keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 1

Δευτερονόμιον 1

Подстрочный перевод Библии

1 Οὗτοι Эти οἱ λόγοι, слова́, οὓς которые ἐλάλησεν сказал Μωσῆς Моисей παντὶ всему Ισραηλ Израилю πέραν из-за τοῦ Ιορδάνου Иордана ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне πρὸς к δυσμαῖς западу πλησίον вблизи τῆς ἐρυθρᾶς красного [мо́ря] ἀνὰ по μέσον середине [между] Φαραν, Фараном, Τοφολ Тофолом καὶ и Λοβον Ловоном καὶ и Αυλων Аулоном καὶ и Καταχρύσεα· Золотыми [рудами];2 ἕνδεκα одиннадцать ἡμερῶν дней ἐν в Χωρηβ Хориве ὁδὸς путь ἐπ᾽ на ὄρος горе́ Σηιρ Сеир ἕως до Καδης Кадеса Βαρνη. Варни.3 καὶ И ἐγενήθη сделалось ἐν в τῷ τεσσαρακοστῷ сороковой ἔτει год ἐν в τῷ ἑνδεκάτῳ одиннадцатый μηνὶ месяц μιᾷ [в] первый [день] τοῦ μηνὸς месяца ἐλάλησεν сказал Μωσῆς Моисей πρὸς ко πάντας всем υἱοὺς сыновьям Ισραηλ Израиля κατὰ согласно πάντα, всему, ὅσα сколькое ἐνετείλατο приказал κύριος Господь αὐτῷ ему πρὸς к αὐτούς. ним.4 μετὰ После τὸ πατάξαι поразить Σηων Сеона βασιλέα царя Αμορραίων Аморреев τὸν κατοικήσαντα жившего ἐν в Εσεβων Есевоне καὶ и Ωγ Ога βασιλέα царя τῆς Βασαν Васана τὸν κατοικήσαντα жившего ἐν в Ασταρωθ Астарофе καὶ и ἐν в Εδραιν Едраине5 ἐν на τῷ πέραν противоположной стороне τοῦ Ιορδάνου Иордана ἐν в γῇ земле Μωαβ Моава ἤρξατο на́чал Μωσῆς Моисей διασαφῆσαι объявлять τὸν νόμον Закон τοῦτον этот λέγων говорящий:6 Κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш ἐλάλησεν сказал ἡμῖν нам ἐν на Χωρηβ Хориве λέγων говорящий: Ἱκανούσθω Довольно ὑμῖν вам κατοικεῖν обитать ἐν на τῷ ὄρει горе́ τούτῳ· этой;7 ἐπιστράφητε обратитесь καὶ и ἀπάρατε отправьтесь ὑμεῖς вы καὶ и εἰσπορεύεσθε войдите εἰς на ὄρος гору Αμορραίων Аморреев καὶ и πρὸς ко πάντας всем τοὺς περιοίκους окрестным жителям Αραβα Аравы εἰς на ὄρος гору καὶ и πεδίον равнину καὶ и πρὸς на λίβα юго-запад καὶ и παραλίαν, побережье, γῆν землю Χαναναίων Хананеев καὶ и Ἀντιλίβανον Антиливан ἕως до τοῦ ποταμοῦ реки́ τοῦ μεγάλου великой Εὐφράτου. Евфрата.8 ἴδετε Смотри́те παραδέδωκα передал ἐνώπιον перед ὑμῶν вами τὴν γῆν· землю; εἰσπορευθέντες войдите κληρονομήσατε унаследуйте τὴν γῆν, землю, ἣν которую ὤμοσα Я поклялся τοῖς πατράσιν отцам ὑμῶν вашим τῷ Αβρααμ Аврааму καὶ и Ισαακ Исааку καὶ и Ιακωβ Иакову δοῦναι дать αὐτοῖς им καὶ и τῷ σπέρματι семени αὐτῶν их μετ᾽ после αὐτούς. них.9 καὶ И εἶπα [я] сказал πρὸς к ὑμᾶς вам ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то λέγων говорящий: Οὐ Не δυνήσομαι могу μόνος один φέρειν нести ὑμᾶς· вас;10 κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш ἐπλήθυνεν умножил ὑμᾶς, вас, καὶ и ἰδού вот ἐστε вы есть σήμερον сегодня ὡσεὶ будто τὰ ἄστρα звёзды τοῦ οὐρανοῦ неба τῷ πλήθει· множеством;11 κύριος Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов ὑμῶν ваших προσθείη добавит ὑμῖν вам ὡς как ἐστὲ вы есть χιλιοπλασίως тысячами καὶ и εὐλογήσαι благословит ὑμᾶς, вас, καθότι так, как ἐλάλησεν Он сказал ὑμῖν. вам.12 πῶς Как δυνήσομαι могу μόνος один φέρειν нести τὸν κόπον труд ὑμῶν ваш καὶ и τὴν ὑπόστασιν сущность ὑμῶν вашу καὶ и τὰς ἀντιλογίας противоречия ὑμῶν ваши13 δότε дайте ἑαυτοῖς себе ἄνδρας мужей σοφοὺς мудрых καὶ и ἐπιστήμονας сведущих καὶ и συνετοὺς разумных εἰς в τὰς φυλὰς племена ὑμῶν, ваши, καὶ и καταστήσω поставлю ἐφ᾽ над ὑμῶν вами ἡγουμένους ведущих ὑμῶν. вас.14 καὶ И ἀπεκρίθητέ вы ответили μοι мне καὶ и εἴπατε сказали: Καλὸν Хорошее τὸ ῥῆμα, слово, которое ἐλάλησας ты сказал ποιῆσαι. сделать.15 καὶ И ἔλαβον взял ἐξ из ὑμῶν вас ἄνδρας мужей σοφοὺς мудрых καὶ и ἐπιστήμονας сведущих καὶ и συνετοὺς разумных καὶ и κατέστησα поставил αὐτοὺς их ἡγεῖσθαι начальствовать ἐφ᾽ относительно ὑμῶν вас χιλιάρχους тысяченачальников καὶ и ἑκατοντάρχους стоначальников καὶ и πεντηκοντάρχους пятидесятиначальников καὶ и δεκαδάρχους десятиначальников καὶ и γραμματοεισαγωγεῖς переписчиков τοῖς κριταῖς судьям ὑμῶν. вашим.16 καὶ И ἐνετειλάμην [я] приказал τοῖς κριταῖς судьям ὑμῶν вашим ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то λέγων говорящий: Διακούετε Суди́те ἀνὰ по μέσον середине [между] τῶν ἀδελφῶν братьев ὑμῶν ваших καὶ и κρίνατε рассуди́те δικαίως справедливо ἀνὰ по μέσον середине [между] ἀνδρὸς человеком καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] ἀδελφοῦ братом καὶ и ἀνὰ по μέσον середине [между] προσηλύτου пришельцем αὐτοῦ. его.17 οὐκ Не ἐπιγνώσῃ узнаешь πρόσωπον лицо ἐν в κρίσει, суде, κατὰ против τὸν μικρὸν малого καὶ и κατὰ против τὸν μέγαν большого κρινεῖς, судя́, οὐ нет μὴ не ὑποστείλῃ уступайте πρόσωπον [перед] лицом ἀνθρώπου, человека, ὅτι потому что κρίσις суд τοῦ θεοῦ Бога ἐστιν· есть; καὶ и τὸ ῥῆμα, слово, которое ἐὰν если σκληρὸν жёстко будет ἀφ᾽ от ὑμῶν, вас, ἀνοίσετε возноси́те αὐτὸ его ἐπ᾽ ἐμέ, мне, καὶ и ἀκούσομαι услышу αὐτό. его.18 καὶ И ἐνετειλάμην [я] приказал ὑμῖν вам ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то πάντας все τοὺς λόγους, слова́, οὓς которые ποιήσετε. сделаете.19 Καὶ И ἀπάραντες отправились ἐκ от Χωρηβ Хорива ἐπορεύθημεν прошли πᾶσαν всю τὴν ἔρημον пустыню τὴν μεγάλην большу́ю καὶ и τὴν φοβερὰν страшную ἐκείνην, ту, ἣν которую εἴδετε, вы увидели, ὁδὸν путь ὄρους горы́ τοῦ Αμορραίου, Аморрейской, καθότι так, как ἐνετείλατο приказал κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш ἡμῖν, нам, καὶ и ἤλθομεν мы пришли ἕως до Καδης Кадеса Βαρνη. Варни.20 καὶ И εἶπα [я] сказал πρὸς к ὑμᾶς вам: Ἤλθατε Пришли ἕως до τοῦ ὄρους горы́ τοῦ Αμορραίου, Аморрейской, которую κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш δίδωσιν даёт ὑμῖν. вам.21 ἴδετε Смотри́те παραδέδωκεν передал ὑμῖν вам κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш πρὸ перед προσώπου лицом ὑμῶν вашим τὴν γῆν· землю; ἀναβάντες взошедшие κληρονομήσατε, унаследуйте, ὃν каким τρόπον образом εἶπεν сказал κύριος Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов ὑμῶν ваших ὑμῖν· вам; μὴ не φοβεῖσθε бойтесь μηδὲ и не δειλιάσητε. будьте устрашены.22 καὶ И προσήλθατέ подошли μοι [ко] мне πάντες все καὶ и εἴπατε вы сказали: Ἀποστείλωμεν Пошлём ἄνδρας мужей προτέρους прежде ἡμῶν, нас, καὶ и ἐφοδευσάτωσαν перейдут ἡμῖν нам τὴν γῆν землю καὶ и ἀναγγειλάτωσαν сообщат ἡμῖν нам ἀπόκρισιν ответ τὴν ὁδόν, путь, δι᾽ через ἧς который ἀναβησόμεθα взойдём ἐν в αὐτῇ, неё, καὶ и τὰς πόλεις, города́, εἰς в ἃς которые εἰσπορευσόμεθα войдём εἰς в αὐτάς. них.23 καὶ И ἤρεσεν понравилось ἐναντίον перед μου мной τὸ ῥῆμα, слово, καὶ и ἔλαβον я взял ἐξ из ὑμῶν вас δώδεκα двенадцать ἄνδρας, мужей, ἄνδρα мужа ἕνα одного κατὰ на φυλήν. племя.24 καὶ И ἐπιστραφέντες обратившись ἀνέβησαν они взошли εἰς на τὸ ὄρος гору καὶ и ἤλθοσαν [они] пришли ἕως до Φάραγγος Скалы́ βότρυος винограда καὶ и κατεσκόπευσαν осмотрели αὐτήν. её.25 καὶ И ἐλάβοσαν [они] взяли ἐν в ταῖς χερσὶν руках αὐτῶν их ἀπὸ от τοῦ καρποῦ плода τῆς γῆς земли́ καὶ и κατήνεγκαν принесли πρὸς к ἡμᾶς нам καὶ и ἔλεγον они говорили: Ἀγαθὴ Хорошая γῆ, земля, ἣν которую κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш δίδωσιν даёт ἡμῖν. нам.26 καὶ И οὐκ не ἠθελήσατε пожелали вы ἀναβῆναι взойти καὶ и ἠπειθήσατε не покорились τῷ ῥήματι слову κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога ὑμῶν вашего27 καὶ и διεγογγύζετε роптали ἐν в ταῖς σκηναῖς палатках ὑμῶν ваших καὶ и εἴπατε вы сказали: Διὰ Из-за τὸ μισεῖν ненавидеть κύριον Господу ἡμᾶς нас ἐξήγαγεν вывел ἡμᾶς нас ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου Египта παραδοῦναι [чтобы] передать ἡμᾶς нас εἰς в χεῖρας ру́ки Αμορραίων Аморреев ἐξολεθρεῦσαι убивать ἡμᾶς. нас.28 ποῦ Куда ἡμεῖς мы ἀναβαίνομεν восходим? οἱ ἀδελφοὶ Братья ὑμῶν ваши ἀπέστησαν воздержали ὑμῶν ваше τὴν καρδίαν сердце λέγοντες говорящие: Ἔθνος Народ μέγα великий καὶ и πολὺ многочисленный καὶ и δυνατώτερον сильнее ἡμῶν нас καὶ и πόλεις города́ μεγάλαι больши́е καὶ и τετειχισμέναι ограждённые ἕως до τοῦ οὐρανοῦ, неба, ἀλλὰ но καὶ и υἱοὺς сыновей γιγάντων исполинов ἑωράκαμεν мы увидели ἐκεῖ. там.29 καὶ И εἶπα [я] сказал πρὸς к ὑμᾶς вам: Μὴ Не πτήξητε будьте испуганы μηδὲ и не φοβηθῆτε устрашитесь ἀπ᾽ от αὐτῶν· них;30 κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш Который προπορευόμενος пойдёт πρὸ перед προσώπου лицом ὑμῶν вашим αὐτὸς Он συνεκπολεμήσει будет вести войну αὐτοὺς [против] них μεθ᾽ с ὑμῶν вами κατὰ согласно πάντα, всему, ὅσα сколькое ἐποίησεν Он сделал ὑμῖν вам ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ Египте31 καὶ и ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне ταύτῃ, этой, ἣν которую εἴδετε, вы увидели, ὡς как ἐτροφοφόρησέν питал σε тебя κύριος Господь θεός Бог σου, твой, ὡς как εἴ если τις некий τροφοφορήσει питает ἄνθρωπος человек τὸν υἱὸν сына αὐτοῦ, его, κατὰ по πᾶσαν всему τὴν ὁδόν, пути, ἣν которым ἐπορεύθητε, шли, ἕως до [тех пор как] ἤλθετε прийти εἰς в τὸν τόπον место τοῦτον. это.32 καὶ И ἐν в τῷ λόγῳ слове τούτῳ этом οὐκ не ἐνεπιστεύσατε поверили κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу ὑμῶν, вашему,33 ὃς Который προπορεύεται идёт πρότερος перед ὑμῶν вами ἐν в τῇ ὁδῷ пути ἐκλέγεσθαι избрать ὑμῖν вам τόπον место ὁδηγῶν путеводящий ὑμᾶς вас ἐν в πυρὶ огне νυκτὸς ночью δεικνύων показывающий ὑμῖν вам τὴν ὁδόν, дорогу, καθ᾽ по ἣν которой πορεύεσθε идти ἐπ᾽ по αὐτῆς, ней, καὶ и ἐν в νεφέλῃ облаке ἡμέρας. днём.34 καὶ И ἤκουσεν услышал κύριος Господь τὴν φωνὴν голос τῶν λόγων слов ὑμῶν ваших καὶ и παροξυνθεὶς прогневавшийся ὤμοσεν поклялся λέγων говорящий:35 Εἰ Разве ὄψεταί увидит τις кто-либо τῶν [из] ἀνδρῶν мужей τούτων этих τὴν ἀγαθὴν добрую ταύτην эту γῆν, землю, ἣν которую ὤμοσα Я поклялся τοῖς πατράσιν отцам αὐτῶν, их,36 πλὴν кроме Χαλεβ Халева υἱὸς сына Ιεφοννη, Иефоннии, οὗτος этот ὄψεται увидит αὐτήν, её, καὶ и τούτῳ этому δώσω Я дам τὴν γῆν, землю, ἐφ᾽ на ἣν которую ἐπέβη, взойдёт, καὶ и τοῖς υἱοῖς сыновьям αὐτοῦ его διὰ из-за τὸ προσκεῖσθαι пребывать αὐτὸν ему τὰ πρὸς у κύριον. Го́спода.37 καὶ И ἐμοὶ [на] меня ἐθυμώθη разъярился κύριος Господь δι᾽ из-за ὑμᾶς вас λέγων говорящий: Οὐδὲ И не σὺ ты οὐ нет μὴ не εἰσέλθῃς войдёшь ἐκεῖ· туда;38 Ἰησοῦς Иисус υἱὸς сын Ναυη Навин παρεστηκώς стоящий около σοι, тебя, οὗτος этот εἰσελεύσεται будет входить ἐκεῖ· туда; αὐτὸν его κατίσχυσον, укрепил, ὅτι потому что αὐτὸς он κατακληρονομήσει унаследует αὐτὴν её τῷ Ισραηλ. Израилю.39 καὶ И πᾶν всякий παιδίον ребёнок νέον, новый, ὅστις который οὐκ не οἶδεν знает σήμερον сегодня ἀγαθὸν доброе или κακόν, злое, οὗτοι эти εἰσελεύσονται войдут ἐκεῖ, туда, καὶ и τούτοις этим δώσω Я дам αὐτήν, её, καὶ и αὐτοὶ они κληρονομήσουσιν унаследуют αὐτήν. её.40 καὶ И ὑμεῖς вы ἐπιστραφέντες обратившись ἐστρατοπεδεύσατε расположились лагерем εἰς в τὴν ἔρημον пустыне ὁδὸν доро́гой τὴν ἐπὶ к τῆς ἐρυθρᾶς Красному θαλάσσης. морю.41 καὶ И ἀπεκρίθητέ вы ответили μοι мне καὶ и εἴπατε вы сказали: Ἡμάρτομεν Согрешили мы ἔναντι перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом ἡμῶν· нашим; ἡμεῖς мы ἀναβάντες взошедшие πολεμήσομεν будем воевать κατὰ согласно πάντα, всему, ὅσα сколькое ἐνετείλατο приказал κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш ἡμῖν. нам. καὶ И ἀναλαβόντες взявшие ἕκαστος каждый τὰ σκεύη вещи τὰ πολεμικὰ боевые αὐτοῦ его καὶ и συναθροισθέντες были собранные ἀνεβαίνετε взойти εἰς на τὸ ὄρος. гору.42 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Εἰπὸν Скажи αὐτοῖς им: Οὐκ Не ἀναβήσεσθε восходи́те οὐδὲ и нет μὴ не πολεμήσετε, воюйте, οὐ не γάρ ведь εἰμι Я есть μεθ᾽ с ὑμῶν· вами; καὶ и οὐ нет μὴ не συντριβῆτε будете сокрушены ἐνώπιον перед τῶν ἐχθρῶν врагами ὑμῶν. вашими.43 καὶ И ἐλάλησα я произнёс ὑμῖν, вам, καὶ и οὐκ не εἰσηκούσατέ послушали μου меня καὶ и παρέβητε преступили τὸ ῥῆμα слово κυρίου Го́спода καὶ и παραβιασάμενοι налегли ἀνέβητε взойти εἰς на τὸ ὄρος. гору.44 καὶ И ἐξῆλθεν вышел Αμορραῖος Аморрей κατοικῶν живущий ἐν на τῷ ὄρει горе́ ἐκείνῳ той εἰς чтобы συνάντησιν встретиться с ὑμῖν вами καὶ и κατεδίωξαν они нагнали ὑμᾶς, вас, ὡς как εἰ если ποιήσαισαν делают αἱ μέλισσαι, пчёлы, καὶ и ἐτίτρωσκον уязвляли ὑμᾶς вас ἀπὸ от Σηιρ Сеира ἕως до Ερμα. Ермы.45 καὶ И καθίσαντες севшие ἐκλαίετε плакали ἔναντι перед κυρίου, Господом, καὶ и οὐκ не εἰσήκουσεν услышал κύριος Господь τῆς φωνῆς голос ὑμῶν ваш οὐδὲ и не προσέσχεν обратил внимание ὑμῖν. [на] вас.46 καὶ И ἐνεκάθησθε сидели ἐν в Καδης Кадесе ἡμέρας дни πολλάς, многие, ὅσας сколькие ποτὲ когда-нибудь ἡμέρας дни ἐνεκάθησθε. сидели.