keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Откровение Иоанна глава 19

Αποκάλυψη του Ιωάννη 19

Подстрочный перевод Библии

1 Μετὰ После ταῦτα этого ἤκουσα я услышал ὡς как φωνὴν голос μεγάλην большой ὄχλου толпы́ πολλοῦ многой ἐν в τῷ οὐρανῷ небе λεγόντων, говорящих, Ἁλληλουϊά· Аллилуйя; σωτηρία спасение καὶ и δόξα слава καὶ и δύναμις сила τοῦ θεοῦ Бога ἡμῶν, нашего,2 ὅτι потому что ἀληθιναὶ истинны καὶ и δίκαιαι праведны αἱ κρίσεις суды αὐτοῦ· Его; ὅτι потому что ἔκρινεν осудил τὴν πόρνην развратницу τὴν μεγάλην большу́ю ἥτις ту, которая ἔφθειρεν растлевала τὴν γῆν землю ἐν в τῇ πορνείᾳ блуде αὐτῆς, её, καὶ и ἐξεδίκησεν Он взыскал τὸ αἷμα кровь τῶν δούλων рабов αὐτοῦ Его ἐκ от χειρὸς руки́ αὐτῆς. её.3 καὶ И δεύτερον [во] второй [раз] εἴρηκαν, они сказали, Ἁλληλουϊά· Аллилуйя; καὶ и καπνὸς дым αὐτῆς её ἀναβαίνει восходит εἰς на τοὺς αἰῶνας века́ τῶν αἰώνων. веков.4 καὶ И ἔπεσαν пали οἱ πρεσβύτεροι старца οἱ εἴκοσι двадцать τέσσαρες четыре καὶ и τὰ τέσσαρα четыре ζῷα, животные, καὶ и προσεκύνησαν поклонились τῷ θεῷ Богу τῷ καθημένῳ сидящему ἐπὶ на τῷ θρόνῳ, престоле, λέγοντες, говорящие, Ἀμήν, Аминь, Ἁλληλουϊά. Аллилуйя.5 Καὶ И φωνὴ голос ἀπὸ от τοῦ θρόνου престола ἐξῆλθεν вышел λέγουσα, говорящий, Αἰνεῖτε Хвали́те τῷ θεῷ Бога ἡμῶν, нашего, πάντες все οἱ δοῦλοι рабы αὐτοῦ, Его, [καὶ] и οἱ φοβούμενοι боящиеся αὐτόν, Его, οἱ μικροὶ малые καὶ и οἱ μεγάλοι. великие.6 καὶ И ἤκουσα я услышал ὡς как φωνὴν голос ὄχλου толпы́ πολλοῦ многой καὶ и ὡς как φωνὴν голос ὑδάτων вод πολλῶν многих καὶ и ὡς как φωνὴν голос βροντῶν громов ἰσχυρῶν сильных λεγόντων, говорящих, Ἁλληλουϊά, Аллилуйя, ὅτι потому что ἐβασίλευσεν воцарился κύριος Господь θεὸς Бог [ἡμῶν] наш παντοκράτωρ. Вседержитель.7 χαίρωμεν Давайте будем радоваться καὶ и ἀγαλλιῶμεν, давайте будем ликовать, καὶ и δώσωμεν давайте воздадим τὴν δόξαν славу αὐτῷ, Ему, ὅτι потому что ἦλθεν пришло γάμος свадебное торжество τοῦ ἀρνίου, Агнца, καὶ и γυνὴ жена αὐτοῦ Его ἡτοίμασεν приговорила ἑαυτήν· себя;8 καὶ и ἐδόθη дано αὐτῇ ей ἵνα чтобы περιβάληται она оделась βύσσινον [в] виссон λαμπρὸν светлый καθαρόν, чистый, τὸ γὰρ ведь βύσσινον виссон τὰ δικαιώματα праведные дела́ τῶν ἁγίων святых ἐστίν. есть.9 Καὶ И λέγει говорит μοι, мне, Γράψον· Напиши; Μακάριοι Блаженны οἱ εἰς на τὸ δεῖπνον ужин τοῦ γάμου свадебного торжества τοῦ ἀρνίου Агнца κεκλημένοι. приглашённые. καὶ И λέγει говорит μοι, мне, Οὗτοι Эти οἱ λόγοι слова́ ἀληθινοὶ истинные τοῦ θεοῦ Бога εἰσιν. есть.10 καὶ И ἔπεσα я пал ἔμπροσθεν перед τῶν ποδῶν ногами αὐτοῦ его προσκυνῆσαι поклониться αὐτῷ. ему. καὶ И λέγει говорит μοι, мне, Ὅρα Смотри μή· не [поклонись]; σύνδουλός раб вместе σού [с] тобой εἰμι я есть καὶ и τῶν ἀδελφῶν [из] братьев σου твоих τῶν ἐχόντων имеющих τὴν μαρτυρίαν свидетельство Ἰησοῦ· Иисуса; τῷ θεῷ Богу προσκύνησον. поклонись. γὰρ Ведь μαρτυρία свидетельство Ἰησοῦ Иисуса ἐστιν есть τὸ πνεῦμα дух τῆς προφητείας. пророчества.11 Καὶ И εἶδον я увидел τὸν οὐρανὸν небо ἠνεῳγμένον, открытое, καὶ и ἰδοὺ вот ἵππος конь λευκός, белый, καὶ и καθήμενος Сидящий ἐπ᾽ на αὐτὸν нём [καλούμενος] называемый πιστὸς Верный καὶ и ἀληθινός, Истинный, καὶ и ἐν в δικαιοσύνῃ праведности κρίνει судит καὶ и πολεμεῖ. воюет.12 οἱ δὲ Же ὀφθαλμοὶ глаза́ αὐτοῦ Его [ὡς] как φλὸξ пламя πυρός, огня, καὶ и ἐπὶ на τὴν κεφαλὴν голове αὐτοῦ Его διαδήματα диадем πολλά, много, ἔχων имеющий ὄνομα имя γεγραμμένον написанное которое οὐδεὶς никто οἶδεν знает εἰ если μὴ не αὐτός, Он,13 καὶ и περιβεβλημένος закутанный ἱμάτιον [в] накидку βεβαμμένον окунутую αἵματι, [в] кровь, καὶ и κέκληται названо τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Его λόγος Слово τοῦ θεοῦ. Бога.14 καὶ И τὰ στρατεύματα войска́ [τὰ] ἐν в τῷ οὐρανῷ небе ἠκολούθει следовали αὐτῷ Ему ἐφ᾽ на ἵπποις конях λευκοῖς, белых, ἐνδεδυμένοι одетые в βύσσινον [в] виссон λευκὸν белый καθαρόν. чистый.15 καὶ И ἐκ из τοῦ στόματος уст αὐτοῦ Его ἐκπορεύεται выходит ῥομφαία меч ὀξεῖα, острый, ἵνα чтобы ἐν в αὐτῇ нём πατάξῃ Он поразил τὰ ἔθνη, народы, καὶ и αὐτὸς Он ποιμανεῖ будет пасти́ αὐτοὺς их ἐν в ῥάβδῳ посохе σιδηρᾷ· железном; καὶ и αὐτὸς Он πατεῖ топчет τὴν ληνὸν точило τοῦ οἴνου вина́ τοῦ θυμοῦ ярости τῆς ὀργῆς гнева τοῦ θεοῦ Бога τοῦ παντοκράτορος. Вседержителя.16 καὶ И ἔχει имеет ἐπὶ на τὸ ἱμάτιον накидке καὶ и ἐπὶ на τὸν μηρὸν бедре αὐτοῦ Его ὄνομα имя γεγραμμένον· написанное; Βασιλεὺς Царь βασιλέων царей καὶ и κύριος Господин κυρίων. господ.17 Καὶ И εἶδον я увидел ἕνα одного ἄγγελον ангела ἑστῶτα стоящего ἐν в τῷ ἡλίῳ, солнце, καὶ и ἔκραξεν закричал [ἐν] в φωνῇ голосе μεγάλῃ громком λέγων говорящий πᾶσιν всем τοῖς ὀρνέοις птицам τοῖς πετομένοις летящим ἐν в μεσουρανήματι, середине неба, Δεῦτε Идите συνάχθητε будьте собраны εἰς на τὸ δεῖπνον ужин τὸ μέγα великий τοῦ θεοῦ, Бога,18 ἵνα чтобы φάγητε вы съели σάρκας тела́ βασιλέων царей καὶ и σάρκας тела́ χιλιάρχων тысячников καὶ и σάρκας тела́ ἰσχυρῶν сильных καὶ и σάρκας тела́ ἵππων лошадей καὶ и τῶν καθημένων сидящих ἐπ᾽ на αὐτῶν них καὶ и σάρκας тела́ πάντων всех ἐλευθέρων свободных τε καὶ и δούλων рабов καὶ и μικρῶν малых καὶ и μεγάλων. больши́х.19 Καὶ И εἶδον я увидел τὸ θηρίον зверя καὶ и τοὺς βασιλεῖς царей τῆς γῆς земли́ καὶ и τὰ στρατεύματα войска́ αὐτῶν их συνηγμένα собранные ποιῆσαι сделать τὸν πόλεμον войну μετὰ с τοῦ καθημένου Сидящим ἐπὶ на τοῦ ἵππου коне καὶ и μετὰ с τοῦ στρατεύματος воинством αὐτοῦ. Его.20 καὶ И ἐπιάσθη был схвачен τὸ θηρίον зверь καὶ и μετ᾽ с αὐτοῦ ним ψευδοπροφήτης лжепророк ποιήσας сделавший τὰ σημεῖα знамения ἐνώπιον перед αὐτοῦ, ним, ἐν в οἷς которых ἐπλάνησεν он обманул τοὺς λαβόντας принявших τὸ χάραγμα клеймо τοῦ θηρίου зверя καὶ и τοὺς προσκυνοῦντας поклоняющихся τῇ εἰκόνι изображению αὐτοῦ· его; ζῶντες живущие ἐβλήθησαν были брошены οἱ δύο двое εἰς в τὴν λίμνην озеро τοῦ πυρὸς огня τῆς καιομένης горящего ἐν в θείῳ. сере.21 καὶ И οἱ λοιποὶ остальные ἀπεκτάνθησαν были убиты ἐν в τῇ ῥομφαίᾳ мече τοῦ καθημένου Сидящего ἐπὶ на τοῦ ἵππου коне τῇ ἐξελθούσῃ вышедшем ἐκ из τοῦ στόματος уст αὐτοῦ, Его, καὶ и πάντα все τὰ ὄρνεα птицы ἐχορτάσθησαν насытились ἐκ от τῶν σαρκῶν тел αὐτῶν. их.