keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Откровение Иоанна глава 9

Αποκάλυψη του Ιωάννη 9

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И πέμπτος пятый ἄγγελος ангел ἐσάλπισεν· протрубил; καὶ и εἶδον я увидел ἀστέρα звезду ἐκ с τοῦ οὐρανοῦ неба πεπτωκότα упавшую εἰς на τὴν γῆν, землю, καὶ и ἐδόθη даны αὐτῷ ей κλεὶς ключи τοῦ φρέατος [от] колодца τῆς ἀβύσσου. бездны.2 καὶ И ἤνοιξεν открыла τὸ φρέαρ колодец τῆς ἀβύσσου, бездны, καὶ и ἀνέβη взошёл καπνὸς дым ἐκ из τοῦ φρέατος колодца ὡς как καπνὸς дым καμίνου печи́ μεγάλης, великой, καὶ и ἐσκοτώθη было помрачено ἥλιος солнце καὶ и ἀὴρ воздух ἐκ от τοῦ καπνοῦ дыма τοῦ φρέατος. [из] колодца.3 καὶ И ἐκ из τοῦ καπνοῦ дыма ἐξῆλθον вышли ἀκρίδες акриды εἰς на τὴν γῆν, землю, καὶ и ἐδόθη была дана αὐταῖς им ἐξουσία власть ὡς какую ἔχουσιν имеют ἐξουσίαν власть οἱ σκορπίοι скорпионы τῆς γῆς. земли́.4 καὶ И ἐρρέθη было сказано αὐταῖς им ἵνα чтобы μὴ не ἀδικήσουσιν вредили τὸν χόρτον траве τῆς γῆς земли́ οὐδὲ и не πᾶν всякой χλωρὸν зелени οὐδὲ и не πᾶν всякому δένδρον, дереву, εἰ если μὴ не τοὺς ἀνθρώπους людям οἵτινες которые οὐκ не ἔχουσι имеют τὴν σφραγῖδα печать τοῦ θεοῦ Бога ἐπὶ на τῶν μετώπων. лбах.5 καὶ И ἐδόθη дано αὐτοῖς им ἵνα чтобы μὴ не ἀποκτείνωσιν убивали αὐτούς, их, ἀλλ᾽ но ἵνα чтобы βασανισθήσονται были мучимы μῆνας месяцев πέντε· пять; καὶ и βασανισμὸς мучение αὐτῶν их ὡς как βασανισμὸς мучение σκορπίου, [от] скорпиона, ὅταν когда παίσῃ ужалит ἄνθρωπον. человека.6 καὶ И ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ἐκείναις те ζητήσουσιν будут искать οἱ ἄνθρωποι люди τὸν θάνατον смерть καὶ и οὐ нет μὴ не εὑρήσουσιν будут находить αὐτόν, её, καὶ и ἐπιθυμήσουσιν будут желать ἀποθανεῖν умереть καὶ и φεύγει убежит θάνατος смерть ἀπ᾽ от αὐτῶν. них.7 Καὶ И τὰ ὁμοιώματα подобия τῶν ἀκρίδων акрид ὅμοια подобны ἵπποις коням ἡτοιμασμένοις приготовленным εἰς на πόλεμον, войну, καὶ и ἐπὶ на τὰς κεφαλὰς головах αὐτῶν их ὡς как στέφανοι венки ὅμοιοι подобно χρυσῷ, золотым, καὶ и τὰ πρόσωπα ли́ца αὐτῶν их ὡς как πρόσωπα ли́ца ἀνθρώπων, людей,8 καὶ и εἶχον имели τρίχας волосы ὡς как τρίχας волосы γυναικῶν, женщин, καὶ и οἱ ὀδόντες зубы αὐτῶν их ὡς как λεόντων львов ἦσαν, были,9 καὶ и εἶχον имели θώρακας панцири ὡς как θώρακας панцири σιδηροῦς, железные, καὶ и φωνὴ звук τῶν πτερύγων крыльев αὐτῶν их ὡς как φωνὴ звук ἁρμάτων колесниц ἵππων лошадей πολλῶν многих τρεχόντων бегущих εἰς на πόλεμον. войну.10 καὶ И ἔχουσιν имеют οὐρὰς хвосты ὁμοίας подобные σκορπίοις скорпионам καὶ и κέντρα, жала, καὶ и ἐν в ταῖς οὐραῖς хвостах αὐτῶν их ἐξουσία власть αὐτῶν их ἀδικῆσαι повредить τοὺς ἀνθρώπους людям μῆνας месяцев πέντε. пять.11 ἔχουσιν Имеют ἐπ᾽ над αὐτῶν ними βασιλέα царя τὸν ἄγγελον ангела τῆς ἀβύσσου· бездны; ὄνομα имя αὐτῷ ему Ἑβραϊστὶ По-еврейски Ἀβαδδὼν Аваддон καὶ и ἐν на τῇ Ἑλληνικῇ Греческом ὄνομα имя ἔχει имеет Ἀπολλύων. Аполлион.12 οὐαὶ Го́ре μία одно ἀπῆλθεν· ушло; ἰδοὺ вот ἔρχεται приходят ἔτι ещё δύο два οὐαὶ го́ря μετὰ после ταῦτα. этого.13 Καὶ И ἕκτος шестой ἄγγελος ангел ἐσάλπισεν· протрубил; καὶ и ἤκουσα я услышал φωνὴν голос μίαν одного ἐκ из τῶν [τεσσάρων] четырёх κεράτων рогов τοῦ θυσιαστηρίου жертвенника τοῦ χρυσοῦ золотого τοῦ ἐνώπιον перед τοῦ θεοῦ, Богом,14 λέγοντα говорящий τῷ ἕκτῳ шестому ἀγγέλῳ, ангелу, ἔχων имеющему τὴν σάλπιγγα, трубу, Λῦσον Развяжи τοὺς τέσσαρας четырёх ἀγγέλους ангелов τοὺς δεδεμένους связанных ἐπὶ на τῷ ποταμῷ реке τῷ μεγάλῳ великой Εὐφράτῃ. Евфрате.15 καὶ И ἐλύθησαν были развязаны οἱ τέσσαρες четыре ἄγγελοι ангела οἱ ἡτοιμασμένοι приготовленные εἰς на τὴν ὥραν час καὶ и ἡμέραν день καὶ и μῆνα месяц καὶ и ἐνιαυτόν, год, ἵνα чтобы ἀποκτείνωσιν убили τὸ τρίτον треть τῶν ἀνθρώπων. людей.16 καὶ И ἀριθμὸς число τῶν στρατευμάτων войск τοῦ ἱππικοῦ конницы δισμυριάδες два десятка тысяч μυριάδων· десятков тысяч; ἤκουσα я услышал τὸν ἀριθμὸν число αὐτῶν. их.17 καὶ И οὕτως так εἶδον я увидел τοὺς ἵππους коней ἐν в τῇ ὁράσει виде́нии καὶ и τοὺς καθημένους сидящих ἐπ᾽ на αὐτῶν, них, ἔχοντας имеющих θώρακας панцири πυρίνους огненные καὶ и ὑακινθίνους гиацинтовые καὶ и θειώδεις· серно-жёлтые; καὶ и αἱ κεφαλαὶ го́ловы τῶν ἵππων лошадей ὡς как κεφαλαὶ го́ловы λεόντων, львов, καὶ и ἐκ из τῶν στομάτων ртов αὐτῶν их ἐκπορεύεται выходит πῦρ огонь καὶ и καπνὸς дым καὶ и θεῖον. сера.18 ἀπὸ От τῶν τριῶν трёх πληγῶν ударов τούτων этих ἀπεκτάνθησαν была убита τὸ τρίτον треть τῶν ἀνθρώπων, людей, ἐκ от τοῦ πυρὸς огня καὶ и τοῦ καπνοῦ дыма καὶ и τοῦ θείου серы τοῦ ἐκπορευομένου выходящей ἐκ из τῶν στομάτων ртов αὐτῶν. их.19 γὰρ Ведь ἐξουσία власть τῶν ἵππων лошадей ἐν в τῷ στόματι ртах αὐτῶν их ἐστιν есть καὶ и ἐν в ταῖς οὐραῖς хвостах αὐτῶν· их; αἱ γὰρ ведь οὐραὶ хвосты αὐτῶν их ὅμοιαι подобны ὄφεσιν, змеям, ἔχουσαι имеющие κεφαλάς, го́ловы, καὶ и ἐν в αὐταῖς них ἀδικοῦσιν. вредят.20 Καὶ И οἱ λοιποὶ остальные τῶν ἀνθρώπων, [из] людей, οἳ которые οὐκ не ἀπεκτάνθησαν были убиты ἐν в ταῖς πληγαῖς ударах ταύταις, этих, οὐδὲ и не μετενόησαν покаялись они ἐκ от τῶν ἔργων дел τῶν χειρῶν рук αὐτῶν, их, ἵνα чтобы μὴ не προσκυνήσουσιν поклоняться τὰ δαιμόνια демонам καὶ и τὰ εἴδωλα идолам τὰ χρυσᾶ золотым καὶ и τὰ ἀργυρᾶ серебряным καὶ и τὰ χαλκᾶ медным καὶ и τὰ λίθινα каменным καὶ и τὰ ξύλινα, деревянным, которые οὔτε и не βλέπειν видеть δύνανται могут οὔτε и не ἀκούειν слышать οὔτε и не περιπατεῖν, ходить,21 καὶ и οὐ не μετενόησαν покаялись они ἐκ от τῶν φόνων убийств αὐτῶν их οὔτε и не ἐκ от τῶν φαρμάκων чар αὐτῶν их οὔτε и не ἐκ от τῆς πορνείας блуда αὐτῶν их οὔτε и не ἐκ от τῶν κλεμμάτων краж αὐτῶν. их.