и τὸ Ὦ, Омега, πρῶτος Первый καὶ и ἔσχατος, Последний, ἀρχὴ Нача́ло καὶ и τὸ τέλος. Конец.14 Μακάριοι Блаженны οἱ πλύνοντες омывающие τὰς στολὰς одеяния αὐτῶν, их, ἵνα так что ἔσται будет ἐξουσία власть αὐτῶν их ἐπὶ над τὸ ξύλον деревом τῆς ζωῆς жизни καὶ и τοῖς πυλῶσιν воротами εἰσέλθωσιν они войдут εἰς в τὴν πόλιν. город.15 ἔξω Вне οἱ κύνες псы καὶ и οἱ φάρμακοι чародеи καὶ и οἱ πόρνοι развратники καὶ и οἱ φονεῖς убийцы καὶ и οἱ εἰδωλολάτραι идолопоклонники καὶ и πᾶς всякий φιλῶν любящий καὶ и ποιῶν творящий ψεῦδος. ложь.16 Ἐγὼ Я Ἰησοῦς Иисус ἔπεμψα послал τὸν ἄγγελόν ангела μου Моего μαρτυρῆσαι засвидетельствовать ὑμῖν вам ταῦτα это ἐπὶ по ταῖς ἐκκλησίαις. церквам. ἐγώ Я εἰμι есть ῥίζα Корень καὶ и τὸ γένος Род Δαυίδ, Давида, ἀστὴρ Звезда λαμπρὸς светлая πρωϊνός. утренняя.17 Καὶ И τὸ πνεῦμα Дух καὶ и νύμφη невеста λέγουσιν, говорят, Ἔρχου. Приходи. καὶ И ἀκούων слышащий εἰπάτω, пусть скажет, Ἔρχου. Приходи. καὶ И διψῶν испытывающий жажду ἐρχέσθω, пусть приходит, θέλων желающий λαβέτω пусть возьмёт ὕδωρ воду ζωῆς жизни δωρεάν. даром.18 Μαρτυρῶ Свидетельствую ἐγὼ я παντὶ всякому τῷ ἀκούοντι слышащему τοὺς λόγους слова́ τῆς προφητείας пророчества τοῦ βιβλίου книги τούτου· этой; ἐάν если τις кто ἐπιθῇ приложит ἐπ᾽ к αὐτά, этому, ἐπιθήσει приложит θεὸς Бог ἐπ᾽ к αὐτὸν нему τὰς πληγὰς ударов τὰς γεγραμμένας описанных ἐν в τῷ βιβλίῳ книге τούτῳ· этой;19 καὶ и ἐάν если τις кто ἀφέλῃ отнимет ἀπὸ от τῶν λόγων слов τοῦ βιβλίου книги τῆς προφητείας пророчеств ταύτης, этих, ἀφελεῖ отнимет θεὸς Бог τὸ μέρος долю αὐτοῦ его ἀπὸ от τοῦ ξύλου дерева τῆς ζωῆς жизни καὶ и ἐκ из τῆς πόλεως го́рода τῆς ἁγίας, святого, τῶν γεγραμμένων описанных ἐν в τῷ βιβλίῳ книге τούτῳ. этой.20 Λέγει Говорит μαρτυρῶν Свидетельствующий ταῦτα, это, Ναί, Да, ἔρχομαι прихожу ταχύ. скоро. Ἀμήν, Аминь, ἔρχου, приходи, κύριε Господи Ἰησοῦ. Иисус.21 χάρις Благодать τοῦ κυρίου Го́спода Ἰησοῦ Иисуса μετὰ со πάντων. всеми.