keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 7

Δευτερονόμιον 7

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐὰν Если δὲ же εἰσαγάγῃ введёт σε тебя κύριος Господь θεός Бог σου твой εἰς в τὴν γῆν, землю, εἰς в ἣν которую εἰσπορεύῃ вхо́дите ἐκεῖ туда κληρονομῆσαι, унаследовать, καὶ и ἐξαρεῖ удалит ἔθνη народы μεγάλα великие ἀπὸ от προσώπου лица́ σου, твоего, τὸν Χετταῖον Хеттея καὶ и Γεργεσαῖον Гергесея καὶ и Αμορραῖον Аморрея καὶ и Χαναναῖον Хананея καὶ и Φερεζαῖον Ферезея καὶ и Ευαῖον Евея καὶ и Ιεβουσαῖον, Иевусея, ἑπτὰ семь ἔθνη народов πολλὰ бо́льших καὶ и ἰσχυρότερα сильнее ὑμῶν, вас,2 καὶ и παραδώσει предаст αὐτοὺς их κύριος Господь θεός Бог σου твой εἰς в τὰς χεῖράς ру́ки σου твои καὶ и πατάξεις поразишь αὐτούς, их, ἀφανισμῷ истреблением ἀφανιεῖς истребишь αὐτούς, их, οὐ не διαθήσῃ завещаешь πρὸς к αὐτοὺς ним διαθήκην завет οὐδὲ и нет μὴ не ἐλεήσητε помилуешь αὐτούς. их.3 οὐδὲ И нет μὴ не γαμβρεύσητε посватаешься πρὸς к αὐτούς· ним; τὴν θυγατέρα дочь σου твою οὐ не δώσεις дашь τῷ υἱῷ сыну αὐτοῦ его καὶ и τὴν θυγατέρα дочь αὐτοῦ его οὐ не λήμψῃ возьмёшь τῷ υἱῷ сыну σου· твоему;4 ἀποστήσει отвратит γὰρ ведь τὸν υἱόν сына σου твоего ἀπ᾽ от ἐμοῦ, Меня, καὶ и λατρεύσει послужит θεοῖς богам ἑτέροις, другим, καὶ и ὀργισθήσεται будет разгневан θυμῷ гневом κύριος Господь εἰς на ὑμᾶς вас καὶ и ἐξολεθρεύσει Он истребит σε тебя τὸ τάχος. вскоре.5 ἀλλ᾽ Но οὕτως так ποιήσετε сделаете αὐτοῖς· им; τοὺς βωμοὺς алтари αὐτῶν их καθελεῖτε рассыпьте καὶ и τὰς στήλας статуи αὐτῶν их συντρίψετε сокруши́те καὶ и τὰ ἄλση священные рощи αὐτῶν их ἐκκόψετε уничтожьте καὶ и τὰ γλυπτὰ резные [изображения] τῶν θεῶν богов αὐτῶν их κατακαύσετε сожгите πυρί· огнём;6 ὅτι потому что λαὸς народ ἅγιος святой εἶ ты есть κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου, твоему, καὶ и σὲ тебя προείλατο избрал κύριος Господь θεός Бог σου твой εἶναί быть σε тебе αὐτῷ Ему λαὸν народом περιούσιον превосходным παρὰ от πάντα всех τὰ ἔθνη, народов, ὅσα сколькие ἐπὶ на προσώπου лице τῆς γῆς. земли́.7 οὐχ Не ὅτι потому что πολυπληθεῖτε являетесь многочисленными παρὰ из πάντα всех τὰ ἔθνη, народов, προείλατο извлёк κύριος Господь ὑμᾶς вас καὶ и ἐξελέξατο избрал ὑμᾶς вас, ὑμεῖς вы γάρ ведь ἐστε есть ὀλιγοστοὶ малочисленные παρὰ из πάντα всех τὰ ἔθνη, народов,8 ἀλλὰ но παρὰ от τὸ ἀγαπᾶν любить κύριον Господу ὑμᾶς вас καὶ и διατηρῶν сохраняя τὸν ὅρκον, клятву, ὃν которой ὤμοσεν Он поклялся τοῖς πατράσιν отцам ὑμῶν, вашим, ἐξήγαγεν вывел κύριος Господь ὑμᾶς вас ἐν в χειρὶ руке κραταιᾷ крепкой καὶ и ἐν в βραχίονι мышце ὑψηλῷ высокой καὶ и ἐλυτρώσατο освободил ἐξ из οἴκου до́ма δουλείας рабства ἐκ от χειρὸς руки́ Φαραω фараона βασιλέως царя Αἰγύπτου. Египта.9 καὶ И γνώσῃ узнаешь ὅτι что κύριος Господь θεός Бог σου, твой, οὗτος Этот θεός, Бог, θεὸς Бог πιστός, верный, φυλάσσων хранящий διαθήκην завет καὶ и ἔλεος милость τοῖς ἀγαπῶσιν любящим αὐτὸν Его καὶ и τοῖς φυλάσσουσιν хранящим τὰς ἐντολὰς заповеди αὐτοῦ Его εἰς в χιλίας тысячу γενεὰς поколений10 καὶ и ἀποδιδοὺς воздающий τοῖς μισοῦσιν ненавидящим κατὰ по πρόσωπον лицу ἐξολεθρεῦσαι убивать αὐτούς· их; καὶ и οὐχὶ не βραδυνεῖ медлит τοῖς μισοῦσιν, ненавидящим, κατὰ по πρόσωπον лицу ἀποδώσει отдаст αὐτοῖς. им.11 καὶ И φυλάξῃ сохранишь τὰς ἐντολὰς заповеди καὶ и τὰ δικαιώματα требования καὶ и τὰ κρίματα суды ταῦτα, эти, ὅσα сколькие ἐγὼ я ἐντέλλομαί указываю σοι тебе σήμερον сегодня ποιεῖν. творить.12 Καὶ И ἔσται будет ἡνίκα когда ἂν если ἀκούσητε услышите πάντα все τὰ δικαιώματα требования ταῦτα эти καὶ и φυλάξητε сохраните καὶ и ποιήσητε выполните αὐτά, их, καὶ и διαφυλάξει сохранит κύριος Господь θεός Бог σού твой σοι тебе τὴν διαθήκην завет καὶ и τὸ ἔλεος, милость, которой ὤμοσεν поклялся τοῖς πατράσιν отцам ὑμῶν, вашим,13 καὶ и ἀγαπήσει будет любить σε тебя καὶ и εὐλογήσει благословит σε тебя καὶ и πληθυνεῖ умножит σε тебя καὶ и εὐλογήσει благословит τὰ ἔκγονα внуков τῆς κοιλίας утробы σου твоей καὶ и τὸν καρπὸν плод τῆς γῆς земли́ σου, твоей, τὸν σῖτόν пшеницу σου твою καὶ и τὸν οἶνόν вино σου твоё καὶ и τὸ ἔλαιόν масло σου, твоё, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν быков σου твои καὶ и τὰ ποίμνια стада́ τῶν προβάτων овец σου твои ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, ἧς которую ὤμοσεν поклялся κύριος Господь τοῖς πατράσιν отцам σου твоим δοῦναί дать σοι. тебе.14 εὐλογητὸς Благословенный ἔσῃ будешь παρὰ сверх πάντα всех τὰ ἔθνη· народов; οὐκ не ἔσται будет ἐν среди ὑμῖν вас ἄγονος бездетной οὐδὲ и не στεῖρα бесплодной καὶ и ἐν среди τοῖς κτήνεσίν скота σου. твоего.15 καὶ И περιελεῖ удалит κύριος Господь ἀπὸ от σοῦ тебя πᾶσαν всякую μαλακίαν· слабость; καὶ и πάσας все νόσους болезни Αἰγύπτου Египта τὰς πονηράς, злые, ἃς которые ἑώρακας ты увидел καὶ и ὅσα сколькие ἔγνως, узнал ты, οὐκ не ἐπιθήσει приложит ἐπὶ на σὲ тебя καὶ и ἐπιθήσει приложит αὐτὰ их ἐπὶ на πάντας всех τοὺς μισοῦντάς ненавидящих σε. тебя.16 καὶ И φάγῃ съешь πάντα всю τὰ σκῦλα добычу τῶν ἐθνῶν, народов, которые κύριος Господь θεός Бог σου твой δίδωσίν даёт σοι· тебе; οὐ не φείσεται пощадит ὀφθαλμός глаз σου твой ἐπ᾽ над αὐτοῖς, ними, καὶ и οὐ не λατρεύσεις будешь служить τοῖς θεοῖς богам αὐτῶν, их, ὅτι потому что σκῶλον претыкание τοῦτό это ἐστίν есть σοι. тебе.17 Ἐὰν Если δὲ же λέγῃς говоришь ἐν в τῇ διανοίᾳ уме σου твоём ὅτι что: Πολὺ многий τὸ ἔθνος народ τοῦτο этот или ἐγώ, я, πῶς как δυνήσομαι могу ἐξολεθρεῦσαι убивать αὐτούς их?18 οὐ Не φοβηθήσῃ будешь устрашён αὐτούς· [перед] ними; μνείᾳ память μνησθήσῃ ты будешь помнить ὅσα сколькое ἐποίησεν сделал κύριος Господь θεός Бог σου твой τῷ Φαραω фараону καὶ и πᾶσι всем τοῖς Αἰγυπτίοις, египтянам,19 τοὺς πειρασμοὺς испытания τοὺς μεγάλους, больши́е, οὓς которые εἴδοσαν видели οἱ ὀφθαλμοί глаза́ σου, твои, τὰ σημεῖα знамения καὶ и τὰ τέρατα чудеса τὰ μεγάλα великие ἐκεῖνα, те, τὴν χεῖρα руку τὴν κραταιὰν сильную καὶ и τὸν βραχίονα мышцу τὸν ὑψηλόν, высокую, ὡς как ἐξήγαγέν вывел σε тебя κύριος Господь θεός Бог σου· твой; οὕτως так ποιήσει сделает κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш πᾶσιν всем τοῖς ἔθνεσιν, язычникам, οὓς которых σὺ ты φοβῇ боишься ἀπὸ перед προσώπου лицом αὐτῶν. их.20 καὶ И τὰς σφηκίας осиные гнёзда ἀποστελεῖ пошлёт κύριος Господь θεός Бог σου твой εἰς на αὐτούς, них, ἕως пока [не] ἂν ἐκτριβῶσιν будут поглощены οἱ καταλελειμμένοι оставленные καὶ и οἱ κεκρυμμένοι скрывшиеся ἀπὸ от σοῦ. тебя.21 οὐ Не τρωθήσῃ будешь устрашён ἀπὸ перед προσώπου лицом αὐτῶν, их, ὅτι потому что κύριος Господь θεός Бог σου твой ἐν среди σοί, тебя, θεὸς Бог μέγας великий καὶ и κραταιός, сильный,22 καὶ и καταναλώσει истребит κύριος Господь θεός Бог σου твой τὰ ἔθνη народы ταῦτα эти ἀπὸ перед προσώπου лицом σου твоим κατὰ по μικρὸν малому μικρόν· немного; οὐ не δυνήσῃ сможешь ἐξαναλῶσαι истребить αὐτοὺς их τὸ τάχος, быстро, ἵνα чтобы μὴ не γένηται сделалась γῆ земля ἔρημος пустой καὶ и πληθυνθῇ были размножены ἐπὶ на σὲ тебя τὰ θηρία звери τὰ ἄγρια. дикие.23 καὶ И παραδώσει предаст αὐτοὺς их κύριος Господь θεός Бог σου твой εἰς в τὰς χεῖράς ру́ки σου твои καὶ и ἀπολέσει погубит αὐτοὺς их ἀπωλείᾳ гибелью μεγάλῃ, великой, ἕως пока [не] ἂν ἐξολεθρεύσῃ истребит αὐτούς, их,24 καὶ и παραδώσει предаст τοὺς βασιλεῖς царей αὐτῶν их εἰς в τὰς χεῖρας ру́ки ὑμῶν, ваши, καὶ и ἀπολεῖται погибнет τὸ ὄνομα имя αὐτῶν их ἐκ из τοῦ τόπου ме́ста ἐκείνου· того; οὐκ не ἀντιστήσεται выстоит οὐδεὶς никто κατὰ перед πρόσωπόν лицом σου, твоим, ἕως пока [не] ἂν ἐξολεθρεύσῃς истребишь αὐτούς. их.25 τὰ γλυπτὰ Резные [изображения] τῶν θεῶν богов αὐτῶν их κατακαύσετε предайте πυρί· огню; οὐκ не ἐπιθυμήσεις будешь вожделеть ἀργύριον серебро οὐδὲ и не χρυσίον золото ἀπ᾽ от αὐτῶν них καὶ и οὐ не λήμψῃ возьмёшь σεαυτῷ, себе, μὴ не πταίσῃς оступишься δι᾽ из-за αὐτό, него, ὅτι потому что βδέλυγμα мерзость κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σού твоему ἐστιν· есть;26 καὶ и οὐκ не εἰσοίσεις внесёшь βδέλυγμα мерзость εἰς в τὸν οἶκόν дом σου твой καὶ и ἔσῃ будешь ἀνάθημα проклят ὥσπερ как τοῦτο· это; προσοχθίσματι ненавистью προσοχθιεῖς будешь ненавидеть καὶ и βδελύγματι гнусностью βδελύξῃ, гнушаться, ὅτι потому что ἀνάθημά проклято ἐστιν. есть.