keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 20

Δευτερονόμιον 20

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐὰν Если δὲ же ἐξέλθῃς выйдешь εἰς на πόλεμον войну ἐπὶ относительно τοὺς ἐχθρούς врагов σου твоих καὶ и ἴδῃς увидишь ἵππον коня καὶ и ἀναβάτην наездника καὶ и λαὸν народ πλείονά больший σου, твоего, οὐ не φοβηθήσῃ убойся ἀπ᾽ от αὐτῶν, них, ὅτι потому что κύριος Господь θεός Бог σου твой μετὰ с σοῦ тобой ἀναβιβάσας выведший σε тебя ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου. Египта.2 καὶ И ἔσται будет ὅταν когда ἐγγίσῃς приблизишься [к] τῷ πολέμῳ, воине, καὶ и προσεγγίσας подошедший ἱερεὺς священник λαλήσει скажет τῷ λαῷ народу3 καὶ и ἐρεῖ скажет πρὸς к αὐτούς ним: Ἄκουε, Слушай, Ισραηλ· Израиль; ὑμεῖς вы προσπορεύεσθε подходите σήμερον сегодня εἰς на πόλεμον войну ἐπὶ относительно τοὺς ἐχθροὺς врагов ὑμῶν, ваших, μὴ не ἐκλυέσθω ослабевает καρδία сердце ὑμῶν, ваше, μὴ не φοβεῖσθε бойтесь μηδὲ и не θραύεσθε сокрушайтесь μηδὲ и не ἐκκλίνητε отступайте ἀπὸ перед προσώπου лицом αὐτῶν, их,4 ὅτι потому что κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш προπορευόμενος идущий впереди μεθ᾽ с ὑμῶν вами συνεκπολεμῆσαι сразит [вместе с] ὑμῖν вами τοὺς ἐχθροὺς врагов ὑμῶν ваших διασῶσαι спасти ὑμᾶς. вас.5 καὶ И λαλήσουσιν произнесут οἱ γραμματεῖς книжники πρὸς к τὸν λαὸν народу λέγοντες говорящие: Τίς Какой ἄνθρωπος человек οἰκοδομήσας построивший οἰκίαν дом καινὴν новый καὶ и οὐκ не ἐνεκαίνισεν обновил αὐτήν его πορευέσθω [да] идёт καὶ и ἀποστραφήτω [да] возвратится εἰς в τὴν οἰκίαν дом αὐτοῦ, его, μὴ [чтобы] не ἀποθάνῃ умер ἐν на τῷ πολέμῳ войне καὶ и ἄνθρωπος человек ἕτερος другой ἐγκαινιεῖ обновит αὐτήν. его.6 καὶ И τίς какой ἄνθρωπος, человек, ὅστις который ἐφύτευσεν посадил ἀμπελῶνα виноградник καὶ и οὐκ не εὐφράνθη веселился ἐξ от αὐτοῦ него πορευέσθω [да] идёт καὶ и ἀποστραφήτω [да] возвратится εἰς в τὴν οἰκίαν дом αὐτοῦ, его, μὴ [чтобы] не ἀποθάνῃ умер ἐν на τῷ πολέμῳ войне καὶ и ἄνθρωπος человек ἕτερος другой εὐφρανθήσεται будет радоваться ἐξ от αὐτοῦ. него.7 καὶ И τίς какой ἄνθρωπος, человек, ὅστις который μεμνήστευται обручился γυναῖκα [с] женщиной καὶ и οὐκ не ἔλαβεν взял αὐτήν её πορευέσθω [да] идёт καὶ и ἀποστραφήτω [да] возвратится εἰς в τὴν οἰκίαν дом αὐτοῦ, его, μὴ [чтобы] не ἀποθάνῃ умер ἐν на τῷ πολέμῳ войне καὶ и ἄνθρωπος человек ἕτερος другой λήμψεται возьмёт αὐτήν. её.8 καὶ И προσθήσουσιν добавят οἱ γραμματεῖς книжники λαλῆσαι произнести πρὸς к τὸν λαὸν народу καὶ и ἐροῦσιν скажут: Τίς Какой ἄνθρωπος человек φοβούμενος боящийся καὶ и δειλὸς трусливый τῇ καρδίᾳ сердцем πορευέσθω [да] идёт καὶ и ἀποστραφήτω [да] возвратится εἰς в τὴν οἰκίαν дом αὐτοῦ, его, ἵνα чтобы μὴ не δειλιάνῃ устрашит τὴν καρδίαν сердце τοῦ ἀδελφοῦ брата αὐτοῦ его ὥσπερ как αὐτοῦ. его.9 καὶ И ἔσται будет ὅταν когда παύσωνται прекратят οἱ γραμματεῖς книжники λαλοῦντες говорящие πρὸς к τὸν λαόν, народу, καὶ и καταστήσουσιν поставишь ἄρχοντας начальников τῆς στρατιᾶς воинства προηγουμένους впереди τοῦ λαοῦ. народа.10 Ἐὰν Если δὲ же προσέλθῃς подойдёшь πρὸς к πόλιν городу ἐκπολεμῆσαι воевать αὐτήν, [с] ним, καὶ и ἐκκαλέσῃ вызовешь αὐτοὺς их μετ᾽ с εἰρήνης· миром;11 ἐὰν если μὲν же εἰρηνικὰ мирные [речи] ἀποκριθῶσίν они ответили σοι тебе καὶ и ἀνοίξωσίν они открыли σοι, тебе, ἔσται будет πᾶς весь λαὸς народ οἱ εὑρεθέντες найденный ἐν в αὐτῇ нём ἔσονταί будут σοι тебе φορολόγητοι данники καὶ и ὑπήκοοί послушные σου· тебе;12 ἐὰν если δὲ же μὴ не ὑπακούσωσίν покорятся σοι тебе καὶ и ποιήσωσιν сделают πρὸς против σὲ тебя πόλεμον, войну, περικαθιεῖς осади αὐτήν, его,13 καὶ и παραδώσει предаст αὐτὴν его κύριος Господь θεός Бог σου твой εἰς в τὰς χεῖράς ру́ки σου, твои, καὶ и πατάξεις поразишь πᾶν всякого ἀρσενικὸν мужеского пола αὐτῆς его ἐν в φόνῳ убийстве μαχαίρας, меча,14 πλὴν однако τῶν γυναικῶν женщин καὶ и τῆς ἀποσκευῆς вещи καὶ и πάντα весь τὰ κτήνη скот καὶ и πάντα, всё, ὅσα сколькое ἂν ὑπάρχῃ существует ἐν в τῇ πόλει, городе, καὶ и πᾶσαν всё τὴν ἀπαρτίαν собранное προνομεύσεις заберёшь σεαυτῷ себе καὶ и φάγῃ съешь πᾶσαν всё τὴν προνομὴν забранное τῶν ἐχθρῶν врагов σου, твоих, ὧν которых κύριος Господь θεός Бог σου твой δίδωσίν даёт σοι. тебе.15 οὕτως Так ποιήσεις сделаешь πάσας всем τὰς πόλεις городам τὰς μακρὰν вдали οὔσας находящихся ἀπὸ от σοῦ тебя σφόδρα, очень, αἳ которые οὐχὶ не ἐκ из τῶν πόλεων городов τῶν ἐθνῶν народов τούτων, этих,16 ἰδοὺ вот δὲ же ἀπὸ от τῶν πόλεων городов τῶν ἐθνῶν народов τούτων, этих, ὧν которых κύριος Господь θεός Бог σου твой δίδωσίν даёт σοι тебе κληρονομεῖν наследовать τὴν γῆν землю αὐτῶν, их, οὐ не ζωγρήσετε оставите в живых ἀπ᾽ из αὐτῶν них πᾶν всякое ἐμπνέον, живое,17 ἀλλ᾽ но ἀναθέματι проклятием ἀναθεματιεῖτε проклянёшь αὐτούς, их, τὸν Χετταῖον Хеттея καὶ и Αμορραῖον Аморрея καὶ и Χαναναῖον Хананея καὶ и Φερεζαῖον Фереза καὶ и Ευαῖον Евея καὶ и Ιεβουσαῖον Иевусея καὶ и Γεργεσαῖον, Гергесея, ὃν каким τρόπον образом ἐνετείλατό приказал σοι тебе κύριος Господь θεός Бог σου, твой,18 ἵνα чтобы μὴ не διδάξωσιν научили ὑμᾶς вас ποιεῖν делать πάντα всё τὰ βδελύγματα отвратительное αὐτῶν, их, ὅσα сколькое ἐποίησαν они сделали τοῖς θεοῖς богам αὐτῶν, их, καὶ и ἁμαρτήσεσθε согрешили [вы] ἐναντίον перед κυρίου Господом τοῦ θεοῦ Богом ὑμῶν. вашим.19 Ἐὰν Если δὲ же περικαθίσῃς осадишь περὶ вокруг πόλιν город ἡμέρας дни πλείους весьма многие ἐκπολεμῆσαι вести войну αὐτὴν [с] ним εἰς чтобы κατάλημψιν захватить αὐτῆς, его, οὐχὶ не ἐξολεθρεύσεις истребишь τὰ δένδρα деревья αὐτῆς его ἐπιβαλεῖν наложить ἐπ᾽ на αὐτὰ них σίδηρον, железо, ἀλλ᾽ но скорее ἀπ᾽ от αὐτοῦ него φάγῃ, будешь есть, αὐτὸ самого δὲ же οὐκ не ἐκκόψεις. срубишь. μὴ Не ἄνθρωπος человек τὸ ξύλον дерево τὸ ἐν в τῷ ἀγρῷ поле εἰσελθεῖν [чтобы] войти [в укрытие] ἀπὸ от προσώπου лица́ σου твоего εἰς в τὸν χάρακα укреплённый лагерь20 ἀλλὰ но ξύλον, дерево, которое ἐπίστασαι знаешь ὅτι что οὐ не καρπόβρωτόν плодоносное ἐστιν, есть, τοῦτο это ἐξολεθρεύσεις истребишь καὶ и ἐκκόψεις срубишь καὶ и οἰκοδομήσεις построишь χαράκωσιν укреплённый лагерь ἐπὶ на τὴν πόλιν, город, ἥτις тот ποιεῖ делает πρὸς против σὲ тебя τὸν πόλεμον, войну, ἕως пока [не] ἂν παραδοθῇ. будет передан.