keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 32

Δευτερονόμιον 32

Подстрочный перевод Библии

1 Πρόσεχε, Внимай, οὐρανέ, небо, καὶ и λαλήσω, я буду говорить, καὶ и ἀκουέτω пусть слышит γῆ земля ῥήματα слова́ ἐκ из στόματός уст μου. моих.2 προσδοκάσθω [Да] ожидается ὡς как ὑετὸς дождь τὸ ἀπόφθεγμά изречение μου, моё, καὶ и καταβήτω сойдут ὡς как δρόσος роса τὰ ῥήματά слова́ μου, мои, ὡσεὶ будто ὄμβρος дождь ἐπ᾽ на ἄγρωστιν траву καὶ и ὡσεὶ будто νιφετὸς снег ἐπὶ на χόρτον. сено.3 ὅτι Потому что ὄνομα имя κυρίου Го́спода ἐκάλεσα· призвал; δότε воздайте μεγαλωσύνην величие τῷ θεῷ Богу ἡμῶν. нашему.4 θεός, Бог, ἀληθινὰ истинные τὰ ἔργα дела́ αὐτοῦ, Его, καὶ и πᾶσαι все αἱ ὁδοὶ пути αὐτοῦ Его κρίσεις· суды; θεὸς Бог πιστός, верный, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἀδικία, неправедность, δίκαιος праведный καὶ и ὅσιος святой κύριος. Господь.5 ἡμάρτοσαν Согрешил οὐκ не αὐτῷ Ему τέκνα детьми μωμητά, достойными порицания, γενεὰ поколение σκολιὰ искривлённое καὶ и διεστραμμένη. развращённое.6 ταῦτα Эти [ли] κυρίῳ Господу ἀνταποδίδοτε воздадите οὕτω, так, λαὸς народ μωρὸς глупый καὶ и οὐχὶ не σοφός мудрый? οὐκ [Разве] не αὐτὸς сам οὗτός Этот σου твой πατὴρ Отец ἐκτήσατό приобрёл σε тебя καὶ и ἐποίησέν сделал σε тебя καὶ и ἔκτισέν создал σε тебя?7 μνήσθητε Вспомните ἡμέρας дни αἰῶνος, [от] ве́ка, σύνετε поймите ἔτη годы γενεᾶς поколения γενεῶν· поколений; ἐπερώτησον Спроси τὸν πατέρα отца σου, твоего, καὶ и ἀναγγελεῖ возвестит σοι, тебе, τοὺς πρεσβυτέρους старцев σου, твоих, καὶ и ἐροῦσίν скажут σοι. тебе.8 ὅτε Когда διεμέριζεν разделял ὕψιστος Высочайший ἔθνη, народы, ὡς как διέσπειρεν рассеял υἱοὺς сыновей Αδαμ, Адама, ἔστησεν поставил ὅρια пределы ἐθνῶν народов κατὰ согласно ἀριθμὸν числу ἀγγέλων ангелов θεοῦ, Бога,9 καὶ и ἐγενήθη сделался μερὶς доля κυρίου Го́спода λαὸς народ αὐτοῦ Его Ιακωβ, Иаков, σχοίνισμα отмеренная земля κληρονομίας наследства αὐτοῦ его Ισραηλ. Израиль.10 αὐτάρκησεν Удовлетворял αὐτὸν его ἐν в γῇ земле ἐρήμῳ, пустынной, ἐν в δίψει жажде καύματος зноя ἐν в ἀνύδρῳ· безводной; ἐκύκλωσεν обратил αὐτὸν его καὶ и ἐπαίδευσεν наказал αὐτὸν его καὶ и διεφύλαξεν сохранил αὐτὸν его ὡς как κόραν зрачок ὀφθαλμοῦ гла́за11 ὡς как ἀετὸς орёл σκεπάσαι защищал νοσσιὰν потомство αὐτοῦ Его καὶ и ἐπὶ на τοῖς νεοσσοῖς птенцах αὐτοῦ его ἐπεπόθησεν, убеждал, διεὶς простёр τὰς πτέρυγας крылья αὐτοῦ Его ἐδέξατο принял αὐτοὺς их καὶ и ἀνέλαβεν взял αὐτοὺς их ἐπὶ на τῶν μεταφρένων спину αὐτοῦ. Его.12 κύριος Господь μόνος один ἦγεν вёл αὐτούς, их, καὶ и οὐκ не ἦν был μετ᾽ с αὐτῶν ними θεὸς Бог ἀλλότριος. иноплеменный.13 ἀνεβίβασεν Возвёл αὐτοὺς их ἐπὶ на τὴν ἰσχὺν могущество τῆς γῆς, земли́, ἐψώμισεν накормил αὐτοὺς их γενήματα плодами ἀγρῶν· полей; ἐθήλασαν вскормил μέλι мёдом ἐκ из πέτρας скалы́ καὶ и ἔλαιον маслом ἐκ из στερεᾶς твёрдой πέτρας, скалы́,14 βούτυρον масло βοῶν быков καὶ и γάλα молоко προβάτων овец μετὰ с στέατος жиром ἀρνῶν овец καὶ и κριῶν, баранов, υἱῶν сыновей ταύρων быков καὶ и τράγων козлов μετὰ с στέατος жиром νεφρῶν почек πυροῦ, пшеницу, καὶ и αἷμα кровь σταφυλῆς виноградной грозди ἔπιον выпили οἶνον. вином.15 καὶ И ἔφαγεν съел Ιακωβ Иаков καὶ и ἐνεπλήσθη, наелся, καὶ и ἀπελάκτισεν отторгнулся ἠγαπημένος, возлюбленный, ἐλιπάνθη, утучнился, ἐπαχύνθη, ожирел, ἐπλατύνθη· расширился; καὶ и ἐγκατέλιπεν оставил θεὸν Бога τὸν ποιήσαντα сотворившего αὐτὸν его καὶ и ἀπέστη отступил ἀπὸ от θεοῦ Бога σωτῆρος Спасителя αὐτοῦ. его.16 παρώξυνάν Раздражил με Меня ἐπ᾽ в ἀλλοτρίοις, чужих, ἐν в βδελύγμασιν мерзостях αὐτῶν их ἐξεπίκρανάν огорчил με· Меня;17 ἔθυσαν принесли δαιμονίοις демонам καὶ и οὐ не θεῷ, Богу, θεοῖς, богам, οἷς которых οὐκ не ᾔδεισαν· они знали; καινοὶ новые πρόσφατοι недавние ἥκασιν, пришли, οὓς которых οὐκ не ᾔδεισαν знали οἱ πατέρες отцы αὐτῶν. их.18 θεὸν Бога τὸν γεννήσαντά родившего σε тебя ἐγκατέλιπες ты оставил καὶ и ἐπελάθου забыл θεοῦ Бога τοῦ τρέφοντός кормящего σε. тебя.19 καὶ И εἶδεν увидел κύριος Господь καὶ и ἐζήλωσεν возревновал καὶ и παρωξύνθη воспылал δι᾽ через ὀργὴν гнев υἱῶν [против] сыновей αὐτοῦ его καὶ и θυγατέρων дочерей20 καὶ и εἶπεν сказал: Ἀποστρέψω Отвращу τὸ πρόσωπόν лицо μου Моё ἀπ᾽ от αὐτῶν них καὶ и δείξω покажу τί что ἔσται будет αὐτοῖς им ἐπ᾽ в ἐσχάτων· последние [дни]; ὅτι потому что γενεὰ поколение ἐξεστραμμένη искажённое ἐστίν, [они] есть, υἱοί, сыновья́, οἷς которых οὐκ не ἔστιν есть πίστις вера ἐν в αὐτοῖς. них.21 αὐτοὶ Они παρεζήλωσάν раздражили με Меня ἐπ᾽ в οὐ не θεῷ, боге, παρώργισάν прогневали με Меня ἐν в τοῖς εἰδώλοις идолах αὐτῶν· их; κἀγὼ и Я παραζηλώσω раздражу αὐτοὺς их ἐπ᾽ в οὐκ не ἔθνει, народе, ἐπ᾽ в ἔθνει народе ἀσυνέτῳ бестолковом παροργιῶ раздражу αὐτούς. их.22 ὅτι Потому что πῦρ огонь ἐκκέκαυται зажгу ἐκ от τοῦ θυμοῦ ярости μου, Моей, καυθήσεται сожгутся ἕως до ᾅδου ада κάτω, внизу, καταφάγεται пожрёт γῆν землю καὶ и τὰ γενήματα плоды αὐτῆς, её, φλέξει будет пылать [на] θεμέλια основания ὀρέων. гор.23 συνάξω Я соберу εἰς на αὐτοὺς них κακὰ зло καὶ и τὰ βέλη стре́лы μου Мои συντελέσω совершу εἰς в αὐτούς. них.24 τηκόμενοι Расплавленные λιμῷ [от] голода καὶ и βρώσει пищей ὀρνέων птицам καὶ и ὀπισθότονος судорога ἀνίατος· смертельная; ὀδόντας зубы θηρίων зверей ἀποστελῶ пошлю εἰς на αὐτοὺς них μετὰ с θυμοῦ яростью συρόντων волочащие ἐπὶ по γῆς. земле.25 ἔξωθεν Извне ἀτεκνώσει лишит детей αὐτοὺς их μάχαιρα меч καὶ и ἐκ из τῶν ταμιείων изнутри φόβος· страх; νεανίσκος юноша σὺν с παρθένῳ, девицей, θηλάζων сосущие μετὰ с καθεστηκότος поставленным πρεσβύτου. старцем.26 εἶπα [Я] сказал: Διασπερῶ Рассею αὐτούς, их, παύσω прекращу δὴ поэтому ἐξ от ἀνθρώπων людей τὸ μνημόσυνον воспоминание αὐτῶν, их,27 εἰ если μὴ не δι᾽ через ὀργὴν гнев ἐχθρῶν, врагов, ἵνα чтобы μὴ не μακροχρονίσωσιν, были многодневны, καὶ и ἵνα чтобы μὴ не συνεπιθῶνται сонападающие οἱ ὑπεναντίοι противники μὴ не εἴπωσιν сказали: χεὶρ Рука ἡμῶν наша ὑψηλὴ высокая καὶ а οὐχὶ не κύριος Господь ἐποίησεν сделал ταῦτα это πάντα. всё.28 ὅτι Потому что ἔθνος народ ἀπολωλεκὸς погубляющий βουλήν решение ἐστιν, есть, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ἐν в αὐτοῖς них ἐπιστήμη. мудрость.29 οὐκ Не ἐφρόνησαν умудрились συνιέναι [чтобы] понимать ταῦτα· это; καταδεξάσθωσαν примут εἰς в τὸν ἐπιόντα поглощающее χρόνον. время.30 πῶς Как διώξεται будет преследовать εἷς один χιλίους тысячи καὶ и δύο двое μετακινήσουσιν сдвинут μυριάδας, десятки тысяч, εἰ если μὴ не θεὸς Бог ἀπέδοτο вручил αὐτοὺς их καὶ и κύριος Господь παρέδωκεν передал αὐτούς их31 ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν есть ὡς как θεὸς Бог ἡμῶν наш οἱ θεοὶ боги αὐτῶν· их; οἱ δὲ же ἐχθροὶ враги ἡμῶν наши ἀνόητοι. неразумные.32 ἐκ Из γὰρ ведь ἀμπέλου виноградной лозы Σοδομων Содома ἄμπελος виноградная лоза αὐτῶν, их, καὶ и κληματὶς ветки αὐτῶν их ἐκ из Γομορρας· Гоморры; σταφυλὴ гроздь винограда αὐτῶν их σταφυλὴ гроздь винограда χολῆς, жёлчи, βότρυς виноградная кисть πικρίας горечи αὐτοῖς· им;33 θυμὸς ярость δρακόντων драконов οἶνος вино αὐτῶν их καὶ и θυμὸς ярость ἀσπίδων змей ἀνίατος. смертельная.34 οὐκ Не ἰδοὺ вот ταῦτα эти συνῆκται собрались παρ᾽ у ἐμοὶ меня καὶ и ἐσφράγισται запечатлелись ἐν в τοῖς θησαυροῖς сокровищах μου моих35 ἐν в ἡμέρᾳ день ἐκδικήσεως возмездия ἀνταποδώσω, Я воздам, ἐν во καιρῷ, время, ὅταν когда σφαλῇ собьётся ποὺς нога αὐτῶν· их; ὅτι потому что ἐγγὺς близок ἡμέρα день ἀπωλείας гибели αὐτῶν, их, καὶ и πάρεστιν присутствует ἕτοιμα готов ὑμῖν. вам.36 ὅτι Потому что κρινεῖ будет судить κύριος Господь τὸν λαὸν народ αὐτοῦ Его καὶ и ἐπὶ на τοῖς δούλοις рабов αὐτοῦ Его παρακληθήσεται· утешится; εἶδεν Он увидел γὰρ ведь παραλελυμένους ослабленных αὐτοὺς их καὶ и ἐκλελοιπότας изнемогших ἐν в ἐπαγωγῇ нападении καὶ и παρειμένους. униженными.37 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь: Ποῦ Где εἰσιν есть οἱ θεοὶ боги αὐτῶν, их, ἐφ᾽ на οἷς которых ἐπεποίθεισαν надеются ἐπ᾽ на αὐτοῖς, них,38 ὧν которых τὸ στέαρ жир τῶν θυσιῶν жертв αὐτῶν их ἠσθίετε едите καὶ и ἐπίνετε пьёте τὸν οἶνον вино τῶν σπονδῶν возлияний αὐτῶν их ἀναστήτωσαν [да] встанут καὶ и βοηθησάτωσαν [да] помогут ὑμῖν вам καὶ и γενηθήτωσαν будут ὑμῖν вам σκεπασταί. покровители.39 ἴδετε Посмотри́те ἴδετε посмотри́те ὅτι потому что ἐγώ Я εἰμι, есть, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть θεὸς бог πλὴν кроме ἐμοῦ· Меня; ἐγὼ Я ἀποκτενῶ убью καὶ и ζῆν жить ποιήσω, сделаю, πατάξω поражу κἀγὼ и Я ἰάσομαι, исцелю, καὶ и οὐκ не ἔστιν есть ὃς который ἐξελεῖται избавит ἐκ из τῶν χειρῶν рук μου. Моих.40 ὅτι Потому что ἀρῶ возьму εἰς в τὸν οὐρανὸν небо τὴν χεῖρά руку μου Мою́ καὶ и ὀμοῦμαι поклянусь τῇ δεξιᾷ правой [рукой] μου Моей καὶ и ἐρῶ скажу: Ζῶ Живу ἐγὼ Я εἰς во τὸν αἰῶνα, век,41 ὅτι потому что παροξυνῶ воспылает ὡς как ἀστραπὴν молния τὴν μάχαιράν меч μου, Мой, καὶ и ἀνθέξεται будет держать κρίματος судом χείρ рука μου, Моя́, καὶ и ἀνταποδώσω воздам δίκην наказание τοῖς ἐχθροῖς врагам καὶ и τοῖς μισοῦσίν ненавидящим με Меня ἀνταποδώσω· Я воздам;42 μεθύσω пропитаю τὰ βέλη стре́лы μου Мои ἀφ᾽ от αἵματος, кро́ви, καὶ и μάχαιρά меч μου Мой καταφάγεται пожрёт κρέα, мясо, ἀφ᾽ от αἵματος кро́ви τραυματιῶν убитых καὶ и αἰχμαλωσίας, пленения, ἀπὸ от κεφαλῆς голов ἀρχόντων начальников ἐχθρῶν. врагов.43 εὐφράνθητε, Возвеселитесь, οὐρανοί, небеса, ἅμα с αὐτῷ, Ним, καὶ и προσκυνησάτωσαν поклонятся αὐτῷ Ему πάντες все υἱοὶ сыновья́ θεοῦ· Бога; εὐφράνθητε, возвеселитесь, ἔθνη, народы, μετὰ с τοῦ λαοῦ народом αὐτοῦ, Его, καὶ и ἐνισχυσάτωσαν укрепятся αὐτῷ Ему πάντες все ἄγγελοι ангелы θεοῦ· Бога; ὅτι потому что τὸ αἷμα кровь τῶν υἱῶν сыновей αὐτοῦ Его ἐκδικᾶται, отомстит, καὶ и ἐκδικήσει накажет καὶ и ἀνταποδώσει воздаст δίκην наказание τοῖς ἐχθροῖς врагам καὶ и τοῖς μισοῦσιν ненавидящим ἀνταποδώσει, воздаст, καὶ и ἐκκαθαριεῖ очистит κύριος Господь τὴν γῆν землю τοῦ λαοῦ народа αὐτοῦ. Его.44 Καὶ И ἔγραψεν написал Μωσῆς Моисей τὴν ᾠδὴν песню ταύτην эту ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ ἡμέρᾳ день καὶ и ἐδίδαξεν научил αὐτὴν ей τοὺς υἱοὺς сыновей Ισραηλ. Израиля. καὶ И εἰσῆλθεν вошёл Μωσῆς Моисей καὶ и ἐλάλησεν сказал πάντας всем τοὺς λόγους слова́ τοῦ νόμου закона τούτου этого εἰς в τὰ ὦτα уши τοῦ λαοῦ, народа, αὐτὸς сам καὶ и Ἰησοῦς Иисус который τοῦ Ναυη. Навина.45 καὶ И συνετέλεσεν завершил Μωσῆς Моисей λαλῶν говорящий παντὶ всему Ισραηλ Израилю46 καὶ и εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς ним: Προσέχετε Удерживайте τῇ καρδίᾳ сердце ἐπὶ при πάντας всех τοὺς λόγους словах τούτους, этих, οὓς которые ἐγὼ я διαμαρτύρομαι свидетельствую ὑμῖν вам σήμερον, сегодня, которые ἐντελεῖσθε заповедуете τοῖς υἱοῖς сыновьям ὑμῶν вашим φυλάσσειν сохранять καὶ и ποιεῖν делать πάντας все τοὺς λόγους слова́ τοῦ νόμου закона τούτου· этого;47 ὅτι потому что οὐχὶ не λόγος слово κενὸς пустое οὗτος это ὑμῖν, вам, ὅτι потому что αὕτη это ζωὴ жизнь ὑμῶν, ваша, καὶ и ἕνεκεν через τοῦ λόγου слово τούτου это μακροημερεύσετε будешь многодневен ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, εἰς в ἣν которую ὑμεῖς вы διαβαίνετε перехо́дите τὸν Ιορδάνην Иордан ἐκεῖ там κληρονομῆσαι унаследовать αὐτήν. её.48 Καὶ И ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к Μωυσῆν Моисею ἐν в τῇ ἡμέρᾳ день ταύτῃ этот λέγων говорящий:49 Ἀνάβηθι Взойди εἰς на τὸ ὄρος гору τὸ Αβαριν Аварин τοῦτο, эту, ὄρος гору Ναβαυ, Навав, которая ἐστιν есть ἐν в γῇ земле Μωαβ Моава κατὰ перед πρόσωπον лицом Ιεριχω, Иерихона, καὶ и ἰδὲ посмотри τὴν γῆν землю Χανααν, Ханаан, ἣν которую ἐγὼ Я δίδωμι даю τοῖς υἱοῖς сыновьям Ισραηλ Израиля εἰς во κατάσχεσιν, владение,50 καὶ и τελεύτα скончаешься ἐν на τῷ ὄρει, горе́, εἰς на которую ἀναβαίνεις всходишь ἐκεῖ, там, καὶ и προστέθητι будешь приложен πρὸς к τὸν λαόν народу σου, твоему, ὃν каким τρόπον образом ἀπέθανεν умер Ααρων Аарон ἀδελφός брат σου твой ἐν на Ωρ Ор τῷ ὄρει горе́ καὶ и προσετέθη был прибавлен πρὸς к τὸν λαὸν народу αὐτοῦ, его,51 διότι потому что ἠπειθήσατε не покорились τῷ ῥήματί слову μου Моему ἐν среди τοῖς υἱοῖς сыновей Ισραηλ Израиля ἐπὶ у τοῦ ὕδατος воды́ ἀντιλογίας противоречия Καδης Кадес ἐν в τῇ ἐρήμῳ пустыне Σιν, Син, διότι потому что οὐχ не ἡγιάσατέ освятили με Мне ἐν в τοῖς υἱοῖς сыновьях Ισραηλ· Израиля;52 ὅτι потому ἀπέναντι напротив ὄψῃ увидишь τὴν γῆν землю, καὶ а ἐκεῖ туда οὐκ не εἰσελεύσῃ. войдёшь.