keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 22

Δευτερονόμιον 22

Подстрочный перевод Библии

1 Μὴ Не [ведь] ἰδὼν увидевший τὸν μόσχον телёнка τοῦ ἀδελφοῦ брата σου твоего или τὸ πρόβατον овцу αὐτοῦ его πλανώμενα блуждающих ἐν на τῇ ὁδῷ пути ὑπερίδῃς пренебрежёшь αὐτά· их; ἀποστροφῇ ἀποστρέψεις возвратишь αὐτὰ их τῷ ἀδελφῷ брату σου твоему καὶ и ἀποδώσεις передашь αὐτῷ. ему.2 ἐὰν Если δὲ же μὴ не ἐγγίζῃ приближён ἀδελφός брат σου твой πρὸς к σὲ тебе μηδὲ и не ἐπίστῃ знаешь αὐτόν, его, συνάξεις соберёшь αὐτὰ их ἔνδον внутрь εἰς в τὴν οἰκίαν дом σου, твой, καὶ и ἔσται будут μετὰ с σοῦ, тобой, ἕως пока ἂν если ζητήσῃ поищет αὐτὰ их ἀδελφός брат σου, твой, καὶ и ἀποδώσεις передашь αὐτῷ. ему.3 οὕτως Так ποιήσεις сделаешь τὸν ὄνον ослице αὐτοῦ его καὶ и οὕτως так ποιήσεις сделаешь τὸ ἱμάτιον одежде αὐτοῦ его καὶ и οὕτως так ποιήσεις сделаешь κατὰ согласно πᾶσαν всякому ἀπώλειαν пропавшему τοῦ ἀδελφοῦ брата σου, твоего, ὅσα сколькое ἐὰν если ἀπόληται пропало παρ᾽ у αὐτοῦ него καὶ и εὕρῃς· найдёшь; οὐ не δυνήσῃ сможешь ὑπεριδεῖν. пренебречь.4 οὐκ Не ὄψῃ увидишь τὸν ὄνον осла τοῦ ἀδελφοῦ брата σου твоего или τὸν μόσχον телёнка αὐτοῦ его πεπτωκότας упавшего ἐν на τῇ ὁδῷ, пути, μὴ не ὑπερίδῃς пренебрежёшь αὐτούς· их; ἀνιστῶν поднявший ἀναστήσεις поднимешь μετ᾽ с αὐτοῦ. ним.5 Οὐκ Не ἔσται будет σκεύη вещи ἀνδρὸς мужчины ἐπὶ на γυναικί, женщине, οὐδὲ и нет μὴ не ἐνδύσηται наденет ἀνὴρ мужчина στολὴν одежду γυναικείαν, женскую, ὅτι потому что βδέλυγμα мерзость κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σού твоему ἐστιν есть πᾶς всякий ποιῶν делающий ταῦτα. это.6 Ἐὰν Если δὲ же συναντήσῃς встретишь νοσσιᾷ птенцов ὀρνέων птицы πρὸ перед προσώπου лицом σου твоим ἐν в τῇ ὁδῷ пути или ἐπὶ на παντὶ всяком δένδρει дереве или ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, νεοσσοῖς птенцов или ᾠοῖς, я́йца, καὶ и μήτηρ мать θάλπῃ будет согревать ἐπὶ на τῶν νεοσσῶν птенцах или ἐπὶ на τῶν ᾠῶν, яйцах, οὐ не λήμψῃ возьми τὴν μητέρα мать μετὰ с τῶν τέκνων· детьми;7 ἀποστολῇ изгнанием ἀποστελεῖς изгони τὴν μητέρα, мать, τὰ δὲ же παιδία детей λήμψῃ возьми σεαυτῷ, себе, ἵνα чтобы εὖ хорошо σοι тебе γένηται сделалось καὶ и πολυήμερος многодневный ἔσῃ. будешь.8 Ἐὰν Если δὲ же οἰκοδομήσῃς построишь οἰκίαν дом καινήν, новый, καὶ и ποιήσεις сделаешь στεφάνην ограждение τῷ δώματί крыше σου· твоей; καὶ и οὐ не ποιήσεις сделаешь φόνον убийство ἐν в τῇ οἰκίᾳ доме σου, твоём, ἐὰν если πέσῃ упадёт πεσὼν упавший ἀπ᾽ с αὐτοῦ. него.9 Οὐ Не κατασπερεῖς засеивай τὸν ἀμπελῶνά виноградник σου твой διάφορον, разными [семенами], ἵνα чтобы μὴ не ἁγιασθῇ освятился τὸ γένημα плод καὶ и τὸ σπέρμα, семя, которое ἐὰν если σπείρῃς посеешь μετὰ с τοῦ γενήματος плодом τοῦ ἀμπελῶνός виноградника σου. твоего.10 οὐκ Не ἀροτριάσεις будешь пахать ἐν на μόσχῳ телёнке καὶ и ὄνῳ осле ἐπὶ τὸ αὐτό. вместе.11 οὐκ Не ἐνδύσῃ оденешь κίβδηλον, двусмысленную, ἔρια шерсть καὶ и λίνον, лён, ἐν в τῷ αὐτῷ. ней.12 Στρεπτὰ Переплетения ποιήσεις сделаешь σεαυτῷ себе ἐπὶ на τῶν τεσσάρων четырёх κρασπέδων краях τῶν περιβολαίων покрывал σου, твоих, которые ἐὰν если περιβάλῃ оденешься ἐν в αὐτοῖς. них.13 Ἐὰν Если δέ же τις кто-то λάβῃ возьмёт γυναῖκα жену καὶ и συνοικήσῃ будет жить вместе [с] αὐτῇ ней καὶ и μισήσῃ возненавидит αὐτὴν её14 καὶ и ἐπιθῇ приложит αὐτῇ ей προφασιστικοὺς обвинительные λόγους слова́ καὶ и κατενέγκῃ возведёт αὐτῆς [на] неё ὄνομα имя πονηρὸν злое καὶ и λέγῃ будет говорить: Τὴν γυναῖκα Женщину ταύτην эту εἴληφα получил καὶ и προσελθὼν подошедший к αὐτῇ ней οὐχ не εὕρηκα нашёл αὐτῆς её παρθένια, девушкой,15 καὶ и λαβὼν взявший πατὴρ отец τῆς παιδὸς девочки καὶ и μήτηρ мать ἐξοίσουσιν вынесут τὰ παρθένια девичество τῆς παιδὸς девочки πρὸς к τὴν γερουσίαν старейшинству ἐπὶ к τὴν πύλην, воротам,16 καὶ и ἐρεῖ скажет πατὴρ отец τῆς παιδὸς девочки τῇ γερουσίᾳ старейшинству: Τὴν θυγατέρα Дочь μου мою́ ταύτην эту δέδωκα я дал τῷ ἀνθρώπῳ человеку τούτῳ этому γυναῖκα, женой, καὶ и μισήσας ненавидящий αὐτὴν её17 αὐτὸς он νῦν теперь ἐπιτίθησιν возлагает αὐτῇ [на] неё προφασιστικοὺς обвинительные λόγους слова́ λέγων говорящий: Οὐχ Не εὕρηκα нашёл τῇ θυγατρί дочери σου твоей παρθένια, девичества, καὶ и ταῦτα это τὰ παρθένια девичество τῆς θυγατρός дочери μου· моей; καὶ и ἀναπτύξουσιν развернёт τὸ ἱμάτιον накидку ἐναντίον перед τῆς γερουσίας старейшинством τῆς πόλεως. го́рода.18 καὶ И λήμψεται возьмёт γερουσία старейшинство τῆς πόλεως го́рода ἐκείνης того τὸν ἄνθρωπον человека ἐκεῖνον того καὶ и παιδεύσουσιν накажет αὐτὸν его19 καὶ и ζημιώσουσιν возьмут пеню αὐτὸν [с] него ἑκατὸν сто σίκλους сиклей καὶ и δώσουσιν дадут τῷ πατρὶ отцу τῆς νεάνιδος, девушки, ὅτι потому что ἐξήνεγκεν вывел ὄνομα имя πονηρὸν злое ἐπὶ на παρθένον девушку Ισραηλῖτιν· израильтянку; καὶ и αὐτοῦ его ἔσται будет γυνή, жена, οὐ не δυνήσεται сможет ἐξαποστεῖλαι отпустить αὐτὴν её τὸν ἅπαντα всё χρόνον. время.20 ἐὰν Если δὲ же ἐπ᾽ по ἀληθείας истине γένηται случится λόγος слово οὗτος это καὶ и μὴ не εὑρεθῇ будет найдена παρθένια девичество τῇ νεάνιδι, деви́цы,21 καὶ и ἐξάξουσιν выведут τὴν νεᾶνιν девицу ἐπὶ за τὰς θύρας две́ри οἴκου до́ма πατρὸς отца αὐτῆς, её, καὶ и λιθοβολήσουσιν побьют αὐτὴν её οἱ ἄνδρες мужчины τῆς πόλεως го́рода αὐτῆς её ἐν λίθοις, камнями, καὶ и ἀποθανεῖται, умрёт, ὅτι потому что ἐποίησεν она сделала ἀφροσύνην неразумие ἐν в υἱοῖς сыновьях Ισραηλ Израиля ἐκπορνεῦσαι прелюбодействовать τὸν οἶκον дому τοῦ πατρὸς отца αὐτῆς· её; καὶ и ἐξαρεῖς удалишь τὸν πονηρὸν злое ἐξ из ὑμῶν вас αὐτῶν. самих.22 Ἐὰν Если δὲ же εὑρεθῇ будет найден ἄνθρωπος человек κοιμώμενος спящий μετὰ с γυναικὸς женщиной συνῳκισμένης сочетавшейся браком ἀνδρί, [с] мужем, ἀποκτενεῖτε убьёте ἀμφοτέρους, обоих, τὸν ἄνδρα мужчину τὸν κοιμώμενον легшего μετὰ с τῆς γυναικὸς женщиной καὶ и τὴν γυναῖκα· женщину; καὶ и ἐξαρεῖς удалишь τὸν πονηρὸν злое ἐξ из Ισραηλ. Израиля.23 Ἐὰν Если δὲ же γένηται случится παῖς девушка παρθένος дева μεμνηστευμένη обручённая ἀνδρὶ человеку καὶ и εὑρὼν нашедший αὐτὴν её ἄνθρωπος человек ἐν в πόλει городе κοιμηθῇ переспит μετ᾽ с αὐτῆς, ней,24 ἐξάξετε выведите ἀμφοτέρους обоих ἐπὶ к τὴν πύλην воротам τῆς πόλεως го́рода αὐτῶν, их, καὶ и λιθοβοληθήσονται побьёте ἐν λίθοις камнями καὶ и ἀποθανοῦνται· умрут; τὴν νεᾶνιν, девица, ὅτι потому что οὐκ не ἐβόησεν закричала ἐν в τῇ πόλει, городе, καὶ а τὸν ἄνθρωπον, мужчина, ὅτι потому что ἐταπείνωσεν принизил τὴν γυναῖκα жену τοῦ πλησίον· ближнего; καὶ и ἐξαρεῖς удалите τὸν πονηρὸν злое ἐξ из ὑμῶν вас αὐτῶν. самих.25 ἐὰν Если δὲ же ἐν в πεδίῳ долине εὕρῃ найдёт ἄνθρωπος мужчина τὴν παῖδα девушку τὴν μεμνηστευμένην обручённую καὶ и βιασάμενος насильствующий κοιμηθῇ переспит μετ᾽ с αὐτῆς, ней, ἀποκτενεῖτε будете убивать τὸν ἄνθρωπον мужчину τὸν κοιμώμενον переспавшего μετ᾽ с αὐτῆς ней μόνον только,26 καὶ а τῇ νεάνιδι девице οὐ не ποιήσετε сделаете οὐδέν· ничего; οὐκ не ἔστιν есть τῇ νεάνιδι деви́цы ἁμάρτημα грех θανάτου, смерти, ὅτι потому что ὡς как εἴ если τις некий ἐπαναστῇ восстанет ἄνθρωπος человек ἐπὶ на τὸν πλησίον ближнего καὶ и φονεύσῃ убьёт αὐτοῦ его ψυχήν, жизнь, οὕτως такое τὸ πρᾶγμα дело τοῦτο, это,27 ὅτι потому что ἐν в τῷ ἀγρῷ поле εὗρεν нашёл αὐτήν, её, ἐβόησεν закричала νεᾶνις девушка μεμνηστευμένη, обручённая, καὶ а βοηθήσων помогающего οὐκ не ἦν было αὐτῇ. ей.28 Ἐὰν Если δέ же τις кто εὕρῃ найдёт τὴν παῖδα девушку τὴν παρθένον, деву, ἥτις ту, которая οὐ не μεμνήστευται, была обручена, καὶ и βιασάμενος насильствующий κοιμηθῇ переспит μετ᾽ с αὐτῆς ней καὶ и εὑρεθῇ, будет найден,29 δώσει даст ἄνθρωπος мужчина κοιμηθεὶς переспавший μετ᾽ с αὐτῆς ней τῷ πατρὶ отцу τῆς νεάνιδος деви́цы πεντήκοντα пятьдесят δίδραχμα дидрахм ἀργυρίου, серебра, καὶ и αὐτοῦ его ἔσται будет γυνή, жена, ἀνθ᾽ из-за ὧν [того, что] ἐταπείνωσεν принизил αὐτήν· её; οὐ не δυνήσεται сможет ἐξαποστεῖλαι отпустить αὐτὴν её τὸν ἅπαντα всё χρόνον. время.30 Οὐ Не λήμψεται возьмёт ἄνθρωπος человек τὴν γυναῖκα жену τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἀποκαλύψει откроет συγκάλυμμα край одежды τοῦ πατρὸς отца αὐτοῦ. его.