keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 3

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 3

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν В ἔτει год δὲ же πεντεκαιδεκάτῳ пятнадцатый τῆς ἡγεμονίας правления Τιβερίου Тиберия Καίσαρος, Кесаря, ἡγεμονεύοντος правящего Ποντίου Понтия Πιλάτου Пилата τῆς Ἰουδαίας, Иудеей, καὶ и τετρααρχοῦντος являющегося тетрархом τῆς Γαλιλαίας Галилеи Ἡρῴδου, Ирода, Φιλίππου Филиппа δὲ же τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ его τετρααρχοῦντος являющегося тетрархом τῆς Ἰτουραίας Итуреи καὶ и Τραχωνίτιδος Трахонитиды χώρας, страны́, καὶ и Λυσανίου Лисания τῆς Ἀβιληνῆς Авилины τετρααρχοῦντος, являющегося тетрархом,2 ἐπὶ при ἀρχιερέως первосвященнике Ἅννα Анне καὶ и Καϊάφα, Каиафе, ἐγένετο случилось ῥῆμα слово θεοῦ Бога ἐπὶ к Ἰωάννην Иоанну τὸν Ζαχαρίου Захарии υἱὸν сына ἐν в τῇ ἐρήμῳ. пустыне.3 καὶ И ἦλθεν он прошёл εἰς во πᾶσαν всю [τὴν] περίχωρον окрестность τοῦ Ἰορδάνου Иордана κηρύσσων возвещающий βάπτισμα крещение μετανοίας покаяния εἰς в ἄφεσιν прощение ἁμαρτιῶν, грехов,4 ὡς как γέγραπται написано ἐν в βίβλῳ книге λόγων слов Ἠσαΐου Исаии τοῦ προφήτου, пророка, Φωνὴ Голос βοῶντος кричащего ἐν в τῇ ἐρήμῳ, пустыне, Ἑτοιμάσατε Приготовьте τὴν ὁδὸν путь κυρίου, Го́спода, εὐθείας прямые ποιεῖτε делайте τὰς τρίβους доро́ги αὐτοῦ. Его.5 πᾶσα Всякое φάραγξ ущелье πληρωθήσεται будет наполнено καὶ и πᾶν всякая ὄρος гора καὶ и βουνὸς холм ταπεινωθήσεται, будет принижена, καὶ и ἔσται будет τὰ σκολιὰ искривлённое εἰς в εὐθείαν прямое καὶ и αἱ τραχεῖαι неровные εἰς в ὁδοὺς пути λείας· гладкие;6 καὶ и ὄψεται увидит πᾶσα всякая σὰρξ плоть τὸ σωτήριον спасение τοῦ θεοῦ. Бога.7 Ἔλεγεν Он говорил οὖν итак τοῖς ἐκπορευομένοις выходящим ὄχλοις толпам βαπτισθῆναι быть крещённым ὑπ᾽ от αὐτοῦ, него, Γεννήματα Порождения ἐχιδνῶν, гадюк, τίς кто ὑπέδειξεν показал ὑμῖν вам φυγεῖν сбежать ἀπὸ от τῆς μελλούσης готовящегося ὀργῆς; гнева?8 ποιήσατε Сделайте οὖν итак καρποὺς плоды ἀξίους достойные τῆς μετανοίας· покаяния; καὶ и μὴ не ἄρξησθε начните λέγειν говорить ἐν в ἑαυτοῖς, себе, Πατέρα Отца ἔχομεν имеем τὸν Ἀβραάμ, Авраама, λέγω говорю γὰρ ведь ὑμῖν вам ὅτι что δύναται может θεὸς Бог ἐκ из τῶν λίθων камней τούτων этих ἐγεῖραι воздвигнуть τέκνα детей τῷ Ἀβραάμ. Аврааму.9 ἤδη Уже́ δὲ же καὶ и ἀξίνη топор πρὸς у τὴν ῥίζαν корня τῶν δένδρων деревьев κεῖται· лежит; πᾶν всякое οὖν итак δένδρον дерево μὴ не ποιοῦν творящее καρπὸν плод καλὸν хороший ἐκκόπτεται вырубается καὶ и εἰς в πῦρ огонь βάλλεται. бросается.10 Καὶ И ἐπηρώτων спрашивали αὐτὸν его οἱ ὄχλοι то́лпы λέγοντες, говорящие, Τί Что οὖν итак ποιήσωμεν; мы сделали бы?11 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же ἔλεγεν он говорил αὐτοῖς, им, ἔχων Имеющий δύο два χιτῶνας хитона μεταδότω пусть передаст τῷ μὴ не ἔχοντι, имеющему, καὶ и ἔχων имеющий βρώματα пищу ὁμοίως подобно ποιείτω. пусть делает.12 ἦλθον Пришли δὲ же καὶ и τελῶναι сборщики податей βαπτισθῆναι быть крещёнными καὶ и εἶπαν сказали πρὸς к αὐτόν, нему, Διδάσκαλε, Учитель, τί что ποιήσωμεν; мы сделали бы?13 Он δὲ же εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Μηδὲν Ничто πλέον большее παρὰ сверх τὸ διατεταγμένον указанного ὑμῖν вам πράσσετε. делайте.14 ἐπηρώτων Спрашивали δὲ же αὐτὸν его καὶ и στρατευόμενοι служащие воинами λέγοντες, говорящие, Τί Что ποιήσωμεν сделали бы καὶ и ἡμεῖς; мы? καὶ И εἶπεν он сказал αὐτοῖς, им, Μηδένα Никого διασείσητε растрясите μηδὲ и не συκοφαντήσητε, донесите, καὶ и ἀρκεῖσθε удовлетворяйтесь τοῖς ὀψωνίοις жалованьем ὑμῶν. вашим.15 Προσδοκῶντος Ожидающего δὲ же τοῦ λαοῦ народа καὶ и διαλογιζομένων рассуждающих πάντων всех ἐν в ταῖς καρδίαις сердцах αὐτῶν их περὶ об τοῦ Ἰωάννου, Иоанне, μήποτε не αὐτὸς он εἴη был бы Χριστός, Христос,16 ἀπεκρίνατο ответил λέγων говорящий πᾶσιν всем Ἰωάννης, Иоанн, Ἐγὼ Я μὲν ведь ὕδατι водой βαπτίζω крещу ὑμᾶς· вас; ἔρχεται приходит δὲ же ἰσχυρότερός Сильнейший μου, меня, οὗ Которого οὐκ не εἰμὶ я есть ἱκανὸς достоин λῦσαι развязать τὸν ἱμάντα ремень τῶν ὑποδημάτων обуви αὐτοῦ· Его; αὐτὸς Он ὑμᾶς вас βαπτίσει будет крестить ἐν в πνεύματι Духе ἁγίῳ Святом καὶ и πυρί· огне;17 οὗ Которого τὸ πτύον веялка ἐν в τῇ χειρὶ руке αὐτοῦ Его διακαθᾶραι [чтобы] расчистить τὴν ἅλωνα гумно αὐτοῦ Его καὶ и συναγαγεῖν [чтобы] собрать τὸν σῖτον пшеницу εἰς в τὴν ἀποθήκην хранилище αὐτοῦ, Его, τὸ δὲ же ἄχυρον мякину κατακαύσει сожжёт πυρὶ огнём ἀσβέστῳ. неугасимым.18 Πολλὰ Многое μὲν ведь οὖν итак καὶ и ἕτερα другое παρακαλῶν наставляющий εὐηγγελίζετο он евангелизировал τὸν λαόν· народ;19 δὲ же Ἡρῴδης Ирод τετραάρχης, тетрарх, ἐλεγχόμενος обличаемый ὑπ᾽ от αὐτοῦ него περὶ об Ἡρῳδιάδος Иродиаде τῆς γυναικὸς жене τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ его καὶ и περὶ о πάντων всём ὧν котором ἐποίησεν сделал πονηρῶν плохом Ἡρῴδης, Ирод,20 προσέθηκεν прибавил καὶ и τοῦτο это ἐπὶ ко πᾶσιν всему [καὶ] и κατέκλεισεν заключил τὸν Ἰωάννην Иоанна ἐν в φυλακῇ. тюрьме.21 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в τῷ βαπτισθῆναι быть крещённым ἅπαντα весь τὸν λαὸν народ καὶ и Ἰησοῦ Иисуса βαπτισθέντος крещённого καὶ и προσευχομένου молящегося ἀνεῳχθῆναι сделалось открытым τὸν οὐρανὸν небо22 καὶ и καταβῆναι сошёл τὸ πνεῦμα Дух τὸ ἅγιον Святой σωματικῷ телесным εἴδει видом ὡς как περιστερὰν голубь ἐπ᾽ на αὐτόν, Него, καὶ и φωνὴν голос ἐξ с οὐρανοῦ неба γενέσθαι, сделался, Σὺ Ты εἶ есть υἱός Сын μου Мой ἀγαπητός, любимый, ἐν в σοὶ Тебе εὐδόκησα. Я обрёл удовольствие.23 Καὶ И αὐτὸς Сам ἦν был Ἰησοῦς Иисус ἀρχόμενος начинающий ὡσεὶ приблизительно ἐτῶν лет τριάκοντα, тридцати, ὢν сущий υἱός, Сын, ὡς как ἐνομίζετο, считалось, Ἰωσὴφ Иосифа τοῦ Ἠλὶ Илия24 τοῦ Μαθθὰτ Матфата τοῦ Λευὶ Левия τοῦ Μελχὶ Мелхи τοῦ Ἰανναὶ Ианнэя τοῦ Ἰωσὴφ Иосифа25 τοῦ Ματταθίου Маттафии τοῦ Ἀμὼς Амоса τοῦ Ναοὺμ Наума τοῦ Ἑσλὶ Эсли τοῦ Ναγγαὶ Нагге26 τοῦ Μάαθ Маафа τοῦ Ματταθίου Маттафии τοῦ Σεμεῒν Семеина τοῦ Ἰωσὴχ Иосиха τοῦ Ἰωδὰ Иоды27 τοῦ Ἰωανὰν Иоанана τοῦ Ῥησὰ Рисы τοῦ Ζοροβαβὲλ Зоровавеля τοῦ Σαλαθιὴλ Салафиила τοῦ Νηρὶ Нири28 τοῦ Μελχὶ Мелхи τοῦ Ἀδδὶ Адди τοῦ Κωσὰμ Косама τοῦ Ἐλμαδὰμ Элмадама τοῦ Ἢρ Ира29 τοῦ Ἰησοῦ Иисуса τοῦ Ἐλιέζερ Элиезера τοῦ Ἰωρὶμ Иорима τοῦ Μαθθὰτ Матфата τοῦ Λευὶ Леви30 τοῦ Συμεὼν Симеона τοῦ Ἰούδα Иуды τοῦ Ἰωσὴφ Иосифа τοῦ Ἰωνὰμ Ионама τοῦ Ἐλιακὶμ Елиакима31 τοῦ Μελεὰ Мелеи τοῦ Μεννὰ Менны τοῦ Ματταθὰ Маттафы τοῦ Ναθὰμ Нафама τοῦ Δαυὶδ Давида32 τοῦ Ἰεσσαὶ Иессе τοῦ Ἰωβὴδ Иовида τοῦ Βόος Вооса τοῦ Σαλὰ Салы τοῦ Ναασσὼν Наассона33 τοῦ Ἀμιναδὰβ Аминадава τοῦ Ἀδμὶν Админа τοῦ Ἀρνὶ Арни τοῦ Ἑσρὼμ Есрома τοῦ Φάρες Фареса τοῦ Ἰούδα Иуды34 τοῦ Ἰακὼβ Иакова τοῦ Ἰσαὰκ Исаака τοῦ Ἀβραὰμ Авраама τοῦ Θάρα Фары τοῦ Ναχὼρ Нахора35 τοῦ Σεροὺχ Серуха τοῦ Ῥαγαὺ Рагава τοῦ Φάλεκ Фалека τοῦ Ἔβερ Эвера τοῦ Σαλὰ Салы36 τοῦ Καϊνὰμ Каинама τοῦ Ἀρφαξὰδ Арфаксада τοῦ Σὴμ Сима τοῦ Νῶε Ноя τοῦ Λάμεχ Ламеха37 τοῦ Μαθουσαλὰ Мафусалы τοῦ Ἑνὼχ Еноха τοῦ Ἰάρετ Иарета τοῦ Μαλελεὴλ Малелеила τοῦ Καϊνὰμ Каинама38 τοῦ Ἐνὼς Эноса τοῦ Σὴθ Сифа τοῦ Ἀδὰμ Адама τοῦ θεοῦ. Бога.