keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 25

Δευτερονόμιον 25

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐὰν Если δὲ же γένηται случится ἀντιλογία противоречие ἀνὰ по μέσον середине [между] ἀνθρώπων людей καὶ и προσέλθωσιν подойдут εἰς на κρίσιν суд καὶ и κρίνωσιν рассудят καὶ и δικαιώσωσιν оправдают τὸν δίκαιον праведного καὶ и καταγνῶσιν осудят τοῦ ἀσεβοῦς, нечестивого,2 καὶ и ἔσται будет ἐὰν если ἄξιος достоин будет πληγῶν ударов ἀσεβῶν, нечестивый, καὶ и καθιεῖς посадишь αὐτὸν его ἔναντι перед τῶν κριτῶν судьями καὶ и μαστιγώσουσιν будут бичевать αὐτὸν его ἐναντίον перед αὐτῶν ними κατὰ согласно τὴν ἀσέβειαν нечестия αὐτοῦ его ἀριθμῷ. числом.3 τεσσαράκοντα Сорок [ударов] μαστιγώσουσιν будут бичевать αὐτόν, его, οὐ не προσθήσουσιν· добавишь; ἐὰν если δὲ же προσθῶσιν будет μαστιγῶσαι побить бичами αὐτὸν его ὑπὲρ сверх ταύτας этих τὰς πληγὰς ударов πλείους, более многочисленные, ἀσχημονήσει обезобразится ἀδελφός брат σου твой ἐναντίον перед σου. тобой.4 Οὐ Не φιμώσεις закроешь рот βοῦν быку ἀλοῶντα. молотящему.5 Ἐὰν Если δὲ же κατοικῶσιν живут ἀδελφοὶ братья ἐπὶ в τὸ αὐτὸ одном месте καὶ и ἀποθάνῃ умрёт εἷς один ἐξ из αὐτῶν, них, σπέρμα семя δὲ же μὴ не будет αὐτῷ, ему, οὐκ не ἔσται будет γυνὴ женщина τοῦ τεθνηκότος умершего ἔξω вне ἀνδρὶ человеку μὴ не ἐγγίζοντι· приближающемуся [родством]; ἀδελφὸς брат τοῦ ἀνδρὸς мужа αὐτῆς её εἰσελεύσεται войдёт πρὸς к αὐτὴν ней καὶ и λήμψεται возьмёт αὐτὴν её ἑαυτῷ себе γυναῖκα женой καὶ и συνοικήσει будет жить с αὐτῇ. ней.6 καὶ И ἔσται будет τὸ παιδίον, ребёнок, которого ἐὰν если τέκῃ, родит, κατασταθήσεται будет поставлен ἐκ от τοῦ ὀνόματος имени τοῦ τετελευτηκότος, скончавшегося, καὶ и οὐκ не ἐξαλειφθήσεται погибнет τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его ἐξ из Ισραηλ. Израиля.7 ἐὰν Если δὲ же μὴ не βούληται пожелает ἄνθρωπος человек λαβεῖν принять τὴν γυναῖκα жену τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ, его, καὶ и ἀναβήσεται взойдёт γυνὴ женщина ἐπὶ к τὴν πύλην воротам ἐπὶ к τὴν γερουσίαν старейшинству καὶ и ἐρεῖ скажет: Οὐ Не θέλει желает ἀδελφὸς брат τοῦ ἀνδρός мужа μου моего ἀναστῆσαι восстановить τὸ ὄνομα имя τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ его ἐν в Ισραηλ, Израиле, οὐκ не ἠθέλησεν пожелал ἀδελφὸς брат τοῦ ἀνδρός мужа μου. моего.8 καὶ И καλέσουσιν призовёт αὐτὸν его γερουσία старейшинство τῆς πόλεως го́рода αὐτοῦ его καὶ и ἐροῦσιν скажут αὐτῷ, ему, καὶ и στὰς остановившийся εἴπῃ скажет: Οὐ Не βούλομαι хочу λαβεῖν принять αὐτήν, её,9 καὶ и προσελθοῦσα подошедшая γυνὴ женщина τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ его ἔναντι перед τῆς γερουσίας старейшинством καὶ и ὑπολύσει снимет τὸ ὑπόδημα сандалию αὐτοῦ его τὸ ἓν одну ἀπὸ с τοῦ ποδὸς ноги́ αὐτοῦ его καὶ и ἐμπτύσεται плюнет εἰς в τὸ πρόσωπον лицо αὐτοῦ его καὶ и ἀποκριθεῖσα ответившая ἐρεῖ скажет: Οὕτως Так ποιήσουσιν сделают τῷ ἀνθρώπῳ, человеку, ὃς который οὐκ не οἰκοδομήσει устроит τὸν οἶκον дом τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ· его;10 καὶ и κληθήσεται будет названо τὸ ὄνομα имя αὐτοῦ его ἐν в Ισραηλ Израиле: Οἶκος Дом τοῦ ὑπολυθέντος разутого τὸ ὑπόδημα. [из] сандали.11 Ἐὰν Если δὲ же μάχωνται дерутся ἄνθρωποι люди ἐπὶ τὸ αὐτό, вместе, ἄνθρωπος человек μετὰ с τοῦ ἀδελφοῦ братом αὐτοῦ, его, καὶ и προσέλθῃ подойдёт γυνὴ жена ἑνὸς одного αὐτῶν [из] них ἐξελέσθαι изъять τὸν ἄνδρα мужа αὐτῆς её ἐκ из χειρὸς руки́ τοῦ τύπτοντος бьющего αὐτὸν его καὶ и ἐκτείνασα простёршая τὴν χεῖρα руку ἐπιλάβηται схватит τῶν διδύμων яички αὐτοῦ, его,12 ἀποκόψεις отрубишь τὴν χεῖρα руку αὐτῆς· её; οὐ не φείσεται пощадит ὀφθαλμός глаз σου твой ἐπ᾽ над αὐτῇ. ней.13 Οὐκ Не ἔσται будет ἐν в τῷ μαρσίππῳ сумке σου твоей στάθμιον вес καὶ и στάθμιον, вес, μέγα большой или μικρόν· малый;14 οὐκ не ἔσται будет ἐν в τῇ οἰκίᾳ доме σου твоём μέτρον мера [для измерений] καὶ и μέτρον, мера [для измерений], μέγα больша́я или μικρόν· малая;15 στάθμιον вес ἀληθινὸν истинный καὶ и δίκαιον справедливый ἔσται будет σοι, тебе, καὶ и μέτρον мера [для измерений] ἀληθινὸν истинная καὶ и δίκαιον справедливая ἔσται будет σοι, тебе, ἵνα чтобы πολυήμερος многодневный γένῃ сделался ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, ἧς которую κύριος Господь θεός Бог σου твой δίδωσίν даёт σοι тебе ἐν в κλήρῳ· наследство;16 ὅτι потому что βδέλυγμα мерзость κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου твоему πᾶς всякий ποιῶν делающий ταῦτα, это, πᾶς всякий ποιῶν делающий ἄδικον. неправду.17 Μνήσθητι Вспомни ὅσα сколькое ἐποίησέν сделал σοι тебе Αμαληκ Амалик ἐν в τῇ ὁδῷ пути ἐκπορευομένου выходящего σου тебя ἐξ из Αἰγύπτου, Египта,18 πῶς как ἀντέστη он противостал σοι тебе ἐν в τῇ ὁδῷ пути καὶ и ἔκοψέν ударил σου твой τὴν οὐραγίαν, тыл, τοὺς κοπιῶντας трудящихся ὀπίσω позади σου, тебя, σὺ ты δὲ же ἐπείνας голодал καὶ и ἐκοπίας, изнемогал, καὶ и οὐκ не ἐφοβήθη устрашился τὸν θεόν· Бога;19 καὶ и ἔσται будет ἡνίκα когда ἐὰν если καταπαύσῃ успокоит σε тебя κύριος Господь θεός Бог σου твой ἀπὸ от πάντων всех τῶν ἐχθρῶν врагов σου твоих τῶν κύκλῳ вокруг σου тебя ἐν в τῇ γῇ, земле, которую κύριος Господь θεός Бог σου твой δίδωσίν даёт σοι тебе ἐν в κλήρῳ наследство κατακληρονομῆσαι, унаследовать, ἐξαλείψεις погубишь τὸ ὄνομα имя Αμαληκ Амалика ἐκ из τῆς ὑπὸ под τὸν οὐρανὸν неба καὶ и οὐ нет μὴ не ἐπιλάθῃ. забудешь.