keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 17

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 17

Подстрочный перевод Библии

1 Εἶπεν Он сказал δὲ же πρὸς к τοὺς μαθητὰς ученикам αὐτοῦ, Его, Ἀνένδεκτόν Невозможно ἐστιν есть τοῦ τὰ σκάνδαλα разочарованиям в вере μὴ не ἐλθεῖν, прийти, πλὴν однако οὐαὶ увы δι᾽ через οὗ которого ἔρχεται· приходят;2 λυσιτελεῖ приносит пользу αὐτῷ ему εἰ если λίθος камень μυλικὸς мельничный περίκειται находится περὶ вокруг τὸν τράχηλον шеи αὐτοῦ его καὶ и ἔρριπται он брошен εἰς в τὴν θάλασσαν море чем ἵνα чтобы σκανδαλίσῃ он отвратил от веры τῶν μικρῶν [из] малых τούτων этих ἕνα. одного.3 προσέχετε Удерживайте ἑαυτοῖς. себя. ἐὰν Если ἁμάρτῃ согрешит ἀδελφός брат σου твой ἐπιτίμησον упрекни αὐτῷ, его, καὶ и ἐὰν если μετανοήσῃ покается ἄφες прости αὐτῷ· ему;4 καὶ и ἐὰν если ἑπτάκις семь раз τῆς ἡμέρας [в] день ἁμαρτήσῃ согрешит εἰς против σὲ тебя καὶ и ἑπτάκις семь раз ἐπιστρέψῃ обратится πρὸς к σὲ тебе λέγων, говорящий, Μετανοῶ, Каюсь, ἀφήσεις простишь αὐτῷ. ему.5 Καὶ И εἶπαν сказали οἱ ἀπόστολοι апостолы τῷ κυρίῳ, Господу, Πρόσθες Прибавь ἡμῖν нам πίστιν. веру.6 εἶπεν Сказал δὲ же κύριος, Господь, Εἰ Если ἔχετε вы имеете πίστιν веру ὡς как κόκκον зерно σινάπεως, горчицы, ἐλέγετε вы говорите ἂν τῇ συκαμίνῳ шелковице [ταύτῃ], этой, Ἐκριζώθητι Вырвись с корнем καὶ и φυτεύθητι будь посажена ἐν в τῇ θαλάσσῃ· море; καὶ и ὑπήκουσεν она слушается ἂν ὑμῖν. вас.7 Τίς Кто δὲ же ἐξ из ὑμῶν вас δοῦλον раба ἔχων имеющий ἀροτριῶντα пашущего или ποιμαίνοντα, пасущего, ὃς который εἰσελθόντι вошедшему ἐκ с τοῦ ἀγροῦ по́ля ἐρεῖ скажет αὐτῷ, ему, Εὐθέως Тотчас παρελθὼν подошедший ἀνάπεσε, возляг,8 ἀλλ᾽ но οὐχὶ [разве] не ἐρεῖ скажет αὐτῷ, ему, Ἑτοίμασον Приготовь τί что-нибудь δειπνήσω, поужинаю, καὶ и περιζωσάμενος опоясавшийся διακόνει служи μοι мне ἕως пока φάγω поем καὶ и πίω, выпью, καὶ и μετὰ после ταῦτα этого φάγεσαι будешь есть καὶ и πίεσαι будешь пить σύ; ты?9 μὴ Не ἔχει имеет χάριν благодарность τῷ δούλῳ [к] рабу ὅτι потому что ἐποίησεν он сделал τὰ διαταχθέντα; приказанное?10 οὕτως Так καὶ и ὑμεῖς, вы, ὅταν когда ποιήσητε сделаете πάντα всё τὰ διαταχθέντα приказанное ὑμῖν, вам, λέγετε говорите ὅτι что Δοῦλοι Рабы ἀχρεῖοί негодные ἐσμεν, мы есть, которое ὠφείλομεν мы имели долг ποιῆσαι сделать πεποιήκαμεν. мы сделали.11 Καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ πορεύεσθαι идти εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим καὶ и αὐτὸς Он διήρχετο проходил διὰ через μέσον середину Σαμαρείας Самарии καὶ и Γαλιλαίας. Галилеи.12 καὶ И εἰσερχομένου входящего αὐτοῦ Его εἴς в τινα какое-то κώμην село́ ἀπήντησαν встретились [αὐτῷ] Ему δέκα десять λεπροὶ прокажённых ἄνδρες, мужчин, οἳ которые ἔστησαν стали πόρρωθεν, вдали,13 καὶ и αὐτοὶ они ἦραν подняли φωνὴν голос λέγοντες, говорящие, Ἰησοῦ Иисус ἐπιστάτα, Наставник, ἐλέησον помилуй ἡμᾶς. нас.14 καὶ И ἰδὼν увидевший εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Πορευθέντες Пошедшие ἐπιδείξατε покажите ἑαυτοὺς себя самих τοῖς ἱερεῦσιν. священникам. καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в τῷ ὑπάγειν уходить αὐτοὺς их ἐκαθαρίσθησαν. они были очищены.15 εἷς Один δὲ же ἐξ из αὐτῶν, них, ἰδὼν увидевший ὅτι что ἰάθη, был исцелён, ὑπέστρεψεν возвратился μετὰ с φωνῆς голосом μεγάλης громким δοξάζων прославляющий τὸν θεόν, Бога,16 καὶ и ἔπεσεν пал ἐπὶ на πρόσωπον лицо παρὰ у τοὺς πόδας ног αὐτοῦ Его εὐχαριστῶν благодарящий αὐτῷ· Его; καὶ а αὐτὸς он ἦν был Σαμαρίτης. самаритянин.17 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Οὐχὶ [разве] не οἱ δέκα десять ἐκαθαρίσθησαν; были очищены? οἱ δὲ Же ἐννέα девять ποῦ; где?18 οὐχ [Разве] не εὑρέθησαν были найдены они ὑποστρέψαντες возвратившиеся δοῦναι воздать δόξαν славу τῷ θεῷ Богу εἰ если μὴ не ἀλλογενὴς иноплеменник οὗτος; этот?19 καὶ И εἶπεν Он сказал αὐτῷ, ему, Ἀναστὰς Вставший πορεύου· иди; πίστις вера σου твоя σέσωκέν исцелила σε. тебя.20 Ἐπερωτηθεὶς Спрошенный δὲ же ὑπὸ от τῶν Φαρισαίων фарисеев πότε когда ἔρχεται приходит βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ Бога ἀπεκρίθη Он ответил αὐτοῖς им καὶ и εἶπεν, сказал, Οὐκ Не ἔρχεται приходит βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ Бога μετὰ с παρατηρήσεως, наблюдением,21 οὐδὲ и не ἐροῦσιν, скажут, Ἰδοὺ Вот ὧδε· здесь; ἤ, или, Ἐκεῖ· Там; ἰδοὺ вот γὰρ ведь βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ Бога ἐντὸς внутри ὑμῶν вас ἐστιν. есть.22 Εἶπεν Он сказал δὲ же πρὸς к τοὺς μαθητάς, ученикам, Ἐλεύσονται Придут ἡμέραι дни ὅτε когда ἐπιθυμήσετε пожелаете μίαν один τῶν ἡμερῶν [из] дней τοῦ υἱοῦ Сына τοῦ ἀνθρώπου человека ἰδεῖν увидеть καὶ и οὐκ не ὄψεσθε. увидите.23 καὶ И ἐροῦσιν скажут ὑμῖν, вам, Ἰδοὺ Вот ἐκεῖ· там; [ἤ,] или, Ἰδοὺ Вот ὧδε· здесь; μὴ не ἀπέλθητε уйдите μηδὲ и не διώξητε. погони́тесь.24 ὥσπερ Как γὰρ ведь ἀστραπὴ молния ἀστράπτουσα сверкающая ἐκ с τῆς которой ὑπὸ под τὸν οὐρανὸν небом εἰς до τὴν которой ὑπ᾽ под οὐρανὸν небом λάμπει, светит, οὕτως так ἔσται будет υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека [ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день αὐτοῦ]. Его.25 πρῶτον Сначала δὲ же δεῖ надлежит αὐτὸν Ему πολλὰ многое παθεῖν претерпеть καὶ и ἀποδοκιμασθῆναι быть отвергнутым ἀπὸ от τῆς γενεᾶς поколения ταύτης. этого.26 καὶ И καθὼς как ἐγένετο случилось ἐν в ταῖς ἡμέραις дни Νῶε, Ноя, οὕτως так ἔσται будет καὶ и ἐν в ταῖς ἡμέραις дни τοῦ υἱοῦ Сына τοῦ ἀνθρώπου· человека;27 ἤσθιον, они ели, ἔπινον, они пили, ἐγάμουν, они женились, ἐγαμίζοντο, они выходили замуж, ἄχρι до ἧς которого ἡμέρας дня εἰσῆλθεν вошёл Νῶε Ной εἰς в τὴν κιβωτόν, ковчег, καὶ и ἦλθεν пришёл κατακλυσμὸς потоп καὶ и ἀπώλεσεν погубил πάντας. всех.28 ὁμοίως Подобно καθὼς как ἐγένετο случилось ἐν в ταῖς ἡμέραις дни Λώτ· Лота; ἤσθιον, они ели, ἔπινον, они пили, ἠγόραζον, они покупали, ἐπώλουν, они продавали, ἐφύτευον, они сажали, ᾠκοδόμουν· они строили;29 [в] который δὲ же ἡμέρᾳ день ἐξῆλθεν вышел Λὼτ Лот ἀπὸ из Σοδόμων, Содома, ἔβρεξεν пролился дождём πῦρ огонь καὶ и θεῖον сера ἀπ᾽ с οὐρανοῦ неба καὶ и ἀπώλεσεν погубил πάντας. всех.30 κατὰ По τὰ αὐτὰ этому ἔσται будет [в] который ἡμέρᾳ день υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека ἀποκαλύπτεται. открывается.31 ἐν В ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ день ὃς который ἔσται будет ἐπὶ на τοῦ δώματος крыше καὶ и τὰ σκεύη вещи αὐτοῦ его ἐν в τῇ οἰκίᾳ, доме, μὴ не καταβάτω пусть сойдёт ἆραι взять αὐτά, их, καὶ и который ἐν в ἀγρῷ поле ὁμοίως подобно μὴ не ἐπιστρεψάτω пусть возвратится εἰς в τὰ ὀπίσω. назад.32 μνημονεύετε Вспоминайте τῆς γυναικὸς жену Λώτ. Лота.33 ὃς Который ἐὰν если ζητήσῃ попытается τὴν ψυχὴν душу αὐτοῦ его περιποιήσασθαι сохранить ἀπολέσει погубит αὐτήν, её, ὃς который δ᾽ же ἂν если ἀπολέσῃ погубит ζῳογονήσει оживит αὐτήν. её.34 λέγω Говорю ὑμῖν, вам, ταύτῃ этой τῇ νυκτὶ ночью ἔσονται будут δύο двое ἐπὶ на κλίνης ложе μιᾶς, одном, εἷς один παραλημφθήσεται будет забран καὶ и ἕτερος другой ἀφεθήσεται· будет оставлен;35 ἔσονται будут δύο две ἀλήθουσαι молотящие ἐπὶ τὸ αὐτό, вместе, μία одна παραλημφθήσεται будет забрана δὲ же ἑτέρα другая ἀφεθήσεται. будет оставлена.36 37 καὶ И ἀποκριθέντες ответившие λέγουσιν говорят αὐτῷ, Ему, Ποῦ, Где, κύριε; Господи? Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ὅπου Где τὸ σῶμα, тело, ἐκεῖ там καὶ и οἱ ἀετοὶ орлы ἐπισυναχθήσονται. будут собраны.