keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Книга Исход глава 9

Ἔξοδος 9

Подстрочный перевод Библии

1 Εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Εἴσελθε Войди πρὸς к Φαραω фараону καὶ и ἐρεῖς скажешь αὐτῷ ему: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог τῶν Εβραίων евреев: Ἐξαπόστειλον Отпусти τὸν λαόν народ μου, Мой, ἵνα чтобы μοι Мне λατρεύσωσιν· послужили;2 εἰ если μὲν ведь οὖν итак μὴ не βούλει хочешь ἐξαποστεῖλαι отпустить τὸν λαόν народ μου, Мой, ἀλλ᾽ но ἔτι ещё ἐγκρατεῖς удерживаешь αὐτοῦ, его,3 ἰδοὺ вот χεὶρ рука κυρίου Го́спода ἐπέσται будет ἐν на τοῖς κτήνεσίν скоту σου твоём τοῖς ἐν на τοῖς πεδίοις, полях, ἔν на τε τοῖς ἵπποις конях καὶ и ἐν на τοῖς ὑποζυγίοις подъярёмных животных καὶ и ταῖς καμήλοις верблюдах καὶ и βουσὶν волах καὶ и προβάτοις, овцах, θάνατος смерть μέγας больша́я σφόδρα. очень.4 καὶ И παραδοξάσω удивительное сделаю ἐγὼ Я ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν κτηνῶν скотом τῶν Αἰγυπτίων египтян καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν κτηνῶν скотом τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ· Израиля; οὐ не τελευτήσει погибнет ἀπὸ из πάντων всех τῶν [которых] τοῦ Ισραηλ Израиля υἱῶν сыновей ῥητόν. подлинно.5 καὶ И ἔδωκεν дал θεὸς Бог ὅρον границу λέγων говорящий: Ἐν τῇ αὔριον Завтра ποιήσει сделает κύριος Господь τὸ ῥῆμα слово τοῦτο это ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.6 καὶ И ἐποίησεν сделал κύριος Господь τὸ ῥῆμα слово τοῦτο это τῇ ἐπαύριον, [на] следующий день, καὶ и ἐτελεύτησεν скончался πάντα весь τὰ κτήνη скот τῶν Αἰγυπτίων, египтян, ἀπὸ из δὲ же τῶν κτηνῶν скота τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля οὐκ не ἐτελεύτησεν скончалось οὐδέν. ничто.7 ἰδὼν Увидевший δὲ же Φαραω фараон ὅτι что οὐκ не ἐτελεύτησεν скончалось ἀπὸ из πάντων всего τῶν κτηνῶν скота τῶν υἱῶν сыновей Ισραηλ Израиля οὐδέν, ничто, ἐβαρύνθη отяготил καρδία сердце Φαραω, фараон, καὶ и οὐκ не ἐξαπέστειλεν отослал τὸν λαόν. народ.8 Εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею καὶ и Ααρων Аарону λέγων говорящий: Λάβετε Возьмите ὑμεῖς вы πλήρεις полные τὰς χεῖρας ру́ки αἰθάλης сажи καμιναίας, печи́, καὶ и πασάτω [да] рассыплет Μωσῆς Моисей εἰς в τὸν οὐρανὸν небо ἐναντίον перед Φαραω фараоном καὶ и ἐναντίον перед τῶν θεραπόντων слугами αὐτοῦ, его,9 καὶ и γενηθήτω пусть сделается κονιορτὸς пыль ἐπὶ на πᾶσαν всю τὴν γῆν землю Αἰγύπτου, Египта, καὶ и ἔσται будут ἐπὶ на τοὺς ἀνθρώπους людей καὶ и ἐπὶ на τὰ τετράποδα четвероногих ἕλκη, раны, φλυκτίδες нарывы ἀναζέουσαι, гноящиеся, ἔν на τε τοῖς ἀνθρώποις людях καὶ и ἐν на τοῖς τετράποσιν четвероногих καὶ и ἐν на πάσῃ всей γῇ земле Αἰγύπτου. Египта.10 καὶ И ἔλαβεν взял τὴν αἰθάλην сажу τῆς καμιναίας ἐναντίον перед Φαραω фараоном καὶ и ἔπασεν рассыпал αὐτὴν её Μωσῆς Моисей εἰς в τὸν οὐρανόν, небо, καὶ и ἐγένετο сделались ἕλκη, раны, φλυκτίδες нарывы ἀναζέουσαι, гноящиеся, ἐν на τοῖς ἀνθρώποις людей καὶ и ἐν на τοῖς τετράποσιν. четвероногих.11 καὶ И οὐκ не ἠδύναντο могли οἱ φαρμακοὶ чародеи στῆναι устоять ἐναντίον перед Μωυσῆ Моисеем διὰ через τὰ ἕλκη· раны; ἐγένετο сделались γὰρ ведь τὰ ἕλκη раны ἐν на τοῖς φαρμακοῖς чародеев καὶ и ἐν на πάσῃ всей γῇ земле Αἰγύπτου. Египта.12 ἐσκλήρυνεν Ожесточил δὲ же κύριος Господь τὴν καρδίαν сердце Φαραω, фараону, καὶ и οὐκ не εἰσήκουσεν услышал он αὐτῶν, их, καθὰ как συνέταξεν приказал κύριος. Господь.13 Εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Ὄρθρισον Поднимись τὸ πρωῒ рано утром καὶ и στῆθι стань ἐναντίον перед Φαραω фараоном καὶ и ἐρεῖς скажешь πρὸς к αὐτόν нему: Τάδε Это λέγει говорит κύριος Господь θεὸς Бог τῶν Εβραίων евреев: Ἐξαπόστειλον Отпусти τὸν λαόν народ μου, Мой, ἵνα чтобы λατρεύσωσίν послужили μοι. Мне.14 ἐν В τῷ γὰρ ведь νῦν нынешнее καιρῷ время ἐγὼ Я ἐξαποστέλλω пошлю πάντα все τὰ συναντήματά казни μου Мои εἰς в τὴν καρδίαν сердце σου твоё καὶ и τῶν θεραπόντων слуг σου твоих καὶ и τοῦ λαοῦ народа σου, твоего, ἵν чтобы εἰδῇς ты знал ὅτι что οὐκ не ἔστιν есть ὡς как ἐγὼ Я ἄλλος другой ἐν на πάσῃ всей τῇ γῇ. земле.15 νῦν Теперь γὰρ ведь ἀποστείλας пославший τὴν χεῖρα руку πατάξω поражу σε тебя καὶ и τὸν λαόν народ σου твой θανάτῳ, смертью, καὶ и ἐκτριβήσῃ поглотитесь ἀπὸ от τῆς γῆς· земли́;16 καὶ и ἕνεκεν ради τούτου этого διετηρήθης, [ты] сохранён, ἵνα чтобы ἐνδείξωμαι Я показал ἐν на σοὶ тебе τὴν ἰσχύν могущество μου, Моё, καὶ и ὅπως чтобы διαγγελῇ было возвещено τὸ ὄνομά имя μου Моё ἐν на πάσῃ всей τῇ γῇ. земле.17 ἔτι Ещё οὖν итак σὺ ты ἐμποιῇ восстаёшь τοῦ λαοῦ [над] народом μου Моим τοῦ [чтобы] μὴ не ἐξαποστεῖλαι отпустить αὐτούς. их.18 ἰδοὺ Вот ἐγὼ Я ὕω пролью ταύτην [в] этот τὴν ὥραν час αὔριον завтра χάλαζαν град πολλὴν многий σφόδρα, очень, ἥτις который τοιαύτη таковой οὐ не γέγονεν сделался ἐν в Αἰγύπτῳ Египте ἀφ᾽ от ἧς которого ἡμέρας дня ἔκτισται создан ἕως до τῆς ἡμέρας дня ταύτης. этого.19 νῦν Теперь οὖν итак κατάσπευσον торопись συναγαγεῖν [чтобы] собрать τὰ κτήνη скот σου твой καὶ и ὅσα сколькое σοί тебе ἐστιν есть ἐν в τῷ πεδίῳ· долине; πάντες все γὰρ ведь οἱ ἄνθρωποι люди καὶ и τὰ κτήνη, скот, ὅσα сколькое ἂν если εὑρεθῇ будет найдено ἐν в τῷ πεδίῳ долине καὶ и μὴ не εἰσέλθῃ войдёт εἰς в οἰκίαν, дом, πέσῃ упадёт δὲ же ἐπ᾽ на αὐτὰ них χάλαζα, град, τελευτήσει. погибнет.20 φοβούμενος Боящийся τὸ ῥῆμα слово κυρίου Го́спода τῶν [из] θεραπόντων слуг Φαραω фараона συνήγαγεν собрал τὰ κτήνη скот αὐτοῦ его εἰς в τοὺς οἴκους· дома́;21 ὃς который δὲ же μὴ не προσέσχεν обратил внимание τῇ διανοίᾳ разумом εἰς на τὸ ῥῆμα слово κυρίου, Го́спода, ἀφῆκεν оставил τὰ κτήνη скот ἐν на τοῖς πεδίοις. полях.22 εἶπεν Сказал δὲ же κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею: Ἔκτεινον Вытяни τὴν χεῖρά руку σου твою εἰς в τὸν οὐρανόν, небо, καὶ и ἔσται будет χάλαζα град ἐπὶ на πᾶσαν всю γῆν землю Αἰγύπτου, Египта, ἐπί на τε τοὺς ἀνθρώπους людей καὶ и τὰ κτήνη скот καὶ и ἐπὶ на πᾶσαν всякое βοτάνην растение τὴν которое ἐπὶ на τῆς γῆς. земле.23 ἐξέτεινεν Вытянул δὲ же Μωσῆς Моисей τὴν χεῖρα руку εἰς в τὸν οὐρανόν, небо, καὶ и κύριος Господь ἔδωκεν дал φωνὰς голоса́ καὶ и χάλαζαν, град, καὶ и διέτρεχεν сверкающий τὸ πῦρ огонь ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, καὶ и ἔβρεξεν пролил дождём κύριος Господь χάλαζαν град ἐπὶ на πᾶσαν всю γῆν землю Αἰγύπτου. Египта.24 ἦν Был δὲ же χάλαζα град καὶ и τὸ πῦρ огонь φλογίζον воспламеняющийся ἐν в τῇ χαλάζῃ· граде; δὲ же χάλαζα град πολλὴ многий σφόδρα очень σφόδρα, очень, ἥτις который τοιαύτη таковой οὐ не γέγονεν сделался ἐν в Αἰγύπτῳ Египте ἀφ᾽ от οὗ которого [времени] γεγένηται сделался ἐπ᾽ на αὐτῆς нём ἔθνος. народ.25 ἐπάταξεν Поразил δὲ же χάλαζα град ἐν на πάσῃ всей γῇ земле Αἰγύπτου Египта ἀπὸ от ἀνθρώπου человека ἕως до κτήνους, скота, καὶ и πᾶσαν всякое βοτάνην растение τὴν ἐν в τῷ πεδίῳ долине ἐπάταξεν поразил χάλαζα, град, καὶ и πάντα все τὰ ξύλα деревья τὰ ἐν на τοῖς πεδίοις полях συνέτριψεν сокрушил χάλαζα· град;26 πλὴν однако ἐν на γῇ земле Γεσεμ, Гесем, οὗ где ἦσαν были οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ, Израиля, οὐκ не ἐγένετο сделался χάλαζα. град.27 ἀποστείλας Пославший δὲ же Φαραω фараон ἐκάλεσεν призвал Μωυσῆν Моисея καὶ и Ααρων Аарона καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς им: Ἡμάρτηκα Согрешил τὸ νῦν· теперь; κύριος Господь δίκαιος, праведный, ἐγὼ я δὲ же καὶ и λαός народ μου мой ἀσεβεῖς. нечестивые.28 εὔξασθε Помоли́тесь οὖν итак περὶ о ἐμοῦ мне πρὸς к κύριον, Господу, καὶ и παυσάσθω прекратятся τοῦ γενηθῆναι быть сделанными φωνὰς голоса́ θεοῦ Бога καὶ и χάλαζαν град καὶ и πῦρ· огонь; καὶ и ἐξαποστελῶ отошлю ὑμᾶς, вас, καὶ и οὐκέτι не προσθήσεσθε прибавите μένειν. оставаться.29 εἶπεν Сказал δὲ же αὐτῷ ему Μωσῆς Моисей: Ὡς Когда ἂν ἐξέλθω выйду [из] τὴν πόλιν, го́рода, ἐκπετάσω простру τὰς χεῖράς ру́ки μου мои πρὸς к κύριον, Господу, καὶ и αἱ φωναὶ голоса́ παύσονται, прекратятся, καὶ и χάλαζα град καὶ и ὑετὸς дождь οὐκ не ἔσται будут ἔτι· уже́; ἵνα чтобы γνῷς узнал ὅτι что τοῦ κυρίου Го́спода γῆ. земля.30 καὶ И σὺ ты καὶ и οἱ θεράποντές слу́ги σου твои ἐπίσταμαι знаю ὅτι что οὐδέπω ещё не πεφόβησθε убоялись τὸν κύριον. Го́спода.31 τὸ δὲ Же λίνον лён καὶ и κριθὴ ячмень ἐπλήγη· были поражены; γὰρ ведь κριθὴ ячмень παρεστηκυῖα, стоящий, τὸ δὲ же λίνον лён σπερματίζον. семенился.32 δὲ Же πυρὸς пшеница καὶ и ὀλύρα овёс οὐκ не ἐπλήγη· были поражены; ὄψιμα поздние γὰρ ведь ἦν. были.33 ἐξῆλθεν Вышел δὲ же Μωσῆς Моисей ἀπὸ от Φαραω фараона ἐκτὸς вне τῆς πόλεως го́рода καὶ и ἐξεπέτασεν простёр τὰς χεῖρας ру́ки πρὸς к κύριον, Господу, καὶ и αἱ φωναὶ голоса́ ἐπαύσαντο прекратились καὶ и χάλαζα, град, καὶ и ὑετὸς дождь οὐκ не ἔσταξεν лился ἔτι уже́ ἐπὶ на τὴν γῆν. землю.34 ἰδὼν Увидевший δὲ же Φαραω фараон ὅτι что πέπαυται прекратился ὑετὸς дождь καὶ и χάλαζα град καὶ и αἱ φωναί, голоса́, προσέθετο прибавил τοῦ [чтобы] ἁμαρτάνειν грешить καὶ и ἐβάρυνεν отяготил αὐτοῦ его τὴν καρδίαν сердце καὶ и τῶν θεραπόντων слуг αὐτοῦ. его.35 καὶ И ἐσκληρύνθη ожесточилось καρδία сердце Φαραω, фараона, καὶ и οὐκ не ἐξαπέστειλεν отпустил τοὺς υἱοὺς сыновей Ισραηλ, Израиля, καθάπερ подобно тому как ἐλάλησεν сказал κύριος Господь τῷ Μωυσῇ. Моисею.