keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 27

Δευτερονόμιον 27

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И προσέταξεν приказал Μωσῆς Моисей καὶ и γερουσία старейшинство Ισραηλ Израиля λέγων говоря: Φυλάσσεσθε Сохраните πάσας все τὰς ἐντολὰς заповеди ταύτας, эти, ὅσας сколькие ἐγὼ я ἐντέλλομαι указываю ὑμῖν вам σήμερον. сегодня.2 καὶ И ἔσται будет [в] который ἂν ἡμέρᾳ день διαβῆτε перейдёте τὸν Ιορδάνην Иордан εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую κύριος Господь θεός Бог σου твой δίδωσίν даёт σοι, тебе, καὶ и στήσεις поставишь σεαυτῷ себе λίθους камни μεγάλους больши́е καὶ и κονιάσεις побелишь αὐτοὺς их κονίᾳ мелом3 καὶ и γράψεις напишешь ἐπὶ на τῶν λίθων камнях πάντας все τοὺς λόγους слова́ τοῦ νόμου закона τούτου, этого, ὡς как ἂν διαβῆτε перейдёте τὸν Ιορδάνην, Иордан, ἡνίκα когда ἐὰν если εἰσέλθητε войдёте εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую κύριος Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов σου твоих δίδωσίν даёт σοι, тебе, γῆν землю ῥέουσαν текущую γάλα молоком καὶ и μέλι, мёдом, ὃν каким τρόπον образом εἶπεν сказал κύριος Господь θεὸς Бог τῶν πατέρων отцов σού твоих σοι· тебе;4 καὶ и ἔσται будет ὡς как ἂν διαβῆτε перейдёте τὸν Ιορδάνην, Иордан, στήσετε поставишь τοὺς λίθους камни τούτους, эти, οὓς которые ἐγὼ я ἐντέλλομαί указываю σοι тебе σήμερον, сегодня, ἐν на ὄρει горе́ Γαιβαλ Гевал καὶ и κονιάσεις побелишь αὐτοὺς их κονίᾳ. мелом.5 καὶ И οἰκοδομήσεις устроишь ἐκεῖ там θυσιαστήριον жертвенник κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου, твоему, θυσιαστήριον жертвенник ἐκ из λίθων, камней, οὐκ не ἐπιβαλεῖς возложишь ἐπ᾽ на αὐτοὺς них σίδηρον· железное орудие;6 λίθους камни ὁλοκλήρους целые οἰκοδομήσεις устроишь θυσιαστήριον жертвенник κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου твоему καὶ и ἀνοίσεις вознесёшь ἐπ᾽ на αὐτὸ нём ὁλοκαυτώματα всесожжения κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου твоему7 καὶ и θύσεις заколешь ἐκεῖ там θυσίαν жертву σωτηρίου спасения κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου твоему καὶ и φάγῃ съешь καὶ и ἐμπλησθήσῃ насытишься καὶ и εὐφρανθήσῃ будешь веселиться ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου. твоим.8 καὶ И γράψεις напишешь ἐπὶ на τῶν λίθων камнях πάντα весь τὸν νόμον Закон τοῦτον этот σαφῶς начертай ясно σφόδρα. очень.9 Καὶ И ἐλάλησεν сказал Μωσῆς Моисей καὶ и οἱ ἱερεῖς священники οἱ Λευῖται левиты παντὶ всему Ισραηλ Израилю λέγοντες говорящие: Σιώπα Молчи καὶ и ἄκουε, слушай, Ισραηλ· Израиль; ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ταύτῃ этот γέγονας ты сделался εἰς в λαὸν народ κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου· твоему;10 καὶ и εἰσακούσῃ услышишь τῆς φωνῆς голос κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου твоего καὶ и ποιήσεις сделаешь πάσας все τὰς ἐντολὰς заповеди αὐτοῦ Его καὶ и τὰ δικαιώματα требования αὐτοῦ, Его, ὅσα сколькие ἐγὼ я ἐντέλλομαί указываю σοι тебе σήμερον. сегодня.11 Καὶ И ἐνετείλατο приказал Μωσῆς Моисей τῷ λαῷ народу ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот λέγων говорящий:12 Οὗτοι Эти στήσονται станут εὐλογεῖν благословлять τὸν λαὸν народ ἐν на ὄρει горе́ Γαριζιν Гаризин διαβάντες перешедшие τὸν Ιορδάνην· Иордан; Συμεων, Симеон, Λευι, Левий, Ιουδας, Иуда, Ισσαχαρ, Иссахар, Ιωσηφ Иосиф καὶ и Βενιαμιν. Вениамин.13 καὶ И οὗτοι эти στήσονται станут ἐπὶ на τῆς κατάρας проклятия ἐν на ὄρει горе́ Γαιβαλ· Гевал: Ρουβην, Рувин, Γαδ Гад καὶ и Ασηρ, Асир, Ζαβουλων, Завулон, Δαν Дан καὶ и Νεφθαλι. Неффалим.14 καὶ И ἀποκριθέντες ответившие οἱ Λευῖται левиты ἐροῦσιν скажут παντὶ всему Ισραηλ Израилю φωνῇ голосом μεγάλῃ громким:15 Ἐπικατάρατος Проклят ἄνθρωπος, человек, ὅστις который ποιήσει сделает γλυπτὸν истукан καὶ и χωνευτόν, литое [изображение], βδέλυγμα мерзость κυρίῳ, Господу, ἔργον дело χειρῶν рук τεχνίτου, ремесленника, καὶ и θήσει положит αὐτὸ его ἐν в ἀποκρύφῳ· сокровенное; καὶ и ἀποκριθεὶς ответивший πᾶς весь λαὸς народ ἐροῦσιν скажет: Γένοιτο. Пусть осуществится.16 Ἐπικατάρατος Проклят ἀτιμάζων бесчестящий πατέρα отца αὐτοῦ его или μητέρα мать αὐτοῦ· его; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.17 Ἐπικατάρατος Проклят μετατιθεὶς переставляющий ὅρια пределы τοῦ πλησίον· ближнего; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.18 Ἐπικατάρατος Проклят πλανῶν обманывающий τυφλὸν слепого ἐν в ὁδῷ· пути; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.19 Ἐπικατάρατος Проклят ὃς который ἂν ἐκκλίνῃ уклоняет κρίσιν суд προσηλύτου пришельца καὶ и ὀρφανοῦ сироты́ καὶ и χήρας· вдовы́; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.20 Ἐπικατάρατος Проклят κοιμώμενος спящий μετὰ с γυναικὸς женой τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ, его, ὅτι потому что ἀπεκάλυψεν открыл συγκάλυμμα край одежды τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ· его; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.21 Ἐπικατάρατος Проклят κοιμώμενος спящий μετὰ со παντὸς всяким κτήνους· скотом; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.22 Ἐπικατάρατος Проклят κοιμώμενος спящий μετὰ с ἀδελφῆς сестрой ἐκ со стороны́ πατρὸς отца или ἐκ со стороны́ μητρὸς матери αὐτοῦ· его; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.23 Ἐπικατάρατος Проклят κοιμώμενος спящий μετὰ со πενθερᾶς тёщей αὐτοῦ· его; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится. Ἐπικατάρατος Проклят κοιμώμενος спящий μετὰ с ἀδελφῆς сестрой γυναικὸς жены αὐτοῦ· его; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.24 Ἐπικατάρατος Проклят τύπτων ранящий τὸν πλησίον ближнего αὐτοῦ его δόλῳ· хитростью; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.25 Ἐπικατάρατος Проклят ὃς который ἂν λάβῃ взял δῶρα дары πατάξαι поразить ψυχὴν ду́шу αἵματος [в] крови́ ἀθῴου· невинную; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.26 Ἐπικατάρατος Проклят πᾶς всякий ἄνθρωπος, человек, ὃς который οὐκ не ἐμμενεῖ остаётся ἐν во πᾶσιν всех τοῖς λόγοις словах τοῦ νόμου закона τούτου этого τοῦ [чтобы] ποιῆσαι сделать αὐτούς· их; καὶ и ἐροῦσιν скажет πᾶς весь λαός народ: Γένοιτο. Пусть осуществится.