keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Евангелие от Луки глава 22

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκάν 22

Подстрочный перевод Библии

1 Ἤγγιζεν Приближался δὲ же ἑορτὴ праздник τῶν ἀζύμων опресноков λεγομένη называемый πάσχα. Пасха.2 καὶ И ἐζήτουν искали οἱ ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ γραμματεῖς книжники τὸ πῶς как ἀνέλωσιν они убили бы αὐτόν, Его, ἐφοβοῦντο они боялись γὰρ ведь τὸν λαόν. народа.3 Εἰσῆλθεν Вошёл δὲ же Σατανᾶς Сатана εἰς в Ἰούδαν Иуду τὸν καλούμενον называемого Ἰσκαριώτην, Искариота, ὄντα сущего ἐκ из τοῦ ἀριθμοῦ числа́ τῶν δώδεκα· двенадцати;4 καὶ и ἀπελθὼν ушедший συνελάλησεν он обговорил с τοῖς ἀρχιερεῦσιν первосвященниками καὶ и στρατηγοῖς начальниками охраны τὸ πῶς как αὐτοῖς им παραδῷ он передал [бы] αὐτόν. Его.5 καὶ И ἐχάρησαν они обрадовались καὶ и συνέθεντο согласились αὐτῷ ему ἀργύριον серебро δοῦναι. дать.6 καὶ И ἐξωμολόγησεν, он пообещал, καὶ и ἐζήτει искал εὐκαιρίαν удобное время τοῦ παραδοῦναι [чтобы] передать αὐτὸν Его ἄτερ без ὄχλου толпы́ αὐτοῖς. им.7 Ἦλθεν Пришёл δὲ же ἡμέρα день τῶν ἀζύμων, опресноков, [ἐν] в которой ἔδει надлежало θύεσθαι быть закалаемой τὸ πάσχα. пасху.8 καὶ И ἀπέστειλεν Он послал Πέτρον Петра καὶ и Ἰωάννην Иоанна εἰπών, сказавший, Πορευθέντες Пошедшие ἑτοιμάσατε приготовьте ἡμῖν нам τὸ πάσχα пасху ἵνα чтобы φάγωμεν. мы съели.9 οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали αὐτῷ, Ему, Ποῦ Где θέλεις желаешь ἑτοιμάσωμεν; мы приготовили бы?10 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ἰδοὺ Вот εἰσελθόντων вошедших ὑμῶν вас εἰς в τὴν πόλιν город συναντήσει встретится с ὑμῖν вами ἄνθρωπος человек κεράμιον кувшин ὕδατος воды́ βαστάζων· несущий; ἀκολουθήσατε последуйте αὐτῷ [за] ним εἰς в τὴν οἰκίαν дом εἰς в ἣν который εἰσπορεύεται. входит.11 καὶ И ἐρεῖτε скажете τῷ οἰκοδεσπότῃ хозяину τῆς οἰκίας, до́ма, Λέγει Говорит σοι тебе διδάσκαλος, Учитель, Ποῦ Где ἐστιν есть τὸ κατάλυμα помещение ὅπου где τὸ πάσχα пасху μετὰ с τῶν μαθητῶν учениками μου Моими φάγω; я съел бы?12 κἀκεῖνος И тот ὑμῖν вам δείξει покажет ἀνάγαιον верхнюю комнату μέγα большу́ю ἐστρωμένον· устланную; ἐκεῖ там ἑτοιμάσατε. приготовьте.13 ἀπελθόντες Ушедшие δὲ же εὗρον они нашли καθὼς как εἰρήκει Он сказал αὐτοῖς, им, καὶ и ἡτοίμασαν они приготовили τὸ πάσχα. пасху.14 Καὶ И ὅτε когда ἐγένετο настал ὥρα, час, ἀνέπεσεν Он возлёг καὶ и οἱ ἀπόστολοι апостолы σὺν с αὐτῷ. Ним.15 καὶ И εἶπεν Он сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Ἐπιθυμίᾳ Желанием ἐπεθύμησα Я пожелал τοῦτο эту τὸ πάσχα пасху φαγεῖν съесть μεθ᾽ с ὑμῶν вами πρὸ перед τοῦ με Меня παθεῖν· претерпеть страдание;16 λέγω говорю γὰρ ведь ὑμῖν вам ὅτι что οὐ нет μὴ не φάγω съем αὐτὸ её ἕως до ὅτου которого [времени] πληρωθῇ будет исполнена ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве τοῦ θεοῦ. Бога.17 καὶ И δεξάμενος взявший ποτήριον чашу εὐχαριστήσας поблагодаривший εἶπεν, Он сказал, Λάβετε Возьмите τοῦτο эту καὶ и διαμερίσατε раздели́те εἰς для ἑαυτούς· себя;18 λέγω говорю γὰρ ведь ὑμῖν вам [ὅτι] что οὐ нет μὴ не πίω выпью ἀπὸ от τοῦ νῦν ныне ἀπὸ от τοῦ γενήματος плода τῆς ἀμπέλου виноградной лозы ἕως до οὗ которого [времени] βασιλεία Царство τοῦ θεοῦ Бога ἔλθῃ. придёт.19 καὶ И λαβὼν взявший ἄρτον хлеб εὐχαριστήσας поблагодаривший ἔκλασεν разломил καὶ и ἔδωκεν дал αὐτοῖς им λέγων, говорящий, Τοῦτό Это ἐστιν есть τὸ σῶμά тело μου Моё τὸ ὑπὲρ за ὑμῶν вас διδόμενον· отдаваемое; τοῦτο это ποιεῖτε делайте εἰς в τὴν ἐμὴν Моё ἀνάμνησιν. воспоминание.20 καὶ И τὸ ποτήριον чашу ὡσαύτως так же μετὰ после τὸ δειπνῆσαι, поужинать, λέγων, говорящий, Τοῦτο Эта τὸ ποτήριον чаша καινὴ новый διαθήκη завет ἐν в τῷ αἵματί крови́ μου, Моей, τὸ ὑπὲρ за ὑμῶν вас ἐκχυννόμενον. проливаемая.21 πλὴν Однако ἰδοὺ вот χεὶρ рука τοῦ παραδιδόντος предающего με Меня μετ᾽ со ἐμοῦ Мной ἐπὶ за τῆς τραπέζης· столом;22 ὅτι потому что υἱὸς Сын μὲν ведь τοῦ ἀνθρώπου человека κατὰ по τὸ ὡρισμένον определённому πορεύεται, идёт, πλὴν однако οὐαὶ увы τῷ ἀνθρώπῳ человеку ἐκείνῳ тому δι᾽ через οὗ которого παραδίδοται. предаётся.23 καὶ И αὐτοὶ они ἤρξαντο начали συζητεῖν вместе искать πρὸς у ἑαυτοὺς себя τὸ τίς кто ἄρα тогда εἴη был бы ἐξ из αὐτῶν них τοῦτο это μέλλων готовящийся πράσσειν. делать.24 Ἐγένετο Случился δὲ же καὶ и φιλονεικία спор ἐν в αὐτοῖς, них, τὸ τίς кто αὐτῶν [из] них δοκεῖ кажется εἶναι быть μείζων. больший.25 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Οἱ βασιλεῖς Цари τῶν ἐθνῶν народов κυριεύουσιν господствуют αὐτῶν [над] ними καὶ и οἱ ἐξουσιάζοντες имеющие власть αὐτῶν [над] ними εὐεργέται благодетели καλοῦνται. называются.26 ὑμεῖς Вы δὲ же οὐχ не οὕτως, так, ἀλλ᾽ но μείζων больший ἐν в ὑμῖν вас γινέσθω пусть делается ὡς как νεώτερος, младший, καὶ и ἡγούμενος начальствующий ὡς как διακονῶν. служащий.27 τίς Кто γὰρ ведь μείζων, больший, ἀνακείμενος возлежащий или διακονῶν; служащий? οὐχὶ [Разве] не ἀνακείμενος; возлежащий? ἐγὼ Я δὲ же ἐν в μέσῳ среди ὑμῶν вас εἰμι есть ὡς как διακονῶν. служащий.28 ὑμεῖς Вы δέ же ἐστε есть οἱ διαμεμενηκότες оставшиеся μετ᾽ со ἐμοῦ Мной ἐν в τοῖς πειρασμοῖς испытаниях μου· Моих;29 κἀγὼ и Я διατίθεμαι полагаю ὑμῖν вам καθὼς как διέθετό положил μοι Мне πατήρ Отец μου Мой βασιλείαν Царство30 ἵνα чтобы ἔσθητε вы ели καὶ и πίνητε пили ἐπὶ за τῆς τραπέζης столом μου Моим ἐν в τῇ βασιλείᾳ Царстве μου, Моём, καὶ и καθήσεσθε будете сидеть ἐπὶ на θρόνων престолах τὰς δώδεκα двенадцать φυλὰς племён κρίνοντες судящие τοῦ Ἰσραήλ. Израиля.31 Σίμων Симон Σίμων, Симон, ἰδοὺ вот Σατανᾶς Сатана ἐξῃτήσατο вытребовал ὑμᾶς вас τοῦ σινιάσαι [чтобы] просеять ὡς как τὸν σῖτον· пшеницу;32 ἐγὼ я δὲ же ἐδεήθην умолил περὶ за σοῦ тебя ἵνα чтобы μὴ не ἐκλίπῃ исчезла πίστις вера σου· твоя; καὶ и σύ ты ποτε когда-нибудь ἐπιστρέψας обратившийся στήρισον утверди τοὺς ἀδελφούς братьев σου. твоих.33 Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, μετὰ с σοῦ Тобой ἕτοιμός готов εἰμι я есть καὶ и εἰς в φυλακὴν тюрьму καὶ и εἰς на θάνατον смерть πορεύεσθαι. идти.34 Он δὲ же εἶπεν, сказал, Λέγω Говорю σοι, тебе, Πέτρε, Пётр, οὐ не φωνήσει прокричит σήμερον сегодня ἀλέκτωρ петух ἕως пока τρίς трижды με Меня ἀπαρνήσῃ откажешься εἰδέναι. знать.35 Καὶ И εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Ὅτε Когда ἀπέστειλα Я послал ὑμᾶς вас ἄτερ без βαλλαντίου кошелька καὶ и πήρας сумы καὶ и ὑποδημάτων, обуви, μή не τινος [в] чём-нибудь ὑστερήσατε; вы испытали нужду? οἱ Они δὲ же εἶπαν, сказали, Οὐθενός. Ни [в] чём.36 εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτοῖς, им, Ἀλλὰ Но νῦν теперь ἔχων имеющий βαλλάντιον кошелёк ἀράτω, пусть возьмёт, ὁμοίως подобно καὶ и πήραν, суму, καὶ и μὴ не ἔχων имеющий πωλησάτω пусть продаст τὸ ἱμάτιον накидку αὐτοῦ его καὶ и ἀγορασάτω пусть купит μάχαιραν. меч.37 λέγω Говорю γὰρ ведь ὑμῖν вам ὅτι что τοῦτο это τὸ γεγραμμένον написанное δεῖ надлежит τελεσθῆναι быть законченным ἐν во ἐμοί, Мне, τὸ Καὶ И μετὰ с ἀνόμων беззаконными ἐλογίσθη· Он был сочтён; καὶ и γὰρ ведь τὸ которое περὶ обо ἐμοῦ Мне τέλος конец ἔχει. имеет.38 οἱ Они δὲ же εἶπαν, сказали, Κύριε, Господи, ἰδοὺ вот μάχαιραι меча ὧδε здесь δύο. два. Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Ἱκανόν Достаточно ἐστιν. есть.39 Καὶ И ἐξελθὼν вышедший ἐπορεύθη Он пошёл κατὰ по τὸ ἔθος обычаю εἰς на τὸ Ὄρος Гору τῶν Ἐλαιῶν· Олив; ἠκολούθησαν последовали δὲ же αὐτῷ [за] Ним καὶ и οἱ μαθηταί. ученики.40 γενόμενος Оказавшийся δὲ же ἐπὶ на τοῦ τόπου месте εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Προσεύχεσθε Моли́тесь μὴ не εἰσελθεῖν [чтобы] войти εἰς в πειρασμόν. искушение.41 καὶ И αὐτὸς Он ἀπεσπάσθη отдалился ἀπ᾽ от αὐτῶν них ὡσεὶ приблизительно λίθου камня βολήν, [на] бросок, καὶ и θεὶς преклонивший τὰ γόνατα колени προσηύχετο молился42 λέγων, говорящий, Πάτερ, Отец, εἰ если βούλει хочешь παρένεγκε унеси τοῦτο эту τὸ ποτήριον чашу ἀπ᾽ от ἐμοῦ· Меня; πλὴν однако μὴ не τὸ θέλημά воля μου Моя ἀλλὰ но τὸ σὸν Твоя γινέσθω.⟦ пусть осуществляется.43 ὤφθη Был сделан видим δὲ же αὐτῷ Ему ἄγγελος ангел ἀπ᾽ с οὐρανοῦ неба ἐνισχύων укрепляющий αὐτόν. Его.44 καὶ И γενόμενος сделавшийся ἐν в ἀγωνίᾳ мучении ἐκτενέστερον усерднее προσηύχετο· Он молился; καὶ и ἐγένετο сделался ἱδρὼς пот αὐτοῦ Его ὡσεὶ будто θρόμβοι капли αἵματος кро́ви καταβαίνοντες падающие ἐπὶ на τὴν γῆν.⟧ землю.45 καὶ И ἀναστὰς вставший ἀπὸ от τῆς προσευχῆς молитвы ἐλθὼν пришедший πρὸς к τοὺς μαθητὰς ученикам εὗρεν Он нашёл κοιμωμένους спящих αὐτοὺς их ἀπὸ от τῆς λύπης, печали,46 καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τί Что καθεύδετε; спите? ἀναστάντες Вставшие προσεύχεσθε, моли́тесь, ἵνα чтобы μὴ не εἰσέλθητε вошли вы εἰς в πειρασμόν. искушение.47 Ἔτι Ещё αὐτοῦ Его λαλοῦντος говорящего ἰδοὺ вот ὄχλος, толпа, καὶ и λεγόμενος называемый Ἰούδας Иуда εἷς один τῶν δώδεκα [из] двенадцати προήρχετο шёл перед αὐτούς, ними, καὶ и ἤγγισεν приблизился τῷ Ἰησοῦ [к] Иисусу φιλῆσαι [чтобы] поцеловать αὐτόν. Его.48 Ἰησοῦς Иисус δὲ же εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Ἰούδα, Иуда, φιλήματι поцелуем τὸν υἱὸν Сына τοῦ ἀνθρώπου человека παραδίδως; предаёшь?49 ἰδόντες Увидевшие δὲ же οἱ которые περὶ вокруг αὐτὸν Него τὸ ἐσόμενον готовящееся быть εἶπαν, сказали, Κύριε, Господи, εἰ если πατάξομεν ударим ἐν в μαχαίρῃ; мече?50 καὶ И ἐπάταξεν ударил εἷς один τις кто-то ἐξ из αὐτῶν них τοῦ ἀρχιερέως первосвященника τὸν δοῦλον раба καὶ и ἀφεῖλεν отнял τὸ οὖς ухо αὐτοῦ его τὸ δεξιόν. правое.51 ἀποκριθεὶς Ответивший δὲ же Ἰησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Ἐᾶτε Позвольте ἕως до τούτου· этого; καὶ и ἁψάμενος коснувшийся τοῦ ὠτίου уха ἰάσατο Он исцелил αὐτόν. его.52 εἶπεν Сказал δὲ же Ἰησοῦς Иисус πρὸς к τοὺς παραγενομένους прибывшим ἐπ᾽ на αὐτὸν Него ἀρχιερεῖς первосвященникам καὶ и στρατηγοὺς начальникам охраны τοῦ ἱεροῦ Храма καὶ и πρεσβυτέρους, старейшинам, Ὡς Как ἐπὶ на λῃστὴν разбойника ἐξήλθατε вы вышли μετὰ с μαχαιρῶν мечами καὶ и ξύλων; кольями?53 καθ᾽ Каждый ἡμέραν день ὄντος сущего μου Меня μεθ᾽ с ὑμῶν вами ἐν в τῷ ἱερῷ Храме οὐκ не ἐξετείνατε вытянули вы τὰς χεῖρας ру́ки ἐπ᾽ на ἐμέ· Меня; ἀλλ᾽ но αὕτη это ἐστὶν есть ὑμῶν ваш ὥρα час καὶ и ἐξουσία власть τοῦ σκότους. тьмы.54 Συλλαβόντες Взявшие δὲ же αὐτὸν Его ἤγαγον они повели καὶ и εἰσήγαγον ввели εἰς в τὴν οἰκίαν дом τοῦ ἀρχιερέως· первосвященника; δὲ же Πέτρος Пётр ἠκολούθει следовал μακρόθεν. издали.55 περιαψάντων Разжёгших δὲ же πῦρ огонь ἐν в μέσῳ середине τῆς αὐλῆς двора καὶ и συγκαθισάντων севших вместе ἐκάθητο сидел Πέτρος Пётр μέσος среди αὐτῶν. них.56 ἰδοῦσα Увидевшая δὲ же αὐτὸν его παιδίσκη служанка τις какая-то καθήμενον сидящего πρὸς у τὸ φῶς света καὶ и ἀτενίσασα всмотревшаяся αὐτῷ [в] него εἶπεν, сказала, Καὶ И οὗτος этот σὺν с αὐτῷ Ним ἦν· был;57 он δὲ же ἠρνήσατο отказался λέγων, говорящий, Οὐκ Не οἶδα знаю αὐτόν, Его, γύναι. женщина.58 καὶ И μετὰ после βραχὺ малого [времени] ἕτερος другой ἰδὼν увидевший αὐτὸν его ἔφη, сказал, Καὶ И σὺ ты ἐξ из αὐτῶν них εἶ· есть; δὲ же Πέτρος Пётр ἔφη, сказал, Ἄνθρωπε, Человек, οὐκ не εἰμί. я есть.59 καὶ И διαστάσης прошедшего ὡσεὶ приблизительно ὥρας часа μιᾶς одного ἄλλος другой τις кто-то διϊσχυρίζετο нажимал λέγων, говорящий, Ἐπ᾽ По ἀληθείας истине καὶ и οὗτος этот μετ᾽ с αὐτοῦ Ним ἦν, был, καὶ и γὰρ ведь Γαλιλαῖός Галилеянин ἐστιν· есть;60 εἶπεν сказал δὲ же Πέτρος, Пётр, Ἄνθρωπε, Человек, οὐκ не οἶδα знаю которое λέγεις. говоришь. καὶ И παραχρῆμα тотчас ἔτι ещё λαλοῦντος говорящего αὐτοῦ его ἐφώνησεν закричал ἀλέκτωρ. петух.61 καὶ И στραφεὶς повернувшийся κύριος Господь ἐνέβλεψεν взглянул на τῷ Πέτρῳ, Петра, καὶ и ὑπεμνήσθη припомнил Πέτρος Пётр τοῦ ῥήματος слово τοῦ κυρίου Го́спода ὡς как εἶπεν Он сказал αὐτῷ ему ὅτι что Πρὶν Прежде ἀλέκτορα петуху φωνῆσαι прокричать σήμερον сегодня ἀπαρνήσῃ откажешься με Меня τρίς· трижды;62 καὶ и ἐξελθὼν вышедший ἔξω вон ἔκλαυσεν он заплакал πικρῶς. горько.63 Καὶ А οἱ ἄνδρες мужчины οἱ συνέχοντες удерживающие αὐτὸν Его ἐνέπαιζον глумились αὐτῷ [над] Ним δέροντες, бьющие,64 καὶ и περικαλύψαντες накрывшие αὐτὸν Его ἐπηρώτων спрашивали λέγοντες, говорящие, Προφήτευσον, Пророчествуй, τίς кто ἐστιν есть παίσας ударивший σε; Тебя?65 καὶ И ἕτερα другое πολλὰ многое βλασφημοῦντες хулящие ἔλεγον говорили εἰς на αὐτόν. Него.66 Καὶ И ὡς когда ἐγένετο настал ἡμέρα, день, συνήχθη был собран τὸ πρεσβυτέριον совет старейшин τοῦ λαοῦ, народа, ἀρχιερεῖς и первосвященники τε καὶ и γραμματεῖς, книжники, καὶ и ἀπήγαγον они отвели αὐτὸν Его εἰς в τὸ συνέδριον синедрион αὐτῶν, их,67 λέγοντες, говорящие, Εἰ Если σὺ Ты εἶ есть Χριστός, Христос, εἰπὸν скажи ἡμῖν. нам. εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτοῖς, им, Ἐὰν Если ὑμῖν вам εἴπω скажу οὐ нет μὴ не πιστεύσητε· поверите;68 ἐὰν если δὲ же ἐρωτήσω спрошу οὐ нет μὴ не ἀποκριθῆτε. ответите.69 ἀπὸ От τοῦ νῦν ныне δὲ же ἔσται будет υἱὸς Сын τοῦ ἀνθρώπου человека καθήμενος сидящий ἐκ с δεξιῶν правой [стороны́] τῆς δυνάμεως [от] силы τοῦ θεοῦ. Бога.70 εἶπαν Сказали δὲ же πάντες, все, Σὺ Ты οὖν итак εἶ есть υἱὸς Сын τοῦ θεοῦ; Бога? Он δὲ же πρὸς к αὐτοὺς ним ἔφη, сказал, Ὑμεῖς Вы λέγετε говорите ὅτι что ἐγώ Я εἰμι. есть.71 οἱ Они δὲ же εἶπαν, сказали, Τί Что ἔτι ещё ἔχομεν имеем μαρτυρίας [в] свидетельстве χρείαν; нужду? αὐτοὶ Сами γὰρ ведь ἠκούσαμεν мы услышали ἀπὸ из τοῦ στόματος уст αὐτοῦ. Его.