keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 26

Δευτερονόμιον 26

Подстрочный перевод Библии

1 Καὶ И ἔσται будет ἐὰν когда εἰσέλθῃς войдя εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую κύριος Господь θεός Бог σου твой δίδωσίν даёт σοι тебе ἐν в κλήρῳ, наследство, καὶ и κατακληρονομήσῃς унаследовав αὐτὴν её καὶ и κατοικήσῃς поселившись ἐπ᾽ на αὐτῆς, ней,2 καὶ и λήμψῃ возьмёшь ἀπὸ от τῆς ἀπαρχῆς начатка τῶν καρπῶν плодов τῆς γῆς земли́ σου, твоей, ἧς которую κύριος Господь θεός Бог σου твой δίδωσίν даёт σοι, тебе, καὶ и ἐμβαλεῖς положишь εἰς в κάρταλλον корзину καὶ и πορεύσῃ пойдёшь εἰς на τὸν τόπον, место, ὃν которое ἂν если ἐκλέξηται изберёт κύριος Господь θεός Бог σου твой ἐπικληθῆναι призывать τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ Его ἐκεῖ, там,3 καὶ и ἐλεύσῃ пойдёшь πρὸς к τὸν ἱερέα, священнику, ὃς который ἐὰν если будет ἐν в ταῖς ἡμέραις дни ἐκείναις, те, καὶ и ἐρεῖς скажешь πρὸς к αὐτόν нему: Ἀναγγέλλω Возвещаю σήμερον сегодня κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу μου моему ὅτι потому что εἰσελήλυθα вошедший εἰς в τὴν γῆν, землю, ἣν которую ὤμοσεν поклялся κύριος Господь τοῖς πατράσιν отцам ἡμῶν нашим δοῦναι дать ἡμῖν. нам.4 καὶ И λήμψεται получит ἱερεὺς священник τὸν κάρταλλον корзину ἐκ из τῶν χειρῶν рук σου твоих καὶ и θήσει положит αὐτὸν её ἀπέναντι перед τοῦ θυσιαστηρίου жертвенником κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου, твоего,5 καὶ и ἀποκριθήσῃ ответишь καὶ и ἐρεῖς скажешь ἔναντι перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου твоим: Συρίαν Сирию ἀπέβαλεν отверг πατήρ отец μου мой καὶ и κατέβη сошёл εἰς в Αἴγυπτον Египет καὶ и παρῴκησεν поселился ἐκεῖ там ἐν ἀριθμῷ числом βραχεῖ незначительный καὶ и ἐγένετο сделался ἐκεῖ там εἰς в ἔθνος народ μέγα великий καὶ и πλῆθος народ πολὺ многий καὶ и μέγα· великий;6 καὶ и ἐκάκωσαν озлобили ἡμᾶς нас οἱ Αἰγύπτιοι Египтяне καὶ и ἐταπείνωσαν унизили ἡμᾶς нас καὶ и ἐπέθηκαν возложили ἡμῖν [на] нас ἔργα труды σκληρά· суровые;7 καὶ и ἀνεβοήσαμεν воззвали πρὸς к κύριον Господу τὸν θεὸν Богу τῶν πατέρων отцов ἡμῶν, наших, καὶ и εἰσήκουσεν услышал κύριος Господь τῆς φωνῆς голос ἡμῶν наш καὶ и εἶδεν увидел τὴν ταπείνωσιν ничтожность ἡμῶν нашу καὶ и τὸν μόχθον усилие ἡμῶν наше καὶ и τὸν θλιμμὸν скорбь ἡμῶν· нашу;8 καὶ и ἐξήγαγεν вывел ἡμᾶς нас κύριος Господь ἐξ из Αἰγύπτου Египта αὐτὸς Сам ἐν в ἰσχύι могуществе μεγάλῃ большом καὶ и ἐν в χειρὶ руке κραταιᾷ крепкой καὶ и ἐν в βραχίονι мышце αὐτοῦ Его τῷ ὑψηλῷ высокой καὶ и ἐν в ὁράμασιν видениях μεγάλοις великих καὶ и ἐν в σημείοις знамениях καὶ и ἐν в τέρασιν чудесах9 καὶ и εἰσήγαγεν ввёл ἡμᾶς нас εἰς в τὸν τόπον место τοῦτον это καὶ и ἔδωκεν дал ἡμῖν нам τὴν γῆν землю ταύτην, эту, γῆν землю ῥέουσαν текущую γάλα молоком καὶ и μέλι· мёдом;10 καὶ и νῦν теперь ἰδοὺ вот ἐνήνοχα принёс τὴν ἀπαρχὴν начаток τῶν γενημάτων плодов τῆς γῆς, земли́, ἧς которую ἔδωκάς Ты дал μοι, мне, κύριε, Господи, γῆν землю ῥέουσαν текущую γάλα молоком καὶ и μέλι. мёдом. καὶ И ἀφήσεις оставишь αὐτὰ их ἀπέναντι перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου твоим καὶ и προσκυνήσεις будешь поклоняться ἐκεῖ там ἔναντι перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου· твоим;11 καὶ и εὐφρανθήσῃ будешь веселиться ἐν во πᾶσιν всех τοῖς ἀγαθοῖς, добрых, οἷς которые ἔδωκέν дал σοι тебе κύριος Господь θεός Бог σου твой καὶ и τῇ οἰκίᾳ дом σου, твой, σὺ ты καὶ и Λευίτης левит καὶ и προσήλυτος пришелец который ἐν среди σοί. тебя.12 Ἐὰν Если δὲ же συντελέσῃς исполнив ἀποδεκατῶσαι отдание десятины πᾶν всякого τὸ которого ἐπιδέκατον десятину τῶν [из] γενημάτων плодов τῆς γῆς земли́ σου твоей ἐν в τῷ ἔτει год τῷ τρίτῳ, третий, τὸ δεύτερον вторично ἐπιδέκατον десятину δώσεις дашь τῷ Λευίτῃ левиту καὶ и τῷ προσηλύτῳ пришельцу καὶ и τῷ ὀρφανῷ сироте καὶ и τῇ χήρᾳ, вдове, καὶ и φάγονται съедят ἐν в ταῖς πόλεσίν городах σου твоих καὶ и ἐμπλησθήσονται. насытятся.13 καὶ И ἐρεῖς скажешь ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом σου твоим: Ἐξεκάθαρα Очистил τὰ ἅγια святое ἐκ из τῆς οἰκίας до́ма μου моего καὶ и ἔδωκα дал αὐτὰ их τῷ Λευίτῃ левиту καὶ и τῷ προσηλύτῳ пришельцу καὶ и τῷ ὀρφανῷ сироте καὶ и τῇ χήρᾳ вдове κατὰ согласно πάσας всех τὰς ἐντολάς, заповедей, ἃς которые ἐνετείλω повелел μοι· мне; οὐ не παρῆλθον я преступил τὴν ἐντολήν заповедь σου твою καὶ и οὐκ не ἐπελαθόμην· я забыл;14 καὶ и οὐκ не ἔφαγον съел ἐν в ὀδύνῃ болезни μου моей ἀπ᾽ от αὐτῶν, них, οὐκ не ἐκάρπωσα пользовался ἀπ᾽ от αὐτῶν них εἰς в ἀκάθαρτον, нечистое, οὐκ не ἔδωκα дал ἀπ᾽ от αὐτῶν них τῷ τεθνηκότι· умершему; ὑπήκουσα послушал τῆς φωνῆς голос κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога μου, моего, ἐποίησα я сделал καθὰ как ἐνετείλω повелел μοι. мне.15 κάτιδε Призри ἐκ из τοῦ οἴκου до́ма τοῦ ἁγίου святого σου твоего ἐκ из τοῦ οὐρανοῦ неба καὶ и εὐλόγησον благослови τὸν λαόν народ σου Твой τὸν Ισραηλ Израиля καὶ и τὴν γῆν, землю, ἣν которую ἔδωκας Ты дал αὐτοῖς, им, καθὰ как ὤμοσας клялся τοῖς πατράσιν отцам ἡμῶν нашим δοῦναι дать ἡμῖν нам γῆν землю ῥέουσαν текущую γάλα молоком καὶ и μέλι. мёдом.16 Ἐν В τῇ ἡμέρᾳ день ταύτῃ этот κύριος Господь θεός Бог σου твой ἐνετείλατό приказал σοι тебе ποιῆσαι сделать πάντα все τὰ δικαιώματα требования ταῦτα эти καὶ и τὰ κρίματα, суды, καὶ и φυλάξεσθε сохраните καὶ и ποιήσετε сделаете αὐτὰ их ἐξ от ὅλης всего τῆς καρδίας се́рдца ὑμῶν вашего καὶ и ἐξ от ὅλης всей τῆς ψυχῆς души́ ὑμῶν. вашей.17 τὸν θεὸν Богу εἵλου избрал σήμερον сегодня εἶναί быть σου тебе θεὸν Бог καὶ и πορεύεσθαι идти ἐν ταῖς ὁδοῖς путями αὐτοῦ Его καὶ и φυλάσσεσθαι сохранять τὰ δικαιώματα требования καὶ и τὰ κρίματα суды αὐτοῦ Его καὶ и ὑπακούειν слушаться τῆς φωνῆς го́лоса αὐτοῦ· Его;18 καὶ и κύριος Господь εἵλατό выбрал σε тебя σήμερον сегодня γενέσθαι сделаться σε тебе αὐτῷ Ему λαὸν народом περιούσιον, превосходным, καθάπερ как εἶπέν Он сказал σοι, тебе, φυλάσσειν сохранять πάσας все τὰς ἐντολὰς заповеди αὐτοῦ Его19 καὶ и εἶναί быть σε тебе ὑπεράνω превыше πάντων всех τῶν ἐθνῶν, народов, ὡς как ἐποίησέν Он сделал σε тебя ὀνομαστὸν именитым καὶ и καύχημα похвальным καὶ и δόξαστόν, славным, εἶναί быть σε тебе λαὸν народом ἅγιον святым κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου, твоему, καθὼς как ἐλάλησεν. Он сказал.