keyboard_arrow_left keyboard_arrow_up

Второзаконие глава 3

Δευτερονόμιον 3

Подстрочный перевод Библии

1 καὶ И ἐπιστραφέντες обратившись ἀνέβημεν мы взошли ὁδὸν путём τὴν εἰς в Βασαν, Васан, καὶ и ἐξῆλθεν вышел Ωγ Ог βασιλεὺς царь τῆς Βασαν Васана εἰς чтобы συνάντησιν встретиться с ἡμῖν, нами, αὐτὸς он καὶ и πᾶς весь λαὸς народ αὐτοῦ, его, εἰς на πόλεμον войну εἰς в Εδραιν. Едраине.2 καὶ И εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Μὴ Не φοβηθῇς сделайся устрашён αὐτόν, его, ὅτι потому что εἰς в τὰς χεῖράς ру́ки σου твои παραδέδωκα предам αὐτὸν его καὶ и πάντα весь τὸν λαὸν народ αὐτοῦ его καὶ и πᾶσαν всю τὴν γῆν землю αὐτοῦ, его, καὶ и ποιήσεις сделаешь αὐτῷ ему ὥσπερ как ἐποίησας ты сделал Σηων Сеону βασιλεῖ царю τῶν Αμορραίων, Аморреев, ὃς который κατῴκει жил ἐν в Εσεβων. Есевоне.3 καὶ И παρέδωκεν предал αὐτὸν его κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш εἰς в τὰς χεῖρας ру́ки ἡμῶν, наши, καὶ и τὸν Ωγ Ога βασιλέα царя τῆς Βασαν Васана καὶ и πάντα весь τὸν λαὸν народ αὐτοῦ, его, καὶ и ἐπατάξαμεν мы поразили αὐτὸν его ἕως пока τοῦ μὴ не καταλιπεῖν прекратилось αὐτοῦ его σπέρμα. семя.4 καὶ И ἐκρατήσαμεν взяли πασῶν все τῶν πόλεων города́ αὐτοῦ его ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ, то, οὐκ не ἦν был πόλις, город, ἣν который οὐκ не ἐλάβομεν взяли мы παρ᾽ у αὐτῶν, них, ἑξήκοντα шестьдесят πόλεις, городов, πάντα все τὰ περίχωρα окрестности Αργοβ Аргова βασιλείας царства Ωγ Ога ἐν в Βασαν, Васане,5 πᾶσαι все πόλεις города́ ὀχυραί, укреплённые, τείχη сте́ны ὑψηλά, высокие, πύλαι воро́та καὶ и μοχλοί, запоры, πλὴν кроме τῶν πόλεων городов τῶν Φερεζαίων Ферезайских τῶν πολλῶν многих σφόδρα. очень.6 ἐξωλεθρεύσαμεν Истребили αὐτούς, их, ὥσπερ как ἐποιήσαμεν мы сделали τὸν Σηων Сеону βασιλέα царю Εσεβων, Есевона, καὶ и ἐξωλεθρεύσαμεν истребили πᾶσαν всякий πόλιν город ἑξῆς следующий καὶ и τὰς γυναῖκας женщин καὶ и τὰ παιδία· детей;7 καὶ а πάντα весь τὰ κτήνη скот καὶ и τὰ σκῦλα добычу τῶν πόλεων городов ἐπρονομεύσαμεν забрали ἑαυτοῖς. себе.8 Καὶ И ἐλάβομεν мы взяли ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то τὴν γῆν землю ἐκ из χειρῶν рук δύο двух βασιλέων царей τῶν Αμορραίων, Аморреев, οἳ которые ἦσαν были πέραν за τοῦ Ιορδάνου Иорданом ἀπὸ от τοῦ χειμάρρου потока Αρνων Арнон καὶ и ἕως до Αερμων Аермона9 οἱ Φοίνικες Финикиане ἐπονομάζουσιν называют τὸ Αερμων Аермон Σανιωρ, Саниор, καὶ а Αμορραῖος Аморрей ἐπωνόμασεν называет αὐτὸ его Σανιρ, Санир,10 πᾶσαι все πόλεις города́ Μισωρ Мисора καὶ и πᾶσα весь Γαλααδ Галаад καὶ и πᾶσα весь Βασαν Васан ἕως до Σελχα Селха καὶ и Εδραιν, Едраин, πόλεις города́ βασιλείας царства τοῦ Ωγ Ога ἐν в τῇ Βασαν. Васане.11 ὅτι Потому что πλὴν однако Ωγ Ог βασιλεὺς царь Βασαν Васана κατελείφθη остался ἀπὸ от τῶν Ραφαιν· Рафаинов; ἰδοὺ вот κλίνη кровать αὐτοῦ его κλίνη кровать σιδηρᾶ, железная, ἰδοὺ вот αὕτη эта ἐν в τῇ ἄκρᾳ крае τῶν υἱῶν сыновей Αμμων, Аммона, ἐννέα девять πηχῶν локтей τὸ μῆκος длина αὐτῆς её καὶ и τεσσάρων четыре πηχῶν локтя τὸ εὖρος ширина αὐτῆς её ἐν πήχει локтя ἀνδρός. мужчины.12 καὶ И τὴν γῆν землю ἐκείνην ту ἐκληρονομήσαμεν унаследовали ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то ἀπὸ от Αροηρ, Ароера, которая ἐστιν есть ἐπὶ у τοῦ χείλους бе́рега χειμάρρου потока Αρνων, Арнон, καὶ и τὸ ἥμισυ половину ὄρους горы́ Γαλααδ Галаад καὶ и τὰς πόλεις городов αὐτοῦ его ἔδωκα Я дал τῷ Ρουβην Рувину καὶ и τῷ Γαδ. Гаду.13 καὶ И τὸ κατάλοιπον остальное τοῦ Γαλααδ Галаада καὶ и πᾶσαν всё τὴν Βασαν, Васана, βασιλείαν царство Ωγ, Ога, ἔδωκα Я дал τῷ ἡμίσει половине φυλῆς племени Μανασση Манассии καὶ и πᾶσαν всю περίχωρον окрестность Αργοβ, Аргов, πᾶσαν всю τὴν Βασαν Васана ἐκείνην· ту; γῆ земля Ραφαιν Рафаинов λογισθήσεται. [она] будет засчитана.14 καὶ И Ιαιρ Иаир υἱὸς сын Μανασση Манассии ἔλαβεν взял πᾶσαν всю τὴν περίχωρον окрестность Αργοβ Аргов ἕως до τῶν ὁρίων пределов Γαργασι Гаргаси καὶ и Ομαχαθι· Омахафи; ἐπωνόμασεν назвал αὐτὰς их ἐπὶ по τῷ ὀνόματι имени αὐτοῦ его τὴν Βασαν Васан Αυωθ Ауоф Ιαιρ Иаир ἕως до τῆς ἡμέρας дня ταύτης. этого.15 καὶ И τῷ Μαχιρ Махиру ἔδωκα я дал τὴν Γαλααδ. Галаад.16 καὶ И τῷ Ρουβην Рувину καὶ и τῷ Γαδ Гаду δέδωκα я дал ἀπὸ от τῆς Γαλααδ Галаада ἕως до χειμάρρου потока Αρνων Арнон μέσον посреди τοῦ χειμάρρου потока ὅριον предел καὶ и ἕως до τοῦ Ιαβοκ· Иавока; χειμάρρους поток ὅριον предел τοῖς υἱοῖς сыновьям Αμμαν· Аммана;17 καὶ и Αραβα Арава καὶ и Ιορδάνης Иордан ὅριον предел Μαχαναρεθ Маханарефу καὶ и ἕως до θαλάσσης мо́ря Αραβα, Арава, θαλάσσης мо́ря ἁλυκῆς, солёного, ὑπὸ под Ασηδωθ Аседофом τὴν Φασγα Фасги ἀνατολῶν. [от] востока.18 καὶ И ἐνετειλάμην [я] приказал ὑμῖν вам ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то λέγων говоря: Κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш ἔδωκεν дал ὑμῖν вам τὴν γῆν землю ταύτην эту ἐν во κλήρῳ· владение; ἐνοπλισάμενοι вооружённые προπορεύεσθε пойдите πρὸ перед προσώπου лицом τῶν ἀδελφῶν братьев ὑμῶν ваших υἱῶν сыновей Ισραηλ, Израиля, πᾶς каждый δυνατός· сильный;19 πλὴν однако αἱ γυναῖκες женщины ὑμῶν ваши καὶ и τὰ τέκνα дети ὑμῶν ваши καὶ и τὰ κτήνη скот οἶδα знаю ὅτι что πολλὰ многочислен κτήνη скот ὑμῖν- ваш- κατοικείτωσαν пребудет ἐν в ταῖς πόλεσιν городах ὑμῶν, ваших, αἷς которые ἔδωκα я дал ὑμῖν, вам,20 ἕως пока [не] ἂν καταπαύσῃ упокоит κύριος Господь θεὸς Бог ὑμῶν ваш τοὺς ἀδελφοὺς братьев ὑμῶν ваших ὥσπερ как καὶ и ὑμᾶς, вас, καὶ и κατακληρονομήσουσιν унаследуют καὶ и οὗτοι эти τὴν γῆν, землю, ἣν которую κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш δίδωσιν даёт αὐτοῖς им ἐν на τῷ πέραν противоположной стороне τοῦ Ιορδάνου, Иордана, καὶ и ἐπαναστραφήσεσθε возвратитесь ἕκαστος каждый εἰς в τὴν κληρονομίαν наследство αὐτοῦ, его, ἣν которое ἔδωκα я дал ὑμῖν. вам.21 Καὶ И τῷ Ἰησοῖ Иисусу ἐνετειλάμην [я] приказал ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то λέγων говоря: Οἱ ὀφθαλμοὶ Глаза́ ὑμῶν ваши ἑωράκασιν увидели πάντα, всё, ὅσα сколькое ἐποίησεν сделал κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш τοῖς δυσὶ двум βασιλεῦσι царям τούτοις· этим; οὕτως так ποιήσει сделает κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш πάσας всем τὰς βασιλείας, царствам, ἐφ᾽ по ἃς которым σὺ ты διαβαίνεις пройдёшь ἐκεῖ· там;22 οὐ не φοβηθήσεσθε, устрашись, ὅτι потому что κύριος Господь θεὸς Бог ἡμῶν наш αὐτὸς Сам πολεμήσει будет воевать περὶ за ὑμῶν. вас.23 καὶ И ἐδεήθην я умолил κυρίου Го́спода ἐν во τῷ καιρῷ время ἐκείνῳ то λέγων говоря:24 Κύριε Господи κύριε, Господи, σὺ Ты ἤρξω на́чал δεῖξαι показывать τῷ σῷ твоему θεράποντι слуге τὴν ἰσχύν могущество σου Твоё καὶ и τὴν δύναμίν силу σου Твою καὶ и τὴν χεῖρα руку τὴν κραταιὰν сильную καὶ и τὸν βραχίονα мышцу τὸν ὑψηλόν· высокую; τίς кто γάρ ведь ἐστιν есть θεὸς бог ἐν в τῷ οὐρανῷ небе или ἐπὶ на τῆς γῆς, земле, ὅστις который ποιήσει сделает καθὰ как σὺ Ты ἐποίησας сделал καὶ и κατὰ согласно τὴν ἰσχύν могуществу σου Твоему?25 διαβὰς Перешедший οὖν итак ὄψομαι увижу τὴν γῆν землю τὴν ἀγαθὴν добрую ταύτην эту τὴν οὖσαν сущую πέραν за τοῦ Ιορδάνου, Иорданом, τὸ ὄρος гору τοῦτο эту τὸ ἀγαθὸν добрую καὶ и τὸν Ἀντιλίβανον. Антиливан.26 καὶ И ὑπερεῖδεν презрел κύριος Господь ἐμὲ меня ἕνεκεν из-за ὑμῶν вас καὶ и οὐκ не εἰσήκουσέν услышал Он μου, меня, καὶ и εἶπεν сказал κύριος Господь πρός ко με мне: Ἱκανούσθω Довольно σοι, тебе, μὴ не προσθῇς продолжай ἔτι ещё λαλῆσαι говорить τὸν λόγον слово τοῦτον· это;27 ἀνάβηθι взойди ἐπὶ на κορυφὴν вершину Λελαξευμένου Иссеченной καὶ и ἀναβλέψας воззревший τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами κατὰ на θάλασσαν море καὶ и βορρᾶν север καὶ и λίβα юго-запад καὶ и ἀνατολὰς восток καὶ и ἰδὲ посмотри τοῖς ὀφθαλμοῖς глазами σου· твоими; ὅτι потому что οὐ не διαβήσῃ перейдёшь τὸν Ιορδάνην Иордан τοῦτον. этот.28 καὶ И ἔντειλαι прикажи Ἰησοῖ Иисусу καὶ и κατίσχυσον укрепи αὐτὸν его καὶ и παρακάλεσον ободри αὐτόν, его, ὅτι потому что οὗτος этот διαβήσεται перейдёт πρὸ перед προσώπου лицом τοῦ λαοῦ народа τούτου, этого, καὶ и αὐτὸς он κατακληρονομήσει унаследует αὐτοῖς им τὴν γῆν, землю, ἣν которую ἑώρακας. ты увидел.29 καὶ И ἐνεκαθήμεθα мы оставались ἐν в νάπῃ роще σύνεγγυς вблизи οἴκου до́ма Φογωρ. Фогора.