keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 10

Δευτερονόμιον 10

Подстрочный перевод Библии

1 Ἐν В ἐκείνῳ то τῷ καιρῷ время εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Λάξευσον Вытеши σεαυτῷ себе δύο две πλάκας плиты́ λιθίνας каменные ὥσπερ как τὰς πρώτας первые καὶ и ἀνάβηθι взойди πρός ко με Мне εἰς на τὸ ὄρος· гору; καὶ и ποιήσεις сделаешь σεαυτῷ себе κιβωτὸν ковчег ξυλίνην· деревянный;2 καὶ и γράψω Я напишу ἐπὶ на τὰς πλάκας плитах τὰ ῥήματα, слова́, которые ἦν были ἐν на ταῖς πλαξὶν пластинах ταῖς πρώταις, первых, ἃς которые συνέτριψας, разбил, καὶ и ἐμβαλεῖς положишь αὐτὰς их εἰς в τὴν κιβωτόν. ковчег.3 καὶ И ἐποίησα я сделал κιβωτὸν ковчег ἐκ из ξύλων деревьев ἀσήπτων не гниющих καὶ и ἐλάξευσα вытесал τὰς δύο две πλάκας плиты́ τὰς λιθίνας каменные ὡς как αἱ πρῶται· первые; καὶ и ἀνέβην я взошёл εἰς на τὸ ὄρος, гору, καὶ и αἱ δύο две πλάκες плиты́ ἐπὶ в ταῖς χερσίν руках μου. моих.4 καὶ И ἔγραψεν Он написал ἐπὶ на τὰς πλάκας плитах κατὰ согласно τὴν γραφὴν писанию τὴν πρώτην первом τοὺς δέκα десять λόγους, слов, οὓς которые ἐλάλησεν сказал κύριος Господь πρὸς к ὑμᾶς вам ἐν на τῷ ὄρει горе́ ἐκ из μέσου среды́ τοῦ πυρός, огня, καὶ и ἔδωκεν дал αὐτὰς их κύριος Господь ἐμοί. мне.5 καὶ И ἐπιστρέψας повернувшийся κατέβην я сошёл ἐκ с τοῦ ὄρους горы́ καὶ и ἐνέβαλον положил τὰς πλάκας пли́ты εἰς в τὴν κιβωτόν, ковчег, ἣν который ἐποίησα, я сделал, καὶ и ἦσαν были ἐκεῖ, там, καθὰ как ἐνετείλατό приказал μοι мне κύριος. Господь.6 καὶ И οἱ υἱοὶ сыновья́ Ισραηλ Израиля ἀπῆραν отправились ἐκ из Βηρωθ Вирофа υἱῶν сыновей Ιακιμ Иакима Μισαδαι· [в] Мисадай; ἐκεῖ там ἀπέθανεν умер Ααρων Аарон καὶ и ἐτάφη был погребён ἐκεῖ, там, καὶ и ἱεράτευσεν священнодействовал Ελεαζαρ Елеазар υἱὸς сын αὐτοῦ его ἀντ вместо αὐτοῦ. него.7 ἐκεῖθεν Оттуда ἀπῆραν отправились εἰς в Γαδγαδ Гадгад καὶ и ἀπὸ из Γαδγαδ Гадгада εἰς в Ετεβαθα, Етевафу, γῆ землю χείμαρροι потоков ὑδάτων. вод.8 ἐν В ἐκείνῳ то τῷ καιρῷ время διέστειλεν отделил κύριος Господь τὴν φυλὴν племя τὴν Λευι Левия αἴρειν взять τὴν κιβωτὸν ковчег τῆς διαθήκης Завета κυρίου Го́спода παρεστάναι предстоять ἔναντι перед κυρίου Господом λειτουργεῖν служить καὶ и ἐπεύχεσθαι молиться ἐπὶ в τῷ ὀνόματι имени αὐτοῦ Его ἕως до τῆς ἡμέρας дня ταύτης. этого.9 διὰ Из-за τοῦτο этого οὐκ не ἔστιν есть τοῖς Λευίταις Левитам μερὶς доля καὶ и κλῆρος жребий ἐν среди τοῖς ἀδελφοῖς братьев αὐτῶν· их; κύριος Господь αὐτὸς Сам κλῆρος жребий αὐτοῦ, его, καθὰ как εἶπεν Он сказал αὐτῷ. ему.10 κἀγὼ И я εἱστήκειν стоял ἐν на τῷ ὄρει горе́ τεσσαράκοντα сорок ἡμέρας дней καὶ и τεσσαράκοντα сорок νύκτας, ночей, καὶ и εἰσήκουσεν услышал κύριος Господь ἐμοῦ меня καὶ и ἐν во τῷ καιρῷ время τούτῳ, это, καὶ и οὐκ не ἠθέλησεν пожелал κύριος Господь ἐξολεθρεῦσαι убивать ὑμᾶς. вас.11 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Βάδιζε Иди ἄπαρον отправься ἐναντίον перед τοῦ λαοῦ народом τούτου, этим, καὶ и εἰσπορευέσθωσαν войдут καὶ и κληρονομείτωσαν унаследуют τὴν γῆν, землю, ἣν которую ὤμοσα Я обещал τοῖς πατράσιν отцам αὐτῶν их δοῦναι дать αὐτοῖς. им.12 Καὶ И νῦν, ныне, Ισραηλ, Израиль, τί что κύριος Господь θεός Бог σου твой αἰτεῖται просит παρὰ от σοῦ тебя ἀλλ᾽ кроме φοβεῖσθαι бояться κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου твоего πορεύεσθαι идти ἐν во πάσαις всех ταῖς ὁδοῖς дорогах αὐτοῦ Его καὶ и ἀγαπᾶν любить αὐτὸν Его καὶ и λατρεύειν служить κυρίῳ Господу τῷ θεῷ Богу σου твоему ἐξ от ὅλης всего τῆς καρδίας се́рдца σου твоего καὶ и ἐξ от ὅλης всей τῆς ψυχῆς души́ σου, твоей,13 φυλάσσεσθαι сохранять τὰς ἐντολὰς заповеди κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου твоего καὶ и τὰ δικαιώματα требования αὐτοῦ, Его, ὅσα сколькие ἐγὼ я ἐντέλλομαί указываю σοι тебе σήμερον, сегодня, ἵνα чтобы εὖ хорошо σοι тебе было14 ἰδοὺ вот κυρίου Го́спода τοῦ θεοῦ Бога σου твоего οὐρανὸς небо καὶ и οὐρανὸς небо τοῦ οὐρανοῦ, неба, γῆ земля καὶ и πάντα, всё, ὅσα сколькое ἐστὶν есть ἐν в αὐτῇ· ней;15 πλὴν однако τοὺς πατέρας отцов ὑμῶν ваших προείλατο избрал κύριος Господь ἀγαπᾶν любить αὐτοὺς их καὶ и ἐξελέξατο выбрал τὸ σπέρμα семя αὐτῶν их μετ᾽ после αὐτοὺς них ὑμᾶς вас παρὰ от πάντα всех τὰ ἔθνη народов κατὰ в τὴν ἡμέραν день ταύτην. этот.16 καὶ И περιτεμεῖσθε обрежете τὴν σκληροκαρδίαν жестокосердие ὑμῶν ваше καὶ и τὸν τράχηλον шею ὑμῶν вашу οὐ не σκληρυνεῖτε ожесточите ἔτι. уже́.17 γὰρ Ведь κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν, ваш, οὗτος Этот θεὸς Бог τῶν θεῶν богов καὶ и κύριος Господь τῶν κυρίων, господ, θεὸς Бог μέγας великий καὶ и ἰσχυρὸς сильный καὶ и φοβερός, устрашающий, ὅστις Тот, Который οὐ не θαυμάζει удивляется πρόσωπον лицу οὐδ᾽ и не οὐ нет μὴ не λάβῃ взял δῶρον, дар,18 ποιῶν творящий κρίσιν суд προσηλύτῳ пришельцу καὶ и ὀρφανῷ сироте καὶ и χήρᾳ вдовице καὶ и ἀγαπᾷ любит τὸν προσήλυτον пришельца δοῦναι [чтобы] дать αὐτῷ ему ἄρτον хлеб καὶ и ἱμάτιον. накидку.19 καὶ И ἀγαπήσετε будешь любить τὸν προσήλυτον· пришельца; προσήλυτοι пришельцы γὰρ ведь ἦτε вы были ἐν в γῇ земле Αἰγύπτῳ. Египте.20 κύριον Го́спода τὸν θεόν Бога σου твоего φοβηθήσῃ будешь бояться καὶ и αὐτῷ Ему λατρεύσεις будешь служить καὶ и πρὸς к αὐτὸν Нему κολληθήσῃ прилепишься καὶ и τῷ ὀνόματι именем αὐτοῦ Его ὀμῇ· будешь клясться;21 οὗτος Этот καύχημά гордость σου твоя καὶ и οὗτος Этот θεός Бог σου, твой, ὅστις Который ἐποίησεν сделал ἐν среди σοὶ тебя τὰ μεγάλα великие καὶ и τὰ ἔνδοξα славные ταῦτα, эти, которые εἴδοσαν видели οἱ ὀφθαλμοί глаза́ σου. твои.22 ἐν В ἑβδομήκοντα семидесяти ψυχαῖς душах κατέβησαν сошли οἱ πατέρες отцы σου твои εἰς в Αἴγυπτον, Египет, νυνὶ теперь δὲ же ἐποίησέν сделал σε тебя κύριος Господь θεός Бог σου твой ὡσεὶ будто τὰ ἄστρα звёзды τοῦ οὐρανοῦ неба τῷ πλήθει. множеством.