keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 2

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 2

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ἐκείναις те ἐξῆλθεν вышел δόγμα указ παρὰ от Καίσαρος Кесаря Αὐγούστου Августа ἀπογράφεσθαι переписываться πᾶσαν всю τὴν οἰκουμένην. обитаемую [землю].2 αὕτη Эта ἀπογραφὴ перепись πρώτη первая ἐγένετο случилась ἡγεμονεύοντος правящего τῆς Συρίας Сирией Κυρηνίου. Квириния.3 καὶ И ἐπορεύοντο шли πάντες все ἀπογράφεσθαι, переписываться, ἕκαστος каждый εἰς в τὴν ἑαυτοῦ свой πόλιν. город.4 Ἀνέβη Вышел δὲ же καὶ и Ἰωσὴφ Иосиф ἀπὸ от τῆς Γαλιλαίας Галилеи ἐκ из πόλεως го́рода Ναζαρὲθ Назарета εἰς в τὴν Ἰουδαίαν Иудею εἰς в πόλιν город Δαυὶδ Давида ἥτις тот, который καλεῖται называется Βηθλέεμ, Вифлеем, διὰ из-за τὸ εἶναι быть αὐτὸν его ἐξ из οἴκου до́ма καὶ и πατριᾶς отцовства Δαυίδ, Давида,5 ἀπογράψασθαι переписаться σὺν с Μαριὰμ Мариам τῇ ἐμνηστευμένῃ обручённой αὐτῷ, ему, οὔσῃ сущей ἐγκύῳ. беременной.6 ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в τῷ εἶναι быть αὐτοὺς их ἐκεῖ там ἐπλήσθησαν были исполнены αἱ ἡμέραι дни τοῦ τεκεῖν [чтобы] родить αὐτήν, ей,7 καὶ и ἔτεκεν она родила τὸν υἱὸν Сына αὐτῆς её τὸν πρωτότοκον· Первенца; καὶ и ἐσπαργάνωσεν она спеленала αὐτὸν Его καὶ и ἀνέκλινεν она уложила αὐτὸν Его ἐν в φάτνῃ, яслях, διότι потому что οὐκ не ἦν было αὐτοῖς им τόπος ме́ста ἐν в τῷ καταλύματι. помещении.8 Καὶ И ποιμένες пастухи ἦσαν были ἐν в τῇ χώρᾳ стране τῇ αὐτῇ этой ἀγραυλοῦντες живущие в поле καὶ и φυλάσσοντες стерегущие φυλακὰς стражи τῆς νυκτὸς ночью ἐπὶ у τὴν ποίμνην ста́да αὐτῶν. их.9 καὶ И ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода ἐπέστη предстал αὐτοῖς им καὶ и δόξα слава κυρίου Го́спода περιέλαμψεν осветила αὐτούς, их, καὶ и ἐφοβήθησαν устрашились φόβον страхом μέγαν. больши́м.10 καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им ἄγγελος, ангел, Μὴ Не φοβεῖσθε, бойтесь, ἰδοὺ вот γὰρ ведь εὐαγγελίζομαι благовозвещаю ὑμῖν вам χαρὰν радость μεγάλην большу́ю ἥτις ту, которая ἔσται будет παντὶ всему τῷ λαῷ, народу,11 ὅτι потому что ἐτέχθη был рождён ὑμῖν вам σήμερον сегодня σωτὴρ Спаситель ὅς Который ἐστιν есть Χριστὸς Христос κύριος Господь ἐν в πόλει городе Δαυίδ· Давида;12 καὶ и τοῦτο это ὑμῖν вам τὸ σημεῖον, знамение, εὑρήσετε найдёте βρέφος младенца ἐσπαργανωμένον спелёнатого καὶ и κείμενον лежащего ἐν в φάτνῃ. яслях.13 καὶ И ἐξαίφνης внезапно ἐγένετο сделалось σὺν с τῷ ἀγγέλῳ ангелом πλῆθος множество στρατιᾶς воинства οὐρανίου небесного αἰνούντων хвалящих τὸν θεὸν Бога καὶ и λεγόντων, говорящих,14 Δόξα Слава ἐν в ὑψίστοις высочайших θεῷ Богу καὶ и ἐπὶ на γῆς земле εἰρήνη мир ἐν в ἀνθρώποις людях εὐδοκίας. доброго намерения.15 Καὶ И ἐγένετο случилось ὡς как ἀπῆλθον ушли ἀπ᾽ от αὐτῶν них εἰς в τὸν οὐρανὸν небо οἱ ἄγγελοι, ангелы, οἱ ποιμένες пастухи ἐλάλουν говорили πρὸς к ἀλλήλους, друг другу, Διέλθωμεν Давайте пройдём δὴ поэтому ἕως до Βηθλέεμ Вифлеема καὶ и ἴδωμεν увидим τὸ ῥῆμα слово τοῦτο это τὸ γεγονὸς случившееся которое κύριος Господь ἐγνώρισεν дал знать ἡμῖν. нам.16 καὶ И ἦλθαν они пришли σπεύσαντες поспешившие καὶ и ἀνεῦραν нашли τήν τε Μαριὰμ Мариам καὶ и τὸν Ἰωσὴφ Иосифа καὶ и τὸ βρέφος Младенца κείμενον лежащего ἐν в τῇ φάτνῃ· яслях;17 ἰδόντες увидевшие δὲ же ἐγνώρισαν они дали знать περὶ о τοῦ ῥήματος слове τοῦ λαληθέντος произнесённом αὐτοῖς им περὶ о τοῦ παιδίου Ребёнке τούτου. Этом.18 καὶ И πάντες все οἱ ἀκούσαντες услышавшие ἐθαύμασαν удивились περὶ о τῶν λαληθέντων произнесённых ὑπὸ от τῶν ποιμένων пастухов πρὸς к αὐτούς· ним;19 δὲ же Μαριὰμ Мариам πάντα все συνετήρει сохраняла τὰ ῥήματα слова́ ταῦτα эти συμβάλλουσα складывающая ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце αὐτῆς. Её.20 καὶ И ὑπέστρεψαν возвратились οἱ ποιμένες пастухи δοξάζοντες славящие καὶ и αἰνοῦντες хвалящие τὸν θεὸν Бога ἐπὶ за πᾶσιν всё οἷς которое ἤκουσαν услышали καὶ и εἶδον увидели καθὼς как ἐλαλήθη было произнесено πρὸς к αὐτούς. ним.21 Καὶ И ὅτε когда ἐπλήσθησαν были исполнены ἡμέραι дней ὀκτὼ восемь τοῦ περιτεμεῖν [чтобы] обрезать αὐτόν, Его, καὶ и ἐκλήθη было названо τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Его Ἰησοῦς, Иисус, τὸ κληθὲν названное ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου ангелом πρὸ перед τοῦ συλλημφθῆναι быть зачатым αὐτὸν Его ἐν в τῇ κοιλίᾳ. утробе.22 Καὶ И ὅτε когда ἐπλήσθησαν были исполнены αἱ ἡμέραι дни τοῦ καθαρισμοῦ очищения αὐτῶν их κατὰ по τὸν νόμον Закону Μωϋσέως, Моисея, ἀνήγαγον они вознесли αὐτὸν Его εἰς в Ἱεροσόλυμα Иерусалим παραστῆσαι [чтобы] представить τῷ κυρίῳ, Господу,23 καθὼς как γέγραπται написано ἐν в νόμῳ Законе κυρίου Го́спода ὅτι что Πᾶν Всякое ἄρσεν существо мужского пола διανοῖγον разверзающее μήτραν материнское лоно ἅγιον святое τῷ κυρίῳ Господу κληθήσεται, будет названо,24 καὶ и τοῦ δοῦναι [чтобы] дать θυσίαν жертву κατὰ по τὸ εἰρημένον сказанному ἐν в τῷ νόμῳ Законе κυρίου, Го́спода, ζεῦγος пару τρυγόνων горлиц или δύο двух νοσσοὺς птенцов περιστερῶν. голубей.25 Καὶ И ἰδοὺ вот ἄνθρωπος человек ἦν был ἐν в Ἰερουσαλὴμ Иерусалиме которому ὄνομα имя Συμεών, Симеон, καὶ и ἄνθρωπος человек οὗτος этот δίκαιος праведный καὶ и εὐλαβής, благочестивый, προσδεχόμενος ожидающий παράκλησιν утешения τοῦ Ἰσραήλ, Израиля, καὶ и πνεῦμα Дух ἦν был ἅγιον Святой ἐπ᾽ на αὐτόν· нём;26 καὶ и ἦν было αὐτῷ ему κεχρηματισμένον возвещено ὑπὸ τοῦ πνεύματος Духом τοῦ ἁγίου Святым μὴ не ἰδεῖν увидеть θάνατον смерть πρὶν прежде [ἢ] чем ἂν ἴδῃ он увидит τὸν Χριστὸν Христа κυρίου. Го́спода.27 καὶ И ἦλθεν он пришёл ἐν в τῷ πνεύματι Духе εἰς в τὸ ἱερόν· Храм; καὶ и ἐν в τῷ εἰσαγαγεῖν внести τοὺς γονεῖς родителей τὸ παιδίον Ребёнка Ἰησοῦν Иисуса τοῦ ποιῆσαι сделать αὐτοὺς их κατὰ по τὸ εἰθισμένον принятому τοῦ νόμου Закону περὶ с αὐτοῦ Ним28 καὶ и αὐτὸς он ἐδέξατο принял αὐτὸ Его εἰς на τὰς ἀγκάλας ру́ки καὶ и εὐλόγησεν благословил τὸν θεὸν Бога καὶ и εἶπεν, сказал,29 Νῦν Теперь ἀπολύεις освобождаешь τὸν δοῦλόν раба σου, Твоего, δέσποτα, Владыка, κατὰ по τὸ ῥῆμά слову σου Твоему ἐν в εἰρήνῃ· мире;30 ὅτι потому что εἶδον увидели οἱ ὀφθαλμοί глаза́ μου мои τὸ σωτήριόν спасение σου Твоё31 которое ἡτοίμασας Ты приготовил κατὰ перед πρόσωπον лицом πάντων всех τῶν λαῶν, народов,32 φῶς свет εἰς в ἀποκάλυψιν откровение ἐθνῶν язычников καὶ и δόξαν славу λαοῦ народа σου Твоего Ἰσραήλ. Израиля.33 καὶ И ἦν был πατὴρ отец αὐτοῦ Его καὶ и μήτηρ Мать θαυμάζοντες удивляющиеся ἐπὶ на τοῖς λαλουμένοις произносимое περὶ о αὐτοῦ. Нём.34 καὶ И εὐλόγησεν благословил αὐτοὺς их Συμεὼν Симеон καὶ и εἶπεν сказал πρὸς к Μαριὰμ Мариам τὴν μητέρα Матери αὐτοῦ, Его, Ἰδοὺ Вот οὗτος Этот κεῖται лежит εἰς в πτῶσιν падение καὶ и ἀνάστασιν восставание πολλῶν многих ἐν в τῷ Ἰσραὴλ Израиле καὶ и εἰς во σημεῖον знамение ἀντιλεγόμενον оспариваемое35 [καὶ и σοῦ тебе [δὲ] же αὐτῆς самой τὴν ψυχὴν душу διελεύσεται пройдёт ῥομφαία], меч, ὅπως чтобы ἂν ἀποκαλυφθῶσιν были открыты ἐκ из πολλῶν многих καρδιῶν сердец διαλογισμοί. рассуждения.36 Καὶ И ἦν была Ἅννα Анна προφῆτις, пророчица, θυγάτηρ дочь Φανουήλ, Фануила, ἐκ из φυλῆς племени Ἀσήρ· Асира; αὕτη эта προβεβηκυῖα продвинувшаяся вперёд ἐν в ἡμέραις днях πολλαῖς, многих, ζήσασα прожившая μετὰ с ἀνδρὸς мужем ἔτη лет ἑπτὰ семь ἀπὸ от τῆς παρθενίας девичества αὐτῆς, её,37 καὶ и αὐτὴ она χήρα вдова ἕως до ἐτῶν лет ὀγδοήκοντα восьмидесяти τεσσάρων, четырёх, которая οὐκ не ἀφίστατο оставляла τοῦ ἱεροῦ Храма νηστείαις постами καὶ и δεήσεσιν молитвами λατρεύουσα служащая νύκτα ночь καὶ и ἡμέραν. день.38 καὶ И αὐτῇ [в] этот τῇ ὥρᾳ час ἐπιστᾶσα представшая ἀνθωμολογεῖτο она возносила хвалу τῷ θεῷ Богу καὶ и ἐλάλει говорила περὶ о αὐτοῦ Нём πᾶσιν всем τοῖς προσδεχομένοις ожидающим λύτρωσιν освобождение Ἰερουσαλήμ. Иерусалима.39 Καὶ И ὡς как ἐτέλεσαν они закончили πάντα всё τὰ которое κατὰ по τὸν νόμον Закону κυρίου, Го́спода, ἐπέστρεψαν они возвратились εἰς в τὴν Γαλιλαίαν Галилею εἰς в πόλιν город ἑαυτῶν свой Ναζαρέθ. Назарет.40 Τὸ δὲ Же παιδίον ребёнок ηὔξανεν рос καὶ и ἐκραταιοῦτο укреплялся πληρούμενον наполняемый σοφίᾳ, мудростью, καὶ и χάρις благодать θεοῦ Бога ἦν была ἐπ᾽ на αὐτό. Нём.41 Καὶ И ἐπορεύοντο ходили οἱ γονεῖς родители αὐτοῦ Его κατ᾽ каждый ἔτος год εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим τῇ ἑορτῇ [в] праздник τοῦ πάσχα. Пасхи.42 καὶ И ὅτε когда ἐγένετο он сделался ἐτῶν лет δώδεκα, двенадцати, ἀναβαινόντων восходящих αὐτῶν их κατὰ по τὸ ἔθος обычаю τῆς ἑορτῆς праздника43 καὶ и τελειωσάντων закончивших τὰς эти ἡμέρας, дни, ἐν в τῷ ὑποστρέφειν возвращаться αὐτοὺς их ὑπέμεινεν остался Ἰησοῦς Иисус παῖς Мальчик ἐν в Ἰερουσαλήμ, Иерусалиме, καὶ и οὐκ не ἔγνωσαν узнали οἱ γονεῖς родители αὐτοῦ. Его.44 νομίσαντες Посчитавшие δὲ же αὐτὸν Его εἶναι быть ἐν в τῇ συνοδίᾳ сообществе спутников ἦλθον они прошли ἡμέρας дня ὁδὸν путь καὶ и ἀνεζήτουν они разыскивали αὐτὸν Его ἐν в τοῖς συγγενεῦσιν родственниках καὶ и τοῖς γνωστοῖς, знакомых,45 καὶ и μὴ не εὑρόντες нашедшие ὑπέστρεψαν возвратились εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим ἀναζητοῦντες разыскивающие αὐτόν. Его.46 καὶ И ἐγένετο случилось μετὰ после ἡμέρας дней τρεῖς трёх εὗρον они нашли αὐτὸν Его ἐν в τῷ ἱερῷ Храме καθεζόμενον сидящего ἐν в μέσῳ середине τῶν διδασκάλων учителей καὶ и ἀκούοντα слушающего αὐτῶν их καὶ и ἐπερωτῶντα расспрашивающего αὐτούς· их;47 ἐξίσταντο изумлялись δὲ же πάντες все οἱ ἀκούοντες слышащие αὐτοῦ Его ἐπὶ на τῇ συνέσει понятливость καὶ и ταῖς ἀποκρίσεσιν ответы αὐτοῦ. Его.48 καὶ И ἰδόντες увидевшие αὐτὸν Его ἐξεπλάγησαν, они поразились, καὶ и εἶπεν сказала πρὸς к αὐτὸν Нему μήτηρ мать αὐτοῦ, Его, Τέκνον, Дитя, τί что ἐποίησας Ты сделал ἡμῖν нам οὕτως; так? ἰδοὺ Вот πατήρ отец σου Твой κἀγὼ и Я ὀδυνώμενοι мучащиеся ἐζητοῦμέν мы искали σε. Тебя.49 καὶ И εἶπεν Он сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Τί Что ὅτι что ἐζητεῖτέ вы искали με; Меня? οὐκ Не ᾔδειτε знали вы [разве] ὅτι что ἐν в τοῖς которых τοῦ πατρός Отца μου Моего δεῖ надлежит εἶναί быть με; Мне?50 καὶ И αὐτοὶ они οὐ не συνῆκαν поняли τὸ ῥῆμα слово которое ἐλάλησεν Он сказал αὐτοῖς. им.51 καὶ И κατέβη Он сошёл μετ᾽ с αὐτῶν ними καὶ и ἦλθεν пришёл εἰς в Ναζαρέθ, Назарет, καὶ и ἦν был ὑποτασσόμενος подчиняющийся αὐτοῖς. им. καὶ И μήτηρ Мать αὐτοῦ Его διετήρει сохраняла πάντα все τὰ ῥήματα слова́ ἐν в τῇ καρδίᾳ сердце αὐτῆς. Её.52 Καὶ И Ἰησοῦς Иисус προέκοπτεν продвигался [ἐν в τῇ] σοφίᾳ мудрости καὶ и ἡλικίᾳ росте καὶ и χάριτι благосклонности παρὰ у θεῷ Бога καὶ и ἀνθρώποις. людей.