keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 4

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 4

Подстрочный перевод Библии

1 Ἰησοῦς Иисус δὲ же πλήρης полный πνεύματος Духа ἁγίου Святого ὑπέστρεψεν возвратился ἀπὸ от τοῦ Ἰορδάνου, Иордана, καὶ и ἤγετο был водимый ἐν в τῷ πνεύματι Духе ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне2 ἡμέρας дней τεσσεράκοντα сорок πειραζόμενος искушаемый ὑπὸ τοῦ διαβόλου. дьяволом. καὶ И οὐκ не ἔφαγεν съел οὐδὲν Он ничто ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ἐκείναις, те, καὶ и συντελεσθεισῶν законченных αὐτῶν их ἐπείνασεν. испытывал голод.3 Εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ Ему διάβολος, дьявол, Εἰ Если υἱὸς сын εἶ Ты есть τοῦ θεοῦ, Бога, εἰπὲ скажи τῷ λίθῳ камню τούτῳ этому ἵνα чтобы γένηται он сделался ἄρτος. хлеб.4 καὶ И ἀπεκρίθη ответил πρὸς к αὐτὸν нему Ἰησοῦς, Иисус, Γέγραπται Написано ὅτι что Οὐκ Не ἐπ᾽ на ἄρτῳ хлебе μόνῳ одном ζήσεται будет жить ἄνθρωπος. человек.5 Καὶ И ἀναγαγὼν возведший αὐτὸν Его ἔδειξεν он показал αὐτῷ Ему πάσας все τὰς βασιλείας царства τῆς οἰκουμένης обитаемой [земли́] ἐν в στιγμῇ мгновение χρόνου· времени;6 καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ Ему διάβολος, дьявол, Σοὶ Тебе δώσω дам τὴν ἐξουσίαν власть ταύτην эту ἅπασαν всю καὶ и τὴν δόξαν славу αὐτῶν, их, ὅτι потому что ἐμοὶ мне παραδέδοται она передана καὶ и которому ἐὰν если θέλω захочу δίδωμι даю αὐτήν· её;7 σὺ Ты οὖν итак ἐὰν если προσκυνήσῃς поклонишься ἐνώπιον перед ἐμοῦ, мной, ἔσται будет σοῦ Твоя πᾶσα. вся.8 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший Ἰησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Γέγραπται, Написано, Κύριον Господу τὸν θεόν Богу σου твоему προσκυνήσεις будешь поклоняться καὶ и αὐτῷ Ему μόνῳ одному λατρεύσεις. будешь служить.9 Ἤγαγεν Он привёл δὲ же αὐτὸν Его εἰς в Ἰερουσαλὴμ Иерусалим καὶ и ἔστησεν поставил ἐπὶ на τὸ πτερύγιον выступ τοῦ ἱεροῦ, Храма, καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Εἰ Если υἱὸς Сын εἶ Ты есть τοῦ θεοῦ, Бога, βάλε брось σεαυτὸν Тебя Самого ἐντεῦθεν отсюда κάτω· вниз;10 γέγραπται написано γὰρ ведь ὅτι что: Τοῖς ἀγγέλοις Ангелам αὐτοῦ Его ἐντελεῖται прикажет περὶ о σοῦ Тебе τοῦ διαφυλάξαι сохранить σε, Тебя,11 καὶ и ὅτι что Ἐπὶ На χειρῶν руках ἀροῦσίν поднимут σε Тебя μήποτε чтобы не προσκόψῃς ударил πρὸς о λίθον камень τὸν πόδα ногу σου. Твою.12 καὶ И ἀποκριθεὶς ответивший εἶπεν сказал αὐτῷ ему Ἰησοῦς Иисус ὅτι что Εἴρηται, Сказано, Οὐκ Не ἐκπειράσεις будешь искушать κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου. твоего.13 Καὶ И συντελέσας закончивший πάντα всякое πειρασμὸν искушение διάβολος дьявол ἀπέστη отступил ἀπ᾽ от αὐτοῦ Него ἄχρι до καιροῦ. срока.14 Καὶ И ὑπέστρεψεν возвратился Ἰησοῦς Иисус ἐν в τῇ δυνάμει силе τοῦ πνεύματος духа εἰς в τὴν Γαλιλαίαν. Галилею. καὶ И φήμη молва ἐξῆλθεν вышла καθ᾽ по ὅλης всей τῆς περιχώρου окрестности περὶ о αὐτοῦ. Нём.15 καὶ И αὐτὸς Он ἐδίδασκεν учил ἐν в ταῖς συναγωγαῖς синагогах αὐτῶν, их, δοξαζόμενος славимый ὑπὸ πάντων. всеми.16 Καὶ И ἦλθεν Он пришёл εἰς в Ναζαρά, Назарет, οὗ где ἦν Он был τεθραμμένος, воспитан, καὶ и εἰσῆλθεν вошёл κατὰ по τὸ εἰωθὸς обыкновению αὐτῷ Его ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день τῶν σαββάτων суббот εἰς в τὴν συναγωγήν, синагогу, καὶ и ἀνέστη встал ἀναγνῶναι. прочитать.17 καὶ И ἐπεδόθη была подана αὐτῷ Ему βιβλίον книга τοῦ προφήτου пророка Ἠσαΐου, Исаии, καὶ и ἀναπτύξας развернувший τὸ βιβλίον книгу εὗρεν Он нашёл τὸν τόπον место οὗ где ἦν было γεγραμμένον, написано,18 Πνεῦμα Дух κυρίου Го́спода ἐπ᾽ на ἐμέ, Мне, οὗ Которого εἵνεκεν ради ἔχρισέν Он помазал με Меня εὐαγγελίσασθαι благовозвестить πτωχοῖς, нищим, ἀπέσταλκέν послал με Меня κηρύξαι возвестить αἰχμαλώτοις пленным ἄφεσιν освобождение καὶ и τυφλοῖς слепым ἀνάβλεψιν, прозрение, ἀποστεῖλαι послать τεθραυσμένους израненных ἐν в ἀφέσει, освобождении,19 κηρύξαι возвестить ἐνιαυτὸν год κυρίου Го́спода δεκτόν. приятный.20 καὶ И πτύξας свернувший τὸ βιβλίον книгу ἀποδοὺς отдавший τῷ ὑπηρέτῃ служителю ἐκάθισεν· Он сел; καὶ и πάντων всех οἱ ὀφθαλμοὶ глаза́ ἐν в τῇ συναγωγῇ синагоге ἦσαν были ἀτενίζοντες впивающиеся αὐτῷ. [в] Него.21 ἤρξατο Он на́чал δὲ же λέγειν говорить πρὸς к αὐτοὺς ним ὅτι что Σήμερον Сегодня πεπλήρωται исполнилось γραφὴ Писание αὕτη это ἐν в τοῖς ὠσὶν ушах ὑμῶν. ваших.22 Καὶ И πάντες все ἐμαρτύρουν свидетельствовали αὐτῷ Ему καὶ и ἐθαύμαζον удивлялись ἐπὶ на τοῖς λόγοις слова́ τῆς χάριτος благодати τοῖς ἐκπορευομένοις выходящие ἐκ из τοῦ στόματος уст αὐτοῦ, Его, καὶ и ἔλεγον, говорили, Οὐχὶ [разве] не υἱός сын ἐστιν есть Ἰωσὴφ Иосифа οὗτος; Этот?23 καὶ И εἶπεν Он сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Πάντως Всяко ἐρεῖτέ скажете μοι Мне τὴν παραβολὴν пословицу ταύτην· эту; Ἰατρέ, Врач, θεράπευσον исцели σεαυτόν· Тебя Самого; ὅσα сколькое ἠκούσαμεν мы услышали γενόμενα случившееся εἰς в τὴν Καφαρναοὺμ Капернауме ποίησον сделай καὶ и ὧδε здесь ἐν в τῇ πατρίδι отечестве σου. Твоём.24 εἶπεν Он сказал δέ, же, Ἀμὴν Истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что οὐδεὶς никакой προφήτης пророк δεκτός принят ἐστιν есть ἐν в τῇ πατρίδι отечестве αὐτοῦ. его.25 ἐπ᾽ По ἀληθείας истине δὲ же λέγω говорю ὑμῖν, вам, πολλαὶ многие χῆραι вдо́вы ἦσαν были ἐν в ταῖς ἡμέραις дни Ἠλίου Илии ἐν в τῷ Ἰσραήλ, Израиле, ὅτε когда ἐκλείσθη было закрыто οὐρανὸς небо ἐπὶ на ἔτη года τρία три καὶ и μῆνας месяцев ἕξ, шесть, ὡς как ἐγένετο сделался λιμὸς голод μέγας великий ἐπὶ на πᾶσαν всю τὴν γῆν, землю,26 καὶ и πρὸς к οὐδεμίαν никакой αὐτῶν [из] них ἐπέμφθη был послан Ἠλίας Илия εἰ если μὴ не εἰς в Σάρεπτα Сарепту τῆς Σιδωνίας Сидонии πρὸς к γυναῖκα женщине χήραν. вдове.27 καὶ И πολλοὶ многие λεπροὶ прокажённые ἦσαν были ἐν в τῷ Ἰσραὴλ Израиле ἐπὶ при Ἐλισαίου Элисее τοῦ προφήτου, пророке, καὶ и οὐδεὶς никто αὐτῶν [из] них ἐκαθαρίσθη был очищен εἰ если μὴ не Ναιμὰν Неман Σύρος. Сириец.28 καὶ И ἐπλήσθησαν были исполнены πάντες все θυμοῦ ярости ἐν в τῇ συναγωγῇ синагоге ἀκούοντες слышащие ταῦτα, это,29 καὶ и ἀναστάντες вставшие ἐξέβαλον выгнали αὐτὸν Его ἔξω вне τῆς πόλεως, го́рода, καὶ и ἤγαγον повели αὐτὸν Его ἕως до ὀφρύος вершины τοῦ ὄρους горы́ ἐφ᾽ на οὗ которой πόλις город ᾠκοδόμητο построен αὐτῶν, их, ὥστε так чтобы κατακρημνίσαι сбросить вниз αὐτόν· Его;30 αὐτὸς Он δὲ же διελθὼν прошедший διὰ через μέσου середину αὐτῶν их ἐπορεύετο. шёл.31 Καὶ И κατῆλθεν Он сошёл εἰς в Καφαρναοὺμ Капернаум πόλιν город τῆς Γαλιλαίας. Галилеи. καὶ И ἦν был διδάσκων уча αὐτοὺς их ἐν в τοῖς σάββασιν· субботах;32 καὶ и ἐξεπλήσσοντο поражались ἐπὶ на τῇ διδαχῇ учение αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что ἐν во ἐξουσίᾳ власти ἦν было λόγος слово αὐτοῦ. Его.33 καὶ И ἐν в τῇ συναγωγῇ синагоге ἦν был ἄνθρωπος человек ἔχων имеющий πνεῦμα дух δαιμονίου демона ἀκαθάρτου, нечистого, καὶ и ἀνέκραξεν он вскричал φωνῇ голосом μεγάλῃ, громким,34 Ἔα, Брось, τί что ἡμῖν нам καὶ и σοί, Тебе, Ἰησοῦ Иисус Ναζαρηνέ; Назарянин? ἦλθες Пришёл ἀπολέσαι уничтожить ἡμᾶς; нас? οἶδά Знаю σε Тебя τίς кто εἶ, Ты есть, ἅγιος Святой τοῦ θεοῦ. Бога.35 καὶ И ἐπετίμησεν запретил αὐτῷ ему Ἰησοῦς Иисус λέγων, говорящий, Φιμώθητι Онемей καὶ и ἔξελθε выйди ἀπ᾽ от αὐτοῦ. него. καὶ И ῥίψαν бросивший αὐτὸν его τὸ δαιμόνιον демон εἰς в τὸ μέσον середину ἐξῆλθεν вышел ἀπ᾽ от αὐτοῦ него μηδὲν ни [в] чём βλάψαν повредивший αὐτόν. его.36 καὶ И ἐγένετο сделался θάμβος ужас ἐπὶ на πάντας, всех, καὶ и συνελάλουν они вместе произносили πρὸς к ἀλλήλους друг другу λέγοντες, говорящие, Τίς Какое λόγος слово οὗτος, это, ὅτι что ἐν во ἐξουσίᾳ власти καὶ и δυνάμει силе ἐπιτάσσει приказывает τοῖς ἀκαθάρτοις нечистым πνεύμασιν, ду́хам, καὶ и ἐξέρχονται; выходят?37 καὶ И ἐξεπορεύετο выходила ἦχος молва περὶ о αὐτοῦ Нём εἰς во πάντα всякое τόπον место τῆς περιχώρου. окрестности.38 Ἀναστὰς Вставший δὲ же ἀπὸ от τῆς συναγωγῆς синагоги εἰσῆλθεν Он вошёл εἰς в τὴν οἰκίαν дом Σίμωνος. Симона. πενθερὰ Тёща δὲ же τοῦ Σίμωνος Симона ἦν была συνεχομένη охватываема πυρετῷ горячкой μεγάλῳ, великой, καὶ и ἠρώτησαν они попросили αὐτὸν Его περὶ о αὐτῆς. ней.39 καὶ И ἐπιστὰς представший ἐπάνω перед αὐτῆς ней ἐπετίμησεν Он запретил τῷ πυρετῷ, горячке, καὶ и ἀφῆκεν она отпустила αὐτήν· её; παραχρῆμα тотчас δὲ же ἀναστᾶσα вставшая διηκόνει она служила αὐτοῖς. им.40 Δύνοντος Заходящего δὲ же τοῦ ἡλίου солнца ἅπαντες все ὅσοι сколькие εἶχον имели ἀσθενοῦντας болеющих νόσοις болезнями ποικίλαις различными ἤγαγον повели αὐτοὺς их πρὸς к αὐτόν· Нему; Он δὲ же ἑνὶ [на] одного ἑκάστῳ каждого αὐτῶν [из] них τὰς χεῖρας ру́ки ἐπιτιθεὶς возлагающий ἐθεράπευεν исцелял αὐτούς. их.41 ἐξήρχετο Исходили δὲ же καὶ и δαιμόνια демоны ἀπὸ от πολλῶν, многих, κρ[αυγ]άζοντα кричащие καὶ и λέγοντα говорящие ὅτι что Σὺ Ты εἶ есть υἱὸς Сын τοῦ θεοῦ. Бога. καὶ И ἐπιτιμῶν запрещающий οὐκ не εἴα позволял Он αὐτὰ это λαλεῖν, говорить, ὅτι что ᾔδεισαν они знали τὸν Χριστὸν Христа αὐτὸν Его εἶναι. быть.42 Γενομένης Случившегося δὲ же ἡμέρας дня ἐξελθὼν вышедший ἐπορεύθη Он пошёл εἰς в ἔρημον пустынное τόπον· место; καὶ и οἱ ὄχλοι то́лпы ἐπεζήτουν разыскивали αὐτόν, Его, καὶ и ἦλθον пришли ἕως до αὐτοῦ, Него, καὶ и κατεῖχον удерживали αὐτὸν Его τοῦ μὴ не πορεύεσθαι идти ἀπ᾽ от αὐτῶν. них.43 Он δὲ же εἶπεν сказал πρὸς к αὐτοὺς ним ὅτι что Καὶ И ταῖς ἑτέραις другим πόλεσιν городам εὐαγγελίσασθαί благовозвестить με Мне δεῖ надлежит τὴν βασιλείαν Царство τοῦ θεοῦ, Бога, ὅτι потому что ἐπὶ на τοῦτο это ἀπεστάλην. Я послан.44 καὶ И ἦν Он был κηρύσσων возвещающий εἰς в τὰς συναγωγὰς синагоги τῆς Ἰουδαίας. Иудеи.